Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Temmuz 2011 Cumartesi

Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler


Yönetici Sınavı Hazırlık Notları, Müdür yardımcılığı sınavı
KAMU YÖNETİMİ
*Yönetim Kavramı içine giren unsurlar;
1.      Örgütlenme
2.      Yönetsel etkinlikler
3.      Kaynakların toparlanması
4.      Eşgüdüm sağlanması
5.      İzlenecek yöntemlerin belirlenmesi
6.      Denetim ve değerlendirme.
*Yönetsel etkinlik:Kamu kuruluşlarının yasama ve yargı etkinlikleri dışında kalan işlem ve eylemlerdir.
*Yönetim etkinliklerin özellikleri;
1.      Yönetsel işlevlerin amacı, kamu yararının sağlanmasıdır. Bu amaçlar yasama ve yürütme tarafından sağlanır.
2.      Yönetsel işlevlerin konusu toplumun gereksinimlerini karşılamak için yürütülen kamu hizmetleridir.
3.      Yönetsel işlevler ya hukuksal bir işlem yada eylem olarak yapılır.
4.      Yönetsel işlevler ve bunları yürüten görevliler süreklidir.
5.      Yönetsel işlevler yasaları çıkaranları da bağlamak üzere hukuka uygun olarak yürütülür.
6.      Yönetsel işlevler kural olarak bir isteğe bağlı olmaksızın yönetsel kuruluşlarca kendiliğinden yönetilir.
7.      Yönetimin yargısal ve yasama işlevi olduğu gibi, yargı ve yasamanın da yönetsel işlevleri vardır.

*Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri: Temelde karmaşık bir sistemdir.
1.      Sistem yönünden; Fransız kamu yönetimine benzemektedir. Kendine özgü hukuku vardır. Tek yanlı kararlar alır ve uygular.
2.      Örgüt Yönünden;Merkez, taşra ve mahalli idareler.
3.      Görev yönünden; durağan değil diriktir. Yapı ve görev yönünden büyüyebilir.
4.      İşleyiş Yönünden; Sıkı bir merkezcidir. Özerklik kısıtlanmıştır.
5.      Yönetime katılım yönünden; Oldukça kısıtlıdır.Yöneten yönetilen ayırımı derindir. Halkın yönetime katılımı seçimden seçimedir.
*Ülkemizde Yönetim Kuruluşları:
A)Genel Yönetim kuruluşları:
·         Merkez:Cumhurbaşkanı, hükümet, bakanlıklar.
·         Taşra teşkilatı; Bölge , il, ilçe ve bucak.
B)Yerel (Mahalli) yönetim kuruluşları;İl yönetimi(il öz. id.), belediye, Köy ve mahal.
C)Hizmetsel yönetim kuruluşları:TRT, YÖK, SSK vb.
D)Meslek kuruluşları;Odalar Bir. Tbb. Bir. TMMOB,Borsalar Bişr. Vb.
E)Denetleme ve Danışma kuruluşları;Danıştay, Sayıştay, Delet Denetleme kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı
F)Özel hukuk Yapılı Kuruluşlar: Merkez Bankası, İller Bankası vb.
*Yönetim Hukukunun Özellikleri:
1.      Yeni bir hukuk dalıdır:19.yy. ın sonlarına doğru gelişmeye başlamıştır.
2.      Dağınık bir hukuk dalıdır. Yasal düzenlemeleri çoktur.
3.      Bir içtihat hukukudur. Yasama organının yaptığı düzenle yanında yargı organlarının kararları da yönetim hukukunun oluşmasına etkili olmaktadır.
4.      Hukuksal durumlar kuralsaldır. Önceden düzenlenmiştir. İlgililerin iradesi sınırlıdır.
5.      Taraflar arasında eşitsizlik vardır. Kamunun çıkarı bireylere göre ağır basar.
6.      Yönetim hukukundan doğan anlaşmazlıklara yönetsel yargı düzeninde bakılır. İdare mahkemeleri , Danıştay, Askeri Mahkemeler gibi.
*Yönetim hukukunda yöneticiler(Kamu tüzel kişileri, tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları-bakanlıklar, özel hukuk tüzel kişileri-imtiyazlılar,) ve yönetilenler( gerçek ve tüzel kişiler) vardır.

KAMU YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER
            *Yönetim kavramı içine şu unsurlar girmektedir;
1.      Örgütlenme,
2.      Yönetsel etkinlikler,
3.      Kaynakların toparlanması,
4.      Eşgüdümün sağlanması,
5.      İzlenecek yöntemlerin belirlenmesi,
6.      Denetim değerlendirmesi.
*Yönetsel İşlevler;
1.      Amacı kamu yararının sağlanması,
2.      Konusu Toplumun gereksinimlerini karşılamak için kamu hizmetleri,
3.      Ya hukuksal bir işlem yada eylem olarak yapılır,
4.      Yönetsel işlevler ve bunları yürüten  görevliler süreklidir,
5.                             yasaları çıkaranları da bağlamak üzere hukuka uygun olarak yürütülür,
6.                            kural olarak bir isteğe bağlı olmaksızın kendiliğinden yürütülür,
7.      Yönetimin yargısal ve yasama işlevi olduğu gibi bir yargı ve yasamanın da yönetsel işlevleri vardır.
*Türk Kamu Yönetiminin Özellikleri:
1.      Sistem Yönünden; Fransız kamu yönetimine benzemektedir. Bu nedenle idari rejim diye adlandırılır. Kendine özgü hukuku vardır. Tek yanlı kararlar alır.
2.      Örgüt Yönünden: Merkez ve taşra örgütü ile yerel yönetim kuruluşlarından oluşmaktadır.
3.      Görev Yönünden: Durağan değil diriktir. Yapı ve görev yönünden büyüyebilir.
4.      Kamu Görevlileri Yönünden: Sayıca kabarık ve karmaşıktır. Hiyerarşi ve kariyer sistemi büyük oranda bozuktur.
5.      İşleyiş Yönünden: Sıkı ve merkezcidir. Özerklik kısıtlanmıştır.
6.      Yönetime katılma yönünden:Oldukça kısıtlıdır.Yöneten yönetilen ayırımı derindir.
*Ülkemizdeki Yönetim kuruluşları;
1.      Genel yönetim Kuruluşları; Merkez(Cum Baş, hükümet, bakanlar), Taşra(il,ilçe,buc)
2.      Yerel(Mahalli)Genel yönetim Kuruluşları; Merkez(Cum Baş, hükümet, bakanlar), Taşra(il,ilçe,buc)
3.      Yerel(Mahalli) Yönetim Kuruluşları;İl Özel İdareler, Belediyeler, Köyler ve mahalleler
4.      Hizmetsel Yönetim kuruluşları; YÖK, SSK, TRT
5.      Meslek Kuruluşları; Barolar Bir, tbb. Bir,
6.      Denetleme ve Danışma Kuruluşları; Danıştay, Sayıştay,Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı.
7.      Özel Hukuk Yapılı Kuruluşlar; Merkez Bankası,İller Bankası vb. gibi.
*Yönetim Hukukunun özellikleri;
1.      Yeni bir hukuk dalıdır,
2.      Dağınık bir hukuk dalıdır, yasal düzenlemeleri çoktur,
3.      Bir içtihat hukukudur,
4.      Hukuksal durumlar kuralsaldır, ilgililerin iradesi sınırlıdır.
5.      Taraflar arasında eşitsizlik vardır. Kamu yararına,
6.      Yönetim hukukundan doğan anlaşmazlıklara yönetsel yargı düzeninde bakılır. (İdare Mahkemeleri, Yargıtay, askeri Mahkemeler gibi)
*Bakanlıkların tüzel kişiliği yoktur.
KAMU YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER

            *Yönetim: örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için planlama , örgütleme, yönlendirme ve denetim süreçleri yoluyla tüm kaynakların eşgüdümlenmesidir.
            * Planlama , örgütleme, yönlendirme iletişim, eşgüdümleme ve denetim yönetim sürecinde bir alt sistemdir.
            *Kamu Yönetimi; devlet etkinliklerinin yerine getirilmesinde uygulanan yönetim bilimi ve sanatıdır.
            *Kamu yönetiminin elemanları:
1.      Halk,
2.      örgüt merkezi ve yerel düzeyde kamu mal ve hizmetlerinin üretilmesini ve halka sunulmasını amaçlar.
3.      Kamu politikası
4.      İdeolojik düşünceler ve siyasi tercihler,
5.      Mali kaynak,
6.      Örgütü harekete geçiren ve işleten kamu görevlileri.
*Kamu Yönetiminde formaliteciliğin nedenleri ve sorunları:
1.      Mekeziyetçilik ile görev, yetki ve sorumluluk dağılımındaki dengesizlikler.
2.      İnsan öğesi, motivasyon ve yönetsel gelenekler,
3.      Çalışma yöntemleri,
4.      Örgütlerdeki büyüme eğilimleri,
5.      Mevzuatçılık ve yasal biçimlilik,
6.      Araç- gereç sorunu.
7.      Yer ve yerleştirme sorunu.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder