Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

18 Mayıs 2011 Çarşamba

KPSS Soru-Cevap: Temel Yurttaşlık Bilgisi


1. Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?
1924 Anayasası

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?
1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir?
1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye'nin en katı anayasası hangisidir?
1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?
Normlar Hiyerarşisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?
15 gün

10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?
Bütçe Kanunu
11. Kanunlar nerede yayınlanır?
Resmi Gazete

12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?
Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler


15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir?
Bakanlar Kurulu

16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamamasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?
Yönetmelik

17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?
Abdülmecid Sultan

18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?
1839 Tanzimat Fermanı

19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?
Nizamiye Mahkemeleri

20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?
1856 Islahat Fermanı

21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

22. Devletin dini İslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?
1928

23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?
1937

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?
1946)

25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?
Milli Birlik Komitesi

26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?
1971 - 1973 ara rejimi

27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?
1924 Anayasası

28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?
Anayasa Mahkemesi

29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?
1961 Anayasası

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?
Meclis üye tamsayısının 1/3'ü

33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?
TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi

34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?
Yasama sorumsuzluğu

35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM'nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?
Ekim ayı - Yasama yılı

36. TBMM'nin toplantı yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının (550) 1/3'üdür.

37. TBMM'nin karar yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının ¼'ünün 1 fazlasıdır.

38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
Diğer bir bakana

39. TBMM'nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?
TBMM içtüzüğü

40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?
Anayasa Mahkemesi

41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?
TBMM

42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?
Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?
Meclis Başkanı

44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru

45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensupları

46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
Yüksek Seçim Kurulu

47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?
Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM

49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?
TBMM seçimleri yeniler

50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?
- Meclis Başkanı - Başkanvekilleri - Katib üyeler - İdare amirleri

52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
- Türkiye vatandaşı olmak - 40 yaşını doldurmuş olmak - Yüksek öğrenim yapmış olmak - Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak - Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak

53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?
- Türkiye vatandaşı olmak - 25 yaşını doldurmuş olmak - İlköğretim mezunu olmak - Mahcur olmamak - Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak - Kamu hizmetinden yasaklı olmamak - Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak - Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak - Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir?
Cumhurbaşkanı

55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesi durumunda ne olur?
Bakanlığı düşer.

56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?
Karşı imza ilkesi

58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu alamazsa ne olur?
Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?
1) Bakanlar Kurulu'nun kuruluşta güvenoyu alamaması
2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi

3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun vazife sırasında güvenoyu alamaması
4) Başbakanın istifa etmesi

5) Yeni seçilen TBMM'de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
20 milletvekilinin imzası gerekir.

61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
Yargıtay Genel Kurulu

62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?
- Kesin hüküm sayılır. - Temyize gidilemez. - İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. - İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.

- Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.

- İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi'nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.

- Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde ibtal davası açılabilir?
- Kanun
- Kanun Hükmünde Kararname

- TBMM içtüzüğü

64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
– Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

– Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?
Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki

66.Para basılmasına kim karar verir?
TBMM

67. Başbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?
Hükümet kendiliğinden düşer.

68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?
– Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı

69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?
TBMM'ye karşı

70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?
Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
Başbakan

72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
– Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?
Mali kaynakların yeterliliği

75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
– Temsilde adalet – İdarede istikrar

76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?
18 yaş

77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?
Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?
Danıştay

79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?
Uyuşmazlık Mahkemesi

80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
Adalet Bakanı

81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?
İnkılab kanunları

82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?
1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun
4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?
176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.

85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?
Anayasaya dahil değildir.

86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?
Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
Soru

88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?
367

89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?
YÖK

90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?
Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?
- Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi - Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
- Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması - Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması

92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.

93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?
60 gün

94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?
10 gün

95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?
Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.

96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?
60 gün

97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?
7 (3/5 çoğunluk)

98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?
Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.

99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?
Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.

100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?
Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?
Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

102) “Askerlik yapmak”, Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir.

103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?
Milleti

104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
18

105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?
Cumhurbaşkanlığı

106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?
15 Günde

107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?
TBMM

108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?
UNICEF

109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?
Eğitim

110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?
1961 Anayasası

111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?
1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.

112) TBMM genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşur?
550

113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?
Milli Güvenlik Kurulu

114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?
Cumhurbaşkanı

115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?
Genel Kurmay Başkanı

116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?
a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.

117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir?
UNICEF

118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?
Dünya Bankası

119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?
7 Yılda

120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?
5 Yılda

121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?
Sened-i İttifak

122) İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?
Kanun-u Esasi

123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?
23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.

124) 1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
II. Abdülhamit

125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?
1876

126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?
İktidar Partisi

127) Basın Araçları Nelerdir?
1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete

128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?
1982

129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?
Belediye

131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)İnsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi

132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar
a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma

133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
TBMM

134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?
Rekabet Kurumu

135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?
Cumhurbaşkanı

136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?
G-8 Ülkeleri

137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?
1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl Genel Meclisi Üyeleri

138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?
1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini hangi yolla belirler?
Seçimle

141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?
Meşru müdafaa

142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı

143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanı**** cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?
Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?
Resmi Gazetede

145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?
Özerk bir yapıdadır.

146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?
Yargı Organlarını

147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?
UNESCO

148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer?
Yerel Yönetim

149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?
IMF

150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?
IMF

151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?
1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.

152)Temel Haklar Nelerdir?
Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.

153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?
Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.

154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?
Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.

155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?
*Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.

156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?
Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.

157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?
Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.İşte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.

158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?
*18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.

159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur
Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur.

160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.

161) Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir?
Salya

163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?
İMECE

164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?
En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.

165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?
a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler

166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?
Seçimle

167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?
Teokrasi

168) “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir?
Demokrasi

169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?
Partiler

170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
Cumhuriyet'in ilk partisi, Mustafa Kemal'in 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.

171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?
A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler

172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?
a) Söz hakkının eşit olması b) İfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması

173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?
Aile,

174) kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır.

175) Devletin temel amaçları Nelerdir?
a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak

176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?
Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?
a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.

178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?
Seçme ve Seçilme Hakkı

179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?
a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek

180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?
30

181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?
Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.

182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?
İlk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir
b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır

183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?
a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler

184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?
a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği

185) Atatürk’ün Temel ilkeleri Nelerdir?
a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)İnkılapçılık f)Milliyetçilik

186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?
20

187) İş verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?
Lokavt

188) Demokrasinin tanımları?
a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir. b)İyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.

189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?
a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler

190) İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?
Grev

191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir?
Mahkemeler

192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ” Bu tanım neyi anlatmaktadır?
Kamuoyu’nu

193) Cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM

194) Kamuoyu nedir?
Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.

195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
Vatan, ulus, egemenlik

196) Sosyal devlet nedir?
Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.

197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?
İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde.

198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar, c) siyasal haklar

199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?
Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da

BENZER KONULAR
KPSS Soru-Cevap: İslamiyet Öncesi Dönem
KPSS Soru-Cevap: Osmanlı Devleti Dönemi
KPSS Soru-Cevap: Kurtuluş Savaşı Dönemi


Benzer Yazılar7 yorum:

 1. ÇOK FAYDALI BİR ÇALIŞMA TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 2. EMEĞİNİZE SAĞLIK

  YanıtlaSil
 3. allah razı olsun çok güzel olmuş ellerinize sağlık

  YanıtlaSil
 4. tsk emeginize saglik

  YanıtlaSil
 5. Cok guzel saolun

  YanıtlaSil
 6. 161. Sorunun cevabı "salya" değil "salma"dır.

  YanıtlaSil