Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

18 Mayıs 2011 Çarşamba

KPSS Soru-Cevap: Kurtuluş Savaşı Dönemi


138-Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir, hangi olayla ayrılmıştır? -Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

139-I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’ya sığınan Goben ve Brestlav gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır? -Yavuz-Midilli

140-Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir? -Nusret Mayın Gemisi 141-Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir? -1918 Brest Littowsk I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar *Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant. **Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.

142-Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir? -Mondros Ateşkes antlaşması

143-Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir? -Hasan Tahsin

144-Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amacıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir? -Kuva-yi Milliye 145-İzmir’in işgaline nerede karar verilmiştir? -Paris Barış Konferansı
146-M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve unvanla gönderilmiştir? -9.Ordu Müfettişi

147-Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir? -Amasya genelgesi

148-İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir? -Amasya Genelgesi

149-Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur? -Erzurum Kongresi

150-Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir? -Erzurum Kongresi

151-*Amaç, yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir? -Erzurum Kongresi

152-Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir? -Erzurum Kongresi

153-Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede, hangi ad altında birleştirilmiştir? -Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

154-İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu? -Amasya görüşmeleri

155-Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir? -Felah-ı Vatan

156-İtilaf Devletlerince İstanbul’un fethine yol açan olay nedir? -Misak-ı Millinin ilanı 157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır? -23 Nisan 1920

158-TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir? -Teşkilat-ı Esasiye

159-TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkartılan kanunun adı nedir? -Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu

160-Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kiminle savaşılmıştır, Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır? -Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

161-TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır? -Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

162-Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir? -Gümrü Antlaşması

163-Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır, bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır? -Fransa- Ankara Antlaşması

164-Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir? -Güney Cephesi

165-Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır? -Yunanistan

166-Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir? -I.İnönü Zaferi ***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.

167-Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir? -Gümrü Antlaşması

168-Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile? -Rusya-Moskova Antlaşması

168-Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir, hangi antlaşma ile verilmiştir? -Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)

169-İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir? -Londra Konferansı

170-Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir? -Kütahya-Eskişehir Savaşları

171-M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir? -Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Sakarya Meydan Muharebesinden önce

172-Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir? -Tekalif-i Milliye Emirleri

173-1693 Viyana bozgunundan beri devam eden türk gerileyişi hangi olayla son buldu? -Sakarya Meydan Muharebesi

174-TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı hangi olayın ardından verilmiştir? -Sakarya Meydan Muharebesi

175-Hangi Savaşın ardından Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir? -Sakarya Meydan Savaşı

176-Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır? -Kars Antlaşması (Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan’la imzalandı)

177-Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir? -Fransa (Ankara Antlaşması ile)

178-İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMM’ye bırakılmıştır? -Mudanya Ateşkes Antlaşması

179-Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdiren ve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir? -Mudanya Ateşkes Antlaşması

180-Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir? -Başkomutanlık Meydan Muharebesi

181- Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir? -Mudanya Ateşkes Antlaşması

182-Son Osmanlı Halifesi Kimdir? -Abdülmecit Efendi

183-Son Osmanlı Padişahı kimdir? -VI.Mehmet (Vahdettin)

184-Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır? -Lozan Barış Antlaşması

185-İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir? -Lozan Barış Antlaşması

186-Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur? -Montrö Boğazlar Sözleşmesi

187-Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir? -Saltanatın kaldırılması 188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? -M.Kemal Paşa

189-Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir? -İsmet (İnönü)Paşa

190-Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir? -Fethi (Okyar) bey

191-Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır? -İsmet İnönü

192-Hangi inkılâp ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır? -Halifeliğin Kaldırılması

193-Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir? -Cumhuriyet Halk Partisi

194-Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır? -Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

195-M.Kemal döneminde çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir? -Serbest Cumhuriyet Fırkası

196-Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır? -Takrir-i Sükun Kanunu

197-17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır? -İsviçre

198-Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir? -Tevhid-i Tedrisat Kanunu

199-Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir? -Türk Dil Kurumu

200-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir? -Milliyetçilik İlkesi

201-Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonomik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir? -İzmir İktisat Kongresi

202-Atatürk’ün Ekonomi siyasetini açıklayan ilkesi hangisidir? -Devletçilik

203-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işi hakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir? -Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

204-Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir? -1934

205-İtalya ve Almanya’nın tehdidine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir? -Balkan Antantı

206- İtalya’nın Akdeniz’deki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir? -Sadabat Paktı

207- Atatürk’ün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir? -Cumhuriyetçilik-Laiklik


Benzer Yazılar1 yorum: