Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları - 7Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları
Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

1. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri hangi kanunda belirtilmiştir?
a. 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu
b. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
c. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
d. 4357 Sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Terfi ve Tecziyelerine Ait Kanun


2. Yaygın eğitim kurumlarının amacı olarak hangi seçenek doğrudur?
a. Örgün eğitim sistemine hiç girmeyen vatandaşların yararlandığı kurumlardır.
b. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinde bulunanlarında yararlandığı bir kurumdur.
c. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinde veya bu kademeden çıkmış vatandaşların yararlandığı kurumdur.
d. Yukarıdakilerden hepsi de doğrudur.

3. Aşağıdaki öğretim kurumlarından hangisi yaygın eğitim kurumudur?
a. İlköğretim Okulu
b. Çıraklık ve Meslek Eğitim Kursları
c. Çok Amaçlı Lise    d. Güzel Sanatlar Lisesi
4. Hangisi Yaygın Eğitimin amaçlarından değildir?
a. Boş zamanlarını değerlendirme ve kullanma alışkanlığını kazandırmak
b. Bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan yayınlar yapmak
c. Çağın bilimsel – teknolojik gelişmelerine uymalarını sağlayıcı imkan hazırlamak
d. Milli Kültür değerlerimizi geliştirici nitelikte eğitim yapmak

5. Hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nda bakandan sonra gelen en üst yöneticidir?
a. Müsteşar             b. Genel Müdür
c. Daire Başkanı       d. Şube Müdürü

6. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Teşkilatının hangi biriminde yer alır?
a. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b. Yardımcı Hizmet Birimleri
c. Danışma ve Denetim Birimleri
d. Sekreterlik Kurulları

7. Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı hangi birimlerden oluşur?
I.   İl Milli Eğitim Müdürlüğü
II.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
III. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
IV.  Teftiş Kurulu Başkanlığı
a. I – III        b. II – III       c. I – II        d. I – IV

8. Müsteşar hangi birime emir veremez?
a. İlköğretim Genel Müdürlüğüne
b. Hukuk Müşavirliğine
c. Teftiş Kurulu Başkanlığına
d. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine

9. MEB ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet işlemleri ile ilgili denetim, inceleme ve soruşturmalarını hangi birim yapar?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Hukuk Müşavirliği
c. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
d. Personel Genel Müdürlüğü

10. Ders Planı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ders Planının esnek olması gerekir.
b. Belli bir konuda ders planı hazırlayan öğretmen onu yıllarca kullanabilmelidir.
c. Her derste işlenen konunun değerlendirilmesine belli bir süre ayrılmalıdır.
d. Ders planı öğretmenin ders süresince neler yapacağını gösterir bir rehberdir.

11. Çocuğun okuldaki öğretmenlerinin adını bilmeyip Mısır’da yaşamış Firavunların sülalesini ezbere bilesi, çevresindeki çiçeğin adını bilmeyip başka alemdeki hiç görmediği ve göremeyeceği bitkileri tanımaya çalışması hangi ilkenin göz ardı edildiğini gösterir?
a. Hayatilik ilkesi      b. Müşahhaslık ilkesi
c. Yakın Yurt – Yakın zaman ilkesi
d. Çocuğa görelik ilkesi
12. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçlarından değildir?
a. Bireyin kendini tanıması
b. Bulunduğu ortamı ve çevreyi tanıması
c. “Ben ne yapabilirim, ne yapmalıyım” sorularına cevap araması
d. Rehberliğin herkes tarafından yapılacak bir iş olduğunun bilinmesi

13. Hangisi soru – cevap metodunun önemini anlatmaz?
a. Dikkat ve ilginin devamlılığını sağlar.
b. Soru – cevap metodu öğrenime yön verir.
c. Öğrenmenin derecesini, öğrencinin bilgi ve başarı durumunu öğrenmeye yardım eder.
d. Bir tekrar ve pekiştirme aracıdır.

14. Hangisi “Yardımcı araçlar” dan değildir?
a. Basılmış yazılı resimler
b. Radyo, TV, Teyp
c. Okul temsilleri ve rontlar
d. Kil, kağıt, tel, mukavva

15. Hangisi takrir metodunun olumlu yönlerinden değildir?
a. Zaman, mekan ve masraf bakımından daha ekonomik değildir.
b. Öğretmenin her aşamasında başvurduğumuz bir yoldur.
c. İşitsel tipler için en verimli öğrenme yoldur.
d. Öğrenciyi pasif ve hazırcı yapar.

16. Hangisi Andırma Metodunu tanımlar?
a. Zihnimizin benzeyişlere dayanarak yaptığı sonuca gitmedir.
b. Bir bütünü oluşturan elemanlarına ayırmalıdır.
c. Genellerden özellere, kanunlardan olaylara gitmedir.
d. Kaidelerden örneklere geçmektir.

17. Olayları kendi oluşları içinde incelemek nedir?
a. Gözlemdir           b. Deneydir   c. Gösteridir
d. Yaparak yaşayarak öğrenmedir.

18. “Doğru yolda yürüyen bir topal, yolunu şaşıran bir koşucudan daha evvel hedefe varır.” ifadesi hangisinin önemini belirtir?
a. Program             b. Eğitim Öğretim İlkeleri
c. Metot                 d. Planlama

19. Bir gaz lüksünün temizliği ve yakılmasıyla ilgili tüm işlerin öğretilmesi işinde hangi metot uygulanmış olur?
a. Gözlem                                  b. Deney
c. Tümevarım – Tümdengelim       d. Gösteri

20. Gök gürültüsü, şimşek ve yağmur yağdığı sırada bunlarla ilgili yapılan öğrenme faaliyetleri hangi metodu ifade eder?
a. Deney                b. Laboratuar
c. Gözlem               d. Gösteri

21. Hangisinde Yıllık Plan hazırlanırken bulunması gerekmez?
a. Takvim
b. Yararlanılacak Yazılı Kaynak
c. Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi
d. Velilerin Görüşleri

22. Pazar yeri, resmi, ve özel iş hayatı, temiz eğlence yerleri, hangi tür eğitim aracını anlatır?
a. Hayatın kendisini
b. Okula getirilen hayatı
c. Yardımcı araçları
d. Uzmanlar veya kaynak kişileri

23. Eğitimde süreklilik ne demektir?
a. Hayat boyunca devam etmesi
b. Ortaöğretim süresini kapsar
c. İlköğretim süresini kapsar
d. Sadece yükseköğretimi kapsar.

24. Hangisi okul öncesi eğitimin amaçlarından değildir?
a. Çocuğun zihin, beden ve duygu gelişimini sağlamak
b. Çocukların iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
c. Türkçeyi doğru ve düzgün konuşmalarını sağlamak
d. Çocukların yetenek ve ilgileri doğrultusunda bir eğitim vermek

25. İlçe MEM görev ve hizmetlerini yürütürken öncelikle hangi birime karşı sorumludur?
a. MEB                            b. İl MEM
c. Teftiş Kurulu Baş. d. Milli Eğitim Şurasına

26. Hangisi MEB teşkilatlarından değildir?
a. Merkez teşkilatı
b. Taşra teşkilatı
c. Devlet planlama teşkilatı
d.Yurtdışı teşkilatı

27. Hangisi MEM nde bulunması gereken kurullar ve komisyonlardan değildir?
a. Yüksek öğretim kurulu
b. Milli Eğitim Danışma Kurulu
c. İlköğretim Müfettişleri Kurulu
d. İl Çıraklık Ve Meslek Eğitim Kurulu

28. Bakanlığın personel teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmekle ilgili birimi hangisidir?
a. Personel Genel Müdürlüğü
b. İdari Mali İşleri Daire Başkanlığı
c. Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı
d. Özel Kalem Müdürlüğü

29. Okulların omarım işleriyle MEM ndeki hangi birim ilgilenir?
a. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Şubesi
b. Bütçe Yatırım Hizmetleri Şubesi
c. Sivil Savunma Hizmetleri Şubesi
d. Araştırma, Planlama, İstatistik Hizmetleri Şubesi
30. Hapishane, kahvehane, meyhane, bar gibi umumi yerler okul binalarından en az kaç metre uzakta olmalıdır?
a. 100          b. 150          c. 200           d. 300

31. Mezuniyetsiz ya da kurumlarınca kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz kaç gün görevini terk eden devlet memurluğu görevinden çekilmiş sayılır?
a. 5              b. 9              c. 10            d. 20

32. Hangisi disiplin amiri tarafından verilen ceza değildir?
a. Uyarma
b. Kınama
c. Aylıktan kesme
d. Devlet memurluğundan çıkma

33. Devlet memurunun annesinin ölümü nedeniyle kaç gün izin verilebilir?
a. 5             b. 10            c. 3              d. 15

34. Öğretmenin 1. sicil amiri hangisidir?
a. İlköğretim Müfettişi
b. Milli Eğitim Müdürü
c. Şube Müdürü
d. Okul Müdürü

35. Devlet memuru tek doktor imzasıyla bir seferde en fazla kaç gün rapor alabilir?
a. 10            b. 15            c. 20            d. 30

36. Toplam hizmeti 9 yıl olan devlet memurunun yıllık izni kaç gündür?
a. 10            b. 15            c. 20            d. 30

37. Çalıştığı ilden başka bir ile atanan devlet memuru kaç gün içinde yeni görev yerinde görece başlamak zorundadır?
a. 7              b. 10            c. 15            d. 20

38. Devlet memurlarına diğer şartları taşımak şartıyla kaç yılda bir kademe ilerlemesi yapılabilir?
a. 1             b. 2              c. 3              d. 4

39. Hangisi devlet memuruna yapılan sosyal hak ve yardım değildir?
a. Tedavi                b. Lojman
c. Aile                    d. Ek ders ücreti

40. Devlet memuruna disiplin cezası verilebilmesi için en az kaç gün savunma süresi verilebilir?
a. 1              b. 3              c. 5              d. 7

41. Hangisi amirin takdirine bağlı izindir?
a. Doğum               b. Evlenme
c. Ölüm                  d. Hepsi yani mazeret

42. Devlet memurlarının özlük haklarına ait mevzuat hangisidir?
a. 5442 sayılı yasa             b. 657 sayılı yasa
c. 625 sayılı yasa               d. 1939 sayılı yasa
43. Özürsüz ve kesintisiz 3 gün görevine gelmeyen bir devlet memuru aşağıda belirtilen disiplin cezalarından hangisini alır?
a. Uyarma
b. Kademe ilerlemesinin durdurulması
c. Kınama
d. Aylıktan kesme

44. Sicil amirlerinin bir memur hakkında sicil doldurabilmesi için en az kaç ay çalışması gerekir?
a. 1              b. 9              c. 8              d. 6

45. Hangisi devlet memurlarının genel haklarından değildir?
a. Uygulamayı isteme hakkı
b. Çekilme hakkı
c. Mal bildirimi
d. İsnat ve iftiralara karşı koruma

46. Sicil amirinden 2 kez olumsuz sicil alan memura ne gibi işlem uygulanır?
a. İşine son verilir
b. Tekrar sınava alınır
c. Başka bir sicil amirinin emrine verilir
d. Disiplin cezası verilir

47. Disiplin amirleri hangi cezaları verebiliriler?
a. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme
b. Uyarma, aylıktan kesme
c. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
d. Tüm cezalar verilebilir.

48. Devlet memurlarının normal hizmet süresi hangisidir?
a. Erkek 25, Kadın 20         b. Erkek 30, Kadın 28
c. Erkek 25, Kadın 25         d. Erkek 25, Kadın 22

49. Devlet memurları kanununa göre aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi en çok kaç yıldır?
a. 1              b. 2             c. 3              d. 4

50. Kadın memura doğum sonrası kaç hafta ücretli izin verilir?
a. 2              b. 4              c. 6              d. 8Benzer Yazılar2 yorum:

  1. 1-2 gün aylıktan kesme, 3-9 gün kademe ilerlemesinin durdurulması, 10 gün ise meslekten çıkarmadır. 43-B

    YanıtlaSil