Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları - 3


1-12 soruları bulamadım.

13. Atamalarda aşağıdakilerden hangisi özür grubu içersinde yer almaz?
a. Hizmet yılı           b. Eş durumu
c. Sağlık raporu       d. Can güvenliği

14. Cezai sorumluluğu olan bir emre muhatap olan öğretmenin yapması gereken seçeneklerden hangisidir?
a. Emri yazılı olarak istemek
b. (bir şey) olarak İtiraz etmek
c. Emrin gereğini hiçbir şekilde yapmamak
d. Emrin gereğini yapıp sonradan şikayet dilekçesi vermek


15. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun sorumlulukları içerisinde yer almaz?
a. Sadakat
b. Davranış ve işbirliği
c. Tarafsızlık ve devlete bağımlılık
d. Müracaat ve şikayet

16. Bir aday memur kaç yıl süreyle adaylığı kalkmaz ise meslekten çıkarılır?
a. 1              b. 2             c. 3              d. 4

17. Bir öğretmen tek hekimden bir defada en fazla kaç gün rapor alabilir?
a. 15            b. 20            c. 30            d. 15

18. Çalıştığı kurumda 2 yıl üst üste olumsuz sicil alan devlet memuruna hangi işlem uygulanır?
a. Görevine son verilir.
b. Çalıştığı kurumda görev yeri ve statüsü değiştirilir.
c. Başka bir kurumda, başka bir sicil amirinin yanına eş değerli görevle atanır.
d. Derece ve kademesinde indirime gidilir.

19. Aylıksız izin alan devlet memurlarının izinli oldukları sürenin emeklilik haklarına sayılabilmesi için ne yapması gerekir?
a. Derece ve kademe göstergesine tekabül eden emekli sandığı keseneklerini kendisinin yatırması gerekir.
b. İzin belgelerini emekli sandığına göndermeleri yeterlidir.
c. Maaşını alamaz ama emekli keseneği kurumunca yatırılır.
d. Göreve döndükten sonra izinli olduğu zamanlardaki kesenekler maaşından kesilir.

20. Disiplin soruşturması gereği görevden uzaklaştırılan (Açığa alınan) memur soruşturma sonuçlanmamış ise en fazla kaç ay ile açıkta tutulabilir?
a. 6              b. 3             c. 12            d. 8

21. Bakanın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak bakan adına hangi birim yürütür?
a. Müşavir              b. Müşavir Yard.
c. Müsteşar             d. Ana hizmet birimleri

22. MEB ana hizmet birimlerince hazırlanan programlar nereye sunulur?
a. İl MEM                b. İlçe MEM
c. Hukuk Müşavirliği  d. Talim Terbiye Kurulu

23. Hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi MEB na bildirir?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Hukuk Müşavirliği
c. Bakanlık Müşavirliği
d. Savunma Sekreterliği

24. Aşağıdakilerden hangisi İlçe MEM teşkilatında bulunmaz?
a. Özlük Bölümü
b. Muhasebe Bölümü
c. İlköğretim Müfettişleri Kurulu
d. Sivil Savunma Hizmetleri Bölümü

25. MEB nın en yüksek danışma kurulu hangisidir?
a. Milli Eğitim Şurası
b. Talim Terbiye Kurulu
c. Müdürler Kurulu
d. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

26. Bakanlığımızdaki hizmetleri yürütmek için Müsteşara olacak en fazla kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
a. 3              b. 5              c. 7              d. 30

27. Talim ve Terbiye Kurulu kime bağlı olarak görev yapar?
a. Başbakan            b. Daire Başkanı
c. Genel Müdür        d. Bakan

28. Hangisi MEB Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerindendir?
a. Müdürler Kurulu
b. Müsteşar
c. Okul Öncesi eğitim genel Müdürü
d. Özel Kalem Müdürü

29. Hangisi biri taşra teşkilatıdır?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. İlköğretim Müfettişler Kurulu
c. İlköğretim Genel Müdürlüğü
d. Özel Kalem Müdürlüğü

30. Türk vatandaşlarını yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetlerini hangisi yürütür?
a. Dış İşleri Bakanlığı
b. Kültür Bakanlığı
c. Milli Eğitim Bakanlığı
d. Maliye Bakanlığı

31. Öğretmenin konuyla ilgili model, resim ve haritalardan yararlanması hangi öğretim ilkesine göre eğitim öğretimin yıldığını gösterir?
a. Yakından uzağa ilkesi
b. Somuttan soyuta ilkesi
c. Ekonomiklik ilkesi
d. Çocuğa görelik ilkesi

32. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez düzeylerindeki öğrenmeyi ölçme amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
a. Deney                b. Gözlem
c. Soru-Yanıt           d. İş

33. İlköğretim kurumlarının 8 yıllık okullardan oluştuğu ve bu okullarda kesintisiz eğitim yapılacağı hangi yasayla belirlenmiştir?
a. 4306         b. 1739         c. 4301         d. 1702

34. Öğretmenin bir veya birkaç ders saatinde kime, neyi, neden, ne zaman, nasıl ve nerede öğretileceğini gösteren plan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ünite                  b. Günlük
c. Yıllık          d. Gözlem

35. Öğretmen ders konularını işlerken hangi ders araçlarından yararlanır?
a. Görsel                b. İşitsel
c. Görsel – İşitsel     d. Hepsi

36. Aşağıdakilerden hangisi yıllık plan yapılırken dikkate alınmaz?
a. Öğretmenin öğretim planına bağlı kalması
b. Planı öğrenci düzeyi ve çevre şartlarına göre hazırlaması
c. Zaman ve kısıtlamaların getireceği sonuçları dikkate alması
d. Belirli gün ve haftalara yer vermesi

37. Hangisi ek ders ücreti ile ilgili kanundur?
a. 222          b. 4357         c. 439          d. 2702

38. Hangisi rehberliğin ilkelerinden değildir?
a. Rehberlik bireyin zayıf yönleri üzerinde durur.
b. Rehberlik bireyin güçlü yönleri üzerinde durur.
c. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır.
d. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.

39. “Bir nesne veya olayı planlı ve araçlı olarak doğal koşullar içinde oluş halinde incelemek demektir.” Tanımı hangi yöntemi ifade etmektedir?
a. Deney                b. Gösteri
c. Gözlem               d. Yaşama

40. Eğitim araç ve gereçlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler hangisidir?
a. Öğrenci özellikleri
b. Fiziki şartlar
c. Konu alanı özellikleri
d. Hepsi

41. “Fertler eğitim süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsü ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilir.” İlkesi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisini tanımlar?
a. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
b. Eğitim hakkı         c. Fırsat ve imkan eşitliği
d. Yöneltme
42. Fırsat ve imkan eşitliği hangisine göre sağlanır?
a. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınmaz.
b. Maddi imkanlardan yoksun öğrencilere parasız yatılılık, kredi ve burs imkanı sağlanır.
c. Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
d. Okullarda kız erkek karma eğitim yapılması esastır.

43. Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Türk Milli Eğitiminin hangi ilkesi temel alınır?
a. Genellilik ve eşitlik
b. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
c. Atatürk inkılap ve ilkeleri, Atatürk milliyetçiliği
d. Fırsat ve imkan eşitliği

44. Türk Milli Eğitiminin amaçları aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde gerçekleştirilir?
a. İlköğretim okullarında
b. Özel ve gönüllü kuruşların eğitimle ilgili faaliyetlerinde
c. Resmi ve özel eğitim kurumlarında
d. Her yerde ve her fırsatta

45. Hangisi örgün eğitim kurumlarından değildir?
a. Biçki dikiş kursları
b. Hizmet içi eğitim faaliyetleri
c. Yüksek öğretim kurumları
d. Özel öğretim kurumları

46. Hangisi yüksek öğretimin amaçlarından değildir?
a. Çeşitli modellerde bilimsel öğretim yapmak
b. Yurdumuzun ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren sorunları öğretim araştırma konusu yapıp yayınlamak
c. Boş zamanları iyi değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak
d. Kamuoyunu aydınlatıcı bilim verini sözlü ve yazı ile halka yayıp yaygın eğitim hizmeti vermek. 

47. Öğretmene hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bölgeler arası yer değiştirme esasları aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
a. Yönetmelikle        b. Kanunla
c. Tüzükle     d. Kanun hükmünde kararname ile

48. Öğretmenlik mesleğine hazırlık nasıl sağlanır?
a. Genel kültür eğitimiyle
b. Özel alan eğitimiyle
c. Pedagojik formasyon eğitimi ile
d. Hepsiyle
49. İş kanununa tabi işyerlerinde iş verenlerin okul öncesi eğitim kurucu kurumları için gerekli şartlar ve diğer hususlar hangi bakanlıkların düzenleyeceği tüzükle gösterilir?
a. Çevre ve Milli Eğitim Bakanlığı
b. Milli Eğitim Bakanlığı
c. Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlığı
d. Çalışma ve Sağlık Bakanlığı

50. Türkiye de ilköğretim okulları hangi makamın izniyle açılır?
a. Kaymakamlık             b. Valilik
c. Talim Terbiye Kurulu   d. Milli Eğitim BakanlığıBenzer Yazılar4 yorum: