Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Kasım 2011 Pazartesi

Öğrenci - Veli - Okul Sözleşmesi


öğrenci-veli-okul sözleşmesi nedir, öğrenci-veli-öğretmen sözleşmesi nasıl yapılır, öğrenci velisi ile imzalanacak sözleşme, veli sözleşmesi nedir, veli sözleşmesi nasıl yapılır, öğrenci sözleşmesi nasıl yapılır, öğrenci sözleşmesi nedir,  

Okul - veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikli amacı; okulun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek olmak, çalışmalara meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak, okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır.

Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi, demokrasi kültürünün yerleştirilmesi, veli ve öğrenci beklentilerinin sisteme dâhil edilmesi, hizmet üretenlerle alanlar arasında ilişkilerin belirlenmesi için sistematik bir düzenlemeye gerek duyulmuş bu nedenle ‘Öğrenci, Veli - Okul’ sözleşmesi hazırlanmıştır.

Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesinin Yasal Dayanakları
Öğrenci- Veli- Okul Sözleşmesi;
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
• VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı,
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,
• Çocuk Hakları Sözleşmesi,
• İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
• Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Genelgesi,
• Öğrenci Meclisleri İç Tüzüğü’ne uygun hazırlanması gereklidir.
Sözleşmenin Tarafları:
• Öğrenci
• Öğrenci Velisi / Anne-Babası/Vasi
• Okul Yönetimi

Bu süreç içinde yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
• Velilerin, öğrencilerin neyi nasıl öğrenecekleri konusunda bilgilendirilmesi
• Velileri, çocuklarının okul dışındaki zamanlarını en etkili şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmalarının sağlanması
• Öğrenci ve velilerin okul kuralları ve genel eğitim politikaları konusunda bilgilendirilmesi
• Öğrenci ve velilerin okulun hizmet ve olanakları konusunda bilgilendirilmesi ve faydalanma imkanlarının artırılması
• Velilerle okul içinde ve dışında fiziksel ve psikolojik şiddete karşı iş birliği yapılması
• Taraflar (okul-öğrenci-veli) arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması
• Tarafların birbirlerinden beklentilerinin yazılı bir belge ile ortaya konulması
• Tarafların bireysel potansiyellerini üst düzeye çıkarabilecekleri şartların oluşturulması, öğrenci ve velilerin okulun performans değerlendirilmesi sürecine etkin katılımının sağlanması


Çocukların iyi bir eğitim almalarına yardımcı olmak amacı ile velilerden beklenen davranışlar vardır. Bu davranışlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:
• Çocuğundan odasını toplamasını istemesi,
• Ev işlerine yardım etmesini istemesi,
• Çocuğuna alışveriş yapma fırsatı tanıması,
• Çocuğunun ders araç ve gereçlerini özenli kullanması ve düzenli saklamasını sağlaması,
• Çocuğundan kardeşlerinin derslerine yardım etmesini istemesi,
• Çocuğuna yaşına ve becerilerine uygun sorumluluklar vermesi,
• Çocuğuna zamanını iyi planlaması konusunda yardım etmesi,
• Çocuğuna ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde destek vermesi,
• Çocuğun gelişim dönemleri özellik ve ihtiyaçlarına cevap verecek etkinliklere yöneltilmesi,
• Çocuğun arkadaşlık ilişkileri konusunda yol göstermesi,
• Çocuğa toplumsal sorumluluk bilincini kazandırma yolunda destek vermesi.


Velilerden, evde öğrenmeyi destekleyen bir ortam yaratarak çocuğunun gelişimine yardımcı olmaları istenebilir.
Bunun için;
• Türkiye ve Dünya gündemine ait olayları çocuğuyla beraber izleyip değerlendirmesi,
• Ailenin bir arada olduğu saatlerin bir bölümünün beraberce kitap okumaya ayrılması,
• Bilinçli tüketici davranışlarının sergilenmesi,
• Diğer insanlara saygı göstermek gibi toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi ve buna evde de devam edilmesi,
• Çocuğun yanında yüksek sesle konuşulmaması ve kavga edilmemesi,
• Şiddet içeren yayınların izlenmemesi,
• Aşağılayıcı bir dil kullanılmaması,
• Görsel medyayı takip etme ve bilgisayar kullanımı konusunda çocuğun seçici davranması konusunda bilgilendirilmesi


Öğrenci-veli-okul sözleşmesi çalışmalarının yürütülmesi sürecinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
• Sözleşmenin ilköğretim okullarının tüm sınıflarında uygulanması,
• OGYE toplantısında okulun kendi yapısına özgü ve sözleşmenin özüne aykırı olmamak kaydıyla kuralların belirlenmesi,
• Sözleşme metninin iki nüsha olarak hazırlanması ve kayıt döneminde taraflara verilerek bilgilendirilmelerinin sağlanması,
• Taraflarca imzalanan sözleşme metinlerinin bir nüshasının okulun açıldığı ilk 10 gün içinde sınıf öğretmenine teslim edilmesi.
• İkinci nüshanın, öğrenci ve velinin kendilerini değerlendirmeleri için evde her gün rahatlıkla görebileceği bir yere konulmasının önerilmesi,
• Her dönem sonunda sözleşmenin işlerliğine yönelik bireysel raporlar ve değerlendirme formunun sınıf öğretmenleri tarafından doldurulması ve karneyle birlikte taraflara ulaştırılması,
• Öğretim yılı sonunda OGYE tarafından sözleşme maddelerinin yeniden değerlendirilmesi ve gerek görüldüğünde okula özgü hükümlerde değişiklikler yapılması,
• Sözleşme şartlarının öğrencinin okulda bulunduğu yıllar boyunca geçerliliğini sürdürmesi, Öğrenci-veli-okul sözleşmesinin sağlıklı yürütülmesi ve amaca hizmet etmesi, tarafların haklarına sahip çıkmaları ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmelerine bağlıdır.


Sözleşme; okulun , öğrencinin ve velinin hak ve sorumluluklarını içeren üç bölümden meydana gelmektedir. Her bölümün sonunda yer alan okula özgü sorumluluklar, okulun içinde bulunduğu çevrenin imkânları dikkate alınarak Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından belirlenmelidir. Her dönem sonunda sınıf öğretmeni tarafından değerlendirme formu göz önünde tutularak sözleşmenin işlerliğine yönelik bireysel raporlar hazırlanmalıdır. 

Velinin Hak ve Sorumlulukları
Öğrencinin Hak ve Sorumlulukları
Okulun Hak ve Sorumlulukları


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder