Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Eylül 2011 Pazartesi

Organik Kimyanın Çalışma Alanları


Kaynağı canlı organizmalar olan karbon ve bileşikleri üzerinde çalışır; bunların yapısını, bileşiklerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.
İnorganik Kimya: Maden ve mineral gibi yapısında karbon olmayan maddelerle ilgilenir.
Fiziksel Kimya: Organik ve inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal nitelikleri arasındaki iliksileri inceler.
Analitik Kimya: Maddelerin niteliği, saflık derecesi gibi özelliklerini araştırır.

Biyokimya: Canlı organizmadaki kimyasal reaksiyonları, kimyasal reaksiyonların canlı organizma üzerindeki etkilerini araştırır.
Analitik Kimya: Kalitatif analiz, konsantrasyon ve çözelti hazırlama, çözünürlük çarpımı, asitlik-bazlık, redoks reaksiyonları, indikatörler, gravimetri, volumetri (nötralizasyon titrasyonlari ve pH, redoks, çöktürme titrasyonlari, kompleksimetri).
Çevre Kimyası: Madde ve çevre. Ekosistemlerin sınıflandırılması ve kararlılığı. Ekosistem bileşenleri. Ekoloji bilgisi. Deniz ekosistemi ve su kimyasının temel öğeleri. Asli ve tali elementler. Mikrobesi maddeleri. Çözünmüş gazlar. Fotosentez ve solunum. Biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı. Sulardaki kirleticiler. Atiksu parametrelerinin tayini. Atık su arıtımına giriş. Hava kirliliği ve kontrolü. Fotokimyasal smog. Ozon tabakası aşınması. Baca ve egzoz gazi arıtımı.
Enstrümantal Analiz :Elektromagnetik ışıma (özellikleri ve madde ile etkileşimi); Optik yöntemler (Moleküler spektroskopinin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları ‘ UV ve Görünür alan, Infrared, Raman, Flüoresans spektroskopileri’, Atomik spektroskopinin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları ‘Atomik emisyon, absorpsiyon ve fluoresans spektroskopileri ‘, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Elektron-Spin Rezonans Spektroskopisi) ; Kütle Spektroskopisi ; Elektro analitik yöntemlerin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları (Voltametri, Polarografi, Kulometri) ; Termal yöntemlerin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları (Termogravimetrik analiz, Diferansiyel Termal analiz, Diferansiyel Taramalı Kalorimetri); Kromatografinin temelleri, enstrümantasyonu ve uygulamaları (Gaz, Likid ve Süperkritik Akışkan kromatografileri).
Endüstriyel Analiz Laboratuarlara analiz için örnek alınması, akaryakıt, kati yakıt, gaz yakıt analizleri, yağlama yağları ve kaydırıcıların analizleri, su, çimento, gübre, cam, sabun analizleri.
Koordinasyon Kimyası: Basit bileşiklerin oluşumu. Koordinasyon kimyasının temelleri ve tarihçesi. Nomenklatür (isimlendirme). İzomerlik. Koordinasyon bileşiklerine iliksin modern kuramlar (Oktet ve etkin atom numarası kuralları. Valens bağlar kuramı ve hibridlesme. Elektrostatik kristal alan kuramı. Molekül orbital/ligand alan kuramı. Sert ve yumuşak asit ve bazlar kuramı). Koordinasyon kimyasının diğer bilimlerdeki uygulamaları. Kompleks dengeleri ve kararlılıkları.
Kuramsal Kimya :Atomun yapısı (Rutherford atom modeli, Isıma kanunları, Siyah cisim, Bohr atom modeli, Belirsizlik bağıntısı, Dalga mekaniğinin temelleri, Schrödinger denkleminin anlamı, Tek ve iki boyutlu potansiyel çukuru içindeki elektron için dalga denkleminin çözümleri, Orbitallerin dalga fonksiyonları, Periyodik sistemin oluşum temelleri); Kimyasal bağlar (İyonik bağlar ‘elektronegativite, şebeke enerjisi, iyonların polarizasyonu ve deformasyonu’, Kovalent bağlar ‘Valens Bağlar Kuramı, Molekül Orbital Kuramı, Rezonans Kuramı, Hibridizasyon’, Koordinatif Kovalent Bağlar ‘Kristal Alan Kuramı, Ligand Alan Kuramı, Yüksek-spin ve Düşük-spin kompleksleri, Koordinatif bağların Molekül Orbital kuramı ile açıklanması, Komplekslerde hibridizasyon’, Metalik Bağlar).
Fizikokimya I ( Kimya Bölümü ) : Gaz kanunları ve gazların yapıları; Sıvıların incelenmesi; Katıların incelenmesi; Termodinamik; Termokimya; Kimyasal Potansiyel; Aktivite; Fugasite; Kimyasal Denge Fizikokimya II ( Kimya Bölümü ) : Maddenin yapısını inceleme yöntemleri; Çözeltilerin incelenmesi; Seyreltik çözeltiler; Fazlar. Kolloid Kimya :Kolloidlerin tanımı, önemi ve sınıflandırılması; Kolloidal çözeltilerin hazırlanması; Kinetik özellikler; Kolloidal tanecik boyutunun hesaplanması; Kolloidal çözeltilerde viskozite; Pıhtılaşma olayı; Kolloidal çözeltilerde kararlılık; Koruyucu kolloidler; Jeller ve zarlar; Emülsiyonlar; Solid soller; Köpük. Çekirdek Kimyası :Radyoaktivite; Çekirdeğin yapısı; Elementer tanecikler; Çekirdeklerin kararlılığı; Çekirdek reaksiyonları; Yapma radyoaktivite; Çekirdek fisyonu; Çekirdek enerjisi; Termonükleer reaksiyonlar ve Çekirdek füzyonu; Nükleer reaksiyonlarla madde arasındaki reaksiyonlar; Radyasyonların deteksiyonu ve ölçülmesi. Elektrokimya :Elektrokimyanın tanımlanması ve tarihçesi; İletkenlerin sınıflandırılması; faraday elektroliz kanunları; Kulometreler; Elektrolitik iletkenlik; İletkenlik ölçülmesinin uygulamaları; Tasıma sayıları; Elektrolitlerin sınıflandırılması; Kuvvetli elektrolitler hakkında Debye-Hückel Teorisi; Elektromotor kuvvet; Reversible elektrot potansiyelleri; Pillerin sınıflandırılması ve incelemeleri; Redoks sistemler; Elektromotor kuvvet ölçülmesinin uygulamaları; Elektroliz ve polarizasyon; Polarografi; Amperometri; Elektrokimyasal korozyon. Yüzey Aktif Maddeler :YAM’lerin tanımı, sınıflandırılması, Yüzey ve ara yüzey gerilimi,Sıvı-gaz, Sıvı-sıvı, sıvı-kati ara yüzeyleri, Islatma, Yayılma, Çözeltilerin yüzey özellikleri, YAM çözeltilerinin özellikleri, Emilsiyonlar-köpükler, Flotasyon, Temizleyiciler. Kimyacılar İçin Matematik: Ölçme nedir; SI birim sistemi ve kuralları; Anlamlı rakamlar ve sayılar; Deney sonuçlarının grafik ve çizelge ile gösterimi; Grafikten bağıntı bulma; Doğrusal bağıntılar ve doğrusallaştırma; En küçük kareler yöntemi; İlişki katsayısı; Kuşkulu değerlerin atılması yöntemleri; Yanılgı ve türleri; Gauss dağilimi; Ortalama, standart, olası ve limit yanılgı hesaplanması; Ölçüm şayisi belirleme; önem sınaması. Kimyada Bilgisayar Uygulamaları: Bilgisayarın genel tanıtımı; Bilgisayarın evrimi; Kişisel bilgisayarlar; Kişisel bilgisayarı oluşturan bileşenler; Yazılım nedir; İşletim sistemleri; MS DOS’un bileşenleri ve komutları; Bilgisayarı açma ve özel ayarlar; Öteki işletim sistemleri; Üst düzey programlama dilleri; Programlama, algoritma, veri ve türleri; Hazır yazılımlar; MS Excel kullanımı; Ölçmede kuşkulu değerlerin atılması uygulaması; EKKY uygulaması; Bir tepkimenin hız katsayısını bulma uygulaması; Limit yanılgı hesabi uygulaması; Grafik çizim programları; Potansiyometrik pH titrasyonu grafiği çizimi; Grafikte iç değer bulma uygulaması; Bilimsel rapor yazımı; İstatistik test uygulaması. Polimer Kimyası: Polimerler hakkında genel bilgiler. Polimer ve kopolimerlerin yapı özellikleri ve molekül ağırlığı dağılımları. Polikondensasyon, serbest radikal, anyonik ve katyonik polimerizasyon reaksiyonları. Reaksiyon mekanizmaları, reaksiyon kinetiği ve polimerizasyon reaksiyonları örnek uygulamaları. Polimerler üzerindeki kimyasal reaksiyonlar.
Genel Kimya: Periyodik sistem ve atomun yapısı. Kimyasal bağlar. Alkali metaller. Toprak alkali metaller. IIIA grubu elementleri. IVA grubu elementleri. Polonyum, Skandiyum, Itriyum elementleri. Nadir toprak metalleri (Lantanitler), geçiş elementleri, Toryum, Vanadin, Niyobyum, Tantal, geçiş elementleri VIB grubu krom, molibden, wolfram, uranyum, geçiş elementleri VIIB grubu mangan, teknesyum, renyum, geçiş elementleri VIIIB grubu demir, kobalt, nikel, rodyum, paladyum, osmiyum, iridyum elementleri, platin, bakir, gümüş, altın elementleri, çinko, kadmiyum, cıva elementleri. Anorganik Kimya: Periyodik sistem ve atomun yapısı. Kimyasal bağlar. Alkali metaller. Toprak alkali metaller. IIIA grubu elementleri. IVA grubu elementleri. Polonyum, Skandiyum, Itriyum elementleri. Nadir toprak metalleri (Lantanitler), geçiş elementleri, Toryum, Vanadan, Niyobyum, Tantal, geçiş elementleri VIB grubu krom, molibden, wolfram, uranyum, geçiş elementleri VIIB grubu mangan, teknesyum, renyum, geçiş elementleri VIIIB grubu demir, kobalt, nikel, rodyum, palladyum, osmiyum, iridyum elementleri, platin, bakir, gümüş, altın elementleri, çinko, kadmiyum, cıva elementleri. Pestisidler: Pestisidlerin tanımı, sınıflandırılması, bozunması, direnç ve toksisite, herbisidlerin sınıflandırılması ve eldesi, insektisidler ve akarisidlerin eldesi, biyolojisi, fungusidlerin eldesi ve sınıflandırılması, rodandisidlerin eldesi ve sınıflandırılması, bakterisidlerin tanımı ve eldesi, fumigantlarin tanımı ve eldesi, feromanlar ve özellikler.
Organik Kimya I : • Organik Bileşikler ve Kimyasal Yapıları (Orbital-elektronik yapı-kimyasal bağlar-organik reaksiyon tipleri ve elenmanlari-adlandırma ve saflaştırma yöntemleri) • Organik Bileşiklerin Kimyasal ve Spektroskopik Yapı analizleri • Alifatik ve Alışıklık Hidrokarbonlar (doymuş, ikili-üçlü mono ve çoklu doymamış bileşikler) • İzomeri ve Stereokimya • Alkol; Eter Epoksit ve Türevleri • Aminler • Hetero Alifatik Organik Bileşikler (Organo metalik, azotlu, kükürtlü, fosforlu bileşikler) • Karbonil Bileşikleri (Aldehit-keton) ve türevleri (Her sınıfa ait adlandırmalar, elde yöntemleri, tipik reaksiyonlar izomeri ve kimyasal spektroskopik tanınmaları)
Organik Kimya II : • Karboksilli Asidler ve Türevleri (doymuş ve doymamış alifatik mono-di-poli asidler, ester, anhidrid, amid, açil klorür ve diğer türevleri) • Çok fonksiyonlu Organik Bileşikler (Dikarbonil bileşikleri ve reaksiyonları-keto, oksi, amino, halo asidler v.s. malon ester asetoasit ester sentezleri v.s.) • Aromatik Bileşikler (Adlandırma, izomeri, reaksiyonları ve analizleri, aromatik hidrokarbonlar, fenol, aromatik eter, karbonil, asid bileşikleri ve türevleri) • Poli Aromatik Bileşikler • Hetereo Halkalı ve Hetereo Halkalı Aromatik Bileşikler (Adlandırma, izomeri, eldeleri, reaksiyonları, kimyasal ve spektroskopik tanınmaları) • Doğal Maddeler (Karbonhidrat, terpen, feromon, alkaloid, lipid, boyar madde tanımları)
Organik Kimya III : Tiyoeterler, Taç eterler ve Kriptanlar (sentez ve özellikler)-Benzoid olmayan aromatikler-Karbosiklik ve N, S, O-Atomlu heterosiklik bileşikler (reaktivite, sentez ve özellikler)-Perisiklik reaksiyonlar (Elektrosiklik reaksiyonların analizi, Sigmatropik çevrilmeler, Siklo katılmalar)-Doğal ürünler (Alkoloidler, Isoprenoidler v.b., sentez ve özellikler).
Organik Reaksiyon Mekanizması : • Strüktür, Reaktivite ve Mekanizma Bağıntısı • Reaksiyon Mekanizması ve Reaksiyon Hız Tayin Yöntemleri • Reaksiyon Ara Ürün Tipleri (yapı, oluşum ve kararlılıkları) • Asidler-Bazlar • Organik Reaksiyonlar ve Mekanizmaları • Sübstitüsyon, Katılma, Eliminasyon, Çevrilme, Oksidasyon ve İndirgeme Reaksiyonları • Fotokimya ve Kadikalik Reaksiyonlar • Perisiklik Reaksiyonlar
Tekstil Kimyası I: Tekstil elyafın sınıflandırılması, yapısı, temel özellikleri, pamuk, keten, kenevir, jüt, rami, yün, ipek, viskoz, bakir ve asetat ipeği, polietilen, polipropilen, politetrafloroetilen, polivinilklorür, polivinilalkol, poliakrilonitril, poliester, poliamid ve poliüretan elyafın üretimi, yapısı ve özellikleri.
Tekstil Kimyası II: Tekstil terbiyesinde ön işlemler. Pamuğun terbiyesi: Yıkama, haşıllama, hasıl sökme, pişirme, ağartma, merserizasyon, apre. Yünün terbiyesi: Yıkama, karbonizasyon, ağartma, dinkleme, krablama, dekatür, fiksaj, keçeleşmezlik, apre. Keten, rejenere selüloz ve protein elyafın terbiyesi.
Organik Boyar Maddeler: Renk bilgisi, boyarmaddelerin sınıflandırılması. Asid, bazik, direkt, krom, metal-kompleks, reaktif, azoik, dispersiyon, solvent azo boyarmaddeler. Nitro ve nitrozo, aril metin ve aza analoglari, aza [18] annulen, karbonil, kükürt boyarmaddeler.
Tekstil Boyama Teknolojisi: Boyama mekanizması. Direkt, dispersiyon, inkisaf, reaktif, kombine boyamalar. Çektirme ve fular yöntemleri. Gevsek elyaf ve tops, iplik, kumaş boyama makineleri. Kurutma, fiksaj, basma işlemleri ve makineleri. Çeşitli elyafın boyarmadde grupları ile boyanması.
Besin Kimyası I: Besin elementleri, besin proteinlerinin özellikleri, enzimler, besin maddelerindeki rolü ve kontrolü, lipidler, antioksidanlar, karbonhidratlar, isinin karbonhidratlar üzerine etkisi, Maillard reaksiyonu, besinlerde kahverengi lekelerin olumsa reaksiyonları.
Besin Kimyası II : Vitaminler, anorganik tuzlar ve elementler, tahıl, baklagiller, meyve ve sebzeler, pigmentler, meyve suları, yemek yağları, süt ve süt ürünleri, yumurta, et ve et ürünleri, tatlı maddeler, alkoloidle maddeler.
Endüstriyel Mikrobiyoloji : Endüstriyel fermentasyon uygulamalarinin esaslari, mayalar, küfler ve bakterilerin yapisi ve muhafaza yöntemleri. Fermentasyon yoluyla organik asidlerin, alkollerin, alkollü içkilerin, vitaminlerin, besin maddelerinin ve ekmek mayasının üretimi. Tek hüre proterini.
Toksikoloji ve Hijyen: Genel bilgi ve tarifler, zehirlerin vücuda girişi, biyotransformasyonu, atilimi, genel etki şekilleri, zehirlenmelerde ilk yardim. Belli baslı anorganik ve organik bileşiklerin, çözücülerin, gazların ve tozların zehirlilikleri ve hijyenik şartları.
İlaç Aktif Maddeler: İlaçların galenik şekilleri, üretimde kullanılan cihazların tanıtımı, ilacın tanımı ve sınıflandırılması, anestezikler, analgesikler, hipnotik ve sedatifler, antipiretik-analgesikler, lokal anestezikler, sülfonamidler, antibiyotikler ve vitaminler.
Biyokimya: Genel hücre yapısı, suyun insan organizmada bulunuş şekilleri, dağilimi, görevleri. Elektrolitler, organizmanın tampon maddeleri karbonhidratlar, lipidler yapıları, biyolojik görevleri ve metabolizmaları. Amino asitler özellikleri, endojen, eksojen amino asidler ve metabolizması. Proteinler özellikleri ve amino asid sıralarının belirlenmesi. Amonyak metabolizması ve üre devri. Enzimler yapıları ve biyokimyasal reaksiyonlarda etki prensipleri.
Klinik Kimyası: Klinik biyokimya yöntemleri, biyolojik materyal türleri. Lipid ve protein metabolizmasını inceleyen analiz metotları. Antikoagülantlar ve kullanılan analizler. Kan bileşim ve görevleri. Plazma proteinleri, kanın pıhtılaşmasındaki kimyasal reaksiyonlar. Kanın hücresel elementleri. Kanda proteinlerden baksa azot içeren küçük moleküllü organik maddeler ve biosentezleri. Hemoglobin biosentezi ve yıkılma ürünleri. Konkromentler.
Biyokimyada Seçme Konular: Bazı organların spesifik biyokimyasal fonksiyonları, sindirim sistemi, karaciğer, böbrek, bağ ve destek dokuları, kan ve sinir sistemi biyokimyası.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder