Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Eylül 2011 Çarşamba

İnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlik - Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma Notları


İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK
 
*Gazilik ve mareşallik unvanı→Sakarya Savaşı
*Güney sınırı→Fransa-Ankara Ant.1921
*1.İnönü sonrası→ Londra Konferansı ve Moskova Ant.
*Tekâlif-i Milliye→Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı’ndan önce
*1921-TBMM→M.Kemal’e Başkomutanlık.

*Mudanya Antl.→3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı’nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.
*Cumhuriyet Halk Fırkası→İlk parti
*Terakkiperver Cum.Fırkası →K.Karabekir+Rauf Orbay. Şeyh Sait Ayakl. İle kapatıldı 1925.Takriri Sükun çıkarıldı.
*Serbest Cumh. Fırkası→1930.Fethi Okyar
Menemen Olayı ile kapatıldı.
*Musul Sorunu→1926 İngiltere
Petrollerin %25 Türkiye’ye sonra para
Oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.
*Milletler cemiyetine üyelik→1932
*Balkan Paktı→1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya
*1930→Yunanistan ile nüfus mübadelesi
*1936→Montrö Boğazlar
*1937→Sadabat Paktı→İran, Türkiye, Irak, Afganistan
*2 Eylül 1938→Hatay Devleti
**Hatay 30 Haziran 1939 Türkiye’ye katıldı. Atatürk’ün sağlığında değil.
*Halkın yönetimi→Cumhuriyetçilik
*Sosyal hukuk devleti→Halkçılık
*Kurtuluş Savaşı başarısı→Milliyetçilik
*İnanç hürriyeti→Laiklik
*Ekonomik konuda devlet→Devletçilik
*Kurumların çağdaş değişimi→İnkılapçılk
*Milli Egemenlik→Cumhuriyetçilik +Halkçılık
*Mondros Ant. sırasında→Vahdettin tahtta
*İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.
*İtalya→Antalya, Konya Fransa→Adana, Antep, Maraş
*Doğu’da→Ermeni Batı’da → Yunan
**7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul’a
*Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.
*Mavri  Mira(Kara Gün) +Etniki Eterya+Pontus Rum+ Kordos Cemiyeti  (Anadolu’ya gönüllü Rum nüfusu taşıyan bir cemiyettir)+ Nea Zoi (Yeni Hayat) ( İstanbul'un Yunanistan'a katılmasını veya Rumlara özerklik verilmesini sağlamaktı)→Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetler
 *Hınçak Cemiyeti,Taşnak Cemiyeti ve Ermeni İntikam Alayı(Adana da Fransızların yardımıyla kurulan cemiyetin amacı Çukurova ve Doğu Anadolu Bölgesinde Bağımsız bir ermeni devleti kurmak) →Ermeniler Tarafından Kurulan Cemiyetler
 *Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri (Filistinde Yahudi devleti kurmak) →Yahudiler tarafından kurulan cemiyetler
*İngiliz Muhipler Cemiyeti,Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası,Kürt Teali Cemiyeti,Teali İslam Cemiyeti,Wilson Prensipleri Cemiyeti,Hürriyet ve İtilaf  Fırkası→Kuvay-ı Milliye Karşı Olan Cemiyetler
*Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı
 *Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti,Doğu Anadolu Müdafa-i hukuk Cemiyeti,İzmir Müdafa-i Osmaniye Cemiyeti,İzmir Reddi İlhak Cemiyeti,Kilikyalılar Cemiyeti,Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti,Milli Kongre Cemiyeti- Dr. Esat Paşa→1918 (Partiler üstü bir cemiyet olarak kurulan Milli Kongre Cemiyeti’nin amacı; Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan propagandalara yayın yoluyla karşı koymak ve Türk milletinin haklarını, tarihi vazifelerini, medeni vasıflarını belirtmekti.)  
→ Milli Varlığa Dost Cemiyetler
*Kuvay-ı Milliye kuvvetleri tarafından işgallere karşı ilk silahlı direniş 19 Aralık 1918 ‘de Hatay-Dörtyol’da Fransızlara karşı oldu.
*Direniş için önce cemiyet sonra kongreler
*İzmir’in işgali ile→Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.
*1.Dünya Savaşı sonunda→ M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı
*Samsun’a gitme amacı→Milli birlik
*Amasya Genelgesi ile → Ordu müfettişliği görevine son verildi
*Sivas Kongr→Milli kongreler birleşti.
*İlk milli irade→ Amasya Genelgesi
*Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı→ Amasya Gen.
*İlk kez geçici hükümet kurulması → Erzurum Kongresi’nde
*Erzurum Kongr. amacı→ Doğu Anadolu güvenliği
*Erzurum Kong. önce→M.Kemal istifa etmiş
*Misakı Milli ilan→İstanbul işgal
*TBMM açılınca egemenlik millete
*TBMM ilk askeri zafer→Gümrü Ant. Ermenilerle
*TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu
*Kuvayı Milliye →Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı kurulur
*İlk direniş→Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol
* İlk cephe→Batı cephesi
*Lozan’a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald.
*M.Kemal Başkomutan→Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921
*Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.
*Kapitülasyonlar Lozan’da kaldırıldı.
*Ankara Ant.→Fransa-Sakarya Sav. Sonu
*Kars Ant.→Rusya-Sakarya Sav. Sonu
*”Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” →Sakarya Savaşı
*”İlk hedefiniz Akdeniz’dir” →B.Taarruz
*”Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.”→ 2.İnönü
*Lozan Ant.→Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle tamamlayan antl.
*İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.
*16 Mart 1920→ İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti son.
*Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.
*Laiklik ilkesinin ilk adımı→Saltanatın kaldırılması.
*Tevhid-i Tedrisat→Eğitim Birliği
*Okuryazar oranını arttırmak için→ Millet Mektepleri. 1928
*Halkevleri→1932
*İtilaf Devl. Boğazları işgal eder→ Mondros 7. Maddeye göre
*Wilson ilkeleri→Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara kendini yönetme hakkı verir.
*M.Kemal’in ilk siyasi kişiliği→Amasya
*”Millet işgale karşı birlikte karşı koyacaktır.”→Erzurum Kong.
*Sivas Kongr. sonrası→ Damat Ferit Paşa hükümeti düşürüldü, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu.
*1919 Meclisi Mebusan’a milletvekili adayı M.Kemal→Erzurum’dan
*Büyük devletlerle şartsız işbirliği yok.
*Sevr Ant.→TBMM tarafından tanınmaz.
*Takriri Sükun→Şeyh Sait ve Menemen sonrası
*M.Kemal Anafartalar Komutanlığına Albay olarak atanmıştır.Çanakkkale.
*Kadınlara seçme ve seçilme hakkı→Halkçılık
*M.Kemal tarih sahnesinde→ 31 Mart Ayaklanması. Hareket Ordusu Kom.
*Osmanlı hükümeti Temsil Heyeti’ni Sivas Kong.sonrası Amasya Görüşmesi ile tanıdı
*T.C.yi ilk tanıyan devlet→Sovyetler B.
*Kurtuluş Savaşı Aşamaları→ Milli birlik+Kongreler+Silahlı Mücadele+Siyasi Sonuç
*Hürriyet ve İtilaf Fırkası→ İngiliz yanlısı, zararlı cemiyet, meşrutiyette İttihat ve Terakki P.karşı
*Yararlı cemiyet Kilikyalılar→Adana
*Kurtuluş Savaşı başlangıcı→ 19 Mayıs 1919
*TBMM açıldı, Sivas Temsil Heyeti görevi sona erdi.
* Türk vatanını parçalayan, yaşama hakkı tanımayan ant.→Sevr
*1.TBMM mebusları→ Tesanüt grupları, ıslahat grupları, istiklal grupları
*Londra Konferansı→1.İnönü sonrası. TBMM katıldı, Türk halkının haklarını dünyaya duyurdu.
*Antep, Maraş, Urfa→Kahramanlıklarını Fransa’ya karşı
*2.İnönü’den sonra antlaşma yok.
*İlk 5 yıllık kalkınma→1934 yılında yürürlüğe girdi.
*Brest-Litows ant. ile Rusya 1.Dünya Savaşı’ndan çekildi.1918.
*İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne → Vahdettin ve Sadrazam D.Ferit Paşa üye
*Mondros Ant.→Vahdettin-Ahmet İzzet Paşa Hükümeti imzalamış.
*Misak-ı Milli kararlarını→ TBMM almış.
*Tanzimat Fermanı→M.Reşit Paşa
*M.Kemal ve arkadaşları→ Şam.1926. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
*Aşar Vergisi kaldırılması→ Köylüye önem, iktisat savaşı tarım yeniliği
*1.İnönü siyasi sonucu→ TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması
*Kültürel çatışmaların önlenmesi için→Medreseler kapatıldı.
*1.Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren ülke→İtalya
*1915 Londra Ant. İle İtalya taraf değişt.
*1915 Tehcir Yasası ile Doğu Anadolu’daki Ermeniler→Suriye’ye göç
*Wilson ilkeleri→ Ermeni Devleti’nden söz eden ilk belge
*Hınçak+Taşnak Cemiyetleri→ Doğu’da Ermeni Devl. Fikrini savunur.
*Etnik-i Eterya →Bizans Dev. diriltmek
**31 Mart Vakası→ 1909. Volkan Gazetesi, Kıbrıslı Şeyh, 2.Abdülhamit tahttan düştü, Hareket Ordusu bastırdı. M.Kemal komutan.
*Temsil Heyeti→Ankara’da Hâkimiyeti Milliye Gazetesi çıkardı.
*Felah-ı Vatan Grubu Misakı Milliyi İstanbul Hükümetine kabul ettirdi.
*Konya ayaklanması→Düzenli ordunun bastırdığı ilk ayaklanma
*Sevr Ant.→10 Ağustos 1920. Damat Ferit Paşa. Osmanlının son antl.
*1921 Teşkilatı Esasiye→ 1. ve 7. maddeler günümüz Anayasada var.
*Fiili savaşı bitiren → Mudanya Ant.1922
*2 Mart 1926→Maarif Teşkilatı Kanunu
*1924→Tevhid-i Tedrisat
*Şapka İnkılâbı→Kastamonu–1925
*Soyadı Kanunu→1934
*İlk demiryolu→İzmir-Aydın→Fransızlar
*İlk 5 yıllık kalkınma planı→1933–1938
*2.Dünya Sav. çıkması nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamıyor.
*Amasya Gen. de →Kurtuluş Savaşı gerekçesi ve yöntemi var.
*Havza Gen.→M.Kemal İzmir işgaline karşı tepkileri arttırmak için yayınladı.
*Kapitülasyonlar ilk kez Misakı Milli’de reddedildi.
*TBMM İstanbul’un işgalinden sonra toplandı.
*Çerkez Ethem düzenli orduya karşı
*Lozan’da Sovyetler Boğazlara karşı Türk görüşünü destekledi.
*Saltanatın geç kaldırılmasının sebebi Saltanat çevrelerinin desteğini kazanmak
*Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye işbirliği önerdi→ İstanbul başkent olsun
*Saltanat ve ulusal devlet tartışmaları en çok 1923–1925
*Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması sonucu→Halifelik dinsel bir sembol oldu.
*Kuvayı Milliye’ye son verilip→ Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.
*Atatürk dönemindeki barışçıl politika nedeniyle Milletler Cemiyeti’ne ‘Cemiyeti Akvam”a üye olmamız için çağrıda bulunulmuştur. Üye olduk.1932. Hatay’da seçim ve Boğazlar konularında Milletler Cemiyeti söz sahibi.
*1918’de Brest-Litowsk Ant.ile→Rusya 1.Dünya Sav.dan çekildi.
*Rum ve Ermeni azınlıkları→Wilson Prensiplerini kullanarak, yurdumuzdan pay istediler.
*Zararlı Cemiyetler→Mavri Mira-Pontus Rum}Rumlar
            Ermeniler→Etnik-i Eterya     Hürriyet ve İtilaf Fırkası→İngiliz yanlısı
            İngiliz Muhipleri Cemiyetleri →Vahdettin ve Damat Ferit Paşa üye
            Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası→Damat Ferit Paşa taraftarı
            İslam Teali Cemiyeti→Konya çevresinde medreseliler tarafından
            Kürt Teali Cemiyeti→Kürdistan kurmak
*Yararlı Cemiyetler→Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Ermenilere karşı
            Trakya Paşaeli Cemiyeti→Edirne’de Yunanistan’a karşı
            İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Daha sonra Reddi İlhak
            Klikyalılar Cemiyeti→Adana ve Çukurova’yı savunmak
            Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye Cemiyeti→Rumlara karşı
            Milli Kongre Cemiyeti→Dr.Esat Paşa tarafından İstanbul’da
*1918’de Mebusan Meclisi dağıtıldı.
*1919→Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu.    *15 Mayıs 1919’da İzmir işgali-Yunanlılar
*İzmir’in işgaliyle çatışma dönemi başlamıştır.  *Gazeteci Hasan Tahsin→İzmir-ilk kurşun
*Batıda kongreler→Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Edirne
*İzmir işgalinden sonra→1919’da Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol’un görüşleri
*Amasya Genelgesi→Ulusal egemenlik kavramı ilk kez
            Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir           
Milletin bağımsızlığını milletin kendi azim ve kararı kurtaracak
Sivas’ta kongre toplanacak
10 Temmuz’da Erzurum’da kurultay toplanacak
İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.
*Erzurum Kongresi–10 Temmuz 1919→Bir hükümetin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı.
            Vatan bir bütündür bölünemez, Manda ve himaye kabul edilemez.
            Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.
            Milli güçleri ve ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.
            Geçici bir hükümet kurulacaktır.
            Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.
*Sivas Kongresi–4 Eylül 1919→Temsil heyeti oluşturuldu.
            Bütün cemiyetler birleştirildi.
*Sivas Kongresi sonundaki Ali Galip olayıyla, yenilgiyi kabul eden Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.
*Damat Ferit Paşa hükümetinden sonra→Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.
*Amasya görüşmeleri→Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile M.Kemal arasında yapıldı.
*Amasya Görüşmelerinde→Amasya Genelgesi değil
            Müdafaai Hukuk Örgütü hükümetçe tanındı
            Mebuslar Meclisi toplandı.
*Atatürk Erzurum’dan milletvekili→Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne
*27 Aralık 1919→Atatürk Ankara’ya geldi.
*28 Ocak 1920→Misak-ı Milli, Mebuslar Meclisinde kabul edildi
*16 Mart 1920 →İstanbul işgal edildi.
*İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti sona ermiş sayılır.
*29 Nisan 1920→Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.
*İst.Hükümetinin desteklediği ayaklanmalar→Ahmet Aznavur+Kuvayı İnzibatiye
*24 Mayıs 1920→M.Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verildi.
*Kışkırtma Sonucu çıkan ayaklanmalar→Bolu-Düzce, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşiret, Azınlık ayaklanmaları
*Kuvayı Milliye birliklerinin ayaklanmaları→Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem
*TBMM’nin yargılama ve cezalandırma yetkisini İstiklal Mahkemeleri kullandı
*20 Ocak 1921→Teşkilatı Esasiye→ilk anayasa-kuvvetler birliği var
*18 Haziran 1920→TBMM İstanbul hükümetinin aldığı kararları tanımayacağını açıkladı.
**10 Ağustos 1920→Sevr Ant.-İst.hükümeti imzaladı.
            Sevr Antlaşması→Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek
            Ermenistan ve Kürdistan kurulacak
            Yunanistan’a adalar verilecek.
            Anlaşma Devletleri yurdu paylaşacak.
            Osm.hük.50 binden fazla asker bulundurmayacak.
            Azınlıkların hakları tanınacak, azınlıklar istedikleri devletin himayesine girecek
            Kapitülasyonlara devam edilecek.
*Fransızlar→Güneyde Maraş, Urfa, Antep---Ayrıca Ermenileri örgütlediler
*Ankara Antl.ile Suriye sınırı çizildi→Şubat 1921
*1878 Berlin Ant.→Kars elimizden çıkmıştı.→3 Aralık 1920 Gümrü Ant. ile geri alındı.
*İlk Kuvayı Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919→Ayvalık
*Sevr’i TBMM’ye kabul ettirmek için 1.İnönü Savaşı başladı.
*1.İnönü→Düzenli ordu birliklerinin ve Ulusal Kurtuluş Savaşının batıdaki ilk zaferi
*Londra Konferansıyla Ankara hükümeti siyasal alanda tanındı.
*İlk kez bir büyük devlet TBMM’yi tanıdı→Moskova Ant.16 Mart 1921
*2.İnönü sonucunda İtalya Anadolu’daki askerlerini geri çekmeye başladı.
*5 Ağustos 1921→Başkomutanlık unvanı
*19 Eylül 1921→Sakarya’dan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı
*Unvanları veren →TBMM
*3 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Ant.
Bu ant. savaşı bitirdi.        
 İst.ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı
 İngiltere ve Yunanistan’da yönetimler değişti.
*Sevr + Mondros→Osmanlı hük. imzaladı.
*Lozan’a İst.hükümetinin çağrılması Saltanatın kaldırılmasına neden oldu.1 Kasım 1922
*Lozan’da→sınırlar+kapitülasyonlar+azınlıklar+borçlar+boğazlar görüşüldü
*1926’da Türk Medeni Kanunu kabulü ile azınlıklar rahatladı.
*6 Ekim 1923→Türk orduları İstanbul’a geldi.
*T.C.nin oluşumunun ilk temel adımı→TBMM
*TBMM+Teşkilatı Esasi+Saltanat+Cumhuriyet→T.C.nin oluşumu
*Yurdun düşman işgalinden kurtulması için Atatürk Saltanatı kaldırmayı erteledi.
*Türk halkının ulusal bilince ve ulusal egemenlik bilincine ulaşmış olması→Saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmıştır.
*Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet→Halk Fırkası
*20 Nisan 1924→Yeni anayasa→güçler birliği ilkesine devam→1961 ‘e kadar devam
*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası→Şeyh Sait Ayk.(13 Şubat 1925)→Takriri Sükun Yasası
*Serbest Cumhuriyet Fırkası→Fethi Okyar→12 Ağustos 1930→Menemen ile kapatıldı
*Laiklik ilkesi→Saltanat kaldırılması+halifeliğin kaldırılması+Şeriye ve Evkaf +Tevhidi
                            Tedrisat+Medeni Kanun+8 Nisan 1924 Şeriat Mhk. kaldırılması+1925’te
                             tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, tarikatlara son+10 Nisan 1928
                            Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması+1937 yılında da Laiklik
                             İlkesinin Anayasaya girmesi
*Eğitim Kültür Alanında İnkılâplarTevhidi Tedrisat+Medreselerin kapatılması+yabancı okullar+28 Üylül 1928 Uluslarası rakamlar+1 Kasım 1928 Türk harfleri+15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu+12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu

*Toplumsal Alanda İnkılâplar1925 Fes yerine şapka+1926 Miladi Takvim, saat+1931 ağırlık ve uzunluk ölçüleri+1934 Soyadı kanunu, ağa, bey, paşa vb. unvanların kaldırılması

*Ekonomik Alanda İnkılâplar→18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kong.+Kapitülasyonların kaldırılması 1923+ Aşar Vergisinin kaldırılması 1925+ Kabotaj kanunu 1926+Teşviki Sanayi Kanunu 1927+Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 1929+1.Beş Yıllık kalkınma prg.1933
*Atatürk ilkelerinin amacı→bağımsızlık içinde çağdaşlaşmak
*Atatürkçülük+Kemalizm: Atatürk ilkelerinin yaşama biçimi haline getirilmesi
*Cumhuriyet devletimizin temel yapısını ve biçimini belirler.
*Milliyetçilik→imparatorluğa+Osmanlılık’a+Ümmetçiliğe karşı
*Halkçılık→Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik
*Laiklik hukuksal bir ilkedir. Devlet düzeninin bütün toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayanmasıdır.
*Devletçilik→Bir ekonomik ilkedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımından sonra benimsenmiş
*Devletçilik amacı→sanayileşmek, 1934 yılında 1. 5 yıllık uygulanmaya başladı.
*İnkılâpçılık→amaç çağdaşlaşmayı sağlamak. Yenileşme hareketlerinden inkılâpçılık farklıdır.
*Ulusal egemenlik→Cumhuriyetçilik
*Ulusal birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü→Milliyetçilik
*Akılcılık ve bilimsellik→Laiklik
*İnsan ve insanlık sevgisi→milliyetçilik ilkesi
*Ulusal Güvenlikten sorumlu→Bakanlar Kurulu, MGK
*MGK→Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yard., İçişleri Bak, Dışişleri Bak,Milli Savunma Bak, Adalet Bak, Genel Kurmay Bşk., Kuvvet Komutanları, Sekreter
Alıntıdır.
Müdürlük/Müdür Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Sayfası- Konu Özetleri - Sınav Soruları


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder