Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

İnkılap Tarihi Test Soruları - 2


Yönetici Sınavı Hazırlık Notları, Müdür yardımcılığı sınavı
1. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. I. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de sanayileşen devletlerin hammadde ve pazar bulma yani ekonomik paylaşım ve üstünlük kurma mücadelesidir.
Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endüstri Devrimi sonucunda hammadde ihtiyacının artması
B) 1830 İhtilallerinin sonuçları
C) Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı
D) Rusya'nın Panslavizm politikası
E) Osmanlı Devleti'nin izlediği denge politikası

2. I. Dünya Savaşı'nda;
- Osmanlı Devleti jeopolitik açıdan önemli konumdadır.
- Almanya, Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasını istemektedir.
Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Almanya'nın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünden yararlanmak
B) İtilaf Devletleri'nin savaştığı cephe sayısını artırmak
C) Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri almasını sağlamak
D) Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde etmek
E) ABD’nin savaşa katılmasını engellemek

3. I. Dünya Savaşı başlarında;
I. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması
II. Tarafsızlığını ilan etmesi
III. Genel seferberlik ilan etmesi
IV. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapması
gibi girişimlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma düşüncesinde olduğunu göstermektedir?
A) I ve II  B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve IV            E) II ve III

4. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda, savaştığı cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur;
I. Kaybettiği toprakları geri almak
II. Topraklarını korumak
III. Müttefiklerine yardımcı olmak
Aşağıdakilerden hangisinde verilen cephelerde sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir?
A) Çanakkale-Kanal
B) Makedonya-Kafkasya
C) Hicaz-Kanal
D) Kafkasya-Kanal
E) Galiçya-Makedonya

5. Bilgi : İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni savaş
dışı bırakmak ve Rusya'ya yardım göndermek amacıyla Çanakkale cephesini açtı.
Durum : Osmanlı Devleti Çanakkale cephesindeki savaşları kazandı.
Bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin durumun bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Osmanlı Devleti'nin girdiği tüm cephelerdeki savaşları kazanması
B) Rusya'nın savaştan çekilmek zorunda kalması
C) İtilaf Devletleri'nin Rusya'ya yardım yapamaması
D) Rusya'nın Karadeniz'de faaliyet göstermesinin engellenmesi
E) Rusya'nın Osmanlı Devleti ile antlaşma yapmak zorunda kalması

6. İttifak Devletleri'nin Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?
A) Osmanlı Devleti savaşa giriş amaçlarından bir bölümünü gerçekleştirmiştir.
B) Rusya, gizli paylaşma antlaşmalarını açıklayıp Osmanlı Devleti topraklarındaki kendisine verilen yerlerden vazgeçmiştir.
C) Kafkasya, Romanya ve Galiçya cepheleri resmen kapanmıştır.
D) Almanya'nın batı cephesi kapanmıştır.
E) Osmanlı Devleti Kars, Ardahan ve Batum'u geri almıştır.

7. Hicaz-Yemen Cephesi'nin bir bölümünde Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için savaşın sonuna kadar mücadele etti. Bu cephede hem İngilizler, hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele edildi.
Bu bilgiye bakıldığında, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin geçersiz olduğunun ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Milliyetçilik
B) Türkçülük
C) Islahatçılık
D) Batıcılık
E) Ümmetçilik

8. I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan;
- Almanya'nın savaştan çekilmesi
- Wİlson İlkeleri'nin yayınlanması
- İngiltere'nin hoşgörülü olacağı inancı
gibi gelişmeler Osmanlı Devleti'nin politikasını aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?
A) Mondros Mütarekesi'ni imzalamaya
B) Sevr Antlaşması'nı kabul etmeye
C) Londra Konferansı'na katılmaya
D) Paris Barış Konferansı'na katılmaya
E) Kuva-i Milliye hareketini başlatmaya

9. - Viyana Kongresi'nde Avrupa'da yeni bir siyasi düzen kurulurken; milliyet ve dil gibi unsurların dikkate alınmaması 1830 ihtilallerinin çıkmasında etkili oldu.
- I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda imzalanan antlaşmalarda da ulusal değerlere önem verilmemesi yeni çatışmaların ortaya çıkmasına yol açtı.
Bu bilgilere göre, devletlerarası anlaşmazlıklar çözümlenirken dikkate alınması gereken ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsızlık
B) Milliyetçilik
C) Eşitlik
D) Sömürgecilik
E) Ümmetçilik

10. Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?
A) Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması
B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daralması
C) İstanbul'un güvenliğinin tehlikeye girmesi
D) Kapitülasyonların kaldırılması
E) Anadolu topraklarının işgal edilmesi

11. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yapılan işgallere karşı İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması üzerine Anadolu halkı işgallere karşı bölgelerini korumak amacıyla bazı çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür çalışmalara örnek olarak gösterilemez?
A) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulması
B) Kuvay-i Milliye birliklerinin oluşturulması
C) Mandater devlet düşüncesinin savunulması
D) Protesto ve gösteri mitinglerinin yapılması
E) Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanması

12. Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;
I. Wilson Prensipleri
II. Kilikyalılar
III. İngiliz Muhipleri
IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
V. Rum Pontus
Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?
A) I ve III B) III ve IV         C) I ve II
D) I ve V E) IV ve V


CEVAP ANAHTARI_________
1. A        2. B      3. C      4. E      5. C
6. D        7. E      8. A      9. B      10. D
11. C      12. A

I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya'ya yakınlaşma politikası izlemeye başlamıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasında etkili olmadığı söylenebilir?
A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi
B) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi
C) Reval Görüşmesi'nin yapılması
D) Fransa'nın Tunus'u işgali
E) İngiltere'nin Mısır'ı işgali

2. Osmanlı Devleti'nde;
- 1876'da açılan Mebuslar Meclisi'nde Balkan halklarına da temsil hakkı tanınmıştır.
- XIX. yüzyılın sonlarından itibaren İslamcılık düşüncesi savunulmuştur.
- İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük düşüncesini ön plana çıkarmıştır.
Bu farklı uygulamalar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?
A) Devletin dağılmasını önlemek
B) İçişlerine karışılmasını engellemek
C) Kaybedilen toprakları geri almak
D) Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek
E) Halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlamak

3. Osmanlı Devleti'nde;
I. Padişah ile ayanlar arasında Sened-i İttifak'ın imzalanması
II. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
III. 1876 Anayasası'nın kabul edilmesi
IV. II. Meşrutiyetin ilanı
V. 31 Mart Ayaklanmasının çıkması
gibi gelişmelerden hangileri üzerinde Fransız İhtilali'nin düşünsel bir etkisinin olduğu savunulamaz?
A) I ve II  B) II ve III          C) I ve V
D) III ve IV           E) IV ve V

4. 1911'de saldırdığı Trablusgarp'ta kesin bir başarıya ulaşamayan İtalya, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı ve 12 Ada'yı işgal etti.
İtalya'nın bu girişimi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Süveyş Kanalı'nı ele geçirip Hint Okyanusu'na açılmak
B) Büyük devletlerin savaşa katılmasını sağlamak
C) Karadeniz egemenliğini ele geçirmek
D) Savaşı daha geniş alana yaymak
E) Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp'ı bırakmaya zorlamak

5. I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı orduları Balkanlardan tamamen çekildi. Kaybedilen topraklar üzerinde Balkan ülkeleri arasında çıkar çatışmaları başladı.
Balkan ülkeleri arasında başlayan çıkar çatışmalarının Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Orduda düzenleme çalışmalarına ağırlık verilmesi
B) Edirne'nin geri alınması
C) Ege Adaları'nın Yunanlılardan kurtarılması
D) Almanya ile ittifak yapılması
E) Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması

6. Mustafa Kemal; I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul hükümetine gönderdiği bir raporda "...Savaş devam ederse karşılaşacağımız en büyük tehlike, her tarafta çürüyen saltanat binasının bir gün içten, birdenbire ve hep birlikte çökmesi ihtimalidir..." demekteydi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu raporda açıklanan görüşlerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Mustafa Kemal ileri görüşlü, gerçekçi bir komutandır.
B) Osmanlı İmparatorluğu çökmektedir.
C) İstanbul hükümeti çöküşü önlemek için gerekli önlemleri almaktadır.
D) Savaş, imparatorluğa zarar vermektedir.
E) Yönetimin başarısızlığı, devletin durumunu kötüleştirmektedir.

7. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Avrupa devletleri arasında dünyayı savaşa sürükleyen bir bloklaşma oluşmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Almanya ile İngiltere arasındaki çıkar çatışması
B) Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma düşüncesi
C) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması
D) İngiltere'nin Rusya'yı güneye inme politikasında serbest bırakması
E) İtalya'nın sömürgeci politika izlemeye başlaması

8. Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele edilen;
I. Çanakkale cephesi
II. Suriye cephesi
III. Mısır cephesi
IV. Kafkasya cephesi
V. Irak cephesi
gibi cephelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa kaybettiği toprakları geri almak amacıyla girdiğinin göstergesidir?
A) I ve III B) III ve IV         C) III ve V
D) II ve III            E) IV ve V

9. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanı Wilson kendi adıyla anılan ilkelerini yayınlamıştır.
Bu ilkelerin gerçekleştirmek istediği amaç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Yenilen devletlerin sömürgelerini paylaşmak
B) Milletler Cemiyeti'nin yöneteceği devletleri saptamak
C) Savaş sonunda kurulacak devletleri saptamak
D) Yenilen devletlerin siyasal rejimlerini belirlemek
E) Yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını belirlemek

10. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafkas Cephesi
B) Suriye Filistin Cephesi
C) Galiçya Cephesi
D) Kanal Cephesi
E) Çanakkale Cephesi

11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı.bir ateşkes antlaşmasından çok Osmanlı Devleti’nin yok edilmesine yönelik hükümler taşıdığı görülmektedir.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Halkın çoğunluğunun Müslüman olması
B) Tarafsız kalması teklif edildiği halde savaşa katılması
C) Osmanlıların savaş sırasında İtilaf ordularına büyük kayıplar verdirmesi
D) İtilaf Devletleri'nin daha önce Osmanlı topraklarını paylaşmayı kararlaştırması
E) Kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırılmış olması

12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallerin açık bir tehdide dönüşmesi üzerine ülkenin çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kuruldu. Bunlardan biri olan, Milli Kongre Cemiyeti çeşitli dillerde kitap ve broşür yayınladı.
Cemiyetin bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Cemiyete olan katılımı artırmak
B) Ulusal mücadelenin önderliğini üstlenmek
C) Barışçıl mücadele içinde olduğunu göstermek
D) İstanbul hükümetinin siyasi desteğini kazanmak
E) Avrupa kamuoyunu ve diplomatik çevrelerini olumlu yönde etkilemek





CEVAP ANAHTARI________
1. B        2. A      3. C      4. E      5. B
6. C        7. A      8. B      9. E      10. D
11. D      12. E


KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1.12 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.
Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?
A) İtilaf Devletleri'yle işbirliği içinde olduklarını göstermek
B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak
C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek
D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak
E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak

2. Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misak-ı Milli'de; "Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız." denilmiştir.
Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Padişahın güvenliğinin sağlanması
C) Mondros Ateşkesi hükümlerine uyulması
D) Savaş durumuna son verilmesi
E) Azınlık haklarının korunması

3. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar düzenli çalışmasını ve süratli karar almasını sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laik düzene geçmeyi amaçlaması
B) Kurduğu hükümeti devam ettirmesi
C) Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olması
D) Dış ilişkilerinde güçlü olma ilkesini benimsemesi
E) Ayaklanmaları bastırması

4. Misak-ı Milli'de; Kars, Ardahan ve Batum'da halkoylaması yapılması isteniyordu.
Bu bölgelerde halk oylaması yapılmasının istenmesinde;
I. Wilson İlkeleri
II. Türk nüfusun çoğunlukta olması
III. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
IV. Brest-Litowsk Antlaşması
V. Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) I, II ve V          B) I, III ve V       C) I, II ve IV
D) II, III ve IV       E) III, IV ve V

5. İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ederek Meclis-i Mebusan'ı dağıttılar. Milletvekillerini ve aydınları sürgüne gönderdiler. Fakat padişah ve İstanbul hükümetine dokunmadılar.
İtilaf Devletleri'nin padişah ve İstanbul hükümetine dokunmamalarının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Halifeliğin devam etmesini sağlamak
B) Yunanlıların İzmir'i işgalini kolaylaştırmak
C) Osmanlı padişahının diplomatik gücünden yararlanmak
D) Misak-ı Milli'nin ilanına engel olmak
E) Padişah ve İstanbul hükümetinden çıkarları doğrultusunda yararlanmak

6. Aşağıdaki kararlarından hangisi, Birinci TBMM döneminde "meclis hükümeti" sisteminin uygulandığını kanıtlamaktadır?
A) Hükümet işlerini meclis tarafından seçilen İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
B) Meclis başkanı meclis üyeleri tarafından belirlenir.
C) Din işleri meclis tarafından yürütülür.
D) Vatan ve milletin kurtuluşu her şeyin üstündedir.
E) Milletvekilleri Türk halkının bütününü temsil eder.

7. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin "Kurucu Meclis" niteliği taşıdığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yasama yetkisini kendisinde toplaması
B) Millet adına egemenlik hakkını kullanması
C) Yabancı devletlerle anlaşmalar imzalaması
D) Anayasa hazırlamış olması
E) Yürütme yetkisini kendi üzerine alması

8. TBMM açıldıktan bir süre sonra, hükümetin kurulduğu resmi bir yazıyla yabancı devletlere bildirilmiştir.
TBMM'nin bu girişiminin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin devamı olduğunu kanıtlamak
B) Cumhuriyet rejiminin kurulduğunu açıklamak
C) Ulusal direniş örgütlerini desteklediğini göstermek
D) Kurucu meclis olduğunu ortaya koymak
E) Türk ulusu adına karar verme yetkisinin kendinde olduğunu göstermek

9. Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddeleri şunlardır;
I. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
III. Devletin resmi dili Türkçe’dir.
IV. Devletin dini İslam’dır.
Bunlardan hangileri cumhuriyet yönetimine geçişin amaçlandığının göstergesidir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II        C) II ve III
D) I ve III E) I ve IV

10. 1921 Anayasası ile kabul edilen "güçler birliği" ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde açıklamıştır?
A) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere bırakılır.
B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri ayrı kurumlar tarafından kullanılır.
C) Yasama yetkisi devlet başkanına verilir.
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM tarafından kullanılır.
E) Tüm yetkiler devlet başkanına verilir.

11. Milli Mücadele döneminde Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe'nin önce Kuva-i Milliye taraftarı olup sonradan TBMM'ye karşı ayaklandıkları görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ayaklanmaların temel nedeni olarak gösterilebilir?
A) Saltanata bağlı olmaları
B) İşgal kuvvetlerinin desteğini almaları
C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları
D) Yunanlılar tarafından yönlendirilmeleri
E) Merkezi otoriteye uyum sağlayamamaları

12. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde,
I. İstiklal Mahkemeleri'nde milletvekillerinin görevlendirilmesi
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
III. Ayaklanmaları bastıran TBMM’nin otoritesinin artması
gibi gelişmelerden hangileri, TBMM'nin çalışmaları sırasında yargı yetkisini de kullandığını kanıtlar?
A) Yalnız I           B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II  E) I ve III



CEVAP ANAHTARI________
1. B        2. A      3. C      4. C      5. E
6. A        7. D      8. E      9. B      10. D
11. E      12. A






KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
KURTULUŞ SAVAŞINA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. Mustafa Kemal 28/29 Mayıs 1919'da yayınladığı Havza Genelgesi'nde işgallere karşı mitingler ve gösteriler düzenlenmesini istemiştir.
Bu bilgiye göre, Havza Genelgesi'nin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Ulusal egemenliği sağlamak
B) İtilaf Devletleri'ne gözdağı vermek
C) İşgalleri durdurmak
D) İstanbul hükümetini uyarmak
E) Ulusal bilinç ve heyecanı canlandırmak

2. Amasya Genelgesi'nin;
I. Sivas'ta toplanacak olan kongreye her ilden üç temsilci gönderilmelidir.
II. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
III. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.
IV. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
gibi maddelerinden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymaktadır?
A) I ve II  B) II ve III          C) III ve IV
D) II ve IV           E) I ve III

3. Amasya Genelgesi'nde "Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararının ulusal bir sır olarak tutulması ve kongreye katılacak delegelerin kimliklerinin gizlenmesi" istenmiştir.
Uyulması istenen bu önlemlere neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin kongreye katılıma engel olabileceği düşüncesi
B) Fırka çalışmalarına engel olunmak istenmesi
C) Doğu'nun İtilaf Devletlerince işgalinin önlenmek istenmesi
D) Belli siyasi görüşe sahip kişilerin seçilmesinin istenmesi
E) Siyasi tartışmaların engellenmek istenmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin toplanma amaçlarından biri olarak gösterilemez?
A) Doğu illerinin sorunlarını görüşmek ve kararlar almak
B) Türklerin Doğu Anadolu'dan göç etmesini önlemek
C) Bölgede bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek
D) Saltanatın kaldırılmasına yasal gerekçe oluşturmak
E) Bölgenin İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesini engellemek

5. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre niteliği kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin aldığı ulusal nitelikli kararlardan biri değildir?
A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.
B) Doğu Anadolu’daki cemiyetler birleşecektir.
C) Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması gereklidir.
D) Manda ve himaye kabul edilemez.
E) İstanbul hükümeti görevini yapmamaya devam ederse geçici bir hükümet kurulacaktır.

6. Erzurum Kongresi'nde alınan "Mebuslar Meclisinin derhal toplanmasına ve hükümet çalışmalarının Meclisin denetimine konulmasına çalışılacaktır." kararının aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Ulusal iradeyi egemen kılmaya
B) Saltanatı kaldırmaya
C) İstanbul'u İtilaf Devletlerinin işgalinden kurtarmaya
D) İstanbul hükümeti ile ilişkileri düzeltmeye
E) Doğu Anadolu'nun bütünlüğünü sağlamaya

7. Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi ulusal bağımsızlığın kayıtsız-şartsız gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir?
A) Azınlıklara siyasal egemenliğimizi bozucu ayrıcalıklar tanınamaz.
B) Ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
C) Tüm yurttaki cemiyetler birleştirilecektir.
D) Mebusan Meclisi'nin derhal toplanması sağlanmalıdır.
E) Manda ve himaye kabul edilemez.

8. Sivas Kongresi'nde seçilen Temsil Kurulu'nun bütün Anadolu'da etkili olabilmesi, kongrede alınan kararlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Azınlıklarla siyasal yapımızı, toplumsal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
B) Manda ve himaye kabul edilemez.
C) Tüm yurttaki Müdafaan Hukuk Cemiyetleri birleştirilecektir.
D) İstanbul hükümeti'nin görevini yapamaması halinde geçici bir hükümet kurulacaktır.
E) Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması için çalışılacaktır.

9. Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne Erzurum milletvekili olarak seçilen Mustafa Kemal İstanbul'a gitmemiştir. Buna rağmen meclis üyelerinden kendisini başkan seçmelerini istemiştir.
Mustafa Kemal'in katılmayacağı bir meclise başkan seçilmek istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağıtılması durumunda meclisi yeniden toplantıya çağırmak
B) İşgal kuvvetlerine gözdağı vermek
C) Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını meclise kabul ettirmek
D) Saltanatı kaldırmak
E) Cumhuriyeti ilan etmek

10. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde, Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919) ve Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919) gibi bölgesel nitelikli kongrelerin toplanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
B) Erzurum Kongresi'nin toplanması
C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
D) Misak-ı Milli kararlarının uygulanması
E) TBMM 'ye karşı ayaklanmalar çıkması

11. İstanbul hükümeti Amasya Görüşmesi'nde kararlaştırılan "Mebusan Meclisi'nin toplanması" fikrini benimserken, "Temsil Kurulu'nun görüşü alınmadan barış görüşmelerine karar verilmeyecektir." kararını kabul etmemiştir.
İstanbul hükümeti bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Silahlı direnişi başlatmayı
B) Temsil kurulu ile ortak hareket etmeyi
C) Ayaklanmaları desteklemeyi
D) Otoritesini korumayı
E) Yönetim biçimini değiştirmeyi

12. İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisi'nin toplanması için yapılan seçimleri ve meclisin açılmasını engellemediler.
İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Ulusal egemenliğin sağlanmasını istemeleri
B) Mecliste kendi istekleri doğrultusunda kararlar alınacağına inanmaları
C) Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmak istemeleri
D) Türk halkına sempatik görünmek istemeleri
E) Padişahın yetkilerini sınırlamak istemeleri




CEVAP ANAHTARI________
1. E        2. B      3. A      4. D      5. B
6. A        7. E      8. C      9. A      10. A
11. D      12. B






ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)

27.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?
  A)İnkılâpçılık     C)Halkçılık                    E)Milliyetçilik
  B)Devletçilik     D)Cumhuriyetçilik

28.“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?
  A)Halkçılık        C)Devletçilik                 E)Milliyetçilik
  B)İnkılâpçılık     D)Cumhuriyetçilik

29.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?
  A)Halkçılık                    C)Çağdaşlık      E)Bağımsızlık
  B)Cumhuriyetçilik                      D)Devletçilik

30.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
  A)İnkılâpçılık     C)Cumhuriyetçilik                      E)Lâiklik
  B)Halkçılık        D)Devletçilik

31.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?
  A)Millî egemenlik                      C)Devletçilik                 E)Çağdaşlaşmak
  B)Lâiklik                                   D)Cumhuriyetçilik

32.I.Kanun önünde eşitlik
  II.Sosyal dayanışma
  III.Millî egemenlik
  Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
  A)Lâiklik                       C)Milliyetçilik    E)İnkılâpçılık
  B)Devletçilik     D)Halkçılık

33.Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?
  A)Sanayileşmeye                      C)Çağdaşlaşmaya        E)Eğitime
  B)Bağımsızlığa             D)Millî egemenliğe

34.Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef      olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?
  A)Çağdaşlaşma                        C)Milliyetçilik    E)Lâiklik
  B)Devletçilik                 D)Halkçılık

35.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?
  A)Akılcılık ve bilimsellik             D)Millî egemenlik
  B)Çağdaşlık ve Batılılaşma        E)İnsan ve insanlık sevgisi
  C)Yurtta barış-dünyada barış

36.“Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda            söner.”
  Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?
  A)İnkılâpçılık     C)Halkçılık        E)Devletçilik
  B)Milliyetçilik    D)Lâiklik

37.Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden        hangisinin sonucudur?
  A)Devletçilik     C)Akılcılık         E)İnkılâpçılık
  B)Milliyetçilik    D)Çağdaşlık

38.Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Milliyetçilik    C)Cumhuriyetçilik                      E)Lâiklik
  B)Halkçılık        D)İnkılâpçılık

39.Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?
  A)Milliyetçilik    C)Akılcılık                     E)Devletçilik
  B)Halkçılık        D)Cumhuriyetçilik

40.Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
  A)Milliyetçilik                            D)Lâiklik
  B)İnsan ve insanlık sevgisi                    E)Bağımsızlık
  C)Cumhuriyetçilik

41.Bir ülkede demokrasinin kurulabilmesi için aşağıdaki ilkelerden en çok     hangisinin hayata geçmiş olması gerekir?
  A)Lâiklik                       D)Akılcılık         E)Millî egemenlik
  B)Halkçılık        E)Milliyetçilik

42.I.Çağdaşlaşmak
  II.Bilimsellik
  III Millî egemenlik
  Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
  A)Lâiklik                                   -İnkılâpçılık                   -Milliyetçilik
  B)Cumhuriyetçilik          -           -Milliyetçilik                  -Devletçilik
  C)İnkılâpçılık                 -Lâiklik                         -Cumhuriyetçilik
  D)Devletçilik                 -Halkçılık                      -Lâiklik
  E)Milliyetçilik                -Devletçilik                   -İnkılâpçılık

43.Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Devletçilik                 C)İnkılâpçılık                 E)Halkçılık       
  B)Cumhuriyetçilik                      D)Lâiklik

44.Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?
  A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı         D)Bilimselliği
  B)Gelenekçi toplum yapısı                    E)Akılcılığı
  C)Lâik devlet düzeni

45.Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Yurtta barış dünyada barış     D)Çağdaşlık ve Batılılaşma
  B)Millî egemenlik                                  E)Bilimsellik ve akılcılık
  C)Millî birlik ve beraberlik

46.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin     bir gereğidir?
  A)Soyadı Kanunu                     D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi
  B)Harf İnkılâbı               E)Devletçiliğin benimsenmesi
  C)Kıyafet İnkılâbı

47.Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?
  A)İnkılâpçılık     C)Devletçilik     E)Cumhuriyetçilik
  B)Lâiklik                       D)Milliyetçilik


Cevap Anahtarı:

              31-C     41-E
              32-D     42-C
              33-B     43-E
              34-A     44-B
              35-D     45-B
              36-E     46-D
  27-A     37-B     47-D
  28-B     38-D    
  29-E     39-A    
  30-B     40-C    

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4)

61.Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için Şeyh Sait İsyânı’nı destekleyen ve hatta çıkmasında rolü olduğu söylenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İngiltere         C)Fransa          E)Sovyet Rusya
  B)ABD             D)İtalya

62.Türkiye Cumhuriyeti, aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye olmamıştır?
  A)NATO                       C)Milletler Cemiyeti       E)Balkan Antantı
  B)Varşova Paktı           D)Sadabat Paktı

63.“Dış politikada güçlü olmanın temeli, iç politikada güçlü olmaktır” diyen   Atatürk’ün bu sözlerinin doğruluğunu, aşağıdakilerden hangisi kanıtlamaktadır?
  A)II.Dünya Savaşı’nın dışında kalınması
  B)Sadabat Paktı’nın kurulması
  C)Balkan Antantı’nın oluşturulması
  D)Hatay’ın anavatana katılması
  E)Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

64.Aşağıdakilerden hangisi, dünya barışını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafyada bölgesel barışı korumaya yönelik değildir?
  A)Yabancı okullar sorununun çözülmesi
  B)Balkan Antantı’nın imzalanması
  C)Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
  D)Kuzey Atlantik Savunma Paktı (NATO)’nın kurulması
  E)Sadabat Paktı’nın oluşturulması

65.Misâk-ı Millî sınırları içinde yer almasına rağmen, Musul’un 1926’da İngiltere’ye verilmesinin en önemli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Musul petrollerinden elde edilen kârın %10’unun Türkiye’ye bırakılması
  B)İçte çözüm bekleyen önemli sorunlar olması
  C)Dış politikada yeterli tecrübeye sahip olunmaması
  D)Yunanistan’la olan nüfus mübadelesi sorununun henüz çözümlenmemiş olması
  E)İngiltere ile ilişkilerin bozulmasının istenmemesi

66.İngiltere’nin etkisiyle çıkan Şeyh Sait İsyânı, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin zararına sonuçlanmasına sebep olmuştur?
  A)Kapitülasyonlar                     C)Hatay                        E)Boğazlar
  B)Batum                                  D)Musul

67.Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan Nüfus Mübadelesi Sorunu’nun         çözümlenmesi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur?
  A)Lozan Antlaşması’nın             D)Sadabat Paktı’nın
  B)1926 Ankara Antlaşması’nın   E)Balkan Antantı’nın
  C)Montrö Sözleşmesi’nin

68.Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı(Paktı)’na katılan devletlerden        biri değildir?
  A)Türkiye                      C)Bulgaristan                E)Romanya
  B)Yunanistan                D)Yugoslavya

69.Aşağıdakilerden hangisi, Sadabat Paktı’na katılan devletlerden biri değildir?
  A)Türkiye          C)İran               E)Irak
  B)Suriye                       D)Afganistan

70.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Atatürk Dönemi dış politikasının temel ilkelerinden biri değildir?
  A)Her koşulda barış politikasını bozmamak
  B)Uluslar arası eşitliğe sahip olmak
  C)Gerçekçi hedefler belirlemek
  D)Yurtta ve dünyada barışı sağlamak
  E)Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmak

71.I.Kars
  II.Kerkük
  III.Ardahan
  IV Musul
  V.Hatay
  Yukarıdakilerden hangileri, Misâk-ı Millî sınırları içinde kalmasına rağmen Atatürk Dönemi’nde Türkiye’ye katılmamıştır?
  A)I-III-IV            C)I-IV-V            E)I-II-V             
  B)II-IV-V                       D)II-III-V

72.Kurtuluş Savaşı yıllarında imzalanan her antlaşma, askerî bir zaferin diplomatik sonucu olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki özelliği taşımayan bir antlaşmadır?
  A)Moskova Antlaşması             D)1921 Ankara Antlaşması
  B)Mudanya Ateşkes Antlaşması            E)1926 Ankara Antlaşması
  C)Lozan Antlaşması

73.I.Türkiye-Sovyet Rusya
  II.Türkiye-Bulgaristan
  III.Türkiye-Yunanistan
  IV.Türkiye-İran
  V.Türkiye-Irak
  Yukarıdaki sınırlardan hangisi, Cumhuriyet Hükûmeti döneminde çizilmiştir?
  A)I        B)II       C)III      D)IV     E)V

74.Mübadele Sorunu’nu çözülmesiye Türkiye-Yunanistan arasında 1930’dan itibaren dostluk başlamıştır. Bu dostluk ancak 1950’ye kadar sürmüştür (Sınav Komisyonu buna 1954  de diyebilir).
  Aşağıdakilerden hangisiyle, iki devlet arasında gerginlik yeniden başlamıştır?
  A)Ege Kıta Sahanlığı anlaşmazlığı                     D)Kıbrıs Sorunu
  B)Batı Trakya Türkleri                            E)Ege Hava Sahası sorunu
  C)Ege adalarının silâhsızlandırılması antlaşması

75.Lozan’dan sonra Türk-İngiliz ilişkilerindeki gerginliği yumuşatarak, diğer Batılı devletlerin de Türkiye ile ilişkilerini olumlu yönde etkileyen ilk antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)1926 Ankara  C)Sadabat Paktı                       E)1926 Atina
  B)Montrö          D)Balkan Antantı

76.Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan’dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır?
  A)Yabancı okullar                     C)Irak sınırı       E)Nüfus Mübadelesi
  B)Boğazlar                   D)Kıbrıs

77.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde karşılaşılan dış politika sorunlarından bir değildir?
  A)Irak sınırı       C)Nato’ya giriş  E)Yabancı okullar
  B)Hatay                        D)Boğazlar

78.I.Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşma ve düzenlemelerin başarısızlığa uğramış olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Millî devletler kurulması          B)Sömürgecilik             C)II.Dünya Savaşı
  D)Manda rejimleri                     E)Türk Millî Mücâdelesi

79.Lozan Antlaşması’nı Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?
  A)Fevzi Çakmak)                      C)Rauf (Orbay)             E)M. Kemâl
  B)İsmet (İnönü)             D)TBMM                                 

80.Atatürk Dönemi’nde benimsenen Türk dış politikasının ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Yurtta barış dünyada barış                           
  B)Misâk-ı Millî sınırlarını koruma
  C)Millî bağımsızlığı koruma
  D)Uluslar arası hukuka saygılı olma
  E)Çağdaş ve lâik yönetim anlayışını yerleştirme

81.İtalya’nın Habeşistan’ı alarak doğuya doğru yayılmasına karşı Türkiye-       İran-Irak ve Afganistan arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
  A)Sadabat Paktı                                   C)Balkan Antantı                       E)Cento
  B)1926 Ankara Antlaşması                    D)Nato

82.Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliği tam olarak aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A)Lozan Antlaşması      D)Sadabat Paktı
  B)Montrö Sözleşmesi    E)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C)Balkan Antantı

83.I.Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla Türkiye’nin   Boğazlar bölgesinde asker bulundurma hakkını alması
  II.Türk kanunlarına uymak istemeyen yabancı okulların kapatılması
  III.Balkan Paktı’na Türkiye’nin üye olması
  Gelişmelerinden hangisi, millî bağımsızlık anlayışımızı sınırlayan unsurların kaldırıldığının göstergesidir? 
  A)I        B)II       C)I-III     D)I-II     E)I-II-III

84.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde siyâsî ilişki kurulan devletlerden biri değildir?
  A)Irak               B)İran               C)Pakistan        D)Afganistan       E)Suriye

85.Mondros Mütârekesi’ne göre Anadolu’da işgâller yapan ancak daha sonra tutum değiştirerek TBMM Hükûmeti’ni resmen tanıyan ilk İtilâf Devleti,         aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İtalya             B)İngiltere         C)Fransa          D)İtalya            E)ABD

86.Aşağıdaki uluslar arası antlaşmalardan hangisinin imzalanması, Türkiye-Sovyet Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir?
  A)Montrö Boğazlar Sözleşmesi D)Lozan Antlaşması
  B)Balkan Antantı                                  E)Mudanya Mütârekesi
  C)Sadabat Paktı

87.I.Yugoslavya
  II.Yunanistan
  III Türkiye
  IV.Romanya
  Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Balkan Antantı’ndan ilk önce ayrılmıştır?
  A)I-IV    B)I-II     C)I        D)III      E)II-III



Cevap Anahtarı:

  61-A     71-B     81-A
  62-B     72-E     82-B
  63-D     73-E     83-D
  64-A     74-D     84-C
  65-B     75-A     85-C
  66-D     76-D     86-D
  67-E     77-C     87-C




Benzer Yazılar



1 yorum:

  1. Bu Kadar Soruyu Biz Öğrenciler Faydalanması , Yararlanması İçin Üşenmeden Hazırlayıp Bizlere Sunduğunuz İçin Sizi Yürekten Ve İçtenlikle Kutlar Hayırlı Geceler Dilerim Elinize Sağlık...

    YanıtlaSil