Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Eylül 2011 Çarşamba

Kamu Yönetimi Mevzuatı Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma NotlarıKAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

*Kanuni hâkim güvencesi→başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma
*Siyasi hak ödev→18 yaşında seçme hakkı
*Sendika→sosyal haktır
*YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez.
*TBMM→ 1 Ekimde toplanır.

*TBMM Başkanlık Divanı→İdari amirler, meclis bşk, başkan vekilleri
*TBMM Başkanlık Divanında başbakan yok
*TBMM Başkanlık seçimlerinde 4.turda en fazla oyu alan başkan
*Gensoru verilmesi için→ 20 milletvekili imza
*Başbakan ve bakanlar hakkında MECLİS SORUŞTURMASI açılması için TBMM üye tamsayısının en az onda biri tarafından önerge verilmesi gerek.(Üye tamsayısını salt çoğunluğu ve gizli oyla Yüce divana sevk kararı alınır.)
*Cumhurbaşkanının TBMM dışından olması için 110 milletvekili teklif
*Cumhurbaşkanı MGK’yı toplantıya çağıramaz.
*Cumhurbaşkanı yoksa başbakan MGK başkanı
*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle suçlanabilir. 1/3 milletvekili imzası ile
*Seçim öncesi→ Adalet, Ulaştırma, İçişleri Bakanları çekilir.
*İllerin idaresi→yetki genişliği esasına dayanılarak yönetilir.
*Uyarma ve kınama cezaları→kanun denetimi dışında
*Kanunların şekil iptali davası→Anayasa mahkemesine 10 gün içinde müracaat
*60 gün içinde kanunun iptali davası
*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına itiraz edilemez.
*Ön rapor→ Bazı idari tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunda hazırlanır
*Soruşturma Basamakları→soruşturma emri, şikâyetçiye ait ifade, tanıkların ifadesi, değerlendirme
*İhzarla getirilen sanığın sorgulaması→24 saat içinde
*İdari rapor→fiillerin tamamının disiplin boyutunda olması
*ilköğretim müfettişi→sanat, bilim, teknik alanlarında bilirkişi ister ama eğitim alanında isteyemez.
*Disiplin cezası alan memurun 1.derecede etkilendiği alan→memuriyet statüsü
*MEB merkez teşkilatında görevli kişilerin soruşturma iznini müsteşar verir.
*inceleme ve soruşturmada→maddi delillere öncelik
*Sanık→isterse ifade vermez, imzadan imtina edebilir, kimlik bilgilerini doğru verir, statü yerine göre ifade yeri seçebilir.
*Başka bakanlıkların müfettişleri de gerekiyorsa başbakanlığa bilgi verilir.
*Sanık bulunduğu yerde ifade veriyorsa→istinabe denir.
*Adalet Mahkemeleri→özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar
*Kişilerle idare arasında, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar→Danıştay, Bölge İdare Mahk.İdare Mahk., Vergi Mhk.
*Askeri kişiler ile askeri yerler arası→Askeri Yüksek İdare Mahk.
*Askerlerin askeri suçtan doğan davaları→Askeri Mahk.
*Seçimlerde uyuşmazlıklar→Yüksek Seçim Kurulu
*Sayman hesaplarının yargılanması→Sayıştay
*Adli, idari, askeri yargı yerleri arasındakilere→Uyuşmazlık Mahk.
*Yasalar, iç tüzükler→Anayasa Mahk.
*Yüksek Mahkemeler→
Anayasa M., Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mhk.,Uyuşmazlık Mahk.,  

*İdari davalarda izlenecek yollar→itiraz, temyiz yolu, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi

*Belediye için→2001 nüfus
*İçişleri Bak.→Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırır
 *Belediye başkanlığı→Danıştayın kararı ile düşer
*Kamu İktisadi Teşekkülleri→Bakanlar Kurulu tarafından kurulur

*İl ve ilçe kurulması,kaldırılması,merkezlerinin belirtilmesi,adlarının değiştirilmesi,bir ilçenin başka bir ile bağlanması→KANUN ile olur.

 *Bucak Kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il, ilçe ve bucak sınırlarının değiştirilmesi, bir köyün, kasabanın ve bucağın başka bir il ya da ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi İÇİŞLERİ BAKANININ kararı,CUMHURBAŞKANI’nın tasdiki ile olur.

*Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi BAYINDIRLIK VE SAĞLIK SOSYAL  VE YARDIM BAKANLIKLARININ mütalaası ile olur.

*Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması,köy adlarının değiştirilmesi,köylerin değiştirilmesi,köylerin birleştirilmesi ve ayrılması,bir köy ya da semtin ,mahallenin bir köyden başka köye bağlanması İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ tasvibi ile olur.
*Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları alakadar VİLAYET DAİMİ ENCÜMENİNİN mütalaası ile DAHİLİYE VEKALETİNCE değişir.
*Bakanlar Kurulu mali yılbaşından önce bütçe tahmin raporunu→TBMM’ye 75 gün önce
*T.C.devleti organları→ yasama, yürütme, yargı
*TBMM→550 milletvekili
*T.C. İdari yapı→Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar(Danıştay, Sayıştay, DPT; MGK)
* Yargıtay ve belediye yardımcı kuruluşlardan değil
*Cumhurbaşkanı vekili→TBMM Başkanı
*Devlet Denetleme Kurulu denetimine tabi olanlar→Emniyet Gen.Müd, Sendikalar, Adalet Bakanlığı,--------Mahkemeler tabi değil
*1 Bakanlıkta en fazla 30 müşavir
*Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumlu
*Merkezi idarenin taşrayı denetleme yetkisi→hiyerarşi
*Teftiş Kurulu→müsteşardan emir almaz.
*Bakanlıkta daire başkanlığı kurulması için→en az 3 şube müdürü
*İl İdare Kurulu→vali veya muavini, hukuk işleri müd., defterdar, milli eğitim müd., bayındırlık müd.,sağlık ve sosyal yard.müd.,tarım köy işleri müdürü
* İlçe İdare Kurulu→kaymakam, yazı işleri müd, mal müd,
*İl ve ilçelerin kuruluşlarını kurma, değiştirme yetkisi→Bakanlar kurulu
*Sıkıyönetim→savaş, şiddet, ayaklanmada
*Bakanlıklar kanunla kaldırılır ve kurulur
*Anayasa mahkemesinin bütün iptal kararlarının gerekçeli olma zorunluluğu yoktur.
*Anayasa mahkemesi üyeleri→Cumhurbaşkanı atar
*Adaylıkta başarısız olanlar 3 yıl sonra memur olmak için başvuru yapar
*Parafiskal Gelirler→SSK, Emekli Sandığı, Ticaret Odası aidatları
*Memurun Muhakemat Kanunu→4483
*Mahalli İdareler→İl özel idaresi, belediye, köy
*Anayasa>Kanun>Tüzük>Yönetmelik>Yönerge>Genelge
*Kanun→TBMM
   Tüzük→Bakanlar Kurulu
  Yönetmelik+Yönerge+Genelge→İlgili bakanlık+valilik+kurum
*Kanun tasarısını →Bakanlar Kurulu
*Kanun teklifi→milletvekili
*Tüzük→Bakanlar Kurulu çıkarır, Danıştayın incelemesinden geçer, asli şeklini alır.
*Yönetmelikler→Başbakanlık, bakanlık, kamu tüzel kişilikleri çıkarır. Kanun ve tüzükleri açıklamak için.
*10 kesintisiz görevine gelmeyen müstafi
*Mazeret izni→10 gün
*Yetersiz memur tebliğinden→30 gün içinde itiraz eder, itiraz sonucu 2 ay içinde
*Kaymakamın yargılanmasına il idare kurulu karar verir
*İlçe idare şube başkanı→kaymakama sorumlu
*İlçe idare kurulu→Yazı işleri müd, sağlık ocağı hek., ilçe MEM
*Bayındırlık müd.ilçe idarede yok
*Tüzel kişilik→Köy, ilçe, il
*Mahalle tüzel kişi değil
*Yerel yönetim birimi→Köy, belediye, il özel idaresi
*Bucak yerel yönetim birimi değil
*İl özel idaresi bütçesi→İçişleri bakanlığı
*5816→Atatürk aleyhine işlenen suçlar→Memurluktan men
*Yetki genişliği→Taşradaki yetkili kendi karar alır, uygular
*82 Anayasasında→Hıyaneti Vataniye yok
*Kanun hükmünde kararname→Bakanlar Kurulu
*İl İdare Kurulu→Defterdar, MEM,Bayındırlık müd., sağlık müd.
*Tabip ve emniyet müdürü il idare kurulunda yok.
*İl disiplin kurulunda →sağlık müd var
*Kınama ve uyarma cezası→5 yıl sonra silinir, diğerleri 10 yıl sonra
*Kınama için idari mahkemeye başvuru yok, ancak üst disiplin amirine itiraz.
*Türk Milli Eğitimin Amaçları→Milli Eğitim Temel Kanunu’nda
*Milli Eğitimin amaçları→Okulun Amaçları→Dersin amaçları→Konunun amaçları
*Devlet Denetleme Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı atar.
*Gensoru→Hükümet veya bakanın denetim aracı, görevden uzaklaştırma
*Meclis soruşturması→başbakan+bakan cezai sorumluluklar için denetim aracı
*Soru→Bakanlar kurulunun cevaplandırması için
*TBMM Denetim Araçları→soru, genel görüşme, meclis araştırması, gensoru, meclis soruşturması
*Cumhurbaşkanının yasama görevi; TBMM açılış konuşması, Kanunları yayımlama, TBMM yi toplantıya çağırma
*Örtülü ödenek genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde 5’ini geçemez.
 *Geçici bütçe uygulaması 6 ayı geçemez.
*Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında 20 yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir.
*Cumhurbaşkanının yürütme görevi; Başbakanı ve bakanları atama, Rektör, devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek
*Cumhurbaşkanının yargı görevi, anayasa, Danıştay, yargıtaydaki ilgili üyeleri seçme
*Bütçe yasa tasarısı komisyonda→20 gün
*Bütçe komisyonu→40 üye
*Bütçe genel kurulda→20 gün
*Tevbih cezası→Verilen emirleri zamanında yerine getirmeme sonucu
*Kasıtlı yerine getirmeme→Kınama
*1984→İlk Büyükşehir belediye uygulaması
*Memurluk alımında→ Liyakat+sınıflandırma+kariyer+kadro
*İdari yargı başvuru süresi→60 gün
*Soruşturma iznine itiraz→10 gün
*Soruşturma izni verilmesi→30 gün
*Yürütme görevi→Bakanlar Kurulu+Cumhurbaşkanı
*1982 Anayasası→Cumhurbaşkanına geniş yetki vermiş
*Yürütmenin durdurulması kararı→30 gün içinde uygulanır
*Yasa yerine tüzük geçerse→görev gaspı
*82 Anayasası→Cumhuriyet, İstiklal marşı, Ankara değişmez
*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet fiillerinden meclise karşı sorumlu
*Sosyal devlet→Temel haklara güvence
*Lise mezunu→13.dereceden başlar
*Devir teslim etmeden görevini bırakan 3 yıl memur olamaz.
*Devlet memuru amirin izni olmadan basına açıklama yapamaz.
*Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan→vali, büyükelçi, müstear, müsteşar yard.olamaz
*Atatürk ilkeleri →1937 yılında anayasada
*Bakanlar kurulu istifa eder, cumhurbaşkanı meclis seçimlerini öyle yeniler.
*Bütçeler yasa ile hukuki yapıya sahip
*Vergi→Kamu ekonomisine hukuki cebir şeklinde alınır
*Memurluktan çıkarmak için→Suç tarihinden 6 ay içinde
Alıntıdır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder