Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

18 Nisan 2022 Pazartesi

İman'ın Şartları İslam'in İnanç Esasları Konu Anlatımı 4. Sınıf 2021 2022


  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2. ÜNİTE “İSLÂM’I TANIYALIM” TEMA ÖZETİ

İSLAM’IN İNANÇ ESASLARI 

İMANIN ŞARTLARI

1- Allah’a İman
İslam dininde yer alan inanç esaslarının ilki Allah’a (c.c.) imandır. Allah’a iman etmek; Allah’ın varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri olmadığını kalpten kabul etmektir.
Yüce Allah'ın Özellikleri;
* Tektir; onun eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
* Her şeyi gören, işiten ve bilendir.
* Sonsuz güç sahibidir.
* Hiçbir şeye muhtaç değildir.
* Her şey, onun iradesi ve bilgisi dâhilinde meydana gelir.
* Canlı ve cansız bütün varlıkları yaratandır.
* Tüm canlılara hayat veren, onları yaşatan, koruyup göze­tendir.
* Ondan başka Tanrı yoktur.
 2- Meleklere İman
İslam’ın inanç esaslarından biri de meleklere imandır. Melek, söz­lükte “haber, elçi, güç ve iktidar” anlamına gelir. Melekler, Yüce Allah (c.c.) tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklardır.
Görünmeyen varlıklar olduğu için günlük hayatımızda gerçekle ilgisi olmayan birçok resim, hikaye veya bilgi ile karşılaşsak da bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Melekler hakkındaki en doğru ve güvenilir bilgileri Kur’an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinden öğrendiği­mizi söyleyebiliriz.

Meleklerin Başlıca Özellikleri :
* Günah işlemezler
* Yemezler, içmezler.
* Nurdan yaratılmış varlıklardır.
* Allah’ın (c.c.) buyruklarını yerine getirirler
* Sürekli Allah’a (c.c.) ibadet ederler
* Cinsiyetleri yoktur.

Başlıca Melekler ve Görevleri:
* Cebrail (a.s.): Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletir.
* Azrail (a.s.): Ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevlidir.
* Mikâil (a.s.): Doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir.
* İsrafil (a.s.): Kıyamet ve diriliş vaktini ilan etmekle sorumludur.
* Kiramen Katibin: İnsanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidir. Sağ ve sol omuzda bulurlar. Sağdaki yaptığımız iyilikleri, soldaki ise kötülükleri yazar.
 
3- Kitaplara İman
Yüce Allah (c.c.) tarih boyunca insanlara ilahi kitaplar göndermiştir. İlahi kitaplar Allah’ın (c.c.) emir,
yasak ve öğütlerini içerir. Bu kitapların gönderiliş amacı insanları doğruluğa, mutluluğa ve huzura ulaştırmak için yol göstermektir. Allah’ın (c.c.) gönderdiği bütün ilahi kitaplara inan­mak, İslam’ın inançları arasında yer alır.
Yüce Allah’ın insanlara ilahi kitaplar göndermesi, ilk insan ve ilk pey­gamber Hz. Âdem ile başlamış, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) ile sona ermiştir. Bazı peygamberlere “suhuf” adı verilen ilahi metinler gönderilmiştir. Bunun dışında Allah (c.c.) dört büyük kitap göndermiştir.

İlahi Kitaplar ve Gönderildiği Peygamberler;           
* Tevrat: Hz. Musa’ya (a.s.),
* Zebur: Hz. Davut’a (a.s.),
* İncil: Hz. İsa’ya (a.s.),
* Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e (s.a.v.)

Suhuf Gönderilen Peygamberler
Hz. Adem (a.s.): 10 sayfa
Hz. Şit (a.s.): 50 sayfa
Hz. İdris(a.s.): 30 sayfa
Hz. İbrahim(a.s.): 10 sayfa

4- Peygamberlere İman
Peygamber, Allah’ın buyruklarını insanlara ulaştır-mak ve açıklamak için insanların arasından Allah ta-rafından seçilip görevlendirilen kişi­dir. Allah, tarih boyunca pek çok peygamber görevlendirmiştir. Hz. Âdem ilk peygamber, bütün insanlığa gönderilen Hz.Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir. Peygamberlerin bazılarının adları Kur’an’da bildirilmiştir.
 
Peygamberlerin Başlıca Özellikleri:
* Akıllı ve zeki insanlardır. (Fetanet)
* Güvenilirdirler. (Emanet)
* Doğru sözlüdürler. (Sıdk)
* Günah işlemekten kaçınmışlardır. (İsmet)
* Allah’ın (c.c.) bildirdiği mesajları insanlara olduğu gibi bildir­mişlerdir. (Tebliğ)
 
5- Kaza ve Kadere İman
Kader ve kazaya iman, İslam’ın inanç esasları ara-sında yer alır. Ka­der, Allah’ın (c.c.) varlıkları ölçülü, uyumlu, düzenli bir şekilde yaratması; ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi bilmesi anlamına gelir. Allah’ın (c.c.) evrende gerçekleşecek olayları belli yasalar çerçevesinde takdir etme­si kaderdir. Takdir edilen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi ise kaza olarak adlandırılır.
 
6- Ahirete İman
Ahiret, sözlükte “son, sonra olan, son gün” anlamlarına gelir. Ahiret hayatı, dünya hayatından sonra başlayıp ebedî olarak devam edecek olan hayattır. Ahiretin varlığına inanmak, İslam’ın inanç esaslarından biridir. Bu inanca göre bütün insanlar kıya-metin kopuşundan sonra ahirette yeniden diriltilecektir. İnsanlar mahşer denilen yerde toplanacak, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiklerine inanmayanlar ile kötülük yapanlar cehennemde cezalandırılacak, inanıp yararlı işler yapanlar ise cennet ile ödüllendirileceklerdir.

İslam'ı Tanıyalım Ünitesi Diğer Konular İçin Tıklayınız

Tüm Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ünite Özetleri İçin TıklayınızBenzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder