Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları - 8


Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları
Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

1. Hangisi ödüllendirme çeşitlerinden biri değildir?
a. Teşekkür            b. Takdir
c. Aylıkla ödül          d. Aylıktan kesme

2. Görevinde olağanüstü gayret ve çalışma ile başarı sağlayan memurlara merkezde hangi yetkili amirler tarafından takdirname verilir?
a. Vali                    b. Kaymakam
c. Müdür                 d. Vali – Kaymakam


3. İlk defa ve yeniden başka yerde görevlere atananlar, atama amirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde o yere hareket ederek göreve başlamak zorundadır?
a. 10            b. 20            c. 15            d. 30

4. Hangisi Emekli Sandığı Kanunu ile tanınan haklardan değildir?
a. Emekli aylığı
b. Harp Malullüğü Zammı
c. Vazife Malullüğü Aylığı
d. Konut Edindirme Yardımı

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Öğretmenler yaz tatili ve dinlenme tatilinde izinli sayılırlar.
b. Hizmeti 10 yıldan fazla olan devlet memurunun yıllık izni 20 gündür.
c. Memurların çalışma saatleri genel olarak 60 saattir.
d. Bir hekim bir memura bir yıl içerisinde bir defada en fazla 40 gün izin verebilir.

6. Öğretmenler aşağıdaki izin türlerinden hangisini kullanamazlar?
a. Mazeret              b. Aylıksız
c. Yıllık          d. Hastalık

7. Devlet Memurları Kanunu’na göre 10 yılını tamamlamış olanlara (10. yıl dahil) ………… gün; 10 yıldan fazla hizmeti olanlara ………… gün izin verilir.
a. 15 – 25               b. 20 – 30
c. 10 – 20               d. 20 – 40

8. Memurun disiplin amirine savunması istenirse en az kaç gün süre verilmelidir?
a. 3              b. 5              c. 15            d. 7

9. Mesai dışında çalıştığı zaman memurun yıllık iznine kaç gün eklenir?
a. 4              b. 5              c. 10            d. 15

10. Hangisi Devlet memurunun genel haklarından değildir?
a. Sendika kurma
b. Memurluktan Çekilme
c. Toplu İmza ile Dilekçe Verme
d. Emeklilik

11. Hangisi derece yükseltme için gerekli şartlardan değildir?
a. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak
b. Üst dereceden boş bir kadronun olması
c. Kadro için gerekli nitelikleri taşıması
d. Bulunduğu kademede 1 yıl çalışmış olması

14. Öğretmenler yıllık izni ne zaman kullanırlar?
a. İstedikleri Zaman           b. Yarıyıl tatili
c. Temmuz - Ağustos         d. Ağustos - Eylül

13. Hangisi kademe ilerlemesi için gerekli değildir?
a. Aynı yıl içinde olumlu sicil almış olmak
b. Bulunduğu kademede 1 yıl çalışmış olmak
c. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
d. Aynı yıl içerisinde uyarma ve kınama cezası almamış olması

14. Hangisi memuru görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?
a. Bakanlık ve genel Müdürlük Müfettişleri
b. Atamaya yetkili amirler
c. İllerde İl Genel Meclisi
d. İlçelerde Kaymakam

15. Hakkında sicil raporu düzenlenecek memurların değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az kaç ay çalışmış olmaları gerekir?
a. 4              b. 5              c. 6              d. 3

16. Sicil not derecelerinden hangisi yanlıştır?
a. 55 – 75     Orta        b. 76 – 89 İyi
c. 90 – 100    Çok İyi              d. 0 – 59   Yetersiz

17. Aday memurunun sicil raporunun doldurulma zamanı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. 1. yılın dolmasından sonraki 15. gün
b. 1. yılın dolmasından sonraki 30. gün
c. 1. yılın dolmasından sonraki 3 ay
d. 1. yılın dolmasından sonraki 10. gün

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sicil notu yetersiz bulunan memurlar gizli yazı ile uyarılırlar
b. Yetersiz görünen ve uyarılan memurlar temellik ettikleri takip eden 2 ay içinde itirazda bulunurlar
c. İki defa üst üste olumsuz sicil alan memur başka bir sicil amirinin emrine atanır.
d. İtirazlar sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yapılır.

19. Silahaltına alınan bir kişi terhis edildikten sonra kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır?
a. 15            b. 20            c. 25            d. 30

20.  Hangisi hazırlayıcı eğitim programı konuları içinde yer almaz?
a. Bakanlık Teşkilatının Görevleri
b. Bakanlık Teşkilatının İlgili Mevzuatı
c. Aday Memurunun Görevi İle İlgili Konular
d. Halkla İlişkiler

21. Hangisi Aday memurlarının yetiştirilmesinde uygulanan hizmet içi eğitim programlarından biri değildir?
a. Temel Eğitim Prog.   
b. Rehberlik Eğitim Prog.
c. Uygulamalı Eğitim Prog
d. Hazırlayıcı Eğitim Programı


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder