Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Temmuz 2011 Cumartesi

Uluslararası Örgütler ve Anlaşmalar


Yönetici Sınavı Hazırlık Notları, Müdür yardımcılığı sınavı
ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE ANLAŞMALAR
*İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 te ilan edilmiştir.Türkiye  6 Nisan 1949 tarihinde kabul etmiştir.
            *Çocuk Hakları Sözleşmesi; Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından 20 Kasım 1959 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye 27 Ocak  1995 tarihinde kabul etmiştir. Her insan 18 yaşına kadar çocuktur. Taraf devletler silahlı çatışmalarda çocukları hedef alamazlar. 15 yaşından küçük çocuklar çatışmalarda kullanılamazlar. Bu sözleşmenin yeterince uygulanıp uygulanmadığını BM örgütünce “Çocuk Hakları Komitesi” oluşturulur. Taraf devletler ilki 2 yıl içinde ve sonrasında “Çocuk Hakları Komitesi” ne 5 yılda bir rapor verirler. Devletler bu bu sözleşmede değişiklik yapılmasını isteyebilir.Bu istek BM Örgütünün çoğunluğunca kabul edilir. Taraf devletlerin 2/3 ü tarafından onaylanırsa yürürlüğe girer. Türkjiye bu sözleşmenin 17,29 ve 30. maddelerini Lozan Anlaşmasının ruhuna aykırı olduğu gerekçesi ile ulusal bütünlüğünü koruma doğrultusunda yorumlama hakkına sahiptir.”ÇEKİNCE”     
*İnsan Hakları Belgeleri;1-Evrensel Belgeler(BMÖ belgeleri UNESCO VE İLO
                                                    2-Bölgesel Düzeydeki Bel;AGİT-AGİK,Amerikan Devletleri
                                                       Örgütü, Afrika Bir. Örg, KEİK, NAFTA, ASEAN
            *Uluslar arası İnsancıl Hukuk Sözleşmeleri(CENEVRE SÖZ)12 Ağustos 1949 da kabul edildi. Savaş ve esirlerle ilgi konuları düzenler.
            *İşkence ile ilgi sözleşme 9 Aralık 1975 tarihinde imzalanmış. Türkiye 10 Ağ. 1988
            *Öğretmenlerin Statüsü Sözleşmesi; 5 Ekim 1966 UNESCO-İLO tarafından Kabe d.
            *Avrupa Sosyal Şartı; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 18 ekim 1961 kabul edilmiş, 26 Şubat 1965 te yürürlüğe girmiş ve 30 Haziran 1989 da onaylanmıştır. 1Temmuz 1999da değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.Türkiy’de 24.12.1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yargılama yetkisi yoktur. Taraf devletler 2 yılda bir Avrupa Konseyi’ne rapor sunmakla yükümlüdürler. Türkiye bir çok maddeye çekince koymuştur;
           Bunlar;
1.      Adil Çalışma Koşulları Hakkı,
2.      Örgütlenme Hakkı,
3.      Toplu Pazarlık Hakkı,
4.      Çalışan Kadınların Korunması Hakkı vb.
*Türkiye Avrupa Sosyal Şartının toplu şikayet sistemini öngören 9.11.1995 tarihinde Strasburgda kabul ettiği ek protokolü henüz onaylamamıştır.2001
            *Sağlanan Haklar;
1.      Çocukların ve gençlerin korunma hakkı.
2.      Mesleğe yöneltme hakkı
3.      Meslek eğitimi hakkı
4.      Sağlığın korunması hakkı.
5.      Bilgi alma danışılma hakkı.
Avrupa Birliği Belgeleri;
1.      Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi(21 Temmuz 1986)
2.      İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi.(12 Nisan 1989)
3.      Irkçılığa ve yab. Düşm. Karşı savaşıma ilişkin karar Belegesi.(29 Mayıs 1990)
4.      Avrupa Birliği Antlaşması(Maastricht 7şubat1992 de geliştirildi Amsterd ant.1997)
Avrupa Birliği Temel Hakları Şartı.(10 Aralık 2000)
            *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS) ; Bu sözleşme İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacı ile 4.11.1950 tarihinde Roma’da kabul edilmiş, 3.9.1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 18 Mayıs 1954 te onayladı
            *Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların K,korunmasına ilişkin çerçeve sözleşmesi 1 Şubat 1995 te Starsburg’da kabul edilmiştir.

            *Uluslar Arası Adalet Divanı; BM Antlaşmasıyla BM tarafından 1945 yılında kurulmuştur. Divan her biri bir farklı bir devlet uyruğu 15 bağımsız yargıçtan oluşmuştur. Bu üyeler 9 yıl için seçilir ve yeniden seçilebilir.Merkezi LAHEY’de dir.Uluslar arası her türlü soruna bakar. Hüküm tarihinden 10 yıl geçtikten sonra düzeltme talebinde bulunulamaz.
         *İnsan Hakları Alanında Çalışmalar Yürüten Uluslar Arası Hükümet Dışı Örgütler;
1.      Kızılhaç Uluslar Arası Komitesi.
2.      İnsan Hakları Uluslar arası Derneği; 1942 New York
3.      Uluslar Arası Af Örgütü 1961 Londra’da kuruldu 1977 yılında Nobel Barış Öd.al.
4.      uluslar Arası Hukukçular komisyonu BM ye bağlı olarak 1949 da kuruldu.
5.      Uluslara Arası Yazarlar Külübü(PEN); Londra 1921 Türk PEN 1951 de kur.
6.      Uluslar Arası Basın Enstütüsü.(IPI)
7.      Gazetecileri Koruma Komitesi(CPJ)

*İngilter “büyük Özğürlük Fermanı” adlı insan hakları belgesi 1215 ilan edildi.
*İngilter Haklar Dilekçesi 1628
*Sosyal Haklara ilk olarak yer veren Ulusal Anayasalar 1917 Meksika, 1919 Weimar
(Almanya), ve 1924 SSCB Anayasalarıdır.
            *1919 yılında ILO kuruldu.
            *23 Aralık 1994 tarihinde BM Genel Kurulu”İnsan Hakları Eğitimi On Yılı”kararını kabul etmiştir. Bu dönem 1995-2004 yıllarını kapsamaktadır.
            *Avrupa Konseyi 1997 yılında “İnsn Hakları ve Biyo-Tıp Sözleşmesi” kabul edildi.1198 yılında çıkarılan ek protokol ile insanın kopyalanması yasaklandı.
            *Avrupa konseyi Çerçevesinde Bakanlar Komitesinin 7 Mayıs 1999 gün ve 50 sayılı kararıyla insan hakları uygulamalarını gözetmek üzere “Avrupa konseyi İnsan Hakları Komiseri” oluşturulmuştur.
            *12-13 Şubat 2001 de İstanbul’da 57 ülkeli İslam Konferansı Örgütü(İKO) ile 15üye + 13 ülkeli AB ülkelerinin temsilcileri  11 Eylül 2001 olaylarını sonrasında olası bir “Medeniyetler Çatişması”  kaygısını gidermek üzere toplandılar.(AB-İKO Ortak Formu Siyasi Boyut) Belçika ve İtalya katılmadı.
            *Roma İmparatorluğundan bu yana aşırı milliyetçi Avrupalıların benimsedikleri “More Nostrum” kavramı Akdeniz’e “Bizim deniz” denmesi kavramını ifade etmektedir.
            *Görüşleri 1776 amerikan ve 1789 Fransız İnsan Hakları belşgelerine yansıyan 1632-1704 tarihleri arasında yaşamış olan Doğal Haklar Öğretisinin başlıca temsilcisi J.Luck tur.
            *İnsan Haklarını doğal hukuktan  kaynaklana özellikleri;Evrensellik,Bireysellik, dokunulmazlık tır.
            *Haziran 1993 te yapılan “İnsan hakları Dünya Konferansı Viyana’da yapılmıştır.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:
            *Mihver devletler ve savaşa katılan devletlerin katılımı ile 25 Nisan 1945 te Sanfransisco’da yapılan konferansta ilan edilmiş ve BM anayasası ile Adalet Divanı’nın statüsü belirlenmiştir.
            *BM Anayasasının yürürlüğe giriş tarihi 24 Ekim 1945 tir. Üyelik Güvenlik konseyinin tavsiyesi üzerine olamakta ve çıkmak isteyen devlet 3 yıllık bir ihbar süresi sonunda örgütten ayrılabilmektedir.
            ORGANLARI;
1.      Genel Kurul
2.      Güvenlik Konseyi (15 üye)
3.      Ekonomik ve sosyal Konsey
4.      Vesayet Konseyi(Pasifik Adaları ve Yeni Gine)
5.      Lahey Adalet Divanı(1945-15 bağımsız yargıç-9 yıl için seçilir)
6.      Sekreterlik
ULUSLAR ARASI UZMANLIK KURUYLUŞLARI:
    1-UNESCO(eğitim)           2-FAO(Gıda)             3-WHO(Sağlık)          4-IBRD(Dün.Ban)
    5-IMF(Para Fonu)              6-ICAO(Siv.Hav.)     7-IMCO(Denizlik)     8-UPU(Posta Bir)
    9-IUT(telekominikas)      10-WMO(Meteroloji) 11-ILO(Çalışma)       12-IEEA(Atom En.)
            *Ekonomik ve sosyal konsey; Genel kurulca seçilen 27 üyeden oluşur. Ekonomik ve sosyal düşün ve insani konularda çalışmalar yapmaktadır.
            *UNESCO 4 Kasım 1946 da çalışmalarına başlamıştır.1978 Viyana 1987 La Waletta 1993 Montreal, 1993 Viyana’da düzenlediği 4 önemli toplantıda eğitim ve insan hakları eğitimi haklarına ilişkin önemli ilke ve öneriler ortaya koymuştur.
            KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI(NATO)
            *NATO 4 Nisan 1949 da kurulmuştur. Amaçları;
1.      Uluslar arası anlaşmazlıkların barışcıl yollarla çözülmesi; kuvvet ve tehdide başvurmaktan kaçınılması.
2.      Üyeler arasında sosyal ve ekonomik iş ve güç birliğinin geliştirilmesi.
3.      Tecavüze karşı savunma gücünün ortak gayret ve karılıklı yardımlaşmayla takviyesi.
4.      Taraflardan birinin tehdit edilmesi halinde üyeler arasında danışma yapılması.
5.      Taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde bunun tüm üyelere yapılmış sayılması.
           *İttifakın oluşturulması için ilk adım 1948 de Belçika, Fransa, Hollanda Lüksamburg ve İngiltere arasında imzalanan Brüksel Antlaşmasıyla atılmıştır.BAB, NATO, ve AET nin temeli atılmıştır. Nisan 1949 da ABD, Danimarka, İzlanda İtalya, Norveç, Portekiz ve Kanada bu antlaşmayı imzalamış ve NATO örgütü kurulmuştur. Türkiye ve Yunanistan 1952 de katıldı.
            *1990 yılında soğuk savaş döneminin sona ermesi ile (1989) eski düşmanlarla dostluk ve işbirliği döneminin başladığı Londra Deklarasyonu ilan edilmiş yeni oluşturulan strateji çerçevesinde örgüt çalışmalarını devam ettirmektedir.
*İttifakın karar organı Kuzey Atlantik Konseyi dir. Konsey çalışmalarını Uluslar Arası Sekreterya ve Konsey komiteleri aracılığı ile çalışmalarını sürdürmektedir.ittifakın en yüksek karar organı Askeri Komite dir. Komitenin altında üç büyük komutanlık ve bir karar organı vardır.
1.      Avrupa Müttefik ve Yüksek Komutanlığı(SACEUR)
2.      Atlantik Müttefik ve Yüksek Komutanlığı(SACLAND)
3.      Kanal Müttefik Komutanlığı(CINCHAN)
4.      ABD-KANADA Bölgesi Planlama Grubu.
*19991 yılında Iraktaki tehdit üzerine Çevik Kuvveti Diyarbakır’da konuşlandırmıştır.
          *NATO 11-12 Ocak 1994 te yaptığı zirvede “Barış İçin Ortaklık”projesi kapsamında Rusya ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile ortak bir barışi gücü kurulmasını önermiştir.Bu proje NATO’nun tam üyelik kapısını açık tutarak bir orta yol projesi olarak adlandırılmaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİ(AB)
            25 Mart 1957 de kurulmuştur. Roma Antlaşması kuruluşun temellerini oluşturmuştur.
Bunlar;
1.      Gümrük birliğine dayalı bir birleşme oluştrurmak.
2.      Mal iş gücü kişi ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak.
3.      Üçüncü ülkelere karşı karşı ortak bir gümrük tarifesi ve politikası uygulamak.
4.      siyasi ve askeri entegrasyona ulaşmak.
5.      Ortak bir para birimine geçmektir.
* Kömür Çelik Birliği, 18 Nisan 1951 yılında kurulmuştur.(Bat. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksamburg) Bu 6 ülke Roma Antlaşmasıyla diğerb kaynaklarıda birleştirmek amacıyla AET yi kurmuştur. Türkiye bu topluluğa 9 Temmuz 1959 da tam üyelik başvurusu yaptı.1967 yılında Avrupa Kömür Birliği, AET, Avrupa Atom Enerjisi Kumru birleşerek Avrupa Topluluğunu (AT) yi oluşturdular. 1 Temmuz 1987 de imzalanan “Tek Avrupa Senedi” ile adını AT ye dönüştürmüştür. Topluluğum Avruba Birliği ne dönüşümü 29 Ekim 1993 tarihinde Brüksel Zirvesinde gerçekleşmiş böylece Avrupa’da siyasi ve ekonomik birlik oluşturlmuştur.
*1963 te AET ye ortak üye olan Türkiye At ye tam üyelik için 14 Nisan 1987 de başvurmuştur.ORGANLARI
1.      Bakanlar Konseyi( Her ülkeden bir bakan)
2.      Birlik Komisyonu(14 kişiden oluşan bir komisyondur. Merkezi Brüksel)
3.      Avrupa Parlementosu(518 üyeden oluşur. Merkezi Strasburg)
4.      Adalet Divanı(13 bağımsız yargıçtan oluşur.Bağlaytıcıdır. Lüksamburg)
*Türkiye 1 Ocak 1996 da “Gümrük Birliği”ne alınmıştır. 10-11 Aralık 1999 da Helsinki Avrupa toplantısında aday ülkeler arasına alındı.
*Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949 da “Batı Avrupa” örgütü olarak kurulmuş, kasım 1989 da Berlin Duvarının yıkılması ile “Avrupa Ötesi” bir örgüte dönüşmüştür.32 üyeden oluşur.”Bakanlar Komitesi” Üye ülkelerin Dış İş. Bak. Oluşur. Konseyin karar organıdır. “Parlementerler Meclisi” Üye ülkelerin atadıkları milletvekillerinden oluşur. Üye ülkeler 1950 yılında “İnsan Hakları Sözleşmesi”ni imzlamışlardır. Temel özgürlükleri koruma (Avrupa) Sözleşmesi de denilmektedir.
AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI(AGİK)
            *Soğuk savaş Avrupa’sında doğu ile batı arasındaki güven ve işbirliğini artırarak insan hakları,güvenlik ve ekonomi alanlarında diyalog ve yakınlaşma sağlamak amacıyla 1975 te oluşturulmuştur.
            *1967 yılında NATO içinde kabul edilen “Hernel Raporu”yla doğu ile batı arasında diyalog ve işbirliği başlatılmıştır. Bunun ilk adımı ABD ve Kanada ile 33 Avrupa ülkesinin katıldığı AGİK ile atılmıştır. Bu konferans sonucu 1975 yılında “Helsinki Nihai Belgesi” yayınlanmıştır.ORGANLARI;
1.      Bakanlar Konseyi
2.      Çatışma Önleme Merkezi
3.      Kıdemli Memurlar Komitesi.
4.      Demokratik Kuruluşlar
5.      İnsan Hakları Bürosu.
*AGİK Zirvesinde 1990 Viyana Belgesi, Yeni bir Avrupa için Paris Şartı,AKKA (Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması) olmak üzere üç temel belge imzalanmıştır.
*24 Mart 8 Temmuz 1992 tarihlerinde 4.AGİK izleme toplantılarında “Helsinki 92” Belgesi kabul edilmiştir.1-Güvenlik konusunda yaptırım gücü artırılmış, 2-İnsan Hakları ile ilgili etkinliklerin bir çerçevesi oluşturulmuş, 3-Ekonomik alanda ise bilim ve çevre teknolöji konularında işbirliği ortamı yaratılmaya çalışılmıştır.
*BAB Birli Rusya tehdine karşı 1948 de Brüksel Antlaşması ile İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksamburg tarafından kurulmuş sonradan Almanya, İspanya ve Portekiz birliğe katılmıştır.
*Bağımsız Devletler Topluluğu 21 Aralık 1991 tarihinde kurulmuştur. Azarbaycan(25.09.1993) Yılda iki kez toplanılır.Azarbaycan-Karabağ sorununu çozmek üzere Minsk Grubu oluşturulmuştur.
Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması(AKKA) Atlantikten Ural Dağlarına kadar olan bir bölge konvansiyonel kuvvetlerle istikrar ve güveni oluşturmak için 19-20 Kasım 1990 tarihinde kurulmuştur. Rusaya şu gerekçelerle AAKKA yı şu gerekçelerle değiştirmek istemektedir.
1.      Eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilişkilerini düzenlemede orduyu kullanabileceği
2.      İç güvenlik konularında orduyu kullanabileceği
3.      güvenlik gerekçeleri gördüğünde ilgi alanı içindeki bölgesel çatışmaları engelleyebileceğini.
4.      Gerekirse nükleer silah kullanabileceğini ima etmektedir.
*Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı(EUREKA) avrupada birleşik bir teknoloji pazarı oluşturmak amacıyla 17 Temmuz 1975 tarihinde 17 OECd ülkesi tarafından kurulmuştur.
          *Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı(IAEA) Dünyadaki atom enerjisi araştırmalarını kontrol etmek amacıyla BM bünyesi içinde 1975 yılında Viyana’da kurulmuştur. Ajans nükleer silahların yayılmasını önlenmesi Anlaşmasının (NPT) sorumludur.Türkiye NPT Anlaşmasını 1968 yılında imzalamıştır. Çernobil 1986 yılında oldu.
          *Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeler arasında istihdam  sağlamak, yaşam düzeyini yükseltmek ekonomik istikrarı temin etmek amacıyla 4 Ocak 1960 da Stockholm’de kuruludu.Üyeler Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda ve Norveç.EFTA nın AB den en önemli farkı; gümrük birliğini sağlamak yerine sadece kendi üyeleri arasında serbest ticareti öngörmüş olmasıdır. Türkiye ile birlik arasındaki ilişkiler 1991 yılında imzalanan Serbest Ticaret İşbirliği Antlaşması ile başlamıştır.Antlaşma ile Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatına önemli gümrük indirimleri getirilmiştir.
          *Karadeniz Ekonomik İşbirliği(KEİB) 3 Şubat 1992 de kurulmuştur. Dönem başkanlığı her 6 ayda bir değiştirilmektedir. Sekreteryası İstanbul’da dır.
          *İslam Konferansı Örgütü(İKÖ)Eylül 1969 da Fas/Rabat’ta kuruldu. 24 ülke Zirve konferansları her üç yılda bir toplanmaktadır. 1969 Al-Akra Camisi’nin kundaklanmasına tepki olarak kurulmuştur.
*İslam Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi(İSEDAK); İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari yönden işbirliğini artırmak amacıyla 1981 yılında Taif’te yapılan “İslam Zirvesi”nde alınan kararla kurulmuştur. İzleme Komitesi; Türkiye,Suudi Arabistan, Pakistan, Gine, Ürdün ve Filistin’den oluşmaktadır.
*İktisadi İşbirliği ve Kalkınma örgütü(OECD); II.Dünya savaşından harab olarak çıkan Avrupa’yı yeniden yapılandırmak ve imar etemek amacıyla 16 Nisan 1948 de imzalanmıştır. Merkezi Pariste dir. OECD genelde sürekli bir konferans ve müzakere ortamıdır. Türkiye 15 Mart 1948 de kurucu üye olarak katılmıştır.”Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu Türkiyeye yardım amacı ile oluşturulmuştur.
*Ticaret ve gümrük Tarifeleri Genel Antlaşması(GATT);II.Dünya savaşı sonrası BM üyesi ülkeler tarafından gümrük tarifelerine ve ticarete konan ayırımcı engelleri kaldırmak amacıyla 10 Ocak 1948 de imzalanmıştır. Türkiye GATT’a 1953 yılında üye olmuştur. GATT içinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek için “Panel” adı verilen uluslararsı mahkeme niteliğinde organlar bulunmaktadır.
*Uluslar arası Para Fonu(IMF); uluslar arası ekonomik ilişkilerin uyumlu bir biçimde gelişebilmesi ve uluslar arası para sisteminin esaslarını belirlemek amacı ile 21 Nisan 1954 yılında oluşturulmuştur.AMACI;
1.      Üye ülkelerin ödemeler bilançosunu açıklarını azaltmak.
2.      Dış ödeme güçlükleri çeken ülkelere gerekli kaynak yardımında bulunmak.
3.      Döviz kurlarında istikrarı teşvik edecek tedbirleri önermek.
4.      Üyelerin rekabetçi devalüesyonlara başvurmasını engellemek.
5.      Üyeler arasında çok taraflı bir ödemeler siteminin kurulmasına yardım etmektir.
*Türkiye IMF ve Dünya Bankasına 19 Şubat 1947 tarih ve 5013 sayılı kanunla katılmıştır.ORGANLARI;
1.         Güvenerler Kurulu; en yetkili organdır. Üyeler maliye bak. Veya Merk Bankası Başkanını atar.
2.         Yönetim Kurulu;22 Direktörden oluşur. Direktörlerin başı bankaya en çok katkıda bulunan ABD, İngilter, Fransa, Almanya ve Japonya temsilcileridir. Kurul bünyesinde şu birimler bulunur; Genel Direktör( 5 yıllığına atanır günlük işlere bakar), Komiteler: IMF nin Yöneytiminde resmi ve gayri resmi komiteler bulunur; Geçici Komite(Maliye bakanları yada Merkez Bankası Başkanlarından oluşur. Fon yönetimine danışmanlık yapar), Kalkınma Komitesi(Gelişmekte olan ülkeler kaynak transferi yapar.
3.         G-7: Resmi Komitenin dışında Dünya ekonomisinde en fazla sanayileşmiş batı ülke temsilcilerinin oluşturduğu bir gruptur.
*Zenginler Zirvesi(G-7) 22 Şubat 1987 de oluşturlmuştur.(ABD; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada dır. G-10 ise bunlara ilave olarak Belçika, Hollanda, İsviçre. G-7 ler bazen Rusyada eklenmektedir. Son G-8 Toplantısı 20-22 temmuz 2001 de İtalya’nın Cenova kentinde yapıldı.
*Ekonomik İşbirliği Örgütü(ECO); Avrasya’da Ab benzeri bir birlik oluşturmak ticari, gümrük ve ve tarımsal işbirliği oluşturmak  amacı ile 29 Ocak 1985 te Tahran’da kuruldu. Türekiye, İran, Pakistan, ve Türki Cum. Üyeleridir. En yüksek karar organı Yüksek Konsey dir.
*Petrol İhrac Eden Ülkeler (OPEC); 14 Eylül1960 da Bağdat’ta kuruldu. OPEC Konferansı birliğin en yüksek organıdır. Yılda iki kez toplanır. Petrol politikalarını belirler. Ekonomik Komisyon;Petrol fiyatları konusunda tavsiyelerde bulunur. Guvernörler Meclisi; yılda iki kez toplanır. İdari ileri yürütür. Sekreterya; sekreterya daimi olarak Viyana’da bulunur.
*Güneydoğu Asya Ulusları Birliği(ASEAN);Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişki ve barışı sağlamak amacı ile 8 Ağustos 1967 de Jakarta’da kuruldu. Kuruluş Günümüzde doğum kontrolü,esrar kaçakçılığı ile mücadele, bilimsel araştırma, öğrenci ve sanatçı değişimi, bilimsel araştırma yada sağlam turizm programları , ticaret ve gümrük mevzuatının kolaylaştırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Üyeler; Endonezya, Filipinler,Malezya, Singapur, Tayland, Brunei Sultanlığı(1984), Yeni Gine dir.
*Asya- Pasifik ekonomik işbirliği(APEC); Pasifik yöresinde ABD liderliğinde bir sebest ticaret bölgesi  ve ekonomik topluluk oluşturmak amacıyla Kasım 1993 te Seattle’ de kuruldu.
*Körfez İşbirliği konseyi(GCC); Basra Körfezi yöresinde istikrar ve işbirliği sağlamak amacı ile 6 körfez ülkesi tarafından 1981 yılında kuruldu; Bahreyn, B.A.E, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman.
*Visegrad Üçlü Anlaşması; Macaristan, Çekoslovakya ve Polanya tarafından  15 şubat 1991 de kuruldu.
*Kuzey Atlantik işbirliği konseyi(KAİK); Soğuk savaş düşmanlıklarını unutturmak, Batı ile Doğu Avrupa Rusya Ve bu devletten ayrılandiğer cumhuriyetlerle ilişkileri geliştirmek onları siyasi reformlara ve yeni Avrupa yapılarına entegre etmek amacıyla 20 Aralık 1991 de kuruldu.Bazı etkinlikleri;
1.      Av. Konvansiyonel kuvvetler anlaşmasının(AKKA) uygulanması,
2.      Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi (NPT)
3.      Stratejik silahların azaltılması (START),
4.      Nükleer silahların imhası ve yok edilmesi,
5.      savunma konuları.
*Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Antlaşması(NAFTA); Kuzey Amerika’da bulunan ABD, Meksika ve Kanada’nın Avrupa pazarına ve Dünyadaki diğer ticaret bloklarına karşı ciddi bir güç oluşturulması amacıyla 8 Ekim 1992 de kuruldu.
*İngiliz Uluslar Topluluğu(CON); Bir zamanlar İngilter Krallığına bağlı ve II.Dünya Savaşından sonra bağımsızlığına kavuşan ülkelerin oluşturduğu ticaret ve ekonomik ağırlıklı bir kuruluştur.


Benzer Yazılar3 yorum:

  1. berbat ötesi bir yorum!

    YanıtlaSil
  2. Tesekkurler iyi bir calisma olmus

    YanıtlaSil
  3. seniniki çirkin berbat iğrenç ötesi bir yorum!!!

    YanıtlaSil