Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları -4


Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları
Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

1-14 soruları bulamadım.

15. Aşağıdakilerden hangisi Talim Terbiye Kurulunun görevlerinden biri değildir?
a. MEB tarihçesini hazırlar
b. Milli Eğitim Şurasının sekreterliğini yapar.
c. Eğitim öğretimi pekiştirme ve değerlendirme ile ilgili hizmetleri yapar.
d. Yurt içi ve yurt dışı eğitim hizmetlerini temin eder.


16. Hangisi MEB Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerinden değildir?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Okul İçi Beden Eğitimi, Spor Ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
c. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
d. Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü

17. Hangisi MEB Merkez Teşkilatı ana hizmet birimlerindendir?
a. Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
b. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
c. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
d. Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü

18. Hangisi İlçe MEM örgütünde bulunmaz?
a. Personel hizmetleri
b. Eğitim öğretim hizmetleri
c. Eğitim araç ve donanım işleri
d. İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

19. Hangisi danışma ve denetim birimi değildir?
a. Milli Eğitim Müdürlüğü
b. Teftiş Kurulu Başkanlığı
c. Hukuk Müşavirliği
d. Bakanlık Müşavirliği

20. Hangisi danışma ve denetim birimlerindendir?
a. Talim Terbiye Kurulu
b. Müsteşar yardımcıları
c. Hukuk Müşavirliği
d. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı


21. Hangisi “Sürekli Kurullar” dan değildir?
a. Yüksek Denetleme Kurulu
b. Müdürler Kurulu
c. Öğrenci Disiplin Kurulu
d. Özel İhtisas Komisyonları

22. Hangisi bir taşra teşkilatıdır?
a. Özel Kalem Müdürlüğü
b. Hukuk Müşavirliği
c. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
d. Savunma Sekreterliği

23. MEB’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun tarihi hangisidir?
a. 30.04.1990
b. 30.04.1991
c. 30.04.1992
d. 30.04.1993

24.  Hangisi merkez teşkilatı yardımcı birimlerindendir?
a. Personel Genel Müdürlüğü
b. Yayınlar Dairesi Başkanlığı
c. Hukuk Müşavirliği
d. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

25. MEB’nın en yüksek danışma kurulu hangisidir?
a. Talim ve Terbiye Kurulu
b. Müdürler Kurulu
c. Özel İhtisas Komisyonları
d. Milli Eğitim Şurası

26. Ana hizmet birimleri tarafından hazırlanan bir program nereye sunularak işlerlik kazanır?
a. Ait olduğu genel müdürlüğü
b. Ait olduğu daire başkanlığına
c. Doğrudan Bakanlık Makamına
d. Talim terbiye Kuruluna

27. Diğer birimlerden Bakanlığımıza intikal eden hukuki, mali, cezai sorunlar doğuracak işler hakkında hangi birim görüş bildirir?
a. Basın ve Halkla İlişkiler
b. Bakanlık Müşavirliği
c. Hukuk Müşavirliği
d. Teftiş Kurulu Başkanlığı

28. Hangisi devlet memurunun özlük haklarına ait tabi olduğu mevzuattır?
a. 4357 Sayılı Kanun
b. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
c. TC Emekli Sandığı Kanunu
d. 1702 Sayılı Kanun

29. Sicil notu ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. 0-59 Yetersiz
b. 60-76 Orta
c. 76-89 İyi
d. 90-200 Çok İyi30. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memura hangi ceza verilir?
a. Kınama
b. Uyarma
c. Aylıktan Kesme
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması

31. Tek hekimden bir defada en çok kaç güne kadar rapor alınabilir?
a. 20            b. 7              c. 15            d. 40

32. Başka bir ile atanan devlet memuru eski görevinden ayrıldıktan kaç gün sonra yeni görevine başlamak zorundadır?
a. 7              b. 20            c. 15            d. 3

33. 3 gün maaş kesim cezası alan memur, bu cezanın kaldırılması için hangi makama başvurur?
a. Valilik Makamına
b. İdare Mahkemesine
c. İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna
d. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

34. 2 yıl üst üste olumsuz sicil alan memurun durumu ne olur?
a. 3. yıl başka bir amirin yanına verilir, o yılda olumsuz sicil aldığında görevine son verilir.
b. 2 yıl olumsuz sicil aldığından o yıl görevine son verilir.
c. Görev yeri değiştirilmez, uyarılır.
d. Ceza verilir.

35. Devlet memuru işlediği bir disiplin suçundan dolayı savunması istendiğinde kaç gün içinde savunmasını vermesi gerekir?
a. 7              b. 15            c. 30            d. 3

36. Bir ay yıllık izin kullandığı sırada, izinin 16. gününde hastalanarak rapor alan memurun yıllık izninin akıbeti ne olur?
a. Yıllık iznini kullanmış olur.
b. Yıllık izninin kalan 15 günü gelecek yıla eklenir.
c. Sağlık raporu aldığı 15 gün dikkate alınır, memura istediğinde 15 gün daha yıllık izin verilir.
d. Yukarıdakilerden hiçbirisi değildir.

37. Günlük planlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
a. Süre                  b. Dersin amacı
c. Değerlendirme     d. Hepsi

38. Eğitim araç ve gereçlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler hangisidir?
a. Öğrenci özellikleri
b. Konu alan özellikleri
c. Fiziki şartlar
d. Hepsi

39. Ölçme sonuçlarının bir ölümle kıyaslanarak, olay ve olguların hakkında bir karar ulaşma işlemidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ölçme                b. Ölçüm
c. Değerlendirme     d. Not verme
40. Kitap, dergi gazete ve benzer ders araçları ne tür araçlardır?
a. Görsel                b. Dokunsal
c. Basılı materyal     d. İşitsel

41. Değerlendirme hangi aşamada yapılmalıdır?
a. Her dersin sonunda
b. her konu ve ünitenin sonunda
c. Dönem sonunda
d. Yukarıdaki her aşamada

42. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği aşağıdaki sayıları bulunan hangi tebliğler dergisinde yayınlanmıştır?
a. 2365         b. 2433         c. 2212         d. 2354

43. Aşağıdaki ders isimlerinden hangi grup miğfer(sanırım bu yazmıyor) dersler grubudur?
a. Türkçe-Mat-Resim-İş
b. Hayat Bil-Sosyal Bil-Fen Bilgisi
c. Beden Eğitimi-Müzik
d. Çevre-Sağlık

44. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ilkokulun eğitim öğretim ilkesi değildir?
a. her sınıfta toplu öğretim kullanılmaz.
b. İlkokul gerçek bir topluluktur.
c. Çocuk bir bütün olarak ele alınmalıdır.
d. Her çocuk birbirinden farklıdır.

45. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik çeşitlerinden değildir?
a. Bilgi toplamaya göre rehberlik
b. Fert sayısına göre rehberlik
c. Fonksiyonuna göre rehberlik
d. Alanına göre rehberlik

46. Günlük planda aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
a. Süre                  b. Dersin Amacı
c. Değerlendirme     d. Hepsi

47. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik servislerinden değildir?
a. Ferdi tanıma servisi
b. Mesleki rehberlik
c. Danışma servisi
d. Yerleştirme servisi

48. Seviye grupları aşağıda isimleri bulunan ders gruplarından hangilerinde oluşturulur?
a. Miğfer dersler
b. Laboratuar çalışmaları
c. Tarım eğitimi çalışmaları
d. İfade ve beceri dersleri

49. İlköğretim ve eğitim kanununun maddesi hangisidir?
a. 222          b. 1739         c. 4357         d. 1702

50. Hangisi laboratuar uygulama tekniği değildir?
a. Deney                b. Soru-Cevap
c. Gözlem               d. Yaparak, yaşayarak öğr.Benzer Yazılar2 yorum: