Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları -2


Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları
Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. Hangisi Türk Milli Eğitimi’nin ilkelerinden değildir?

a. Yöneltme   b. Fırsat ve İmkan Eşitliği
c. Disiplin      d. Bilimsellik

2. Hangisi Örgün Eğitim Kurumlarından değildir?
a. İlköğretim           b. Halk Eğitim
c. Ortaöğretim         d. Yükseköğretim


3. Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır?
a. İlköğretim           b. Okul öncesi eğitim
c. Ortaöğretim         d. Yükseköğretim

4. Hangisi Okulöncesi Eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir?
a. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini sağlamak.
b. Çocukları temel eğitime hazırlamak.
c. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.
d. Okuryazar olmalarını sağlamak.

5. Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları kimleri kapsar?
a. Türk Milleti’nin bütün fertlerini
b. Sadece çocukları
c. Sadece gençleri
d. Sadece yetişkinleri

6. Hangisi temel eğitimin amaç ve görevleri arasında değildir?
a. Bireye iyi bir vatandaş olması için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak.
b. Bireyi ilgi, yetenek ve kabiliyetleri yönünden yetiştirmek
c. bireyi hayata ve üst öğrenime hazırlamak
d. Meslek sahibi olmalarını sağlamak

7. Aşağıdakilerden hangisi Talim Terbiye Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?
a. Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek
b. Eğitim ve öğretimi geliştirme, değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek
c. Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek
d. Milli eğitim Şurası’nın sekreterlik görevini yürütmek

8. Aşağıdakilerde hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerindendir?
a. Müsteşar Yardımcılığı
b. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
c. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
d. Personel Genel Müdürlüğü

9. Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç gereçlerini hazırlamak ve Talim Terbiye Kurulu’na sunmak hangi ana hizmetin biriminin görevidir?
a. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
b. İlköğretim Genel Müdürlüğü
c. Talim Terbiye Kurulu
d. Bilgisayar Eğitimi Genel Müdürlüğü

10. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın Danışma ve Denetim Birimlerinden değildir?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Hukuk Müşavirliği
c. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
d. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

11. Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak görevi hangi yardımcı birimin görevidir?
a. İşletmeler Dairesi Başkanlığı
b. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
c. Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı
d. Yayımlar Dairesi Başkanlığı

12. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürekli Kurul olmayan birimi hangisidir?
a. Milli Eğitim Şurası
b. Teftiş Kurulu
c. Çıraklık ve Mesleği Eğitim Kurulu
d. Özel İhtisas Komisyonları

13. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağlı Kuruluşlarından değildir?
a. Personel Genel Müdürlüğü
b. Milli Eğitim Akademisi
c. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu G.M.
d. Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi

14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin, eğitim sürecine uyarlanan; dört ana unsurdan biri değildir?
a. Öğretmen                     b. Veli
c. Öğretim Süreçleri           d. Öğrenci
15. Bakanlık personelinin ve bunların yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek hangi Daire Başkanlığının görevidir?
a. İşletmeler Dairesi Başkanlığı
b. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
c. Hizmet içi Eğitim Daire Başkanlığı
d. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başk.

16. İlköğretimin 1. sınıfında okuma yazma öğretiminin başlangıcında kullanılan öğretim yöntemi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
a. Önce Tümdengelim – Sonra Tümevarım
b. Önce Tümdengelim – Sonra Tümdengelim
c. Önce Tümevarım – Sonra Tümevarım
d. Önce Tümevarım – Sonra Tümdengelim

17. Öğretimde kullanılan en eski, en sık ve en etkisiz kalan yöntem hangisidir?
a. Soru-yanıt           b. Problem çözme
c. Gösteri               d. Anlatım

18. Hangisi öğretimde öğretmenlerin işbirliği ile yapılan en çağdaş ve en etkili öğretim yöntemidir
a. Benzetişim yöntemi        b. Rol oynama
c. Ekiple öğretim               d. Gezi-gözlem

19. Hangisi eğitim öğretimde en çok ve en eski kullanım araç gereci olarak bilinendir?
a. Modeller                       b. Levhalar
c. Tepegöz(Projeksiyon)     d. Yazı tahtası

20. Hangisi eğitim öğretimde kullanılan araç gereçlerden en gözde ve en işitsel-görsel olanıdır.
a. Tepegöz(Projeksiyon)     b. Maketler
c.  Levhalar                      d. Yazı tahtası

21. Hangisi hem göze hem kulağa hem de düşünceye hitap eden ve özellikle sosyal bilgiler alanının derslerinde sıklıkla kullanılabilen çağdaş bir araçtır?
a. Slaytlar     b. TV-Video
c. Levhalar    d. Maket ve modeller

22. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlardan biri değildir
a. Kendini tanıması
b. Gizil güçlerinin geliştirilmesi
c. Sorunlarını çözebilmesi
d. Ailesine katkıda bulunması

23. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik – öğretim ilişkisini doğru olarak ifade etmez?
a. Öğretim ve Rehberlik her ikisi de nesnel dünyayla ilişkilidir.
b. Öğretim toplu olarak, rehberlik bireysel olarak yapılır.
c. Öğretimde zorunluluk, rehberlikte ise gönüllülük esastır.
d. Öğretimde değerlendirme vardır, rehberlikte değerlendirme yoktur.

24. aşağıdaki cezalardan hangisinde memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesi gerekir?
a. Uyarma              b. Kınama
c. Aylıktan kesme     d. Kademe

25. Devlet memurunun mezuniyetsiz veya kurumlarca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün olması halinde görevinden çekilmiş sayılır?
a. 7              b. 10            c. 20            d. 21

26. Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün izin verilir?
a. 2              b. 3              c. 5              d. 7

27. İlkokul öğretmenlerinin terfi, taltif ve cezalarına dair kanun, aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1702         b. 1739         c. 5442         d.4357

28. Disiplin amirleri ve disiplin kurumları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?
a. 10            b. 15            c. 30            d. 7

29. İlk defa öğretmen olarak atanacakların kaç yaşından gün almamış olması gerekir?
a. 25            b. 30            c. 35            d. 40

30. İlk atama suretiyle atamalarda tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde göreve başlanmış olması gerekir?
a. 10            b. 15            c. 20            d. 30

31. Devlet memurunun kademe ilerlemesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekir
a. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olmak
b. O yıl içinde olumlu sicil almış olması
c. Çalıştığı derecede daha ileri bir kademenin olması
d. Bunların hepsi

32. 657 sayılı Kanunun 12. maddesine göre aşağıdaki cezaların hangisi, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından verilir?
a. Aylıktan kesme                             b. Kınama
c. Kademe ilerlemesinin durdurulması  d. Uyarma

33. Tek hekim tarafından memur göreve başlamadan kısım kısım veya bütün olarak en çok kaç güne kadar rapor alabilir?( Bütün olarak dese tamam 20 de parça parça 40 değil mi?)
a. 10            b. 15            c. 20            d. 30

34. Memurun olumlu sicil alabilmesi için, sicil notu ortalaması hangisini kapsar?
a. 50 puan alması                        b. 58 puan olması
c. 59 puandan daha fazla alması  d. 49 puan alması

35. 1. sicil amiri ve 2. sicil amirinin, sicil notu arasında 10 puan veya daha fazla fark olması halinde, sicil raporu ne gibi bir işlem görür?
a. İki sicil amirinin not ortalaması esastır.
b. 3. sicil amirine gönderilir.
c. Dosyasında muhafaza edilmek üzere, il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.
d. Disiplin amirinin görüşüne başvurulur.

(36-45 arası kayıp)

46. “İlköğretim, ilköğretim kurumlarında verilir, öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.” Hükmü hangi kanunda yer alır?
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
b. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
c. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve görevleri hakkında kanun
d. 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

47. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, birleştirilmiş sınıflar dahil bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaçtır?
a. 45            b. 50            c. 49            d. 40

48. İlköğretim okulları 1. kademe öğretmenlerinin özlük haklarını ilgilendiren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkında kanun
b. 4357 sayılı İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi- taltif ve cezalandırılmasına dair kanun.
c. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
d. Milli Eğitim Temel Kanunu

49. Aşağıdakilerden hangisi 1702 sayılı kanunun 17. maddesinde belirtilen cezalardan değildir?
a. İhtar – Tevbih               b. Maaş kesilmesi
c. Uyarma – Kınama          d. Kıdem indirilmesi

50. “Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde KUSURLU sayılırlar, bu cezaya itiraz olunmaz” hükmü aşağıdaki kanunların hangisinde yer alır?
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
b. 4357 sayılı İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi- taltif ve cezalandırılmasına dair kanun.
c. 1702 sayılı kanun.(Branş öğretmenleri için)
d. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim KanunuBenzer Yazılar5 yorum:

 1. 12-B. 26-D. 33-40 GÜN

  YanıtlaSil
 2. 12. sorunun cevabı kesinlikle teftiş kurulu.

  YanıtlaSil
 3. 14.sorunun cavabının veli olması gerekmez mi?

  YanıtlaSil
 4. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html

  Adresinden sayfada arayın sürekli kurullar diye.
  12. Sorunun cevabı "teftiş kurulu"

  YanıtlaSil