Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

İnkılap Tarihi Test Soruları


Yönetici Sınavı Hazırlık Notları, Müdür yardımcılığı sınavı
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1. Bilgi : Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır.
Durum : İngiltere, Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmıştır.
Balkanların XIX. yüzyıldaki genel durumu düşünüldüğünde, yukarıdaki durumun aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir?
A) Avusturya-Macaristan
B) Romanya
C) Bulgaristan
D) Arnavutluk     
E) Yunanistan

2. - İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete bağlı subayların çalışmaları sonucunda II. Abdülhamit 1908'de ikinci kez meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır.
- II. Meşrutiyet'in ilanını izleyen günlerde Avusturya Bosna-Hersek'i topraklarına katarken, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan etmiştir.
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz?
A) II. Abdülhamit halkın yönetime katılmasından yana değildir.
B) Meşrutiyet birtakım iç karışıklıklar sonucu ilan edilmiştir.
C) Bazı devletler Osmanlı Devleti'nin iç sorunlarından yararlanmışlardır.
D) İttihat Terakki Cemiyeti Meşrutiyetin ilanında etkili bir rol üstlenmiştir.
E) Meşrutiyet rejimine karşı yoğun bir siyasi muhalefet oluşmuştur.

3. Osmanlı Devleti'nde, 13 Nisan 1909'da İstanbul'da meşrutiyet yönetimine karşı bir ayaklanma çıkmıştır. Halkın bir bölümünün de katıldığı bu ayaklanma Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.
Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halkın bir bölümü meşruti yönetime karşıdır.
B) Azınlıklar yönetimde etkili olmak istemiştir.
C) Yönetimle ilgili sorunlar yaşanmıştır.
D) Halk arasında görüş ayrılıkları vardır.
E) Ordu yenilik taraftarıdır.

4. 1909’da Kanun-i Esasi'de yapılan bir değişiklikle; "Meclis-i Mebusan'ın güvenini alamayan bir başbakan, bakanlar kuruluyla birlikte istifa eder." hükmü getirilmiştir.
Anayasadaki bu değişiklik aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?
A) Siyasi ayrılıklara son verilmesi
B) Sosyal adaletin sağlanması
C) Kanunların kısa sürede çıkarılması
D) Yürütmenin meclis denetimine alınması
E) Yargı organlarının bağımsız karar vermesi

5. İtalya, sömürge elde etmek ve hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla kendisi için stratejik önem taşıyan Trablusgarp'a saldırmadan önce Avrupa devletlerinin onayını almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) İtalya sanayileşme sürecini tamamlamamıştır.
B) İtalya Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden çekinmektedir.
C) İtalya yayılmacı politikalarına Avrupa devletlerinin tepki göstermesinden çekinmektedir.
D) İtalya'nın donanma gücü yetersizdir.
E) İtalya sınırlarını barışçı yollarla genişletmek istemektedir.

6. I- Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmesi
II. Osmanlı Devleti'nin Atina Antlaşması"nı imzalaması
III. Osmanlı Devleti'nin On İki Adayı geçici olarak İtalya'ya bırakması
IV. On İki Ada'nın Yunanlılara geçmesi
V. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğinin sona ermesi
gibi gelişmelerden hangileri, Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgilidir?
A) I ve V B) II ve III          C) I ve IV
D) III ve V           E) I ve III

7. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla Rusya'nın da kışkırtmaları sonucu, ittifak yapan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Sırbistan-Arnavutluk-Yunanistan-Karadağ
B) Arnavutluk-Yunanistan-Romanya-Bulgaristan
C) Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Romanya
D) Romanya-Arnavutluk-Karadağ-Yunanistan
E) Yunanistan-Bulgaristan-Karadağ-Sırbistan

8. XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi "Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daraldığına" kanıt olarak gösterilemez?
A) Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgal edilmesi
B) Bulgar Krallığı'nın bağımsızlık ilan etmesi
C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması
D) İttihat ve Terakki Fırkası'nın Bab-ı Ali Baskını ile yönetime el koyması
E) Balkan Savaşlarının kaybedilmesi

9. I. Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi olarak belirlenmiş, en fazla toprağı Bulgaristan almıştır. Buna tepki gösteren Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Bundan faydalanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri almış ve İstanbul Antlaşması'nda batı sınırı Meriç Irmağı olarak belirlenmiştir.
Bu durum Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Balkan savaşlarında en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır.
B) I. ve II. Balkan savaşları aynı devletler arasında olmuştur.
C) I. Balkan Savaşı'nın sonuçları II. Balkan Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır.
D) Osmanlı Devleti Balkanlardaki otoritesini yeniden kurmuştur.
E) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır.

10. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'nın bazı kararları şunlardır:
- Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin doğusuna çekilecektir.
- Arnavutluk ve Ege Adaları'nın durumu Avrupalı devletlerin kararına bırakılacaktır.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A) Osmanlı Devleti Ege Denizi'ndeki üstünlüğünü korumaktadır.
B) Osmanlı Devleti büyük devletlerin baskısı altındadır.
C) Osmanlı Devleti topraklarını koruyamayacak kadar güçsüzdür.
D) Büyük devletlerin Balkanlardaki siyasi etkileri artmıştır.
E) Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı kaybetmiştir.

11. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarda Balkan ülkelerinde yaşayan Türklere mülkiyet, eğitim, kültür ve dil konularında bazı ayrıcalıklar sağlanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazanamadığının
B) Azınlık haklarının korunduğunun
C) Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birlikte hareket ettiğinin
D) İnsan hakları kavramının önemini kaybettiğinin
E) Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecine girdiğinin

12. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın nedenlerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılmak istenmesi
B) Rusya'nın kışkırtmaları
C) Rusya'nın İngiltere tarafından Balkanlarda serbest bırakılması
D) Balkanlarda yaşayan halkın bağımsızlık kazanmak istemesi
E) Osmanlı ordusunun güçsüz olması

CEVAP ANAHTARI_________
1. A        2. E      3. B      4. D      5. C
6. E        7. E      8. D      9. C      10. A
11. B      12. D

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.
B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı ittifak kurmuştur.
C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır.
D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır.

2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren, Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır."
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir?
A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi
B) Girit'e özerklik verilmesi
C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması
D) Rusya'nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması
E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması

3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak
B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak
C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak
D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak
E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek

4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval'de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü.
Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?
A) Meşrutiyet ilan edildi.
B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi.
C) Siyasal partiler kuruldu.
D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı.
E) Türkçülük politikası izlendi.

5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı.
31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.
B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı.
C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı.
D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı.
E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi.

6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştır.
B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.
C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır.
D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmiştir.
E) Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir.

7. İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır.
B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir.
C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir.
D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır.
E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.

8. I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi
B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması
C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması
D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi
E) Bazı birliklerin terhis edilmesi

9. II. Balkan Savaşı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesi
B) Bulgaristan'ın Ege kıyılarına kadar genişlemesi
C) Yunanistan'ın Girit'i alması
D) Bütün devletlerin Boğazlardan serbestçe yararlanmaya başlaması
E) Karadağ ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması

10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?
A) Atina Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Bükreş Antlaşması
D) Uşi Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması

11. I. Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya II. Balkan Savaşı başlayınca bu savaşa katıldı.
Romanya'nın II. Balkan Savaşı'na katılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makedonya'yı ele geçirmek
B) Osmanlı-Alman ittifakını engellemek
C) Avusturya ile birlikte hareket edebilmek
D) Osmanlı kuvvetlerinin ilerlemesini önlemek
E) Bulgaristan'ın büyümesini engellemek

12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri
B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması
C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları
D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği
E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanmasıCEVAP ANAHTARI________
1. E        2. C      3. B      4. A      5. C
6. C        7. E      8. A      9. B      10. B
11. E      12. AI. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları
B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri
C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları
D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları
E) Osmanlı Devleti'nin yanında yer almaları

2. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;
- Kapitülasyonların kaldırılması
- Ege adalarının geri verilmesi
- Mısır sorununun çözülmesi
gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.
Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya         B) Fransa         C) İngiltere
D) İtalya  E) Avusturya

3. Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak
B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak
C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak
D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak
E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek

4. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir?
A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak
B) Ren bölgesine asker yığmak
C) Kanal harekatını düzenlemek
D) Galiçya'da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak
E) Çanakkale Savaşları'nı önlemek

5. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?
A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı
B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu
C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası
D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması
E) Rus Çarlığı'nın yıkılması-Ege Adaları sorunu

6. I. Dünya Savaşı'nda;
- Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması
- Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması
gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği
B) Ümmet anlayışının sona erdiği
C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği
D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı
E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği

7. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
B) Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak
C) Balkan devletlerinin İtilaf Devletleri yanında yer almasını sağlamak
D) Boğazları ele geçirmek
E) Rusya'daki yeni rejimi yıkmak

8. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Galiçya Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Irak Cephesi
E) Filistin Cephesi

9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;
- Suriye ve Çukurova Fransa'ya
- Irak ve çevresi İngiltere'ye
- Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya
- Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir.
Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralacaktır.
B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir.
C) Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki etkinliği artacaktır.
D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır.
E) Osmanlı Devleti'nin varlığı sona erecektir.

10. - Berlin Antlaşması'nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır.
- Kafkas Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır.
- Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brest-Litowsk Antlaşması
B) St. Germain Antlaşması
C) Versailles Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Ayastefanos Antlaşması

11. İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Rusya'da ihtilal çıkması
B) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması
C) Almanya'nın denizaltı savaşlarına başlaması
D) ABD'nin savaşa girmesi
E) Cephe sayısının azalması

12. I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur.
Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır?
A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması
B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması
C) Gizli antlaşmalar yapılmaması
D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi
E) Osmanlı Devleti'nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin egemenliğinin tanınması

CEVAP ANAHTARI________
1. B        2. C      3. D      4. A      5. B
6. C        7. E      8. B      9. E      10. A
11. D      12. B. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi üzerine Almanya ile bağlantının kesilmesi
B) Rus Çarlığı'nın yıkılması
C) Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olması
D) Süveyş Kanalı'nın ele geçirilememesi
E) Osmanlı padişahının İngilizlere sığınması

2. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın;
- Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilecektir.
- Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
- Osmanlı Devleti'nin cephane ve savaş gemilerine el konulacaktır.
gibi maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Wİlson ilkeleri uygulanacaktır.
B) Osmanlı Devleti'nin yayılmacı politikası engellenecektir.
C) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi için ortam hazırlanmıştır.
D) Osmanlı padişahının dinsel yetkileri sınırlandırılmıştır.
E) Gizli anlaşmaların kararları uygulanmayacaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ağır koşullar taşımasının en önemli nedenidir?
A) Osmanlı ülkesindeki azınlık haklarını koruma düşüncesi
B) İtilaf Devletleri'nin Türkleri Anadolu'dan tamamen atmayı düşünmeleri
C) İtilaf Devletleri'nin tüm Müslümanları egemenlik altına almak istemeleri
D) itilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı planlamış olmaları
E) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda bazı başarılar kazanması

4. I. Dünya Savaşı süresinde, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için gizli antlaşmalar yaptıkları bilinmektedir.
Bu antlaşmalara katılan devletlerden hangisinin savaştan çekilmesi, Mondros Mütarekesi’nde
"Doğu Anadolu'da karışıklık çıkarsa İtilâf Devletleri bu bölgeyi de işgal edeceklerdir." şeklinde bir maddenin yer almasına neden olmuştur?
A) İtalya  B) Japonya       C) Fransa
D) İngiltere          E) Rusya

5. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Ermenileri kendi devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmak için cesaretlendirdiği söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin müttefikleri ile ilişkisini kesmesi
B) Toros tünellerinin İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılması
C) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi
D) Doğu Anadolu'daki altı vilayette karışıklık çıkarsa bu bölgenin işgal edilmesi
E) Osmanlıların Almanya ile ilişkilerinin kesilmesi

6. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz?
A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır.
B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır.
C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır.
D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir.
E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.

7. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar, Adana ve Çukurova, İngilizler; Antep, Maraş ve Urfa bölgelerini işgal etmiştir.
Bu gelişmelerin, Wilson İlkeleri'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile çelişen bir durum olduğu savunulabilir?
A) Yenilen devletlerden tazminat alınmayacaktır.
B) Azınlıklar, kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olacaklardır.
C) Yenen devletler savaş sonrasında yenilenlerden toprak alma yoluna başvurmayacaktır.
D) Savaş sonrasında, sorunları barış yolu ile çözümleyecek uluslararası bir örgüt kurulacaktır.
E) Boğazlar ticaret ve ulaşıma açık tutulacaktır.

8. - 1913 İstanbul Antlaşması'na göre; Meriç Irmağı Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında sınır olacaktı.
- 1919 Nöyyi Antlaşması ile Bulgaristan Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakmak zorunda kaldı.
Bu İki durum birlikte değerlendirildiğinde Bulgaristan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?
A) Savaşlardan kazançlı çıkmıştır.
B) Türkiye ile sınırı kalmamıştır.
C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmıştır.
D) Çıkarlarını savaşarak korumaya çalışmıştır.
E) Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir.

9. I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda Doğu Anadolu ve Boğazlar Rusya'ya bırakılmıştı.
Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine, Paris Barış Konferansı'nda bu bölgelerin aşağıdakilerden hangilerine bırakılması gündeme getirilmiştir?
Doğu Anadolu Boğazlar______
A) Gürcüler Fransa
B) Ermeniler Uluslararası Komisyon
C) İngiltere Yunanistan
D) Fransa İtilaf Devletleri
E) Yunanistan itilaf Devletleri

10. İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir.
Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi
B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması
C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması
D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi
E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması

11. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması
B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi
D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi
E) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi

12. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;
I. Rum Pontus
II. Trakya-Paşaeli
III. İslam Teali
IV. Redd-i İlhak
V. İngiliz Muhipleri
Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?
A) II ve III B) I ve IV          C) II ve IV
D) III ve V           E) I ve III
CEVAP ANAHTARI
1. A        2. C      3. D      4. E      5. D
6. B        7. C      8. E      9. B      10. A
11. A      12. C
MİLLÎ MÜCÂDELE,MİLLÎ CEMİYETLER, M. KEMÂL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI, MİLLİ KONGRELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1.           Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.
  A) Millî cemiyetler                     C) Kongreler                 E)  Genelgeler
  B) Kuvva-i Milliye                      D)   Düzenli ordu

2.           I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası
    II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti
              III.Kilikyalılar Cemiyeti
              IV.  Redd-i İlhak Cemiyeti
              V.   Wilson Prensipleri Cemiyeti
  Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?
  A)I-II         B)III-IV        C) IV-V         D)II-V           E)I-V

3.           I. Etnik-i Eterya
              II.   Taşnaksityun
              III.  Mavri Mira
              IV.  Pontus
              V.   Hınçak
  Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?
  A)    I-II         B)    II-III         C)    IV-V          D)    III-IV       E)    II-V

4.    I. Azınlık örgütleri
       II.   İngiliz Muhipleri Cemiyeti
       III.  İstanbul Hükûmeti
  İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?
  A)   I           B)   II               C)   I-III             D)   II-III         E)    I-II-III

5.           I.    TBMM Hükûmeti
              II.   İtilâf devletleri
              III.  Azınlık örgütleri
  Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?
  A)   I          B)   II                C)   III              D)   I-II            E)   II-III

6.               I.  Taşnaksityun
       II.    Pontus
       III.  Alyans
       IV.  Mavri Mira
       V.   Etnik-i Eterya
       VI.  Hınçak
  Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?
  A)  I-III-V      B)  II-V-VI      C)  II-IV-V     D)  III-IV-VI      E)  IV-V-VI

7.           I.    Alyans
              II.   Pontus
              III.  Hınçak
              IV.  Taşnak
              V.   Mavri Mira
  Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?
  A)   I-III          B)   III-V          C)   I            D)   II              E)   III

8.           Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.
  Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İzmir’in Yunanlılara ait olması
  B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması
  C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması
  D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması
  E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi

9.           Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?
  A)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti                            D)   Pontus Cemiyeti
  B)   Kilikyalılar Cemiyeti                                    E)   Wilson Prensipleri Cemiyeti
  C)   Taşnaksityun Cemiyeti

 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,
              I.    Yunan ilerleyişini engelleyememeleri
              II.   Halka hukuk dışı davranmaları
              III.  İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları
  Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?
  A)  I         B)  II          C)  I-II          D)    II-III        E)    I-II-III


11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez                                                   aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?
  A) Havza Genelgesi                   D)  Sivas Kongresi                     
  B) Amasya Genelgesi                E)  Amasya Protokolü
 C)  Erzurum kongresi

12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
  A) Havza Genelgesi                  D)   Sivas Kongresi
  B)   Amasya Genelgesi             E)   Amasya Protokolü
  C)   Erzurum Kongresi

13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?
  A)   Erzurum Kongresi   C)   Balıkesir Kongresi  E) Alaşehir Kongresi
  B)   Sivas Kongresi       D)   Nazilli Kongresi

14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde manda ve  himaye ilk kez reddedilmiştir?
  A)    Havza Genelgesi               D)   Sivas Kongresi
  B)    Amasya Genelgesi                        E)   Amasya Protokolü
  C)   Erzurum Kongresi 

15.     I.    Havza Genelgesi
          II.   Amasya Genelgesi
          III.  Sivas Kongresi
          IV.  Amasya Protokolü
          V.   Erzurum Kongresi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)   I-II-III-V-IV                           D)   II-V-I-III-IV
  B)   II-I-V-III-IV                           E)   V-II-I-IV-III
  C)   I-II-V-III-IV

16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?
  A)    Amasya Genelgesi                        D)    Havza Genelgesi
  B)    Sivas Kongresi                 E)    Balıkesir Kongresi
  C)    Amasya Protokolü

17.  I.    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması
       II.   Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması
       III.  Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?
  A)   I           B)   II         C)   III          D)   I-II            E)   II-III

18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun  bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.
  A)    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması
  B)    İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi
  C)    İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması
  D)    Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi
  E)    Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
  A)    Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması
  B)    Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi
  C)    Amasya Protokolü’nün imzalanması
  D)    İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması
  E)    İstanbul  Hükûmeti’nin   Anadolu  ve    Rumeli  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanımasıCevap Anahtarı:
1-A         6-C       11-B     16-B
2-D         7-C       12-B     17-C
3-E         8-B       13-A     18-E
4-E         9-B       14-C     19-A
5-A         10-E     15-C    
KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kongreler ve mitingler düzenlemek
B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak
C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek
D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak
E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
A) Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek
B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak
E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmak

3. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.
Bu karar;
I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri
II. İstanbul hükümeti
III. İtilaf Devletleri
IV. Kuva-i Milliye birlikleri
gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?
A) I ve II  B) II ve III          C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

4. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?
A) Manda ve himayenin reddedilmesi
B) Geçici bir hükümet kurulması gerektiğinin vurgulanması
C) Doğu Anadolu'daki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
D) Vatanın bölünmezliğinin kabul edilmesi
E) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararının alınması

5. Erzurum Kongresi'nde alınan;
- Manda ve himaye kabul edilemez.
- Azınlıklara milli bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez.
- Milli iradeyi hakim kılmak esastır.
- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
gibi kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez?
A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir.
B) Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasına karşı çıkılmıştır.
C) Ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşen görüşler reddedilmiştir.
D) Ermenilerin isteklerine tepki gösterilmiştir.
E) Halkın egemenliğinin esas alınması kararlaştırılmıştır.

6. Sivas Kongresi'nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan farklıdır?
A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.
B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder.

7. Sivas Kongresi'nde alınan;
I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür.
II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
gibi kararlardan hangileri "tam bağımsızlık" fikrinin benimsendiğini göstermektedir?
A) I ve III B) II ve IV         C) III ve IV
D) II ve III            E) I ve IV

8. Mustafa Kemal'in Amasya Görüşmesi'nde Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasını sakıncalı bularak, Anadolu'da toplanmasını istemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Anadolu'da düzenli bir ordunun bulunması
B) Temsil Heyeti'nin Ankara'da olması
C) Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması
D) Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'da başlaması
E) İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin etkili olması

9. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri'nin Mebuslar Meclisi'nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Meclis'in İstanbul’da toplanacak olması
B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması
C) Meclis'in toplanmasının kesinleşmesi
D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması
E) Sonuçların padişahı memnun etmesi

10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli'yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri
B) Amasya Görüşmeleri'nin kararlarına karşı çıkmamaları
C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri
D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri
E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

11. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin kararları arasında yer almaz?
A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır.
C) Batı Trakya'da halkoylaması yapılmalıdır.
D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır.


12. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır.
İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri
B) Padişahı korudukları
C) Meclisin açılmasına karşı oldukları
D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri
E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları
CEVAP ANAHTARI________
1. E        2. D      3. B      4. C      5. A
6. E        7. A      8. E      9. B      10. C
11. A      12. DKURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

1. Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna, "Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir." İlkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirmek
B) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak
C) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak
D) Yönetim şeklini değiştirmek
E) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak

2. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) İstanbul hükümetinin kurtuluş için harekete geçmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) TBMM'nin açılması
D) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması
E) Ayaklanmaların bastırılması

3. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur.
B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır.
C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir.
D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir.
E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır.

4. TBMM'nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A) TBMM'nin üstünde güç yoktur.
B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
C) Hükümet kurmak gereklidir.
D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
E) Geçici kaydıyla hükümet başkanı tanımak doğru değildir.

5. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) TBMM'nin yetkilerini artırmak
B) .Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak
C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek
D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak
E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak

6. 1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi Kanunu) aşağıdaki maddelerinden hangisi, yönetim şeklinin "Cumhuriyet" olacağının bir göstergesidir?
A) Dine ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi TBMM'nin görevidir.
B) Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ye aittir.
C) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır.
D) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.
E) Hükümet işleri meclisin kendi içinden seçeceği Bakanlar kurulunca yerine getirilir.
7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin TBMM'nin açılmasını önlemek ve etkinliğini yok etmek amacına yönelik uygulamalarından biri değildir?
A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamak
B) İşgalcilerle işbirliği yapmak
C) Ayaklanmaları desteklemek
D) Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarmak
E) Hilafet ordusu kurmak

8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketini durdurmak veya işgalleri kolaylaştırmak değildir?
A) Kuva-i İnzibatiye ayaklanması
B) Anzavur ayaklanması
C) Çerkez Ethem ayaklanması
D) Afyon ayaklanması
E) Yozgat ayaklanması

9. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yaptı.
Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul hükümetinin karşı çıkması veya engellemeye çalışması söz konusu olmamıştır?
A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
B) Erzurum Kongresi'nin toplanması
C) Sivas Kongresi'nin toplanması
D) Amasya Görüşmesi'nin yapılması
E) TBMM'nin açılması

10. TBMM'nin açılmasından kısa bir süre sonra alınan;
- İstanbul’dan gelen resmi yazıların geri gönderilmesi
- Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması gibi kararlar aşağıdakilerden hangisini önleme amacına yöneliktir?
A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkmasını
B) Damat Ferit'in sadrazam olarak atanmasını
C) Düzenli ordunun kurulmasının engellenmesini
D) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasını
E) Başkomutanlık yasasının kabul edilmesini

11. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir?
A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak
B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak
C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak
D) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek
E) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir?
A) Mudanya-Lozan
B) Ayastefanos-Sevr
C) Atina-Sevr
D) Gümrü-Kars
E) Berlin-Mondros


CEVAP ANAHTARI________
1. D        2. C      3. E      4. B      5. E
6. B        7. A      8. C      9. D      10. A
11. E      12. B

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?
A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir.
B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
C) Halifelik ordusudur.
D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.

2. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduların kurulmasından önce ülke savunması Kuva-i Milliye birlikleri ile yapıldı.
Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Mondros Ateşkesi'nin şartlarına uyulmaması
B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması
C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
D) İstanbul hükümetinin fetvalar yayınlaması
E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkması

3. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-i Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir.
Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Bölgede işgal yaşanmaması
B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması
C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi
D) Ermenilere karşı Kuva-i Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları
E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması

4. TBMM'nin ilk siyasi başarısı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin ilk belgesi olan Gümrü Antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır.
Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur.
B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir.
C) Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.
D) Misak-ı Milli'nin Doğu Anadolu ile ilgili isteklerinin bir bölümü gerçekleşmiştir.
E) İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda değişiklik önerisi getirmiştir.

5. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında,
- Anadolu'da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.
- Misak-ı Milli kararının alınması üzerine Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır.
- Londra Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır.
İtilaf Devletleri'nin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını engellemek
B) TBMM'nin güçlenmesini sağlamak
C) Padişahın otoritesini azaltmak
D) İşgalleri kolaylaştırmak
E) TBMM'ye karşı savaşmak

6. TBMM hükümetinin Sevr Antlaşması'nın görüşüleceğini bilmesine karşın Londra Konferansı'na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak
B) Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak
C) Varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek
D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak
E) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak

7. Kuva-i Milliye'nin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?
A) İngiltere
B) Yunanistan
C) Kuva-i İnzibatiye
D) Fransa
E) İç ayaklanmalar

8. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir?
A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması
B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi
C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması
D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması
E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi

9. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır.
Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması
B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması
C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi
D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi
E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması

10. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misak-ı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.
Bu bilgilere göre;
I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.
II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.
III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.
IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III B) III ve IV         C) I, II ve IV
D) II ve III            E) II ve IV

11. II. İnönü Zaferi'nden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen bazı komutanlar, batı cephesinin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar'a doğru harekete geçtiler; ancak Yunan kuvvetlerini mevzilerinden söküp atmakta başarılı olamadılar.
TBMM ordularının bu başarısızlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Saldırının geç başlatılmış olması
B) Ordunun İnönü Savaşları'nda büyük kayıplar vermesi
C) Yunanlıların İngilizlerden askeri destek alması
D) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması
E) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması

12. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması
B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması
C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi
D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi
E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi
CEVAP ANAHTARI________
1. B        2. A      3. E      4. E      5. A
6. A        7. B      8. C      9. E      10. C
11. D      12. BKURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

1. TBMM'nin elinde demiryollarından yararlanacak araçlar yoktu. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın önemli çatışmaları demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir yakınlarında oldu.
TBMM'nin savaşları Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) TBMM'nin takviye birliklerinden yararlanabilmek
B) İşgalcilerin demiryollarından yararlanmasını önlemek
C) Doğu cephesindeki askerlerin Batı cephesine gönderilmesini sağlamak
D) Cephaneleri kolaylıkla nakledebilmek
E) İsyanları bastırmak

2. Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı.
Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması
B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkması
C) Misak-ı Milli'yi kabul etmesi
D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi
E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi

3. Sovyet Rusya, TBMM'nin batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istememektedir.
Bu bilgiye göre Sovyet Rusya, TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisine karşı çıkmış olamaz?
A) Londra Konferansı’na katılması
B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması
C) Sevr Antlaşması'na tepki göstermesi
D) Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar imzalaması
E) İngiltere ile esirlerin değişimine ilişkin sözleşme imzalaması

4. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM hükümeti, kurulduğu günlerde uluslararası gündemde önemli bir ilgi görmezken, askeri alanda kazandığı başarılardan sonra dikkat çekmeye başlamış, siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe uygun gelişmeler arasında gösterilemez?
A) I. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin Londra Konferansı’na çağrılması
B) Eskişehir-Kütahya Muharebelerimden sonra Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi
C) II. İnönü Muharebesi'nden, sonra Fransa'nın TBMM ile görüşme isteğinde bulunması
D) Sakarya Muharebesi'nden sonra İngiltere ile Esirlerin Değişimi Sözleşmesi'nin imzalanması
E) Sakarya Muharebesi'nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması

5. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra orduyu Taarruz için hazır hale getirmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması
B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi
C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi
D) Doğu ve güney cephelerindeki birliklerin batıya sevk edilmesi
E) Saltanatın kaldırılması

6. I. TBMM
II. İstanbul hükümeti
III. Fransa
IV. Yunanistan
V. İtalya
Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?
A) I ve V B) II ve III          C) III ve IV
D) II ve IV           E) II ve V

7. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Büyük Taarruz
B) Lozan Barışı'nın imzalanması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilanı
E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi

8. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkesi'ni imzalamaları ve Türk devletini tanımalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Türk halkının gösterdiği direniş
B) Sömürgeci isteklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamaları
C) İstanbul hükümetiyle TBMM hükümetinin uzlaşması
D) Kamuoyundan gördükleri desteği yitirmeye başlamaları
E) İtilaf Devletleri grubunun parçalanması

9. Lozan Görüşmeleri Kasım 1922’de başlamış olmasına karşılık Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanabilmiştir.
Konferansta sert tartışmalar yaşanması ve uzun sürmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Türk devletinin tam bağımsızlığının tanınmak istenmemesi
B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çok olması
C) Boğazlar konusuna Sovyet Rusya'nın da ilgi göstermesi
D) Kapitülasyonlar konusunun çok zaman kaybettirmesi
E) Batılıların yeni Türk devletini Osmanlı Devleti'nin devamı olarak görmesi

10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir?
A) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması-Saltanatın kaldırılması
B) I. İnönü Savaşının kazanılması-TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması
C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması
D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması-İzmir'in işgali
E) Misak-ı Milli'nin kabulü-İstanbul'un işgali

11. Türkiye'nin;
I. Irak
II. Suriye
III. Sovyet Rusya
IV. İran
gibi devletlerden hangileri ile olan sınırları, Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milli'ye uygun olarak belirlenememiştir?
A) I ve IV B) I ve II            C) II ve III
D) I ve III E) III ve IV

12. "Lozan Konferansı, Türkiye için büyük bir diplomatik zaferi temsil etmektedir. İsmet Paşa uluslararası alanda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dört yıl süre ile savaşmış olmalarının nedenini bu belge ile ispatlamış oldu." Uluslararası bir tarih yazarı bu görüşleri ile Lozan Antlaşması'nın Türk ulusu için önemini anlatmaktadır.
Lozan Barış Antlaşması'nın diplomatik başarıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
B) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul ettirilmesi
C) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması
D) Kapitülasyonların sona erdirilmesi
E) Yeni Türk devletinin içişlerine karışılmasının engellenmesiCEVAP ANAHTARI________
1. B        2. D      3. C      4. B      5. E
6. D        7. A      8. C      9. A      10. D
11. B      12. AGENELGELER, KONGRELER, MİSÂK-I  MİLLÎ, İSTANBUL’UN İŞGÂLİ, TBMM’NİN AÇILMASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1-Millî Mücâdele döneminde,      
  I.    İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi
  II.   İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi
  III.  Kongrelerin toplanması
  Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?
  A)I        B)II       C)III      D)I-III    E)II-III

2-M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı   Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
  M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
  A)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle
  B)TBMM’nin açılmasıyla
  C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
  D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle
  E)İzmir’in işgâl edilmesiyle

3-“Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”
  Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?
  A)Yabancı okullar                     D)Savaş tazminâtı         E)Dış borçlar
  B)Azınlıklar                   E)Batı sınırı

4-M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını istemiştir.
  Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi,   aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
  A)Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine
  B)İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine
  C)Anadolu’nun,  siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına
  D)Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine
  E)İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine

5-I.  Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması
  II.  Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması
  III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması
  Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?
  A)I                    B)II                   C)III                  D)I-II                 E)II-III

6-I.   Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması
  II.  Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması
  III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması
  Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?
  A)I                    B)II                   C)III                  D)I-II                 E)II-III

7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?
  A)Azınlık hakları                        C)Boğazlar                               E)Sınırlar
  B)Kapitülasyonlar                     D)Savaş tazminatı

8-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?
  A)Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi
  B)TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması
  C)Sevr Antlaşması’nın yapılması
  D)İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e katılmaları
  E)Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması

9-Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
  A)TBMM’de                                          D)Sivas Kongresi’nde
  B)Misâk-ı Millî’de                                              E)Amasya Genelgesi’nde
  C)Amasya Görüşmesi’nde

10-Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
  A)Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
  B)Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına
  C)Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına
  D)Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına
  E)Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına

11-M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.
  Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?
  A)Sivas Kongresi’nin toplanması
  B)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
  C)TBMM’nin açılması
  D)Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması
  E)Düzenli ordunun kurulması

12-İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının
  B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının
  C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun
  D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının
  E)İstanbul Hükûmeti’nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye   başladığının

13-Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A)Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması
  B)Güvenli bir konumda bulunması
  C)Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması
  D)İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması
  E)İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması

14-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
  A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır
  B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır
  C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
  D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir
  E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

15-Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A)Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
  B)Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması
  C)Medenî Kanunu onaylaması
  D)Meclis başkanının hükûmetin de başı olması
  E)Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması

16-M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.
  Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?
  A)Lâiklik                       C)Çağdaşlık                 E)Halkçılık
  B)Kuruculuk      D)Millî bağımsızlık

17-Birinci TBMM döneminde,  Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?
  A)Bağımsız mahkemeler                       D)Vekiller Heyeti
  B)TBMM                                              E)Komutanlar
  C)Temsilciler Kurulu

18-İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.
  İstanbul Hükûmeti’nin,
  I.    TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi
  II.   Mebusan Meclisi’ni toplaması
  III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi
  Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?
  A)I        B)II       C)III      D)I-II     E)II-III

19-Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır?
  A)Antalya         C)Adana                       E)Erzurum
  B)İstanbul         D)UrfaCevap Anahtarı:

1-E         6-C       11-D     16-B
2-D         7-D       12-A     17-D
3-B         8-C       13-E     18-A
4-D         9-B       14-C     19-C
5-A         10-D     15-C    BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1.           Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan,
  I.    Aznavur
  II.   Kuvva-i İnzibatiye
  III.  Millî aşireti
  IV.  Pontus Rum
  Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?
  A)I-II     B)II-III    C)II-IV   D)I-III    E)III-IV

2.           Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.
  Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi                  
  B)Lâik bir devletin kurulması
  C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması
  D)Cumhuriyetin ilân edilmesi
  E)Çok partili düzene geçilmesi

3.           “TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.”
  Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
  A)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda               D) Tekâlif-i Millîye emirlerinde
  B)Amasya Görüşmesi’nde                       E)  Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda
  C)1924 Anayasası’nda
 
4.           Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?
  A)TBMM’ye karşı isyânların çıkması                   D)  Atatürk’e suikast girişimi
  B)Erzurum Kongresi                             E)  Şeyh Sait İsyânı
  C)Sivas Kongresi
 
5.           İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması,
  I.    Saltanat Şûrası
  II.   Mebusan Meclisi
  III.  TBMM
  IV.  Temsilciler Kurulu
  Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?
  A)I                    B)II                   C)I-II                 D)I-IV               E)III-IV

6.           I.    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
  II.   Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir
  III.  Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır
  Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?
  A)I        B)II       C)III      D)I-II     E)II-III

7.           Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir? 
  A)Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek
  B)Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek
  C)İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek
  D)Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak
  E)Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek

8.           Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?
  A)Ermenilerle savaş          C)   Büyük Taarruz        E)  II. İnönü Savaşı
  B)I. İnönü Savaşı                          D)   Sakarya Savaşı
 
9.           Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
  A)Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları
  B)İç isyânların yaygınlaşması
  C)Sevr Antlaşması’nın imzalanması
  D)Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi
  E)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

10.Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi.
  Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?
  A)Kabine sistemine geçilmesiyle
  B)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle
  C)İç isyânların bastırılmasıyla
  D)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla
  E)İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla
 
11.Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?
  A)İsyânlar çıkarması
  B)Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması
  C)İç isyânları desteklemesi
  D)Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması
  E)Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması

12.22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir.
  Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A)Türk ordusunun terhis edilmiş olması
  B)Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması
  C)Çerkez Ethem’in isyân etmesi
  D)Anadolu’da isyânların yaygınlaşması
  E)Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması

13.I.    Urfa
  II.   Antep
  III.  Maraş
  Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır?
  A)Ermenistan      B)İtalya      C)  Fransa    D)  Rusya     E)         İngiltere

14.Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Fransa          B)İngiltere    C)  İtalya      D)Yunanistan   E) Sovyet Rusya

15.Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar            TBMM tarafından onaylanmamıştır.
  TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Fransa ile savaşın devam etmesi
  B)İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi
  C)Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi
  D)Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi
  E)Sovyet Rusya’nın izin vermemesi

16.TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?
    A)Cumhuriyetin ilânı                D)Büyük Taarruz                      
  B)Sakarya Savaşı                     E)I. İnönü Savaşı                     
  C)Saltanatın kaldırılması
 
17.Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?                    
  A)İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi
  B)Ankara’da TBMM’nin açılması
  C)Londra Konferansı’nın toplanması
  D)Düzenli orduya olan güvenin artması
  E)Düşman kuvvetlerinin oyalanmasıCevap Anahtarı:

1-A
2-A         12-C
3-E         13-C
4-A         14-E
5-A         15-D
6-E         16-E
 7-C        17-B
8-B
 9-B
10-A
11-D

>>>BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2) <<<
18.Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?
  A)Antep                       B)Urfa  C)Antalya         D)Maraş                       E) Adana

19.I.    Ermenistan
  II.   İngiltere
  III.  Fransa
  IV.  İtalya
  V.   Yunanistan
  Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?
  A)I-II-III     B)  II-III-IV      C)  III-IV-V       D)  I-III-IV             E)  I-III-V

20.I.    Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması
  II.   İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi
  III.  I. İnönü Savaşı’nın kazanılması
  Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
  A)I        B)II       C)III      D)I-II     E)II-III

21.I.    Mudanya Ateşkes Antlaşması
  II.   Lozan Barış Konferansı      
  III.  Londra Konferansı
  IV.  Ankara Antlaşması
  V.Gümrü Antlaşması
  İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir?
  A)I        B)II       C)III      D)IV     E)V

22.Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili            olmamıştır?
  A)Ortak düşman karşısında bulunulması
  B)TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması
  C)TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması
  D)TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi
  E)Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

23.Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?
  A)TBMM’nin yargı yetkisini kullanması
  B)Yeni bir anayasa hazırlanması
  C)Ordudan kaçmaların önlenmesi
  D)Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması
  E)TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

24.Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle           savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren   devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.
  Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Bağımsızlığımıza saygı temel esastır
  B)Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır
  C)Öncelikle barışın korunması gereklidir
  D)Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir
  E)Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

25.I.    Moskova Antlaşması
  II.   Brest – Litowsk Antlaşması
  III.  Gümrü Antlaşması
  IV.  Kars Antlaşması
  Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A)I-II-III-IV                      C)II-III-IV-I                      E)III-II-I-IV
  B)II-III-I-IV                      D)IV-II-III-I

26.I.    İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması
  II.   Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi
  Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A)Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin
  B)Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının
  C)TBMM’nin güçlendiğinin
  D)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin
  E)İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

27.M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,
  I.    Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak
  II.   İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
  III.  Ordumuzun toparlanmasını sağlamak
  Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?
  A)I                    B)II                   C)III                  D)I-II                 E)II-III

28.Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A)Düzenli ordu kurulmadığının
  B)İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin
  C)TBMM’nin etkinliğini arttırdığının
  D)İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının
  E)Türk ordusunun gücünün arttığının

29.Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
  A)Gizli antlaşmaların açıklanması
  B)Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması
  C)İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması
  D)ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi
  E)Milletler Cemiyeti’nin kurulması

30.Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin   egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka         milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer     almıştır.
  Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi          belirtilmiştir?
  A)Egemenlik haklarının                         D)Dînî inançların
  B)Ekonomik hakların                            E)Mevcut sınırların
C)Nüfus yoğunluğunun   

31.Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Karadeniz’e   kıyısı   olan   devletlerin   katılacağı   bir    konferans toplanması
  B)Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması
  C)Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması
  D)Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi
  E)İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

32.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.
  Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi
  B)Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması
  C)Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi
  D)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması
  E)Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

33.İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak
  B)İki hükûmeti dâvet ederek ikilik yaratmak
  C)Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek
  D)Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek
  E)Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

34.Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A)TBMM’nin  hukukî  varlığı  İtilâf   devletleri   tarafından   ilk  kez tanınmıştır
  B)İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir
  C)İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir
  D)Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır
  E)TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

35.Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?
  A)Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması
  B)Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi
  C)Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi
  D)Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması
  E)Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

36.Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?
  A)Azınlık statüsü                      
  B)Manda yönetimi                   
  C)Halk oylaması                      
  D)Özerklik
  E)Bağımsızlık

37.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?
  A)Millî birliği gerçekleştirmek                
  B)Millî irâdeyi egemen kılmak
  C)Düzenli orduyu kurmak                                 
  D)Halifeliği kaldırmak
  E)Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

38.Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması
  B)İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi
  C)Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması
  D)Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi
  E)Türklere bırakılmasıCevap Anahtarı:

18-C      
19-E
  20-C     30-A    
  21-C     31-B
  22-D     32-D
  23-B     33-C
  24-E     34-D
  25-B     35-C
  26-C     36-B
  27-A     37-D
  28-E     38-B
  29-B    
SINAVA GİRECEK ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLERİM…


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder