Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları -10


Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları
Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. Türk Milli Eğitim Sistemi’ni düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 625 sayılı kanun   b. 222 sayılı kanun
c. 3739 sayılı kanun  d. 1739 sayılı kanun


2. “Türk Milletinin bütün fertlerini, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek”
Yukarıdaki paragrafın anlattığı amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a. Türk Milli Eğitiminin özel amacıdır.
b. Türk Milli Eğitiminin genel amacıdır.
c. Türk Milli Eğitiminin temel ilkesidir.
d. Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden “planlılık” ilkesidir.

3. “Eğitim kurumları dilleri, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz” ilkesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinde hangisidir?
a.Karma eğitim ilkesi b. Genellik ve eşitlik ilkesi
c. Bilimsellik ilkesi     d. Laiklik ilkesi

4. “Fertleri eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilere yetiştirilirler” ilkesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Genellik ve eşitlik ilkesi    b. Laiklik ilkesi
c. Yöneltme ilkesi              d. Süreklilik ilkesi

5. “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklarına göre bazı okullar yalnızca kız ve ya da yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ilkesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Karma eğitim ilkesi b. Her yerde eğitim ilkesi
c. Okul-aile işbirliği ilkesi      d. Planlılık ilkesi

6. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi “Örgün Eğitim Kurumu” dur?
a. İlkokul                         b. Ortaokul
c. Lise ve dengi okullar       d. Hepsi

7. “Örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar” tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. Yaygın eğitim kurumları
b. İlköğretim kurumları
c. Yüksek öğretim kurumları
d. Hepsi

8. Fakülteler, Enstitüler, Meslek Yüksek Okulları, Konservatuarlar hangi eğitim kurumlarıdır?
a. Yaygın Eğitim Kurumları b. Yüksek Eğitim Kurumları
c. Temel Eğitim Kurumları  d. Hiçbiri
9. Halk Eğitim Kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yaygın eğitim kurumları   b. Özel eği. krm.
c. Motorlu taşıt sürücüleri kursu d. Meslek lisesi

10. Temel Eğitimin “ilköğretim” olarak düzenlenmesi ve 6-14 yaşları arasındaki öğrencilere mecburi ve 5 yıllık ilkokullar ile 3 yıllık ortaokullardan meydana getirilmesi ile ilgili değişiklik hangi yılda yapılmıştır?
a. 1923     b. 1943      c. 1973      d. 1983

11. “Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir.” Hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a. Anayasamızda
b. Milli Eğitim Temel Kanununda
c. Devlet Memurları Kanununda
d. Türk Ceza Kanununda

12. Talim ve Terbiye Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?
a. Bakana                b. Genel Müdüre
c. Müdürler Kuruluna d. Daire Başkanına

13. Aşağıdakilerden hangisi MEB nın Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimlerinden değildir?
a. Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü
b. Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü
c. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
d. Personel Genel Müdürlüğü

14. Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarının denklik derecelerini aşağıdakilerden hangisi belirler?
a. Kültür Bakanlığı              b. Çalışma Bakanlığı
c. Milli Eğitim Bakanlığı        d. Devlet Bakanlığı

15. MEB Ana Hizmet Birimlerince hazırlanan programlar nereye sunulur?
a. Bakanlık Makamına
b. Talim ve Terbiye Kuruluna
c. İlgili genel müdürlüğe
d. kendi bünyesinde kalır

16. Aşağıdakilerden hangisi MEB daki “Sürekli Kurullardan” değildir?
a. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
b. Öğrenci Disiplin Kurulları
c. Milli Eğitim Şurası
d. Müdürler Kurulu

17. Hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi MEB na görüş bildirir?
a. Bakanlık Müsteşarı b. İhtisas Komisyonu
c. Hukuk Müşavirliği  d. Teftiş Kurulu Başkanlığı

18. Aşağıdakilerden hangisi İlçe MEM örgütünde bulunmaz?
a. İlköğretim Müfettişler Kurulu Başkanı
b. Sivil Savunma Hizmet Bölümü
c. Özlük Bölümü       d. Muhasebe Bölümü
19. Yurt dışında eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetleri hangisi yürütür?
a. Kültür Bakanlığı
b. Dışişleri Bakanlığı
c. Başbakanlık Müsteşarlığı
d. Milli Eğitim Bakanlığı

20.Aşağıdakilerden hangisi Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetim Birimi değildir?
a. Hukuk Müşavirliği
b. Milli eğitim Akademisi
c. Teftiş Kurulu Başkanlığı
d. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

21. Emekli aylığı bağlanabilmesi için kaç yıl fiili hizmet gerekir?
a. 3    b. 5    c. 7    d. 10 ve yukarı

22. Devlet memurlarından son kaç yıllık sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olanlara bir kademe ilerlemesi verilir?
a. 6    b. 4    c. 5    d. 3

23. Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması kaç puan altında olanlar olumsuz sicil almış olurlar?
a. 70   b. 75   c. 60   d. 78

24. Erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine kaç gün izin verilir?
a. 5    b. 3    c. 10   d. 7

25. Hizmeti 7 yıl olan bir devlet memurunun kullanacağı yıllık izin süresi kaç gündür?
a. 10   b. 15   c. 20   d. 30

26. 2 yıl üst üste aynı sicil amirinden olumsuz sicil alan memura yapılacak işlem hangisidir?
a. Yerinde bırakılır 6 ay daha denenir
b. Yerinde aynen bırakılır.
c. Meslekten çıkarılır.
d. Görev yeri değiştirilerek bir başka sicil amirinin emrine verilir.

27. Müstakil ilkokul müdürlüğü olan bir ilkokulda çalışan öğretmenin 2. sicil amiri kimdir?
a. Okul Müdürü
b. Kaymakam
c. İlköğretim müfettişi
d. İlçe milli eğitim müdürü
(not: Cevap C diyor ama eski sorular olduğundandır)

28. Başka bir ile atanan devlet memuru eski görevinden ayrıldıktan kaç gün sonra yeni görevine başlamak zorundadır?
a. 7    b. 20   c. 3   d. 15

29. Devlet memuru işlediği bir disiplin suçundan dolayı savunması istendiğinde kaç gün süre içinde savunmasını vermesi gerekir?
a. 3    b. 7    c. 15   d. 30


30. Taşra teşkilatında bir devlet memuru görevden uzaklaştırma yetkisine hangisi sahiptir?
a. Belediye Başkanı
b. İlçe Milli Eğitim Müdürü
c. İl Milli Eğitim Müdürü
d. Vali

31. İlköğretim okulları 1. kademe öğretmenlerini özlük haklarını ilgilendiren kanun hangisidir?
a. 1702   b. 1739     c. 4357     d. 1327

32. Göreve mazeretsiz olarak üst üste 10 gün ve daha çok devamsızlık yapan öğretmene hangi işlem yapılır?
a. Kınama cezası verilir
b. İstifa etmiş(müstafi) sayılır.
c. Aylıktan kesme cezası verilir.
d. Kademe ilerleme cezası verilir.

33. Taktir belgesini illerde kim verebilir?
a. Okul Müdürü
b. Teftiş Kurulu Başkanı
c. Mülki amiri
d. Milli Eğitim Müdürü

34. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinde çalışanlar 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında değildir?
(not şıklar kayıp)

35. İlköğretim okullarındaki 1. kademe sınıf öğretmenlerinin haftalık ücretli ders saati aşağıdakilerden hangisidir?
a. 15   b. 14   c. 13   d. 12

36. Tek hekim bir defada en çok kaç güne kadar rapor verebilir?
a. 20  b. 15   c. 7    d. 40

37. Türkiye dahilindeki bütün ilmiye müesseselerini birleştiren kanun hangisidir?
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
b. 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c. 222 sayılı İlköğretim Kanunu
d. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

38. İlköğretim genel yapısını, kız ve erkek bütün Türk vatandaşlarının devletin ilköğretim kurumlarına parasız ve mecburi olduğunu amaçlayan kanun hangisidir?
a. 1702 s. K.           b. 4357 s. K.
c. 222 s. K.             d. 657 s. K.

39. Aşağıdakilerde hangisi planlı çalışmanın yararlarından değildir?
a. Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.
b. Planlı çalışma öğretmen ve öğrencilerin dağınıklıktan kurtarır, onlara güven sağlar.
c. Planlı çalışma, eğitim ve öğretimin değerlendirilmesini sağlar.
d. Planlı çalışma öğretmeni ders anlatma külfetinden kurtarır.
40. Ders programına göre belli üniteleri ya da konuları hangi sıraya göre ne kadar zamanda neden ve nasıl işleyebileceğini gösteren plana denir?
a. Ünite planı           b. Yıllık plan
c. Günlük plan         d. Gezi gözlem planı

41. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta mecburi bulundurulacaklardan değildir?
a. Dünya Siyasi Haritası
b. Türkiye Siyasi Haritası
c. Ünite Köşesi
d. Yazı Tahtası

42. Aşağıdakilerden hangisi “Meslekten çıkarılmayı” gerektirir cezadır?
a. Okula geç gelmek
b. İffetsizliği sabit olmak
c. Amirlerine kaba davranmak
d. Okula sarhoş gelmek

43. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir öğretim planının özelliklerinden değildir?
a. Programın amaçlarına ve ilkelerine uygun olmalıdır.
b. Öğretim seviyesine uygun olmayabilir.
c. Belli bir süreyi kapsamalıdır.
d. Dersin amacına uygun olmalıdır.

44. “Plan, harita, şema vb şeyler çizmek, temsil ve makale yazmak, çeşitli araç ve gereçler kullanarak iki veya üç boyutlu bir eser koymak” aşağıda belirtilen hangi ilkeye uygun etkinliklerdir?
a. Hayatilik ilkesi b. Çocuğa göre öğretim ilkesi
c. Ekonomiklik ilkesi d. İş İlkesi

45. Aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi öğrencinin mümkün olduğu kadar fazla duyu organına hitap edilerek öğretim yapılmasını sağlar?
a. Aktüalite ilkesi
b. Somuttan soyuta ilkesi
c. Yakından uzağa ilkesi
d. Açıklık(Ayanilik) İlkesi

46. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir soruda bulunması gereken özelliklerdendir?
a. Cevabı içinde soru sorulmamalıdır.
b. Sorular ders kitabından aynen alınarak sorulabilir.
c. Sorular çok kolay ya da çok zor olmamalıdır.
d. Yukarıdakilerden hepsi.

47. Anlatma metodunu daha etkili uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
a. Ses tonunun açık ve samimi olmasına,
b. Öğrencilerin seviyesine göre,
c. Araç ve gereçlerden yararlanmasına,
d. Yukarıdakilerden hepsi.

48. 4357 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
a. İlkokul öğretmenlerine
b. İlköğretim müfettişlerine
c. Branş öğretmenlerine
d. Hiçbirisi

49. Aşağıdakilerden hangisi 1702 sayılı kanunun 19. maddesinde belirtilen cezalardan değildir?
a. İhtar b. Tevbih c. Maaş kesilmesi d. Uyarma

50. Aşağıdakilerden hangisi Görsel-İşitsel araç kullanımının genel amaçlarından değildir?
a. Öğrenme arzusu yaratır.
b. Öğretimi zenginleştirir.
c. Sınıfta öğretmenin yerini alırlar.
d. Zamandan ve sözden ekonomi sağlarlar


Benzer Yazılar8 yorum:

 1. cevaplar hep yanlış...

  YanıtlaSil
 2. Cevaplar Yanlış Diyen Arkadaşlara Katılıyorum Buyrun Bakın Örneği Bu Soruya B Yanıtı Verilmiş Doğru Cevap Olarak D Şıkkına Bi bakın O zaman Hiç Ders Anlatmayalım! Çok Saçma!

  39. Aşağıdakilerde hangisi planlı çalışmanın yararlarından değildir?
  a. Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.
  b. Planlı çalışma öğretmen ve öğrencilerin dağınıklıktan kurtarır, onlara güven sağlar.
  c. Planlı çalışma, eğitim ve öğretimin değerlendirilmesini sağlar.
  d. Planlı çalışma öğretmeni ders anlatma külfetinden kurtarır.

  YanıtlaSil
 3. Doğru cevapları nereden bulabiliriz birde yanlış öğrenmeyelim :S

  YanıtlaSil
 4. Doğru cevapları nerden öğrenebiliriz. Sonuçta bunlara bağlı kalarak yanlış öğreneceğiz?

  YanıtlaSil
 5. Butun sorulari okuyup aklima soktuktan sonra bu yorumlari okumam :(

  YanıtlaSil