Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları - 61. MEB nın Teşkilat ve görevleriyle ilgili kanun aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
a. 4357         b. 5434         c. 3797         d. 6245

2. MEB nın görevleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altına almak
b. Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, çalışmasına izin vermek.
c. Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek
d. Hepsi


3. Bakana bağlı Talim Terbiye Kurulunun görevleri hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
a. Bağlı okul ve kurumların eğitim ve yönetimiyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek
b. Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek
c. Eğitim öğretimi geliştirmek ve değerlendirmek, ilgili görev ve hizmetler yürütmek
d. Eğitim hizmetini plan ve programların bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek, uygulama kararlarını onaylamak üzere Bakana sunmak

4. Hangisi MEB nın ana hizmet birimlerinden değildir?
a. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
b. Personel Genel Müdürlüğü
c. Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı
d. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

5. Hangisi MEB nın Danışma ve Denetim Birimleri hangisinden değildir?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
c. Hukuk Müşavirliği
d. Bakanlık Müşavirliği

6. Hangisi MEB na bağlı yardımcı birimlerdendir?
a. Personel Genel Müdürlüğü
b. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
c. Savunma Sekreterliği
d. Hepsi

7. MEB na bağlı ana hizmet birimlerinin hepsinin iki temel ve asli görevi hangi seçeneklerde doğru olarak verilmiştir?
    I. Bakanlığa ait teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek
    II. Eğitim öğretim geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek
    III. Bağlı kurum ve okulların eğitim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek
    IV. Okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
a. I – II                  b. I – III
c. III – IV               d. II – IV

8. MEB Teşkilatı ve görevleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
a. MEB na yardımcı olmak üzere 30 tane Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.
b. Bir üst amir yetkilerinin bir bölümünü astlarına devredebilir. Yetki devri devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
c. Yetki devri amirin sorumluluğunu ortadan kaldırır.
d. (şık kayıp)

9. MEB ndaki sürekli kurallar hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?
a. Milli Eğitim Şurası
b. Öğrenci Disiplin Kuralları
c. Özel İhtisas Komisyonu
d. Talim ve Terbiye Kurulu

10. Hangisi MEB na bağlı kuruluşlardandır?
a. Milli Eğitim Akademisi
b. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c. Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi
d. Hepsi

11. Milli Eğitim temel kanununun tarihi ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?
a. 14.06.1973 – 1739
b. 24.06.1973 – 1457
c. 04.04.1998 – 4359
d. 23.08.1965 – 657

12. Hangisi Türk Milli Eğitim sistemini düzenleyen genel esaslardan değildir?
a. Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler yetiştirmek
b. TC ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren bireyler yetiştirmek
c. Beden, zihin, ahlak bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş karaktere sahip bireyler yetiştirmek
d. Bireyleri Bakanlık emirleri doğrultusunda hayata hazırlamak

13. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz” Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Eğitim hakkı                  b. Planlılık
c. Fırsat ve imkan eşitliği    d. Laiklik

14. Hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden değildir?
a. Demokrasi eğitimi          b. Planlılık
c. Süreklilik                      d. Türk Dili


15. Örgün eğitimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Okulda yapılan eğitimdir.
b. Yüz yüze eğitim esastır.
c. Belirli bir donanım gerektirir.
d. Sadece ilköğretimi kapsar.

16. İsteğe bağlı olmayan eğitim hangisidir?
a. Okul öncesi                   b. İlköğretim
c. Ortaöğretim                  d. Yükseköğretim

17. “Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimi Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını, daha sonraki eğitimine hazırlanmalarını sağlar ve olanakları elverişsiz ailelerin çocuklarına ortak bir yetiştirme ortamı yaratır.” tanımı yapılan eğitim kademesine ne ad verilir?
a. Okul öncesi                   b. İlköğretim
c. Ortaöğretim                  d. Yükseköğretim

18. İlköğretime başlamanın alt sınırı ………. yaştır.
a. 7              b. 6             c. 8              d. 5

19. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları nerelerde kurulur?
a. Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde
b. Az gelişmiş yerlerde
c. Her yerde açılabilir
d. Nüfusu 30 binin altında olan her yerde

20. Orta Öğretim Kurumları ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
a. İlköğretimi tamamlayan her öğrenci ortaöğretime devam eder.
b. Amaçlardan birisi de öğreticiyi Yükseköğretime hazırlamaktır.
c. Ortaöğretimin süresi en fazla 3 yıldır. (Bu ne?)
d. Mesleki eğitim ortaöğretimde başlar.

21. Hangisi Devlet Memurlar Kanununun numarasıdır?
a. 222          b. 657          c. 1739         d. 5442

22. Hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerden değildir?
a. Bakan                b. Vali
c. Kaymakam          d. Okul Müdürü

23. Sicil notu ortalaması 84.5 olan memur hangi derecede sicil almış olur?
a. Yetersiz
b. Orta
c. İyi
d. Çok iyi

24. Öğretmenler amirinin takdirine bağlı olan mazeret izinlerinden yılda en fazla kaç gün izin kullanabilirler?
a. 10            b. 15            c. 20            d. Hiç25. Memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarı ile ödenen paraya ne denir?
a. Ücret                  b. Ek ders ücreti
c. Tazminat             d. Aylık

26. Aşağıdakilerden hangisinde cezalar hafiften ağıra doğru sıralanmıştır?
a. Kınama – Uyarma – Aylıktan kesme – Kademe ilerlemesinin durdurulması
b. Uyarma – Kınama - Aylıktan kesme – Kademe ilerlemesinin durdurulması
c. Kademe ilerlemesinin durdurulması – Aylıktan kesme – Kınama – Uyarma
d. Uyarma – Aylıktan kesme – Kınama – Kademe ilerlemesinin durdurulması

27. Mülki amir tarafından görevden uzaklaştırılan bir memur hakkından kaç iş günü içinde soruşturma başlatılması gerekir?
a. 5              b. 7              c. 10            d. 15

28. Hangisi devlet memurlarının genel haklarından biridir?
a. Çekilme                                     b. Emeklilik
c. Müracaat, şikayet ve dava açma              d. Hepsi

29. Öğretmenler aşağıdaki izinlerden hangisini kullanamazlar?
a. Aylıklı izin            b.Mazeret izni
c. Hastalık izni         d. Aylıksız izin

30. Bir ilköğretim okulunda çalışan öğretmenin ikinci sicil amiri hangisidir?
a. Okul müdürü
b. İlçe Milli Eğitim Müdürü
c. İlköğretim Müfettişi
d. Kaymakam

31. Görevden uzaklaştırılan bir memura maaşının ne kadarı ödenmeye devam eder?
a. %3                    b. 2/3
c. Tamamı              d. Ödenmez

32. Öğretmenlere hangi yardım ödenmez?
a. Tedavi                b. Konut edinme
c. Doğum ve ölüm    d. Giyecek

33. Bir derecenin 4. kademesinde bulunan bir memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almayı gerektiren bir fiilden dolayı aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
a. Uyarma    
b. Kınama
c. Aylıktan kesme
d. Kademe ilerlemesinin durdurulması

34. Bir ilden başka bir ile atanan memura maaşından farklı olarak ödenen ücrete ne denir?
a. Geçici görev yolluğu        b. Ücret
c. Sürekli görev yolluğu      d. Aylık35. Hangisi sosyal yardımlardan biri değildir?
a. Aile yardımı                   b. Tedavi yardımı
c. Özel hizmet yardımı        d. Giyecek yardımı

36. Personelin meydana gelen değişme ve değişmelerden haberdar etmek onu üst görevlere hazırlamak, kurumun verimliliğini arttırmak gibi hizmet sırasında verilen eğitime ne denir?
a. Hizmet içi Eğitim
b. Tamamlayıcı Eğitim
c. Yerleştirme Eğitimi
d. Geliştirme ve Değiştirme Eğitimi

37. Hangisi devlet memurlarının yer değiştirmesinde bir gerekçe sayılamaz?
a. Eş durumu          b. Sağlık
c. Güvenlik              d. Ticaret

38. Yedinci derecenin üçüncü kademesinde bulunan bir devlet memuru aşağıdaki derece ve kademelerden hangisine yükselir?
a. Sekizinci derecenin birinci kademesine
b. Yedinci derecenin birinci kademesine
c. Altıncı derecenin üçüncü kademesine
d. Altıncı derecenin birinci kademesine

39. Türkiye’de eğitim öğretimle ilgili tüm kurumların birleştirilmesi aşağıdaki yasaların hangisinde olmuştur?
a. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
b. İlköğretim ve Eğitim Kanunu
c. Milli Eğitim Temel Kanunu
d. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

40. Hangisi planların ortak özelliklerindendir?
a. Uygulanabilir olması                b. Esnek olması
c. Mevcut şartların dikkate alınması        d. Hepsi

41. Planlarda “ne kadar öğretebildim?” sorusunun cevabı hangi aşamada ortaya çıkar?
a. Değerlendirme               b. İşleniş
c. Amaç                           d. Konu

42. Hangisi rehberliğin ilkelerinden değildir?
a. Rehberlikte gizlilik esastır.
b. Bireysel farklılıklara saygı esastır.
c. Rehberlik hizmetleri bireyin zayıf yönlerine yönelik yapılır.
d. Rehberlik eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

43. Hangisi eğitim öğretimde görsel-işitsel araçların kullanım amaçlarından değildir?
a. Yeni yeni araçlar üretmek
b. Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini arttırmak
c. Öğretimi canlı ve açık hale getirmek
d. Öğretimi zenginleştirmek

44. Fen Bilgisi dersinde havanın varlığımı ispat etmek isteyen bir öğretmenin kullanması gereken en etkili yöntem-teknik hangisi olmalıdır?
a. Düz Anlatım                  b. Soru – Cevap
c. Deney                          d. Beyin Fırtınası
45. Sınıftaki öğrencilerin ön öğrenmelerinde farklılık bulunan bir öğretmenin oluşturması gerek çalışma gruplarına ne denir?
a. Sınıf                            b. Seviye Grupları
c. Küme                 d. Hiçbiri

46. Öğrencilerine soru soran bir öğretmen hangisine dikkat etmelidir?
a. Sorunun bir amaca yönelik olmasına
b. Sorunun anlaşılır olmasına
c. Sorunun istenen cevaba göre şekillenmesine
d. Hepsine

47. Öğretmen derse “kendinin ne bildiği ile değil, öğrencinin ne bildiği ile başlamalıdır” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisini kapsamaktadır?
a. Alenilik                b. Bilinenden – Bilinmeyene
c. Yakından – Uzağa d. Somuttan – Soyuta

48. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı herhangi bir ilköğretim okulunda görevli sınıf ve branş  öğretmeni haftada kaç saat ders aylık karşılığı okutmak zorundadır?
a. 7              b. 10            c. 15            d. 18
(bence branş yok branş 15, sınıf 18)

49. Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?
a. 6 – 16                b. 6 – 14
c. 5 – 15                d. 7 – 16

50. Aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
a. Bilinenden Bilinmeye       b. Soyuttan Somuta
c. Yakından Uzağa             d. Kolaydan ZoraBenzer Yazılar2 yorum: