Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Aralık 2011 Cumartesi

Atatürkçü Düşünce Sistemi, 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

    Atatürkçülük; Türk Devleti'nin ve toplumunun çağdaşlaşması yolundaki genel hedef, amaç ve ilkeleri ortaya koyduğundan, Atatürkçü düşün­ce sistemi olarak da adlandırılmaktadır.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri
ü  Siyasi, ekonomik, kültürel, adli, askeri vb. alan­larda tam bağımsızlığı sağlamayı hedefler.
ü  Milli egemenliğe dayalı güçlü bir devleti öngö­rür.
ü  Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericili­ğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkar­mayı; çağın ihtiyaçlarına uygun siyasal ve sos­yal kurumlar oluşturmayı; demokratik ve laik ku­rallar içinde Türk milletinin rahat ve mutlu bir ya­şam sürmesini hedefler.

ü  Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve sür­dürülmesini hedefler.
ü  Türk milletinin ihtiyaçlarından, tarihi gerçekle­rinden doğmuş, temelinde Türk tarihi ve kültürü olan milli bir düşünce sistemidir.
ü  Dogmalara dayanmaz. Akılcılık ve bilimselliği temel aldığından yeniliklere açık, dinamik bir düşünce sistemidir.
ü  Atatürk'ün belirlediği ilkeler, işaret ettiği hedefler ve gerçekleştirdiği inkılaplarla bir bütündür.

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar

►   Fransız ihtilali'nden sonra demokrasi, eşitlik, adalet, insan hakları, özgürlük ve milliyetçilik gi­bi kavramların tüm dünyada yaygınlık kazan­maya başlaması
►   Osmanlı Devleti'nin, Avrupa devletlerinin geri­sinde kalması ve her alanda Avrupa'ya bağımlı hale gelmesi
►Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının kayıplarla sonuçlanması neticesinde Türk halkı­nın büyük acılar çekmesi
►   Avrupa devletlerinin ve azınlıkların, Osmanlı top­raklarını bölmeyi amaçlamaları
►   Mondros Ateşkesi'nin ardından başlayan işgal­ler karşısında Osmanlı yönetiminin aciz kalması


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder