Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

18 Mayıs 2011 Çarşamba

KPSS Soru-Cevap: Osmanlı Devleti Dönemi


OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ

49-Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? -Koyun Hisar Savaşı

50-Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir? -Bursa-Orhan Bey

51-Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir? -Ahi Evran

52-İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? -Osman Bey

53-Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile? -Orhan Bey-Karesi oğullarının

54-Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir? -Çimpe Kalesi-Orhan Bey

55-Osmanlıda Yaya ve müsellemden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? - Orhan Bey

56-İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur? - Orhan Bey- İznik.

57-Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir? -Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir? -Sırpsındığı Savaşı

59-Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir? -Edirne ====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)
60-Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -I. Murat

61-Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? -Tımar Sistemi-I.Murat

62-Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir? -I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)

63-Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir? -Yıldırım Bayezid

64-İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmed’in tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir? -Fetret Dönemi

65-Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir? -Timur İmparatorluğu

66-Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir? -Şehzade Mustafa

67-Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir? Çelebi Mehmet (I. Mehmet)

68-Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir? -Edirne Segedin Antlaşması

69-Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir? -II. Kosova savaşı

70-Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir? - I. Murat (I.Kosova Savaşı)

71-İstanbul’un Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir? -Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)

OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ

72-İstanbul’un Fethi için Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir? -Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)

73-Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmiştir? -F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi

74-F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir? -Otronto( İtalya) Seferi

75-Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir) -Kanun Name-i Ali Osman

76-Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? -F.Sultan Mehmet

77-Halifelik Makamı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir? -Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)

78-İlk Osmanlı Halifesi kimdir? -Yavuz Sultan Selim

79-Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir? - Yavuz Sultan Selim

80-Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir? -Mohaç Meydan Savaşı

81-Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir? -Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)

82-Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir? -Preveze Deniz Savaşı

83-Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi hangisidir? -Zigetvar Seferi

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ

84-Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır? -Ferhat Paşa Anlaşması

85-Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir? -Kasr-ı Şirin

86-Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir? -Zitvatorok Ant.

87-Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır? -Bucaş Ant.

88-Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir? -Bucaş ant.

89-Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir? -Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)

90-Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir? -Karlofça Ant.

91-Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur? -Karlofça Ant.

92-Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir? -Karlofça Ant.

93-17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir? -Merkez (İstanbul)isyanları

94-17.yy’da Anadolu’da çıkan iç isyanlara ne ad verilir? -Celali İsyanları

95-Osmanlıda Modern anlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir? -Tarhuncu Ahmet paşa

OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

96-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir? -Lale Devri

97-Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer? -Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer

98-Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir, hangi antlaşma ile ayrılmıştır? -Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması

99-Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir? -Küçük Kaynarca Antlaşması

100-Karadeniz’in Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur? -Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması

101-Rusya ve Avusturya’nın eski Bizans’ı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir? -Grek Projesi

102-Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir? -Yaş Antlaşması

103-Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir? -Lale Devri

104-Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir? -İbrahim Müteferrika- Lale Devri

105-III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir? -Nizamı Cedid

106-III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir? -İrad-ı Cedid

107-Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir? -Fransızca-III.Selim Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ

108-Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir? -Sırplar

109-Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir? -Rumlar

110-Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Hünkar İskelesi Ant.

111-Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur? -Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması

112-Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır? -Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltere’den almıştır

113-Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır? -Berlin Antlaşması

114-Osmanlı Devletindeki ilk demokratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir? -Sened-i İttifak

114-Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir? -Vaka-i Hayriye

115-Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır? -II. Mahmut

116-Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur? -Asakir-i Mansure-i Muhammediye

118-Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir? -Müsadere Usulü

119-Osmanlıda İlköğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir? -II.Mahmut

120-Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir? -Takvim-i Vekayi

121-Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir? -Tanzimat Dönemi

122-Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir? *Abdülmecit

123-Osmanlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? -Tanzimat Fermanı

124-Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir? -1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)

125-II.Meşrutiyetin ilanının ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir? -31 Mart Vakas
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

126-Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir? -Cülus Bahşişi- Cülus Töreni

127-I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir? -Ekberiyet Sistemi 129**-Osmanlıda padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı kimdir? -Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)

130-Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi unvanla sefere çıkardı? -Serdar-ı Ekrem Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı. Osmanlı bütçesini hazırlardı. Şeyhülislam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi

131-Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir? -Öşür(aşar)

132-Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi? -Cizye

133-Gayrimüslim halkın toprak gelirlerinden alınan verginin adı nedir? -Haraç

134-Osmanlı Devletinin para birimi nedir? -Akçe

135-Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir? -Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

136-Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne ad verilir? -Ulufe

137-Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi? -Reaya *Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı *Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır. *Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi *Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi


138- Osmanlı'da okula yeni başlayan çocuklar için yapılan merasime ne denir? - Amin Alayı


BENZER KONULAR
KPSS Soru-Cevap: İslamiyet Öncesi Dönem
KPSS Soru-Cevap: Kurtuluş Savaşı Dönemi
KPSS Soru-Cevap: Temel Yurttaşlık Bilgisi
***
Osmanlı Devlet Arması'nın Anlamı  
Osmanlı Padişahlarının Kronolojik Sıralaması ve Saltanat Süreleri 
Osmanlı Padişahlarının Bilinmeyen Yönleri 
Osmanlı Hangi Ülkeye Kaç Yıl Hükmetti?
Osmanlı Devleti Sınırları
Osmanlı Devleti'nde İlklerBenzer Yazılar1 yorum: