Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

7 Ocak 2012 Cumartesi

Toplumsal Bir Soruna Çözüm Arama, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu


TOPLUMSAL BİR SORUNA ÇÖZÜM ARARKEN
İnsanlar toplum içerisinde yaşarken birçok sorunla karşılaşır. Bu sorunların çözümü hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması gerekir. Bu da ancak yasalara uyulmasıyla gerçekleşir.
 Tüketici Hakların Koruma Yasası'na göre; tüketici bir ay içerisin­de itiraz edebilir. Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir. Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il­çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır. Bu heyetlere bir dilekçe ile alınan malın faturası ya da fişi ile başvurulur. Tüketici burada verilen karardan da memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.

BİLGİ KUMBARAM
-    Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanan ya da tüketene "tüketici" denir.
-    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 172. maddesin göre; "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder."
Bu maddeye göre devlet,
-    Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar­larını giderici, önlemler almak,
-    Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek zorundadır.
Tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerler;
·         Belediyeler,
·         Tüketici Hakları Derneği,
·         Tüketici Haklan Merkezi,
·         Tüketici Mahkemesi,
·         Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
·         Reklam Kuruludur.
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir.

Hizmet aksamalarında başvurulabile­cek yerler;
·         Belediyeler,
·         Muhtarlıklar,
·         Kaymakamlıklar,
·         Valiliklerdir.

DİLEKÇE VERME VE BİLGİ EDİNME HAKKI
·         Demokratik devletlerin bireylere sağladığı te­mel haklardan biri de dilekçe verme hakkıdır. Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
·         Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
·         Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır. İlgili kurumlar, dilekçeleri değerlendirerek vatandaşlara altmış gün içinde yazılı olarak cevap vermek zorundadır.
·         Toplum içinde bireyler haklarını çok iyi bilmeli ve bunları kullanmalıdır.
·         Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan so­runlarının çözümünde empati kurmak da çok önemlidir.

EMPATİ: Bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve şüncelerini anlamaya çalışmasıdır.
Empati toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olmalıdır. Empati duygusunun geliştiği toplumlarda bireyler davranışlarında daha dikkatli olur ve davranışların karşılarındaki kişiler tarafından nasıl algılanabileceğini daha iyi tahmin eder.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ETKİN VE SOSYAL BİR VATANDAŞIYIM
                Sosyal Bilgiler Dersi;
·         Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
·         Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.
·         Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.
·         Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
·         Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
·         Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.
·         Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
·         Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
·         İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
·         Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.


Benzer Yazılar7 yorum: