Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Temmuz 2011 Cumartesi

Eğitim Yönetimi Soruları


müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı eğitim yönetimi test soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, eğitim yönetimi soruları cevapları, sorular, idarecilik sınavı soruları, idarecilik sınavı eğitim yönetimin  soruları, eğitim yönetimi soruları, eğitim yönetimi testi çöz, çalışma soruları
Eğitim Yönetimi Soruları
1. Aşağıdakilerin hangisi  kamu hukukunun bölümlerinden değildir?

A)Medeni Hukuk   B)İdare Hukuku    C)Ceza Hukuku    D)Mali Hukuk
Cevap:A

2.7 Kasım 1982 tarih ve 2709  sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaç asıl, kaç geçici maddeden oluşmaktadır?

A)177 asıl 16 geçici                                                                         B)178 asıl,17 geçici
C)179 asıl 18 geçici                                                                         C)180 asıl,19 geçici
Cevap:A

3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının benimsediği temel ilkelerden değildir?

A)Hukuk devleti ilkesi                                                                    B)Sosyal devlet ilkesi
C)Ulusal devlet ilkesi                                                                     C)Liberal devlet ilkesi
Cevap:D

4. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının görev ve yetkilerinden değildir?

A) Yasa koymak.
B) Başbakanı seçmek
C) Uluslar arası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
D) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.
Cevap:B

5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?

A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
B) Başbakanın isteği üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
C) Genelkurmay Başkanını atamak.
D) Kanunları yayımlamak.
Cevap:D

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İl daimi encümeni valinin başkanlığında halkın seçtiği üyelerden oluşur.
B) Valinin aylık harcamalarının bütçeye uyğunluğunu il daimi encümeni denetleri
C) İl genel meclisinin kararları hiçbir makamın onayına tabi değildir.
D) İl özel idaresi başında valinin bulunduğu bir mülki idare kademesidir.
Cevap:B

7. Kural olarak yasama yetkisiTBMM’ye aittir.Bunun istisnası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun                                                                                     B) Yönetmelik
C) KHK                                                                                       D) Tüzük
Cevap:C

8. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte geçerli olan temel ilkelerden değildir?

A) Serbestlik ilkesi
B) Eşitlik İlkesi
C) Adalet
D) Görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması
Cevap:C9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 18 yaşını dolduran kişi memur olabilir.
B) 15 yaşını dolduran evli kişilerde memur olabilir.
C) Memur olabilmek için askerliğini yapmış olmak gerekir.
D) Sonradan Türk Vatandaşlığına alınanlar memur olabilirler.
Cevap:C

10. Devlet memurları kanununda aşağıdaki sınıflardan hangisi yer almaz?

A) Genel idare hizmetleri sınıfı
B) Teknik hizmetler sınıfı
C) Kültür hizmetleri sınıfı
D) Eğitim ve öğretim sınıfı
Cevap:C

11. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını aşağıdaki makamlardan hangisi vermeye yetkilidir?

A) Yüksek disiplin kurulu
B) İl milli eğitim disiplin kurulu
C) İl disipli kurulu
D) Atamaya yetkili amir veya valiler
Cevap:D

12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Memur çekilme başvurusundan sonra 45 gün çalışır.
B) Çekilme memur için bir haktır.
C) Çekilme istemi idarece kabul edilmedikçe memur görevinden ayrılamaz.
D) Çekilme istemini kabul edip etmeme idarenin takdirine kalmıştır.
Cevap:B

13. Memurluktan çıkarma cezasında disiplin soruşturmasının en geç ne kadar süre içerisinde açılması gerekir?

A) 2 ay içerisinde                                                                           B) 4 ay içerisinde
C) 6 ay içerisinde                                                                           D) 1 yıl içerisinde
Cevap:

14. En yüksek devlet memuru kimdir?

A) Genelkurmay Başkanı                                                              B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan                                                                                  D) Başbakanlık Müsteşarı
Cevap:D

15. İdari davalarda dava açma süresi ne kadardır?

A) 30 gün        B) 45 gün        C) 60 gün     D) 75 gün
Cevap:C

16. İdare yargı kararını en geç kaç gün içinde uygular?

A) 30 gün       B) 45 gün        C) 60 gün      D) 75 gün
Cevap:A

 17. İdare Mahkemesinin tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı hangi mahkemeye itiraz edebilir?

A) Danıştay                                                                                  B) Yargıtay
C) Anayasa Mahkemesi                                                               D) Bölge idare mahkemesi
Cevap:D

18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İptal davası:

A) Objetif nitelikli bir karardır.
B) İdari işlemin yok edilmesini sağlar
C) İdari sözleşmelerin iptal edilmesini sağlar
D) İcrai nitelikteki işlemlere karşı açılır.
Cevap:C

19. TBMM tarafından reddedilen kanun tasarı ve teklifleri,reddedildikleri tarihten itibaren ne kadar süre geçmedikçe geri verilemez?

A) 6 ay            B) 10 ay           C) 1 yıl             D)10 yıl
Cevap:C

20. Eğitim hizmeti aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisine girer?

A) Sosyal kamu hizmeti                                                                       B) İktisadi kamu hizmeti
C) İdari kamu hizmeti                                                                          D) Bilimsel kamu hizmeti
Cevap:C

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi etkili teftişin özelliğidir?

A) Çözümleyici ve birleştiricidir
B) Her zaman aynı teftiş tekniğinden yararlanır
C) Cezalandırma yoktur
D) Teftiş planları esnek değildir
Cevap:A

22. Karara katılma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Motivasyonu artırır
B) Zaman kaybına yol açar
C) Personelin morali yükselir
D) İletişim sağlar
Cevap:B

23. Okullarda bulunan tüm güçleri birbirine uyumlu biçimde,eğitim amaçlarını gerçekleştirmeye yöneltmeye ne ad verilir?

A) Eşgüdüm       B) Yönetme         C) İşbirliği         D) Örgütleme
Cevap:A

24. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde geleneksel yaklaşımı ifade eder?

A) Normal dağılıma göre öğrenci değerlendirilmesi esastır
B) Öğrenci üzerine odaklaşma
C) Öğretmen,öğrenme etkinliklerinin düzenleyicisidir
D) Tam öğrenmeye yöneliktir
Cevap:A
25. Aşağıdakilerden hangisi okula dayalı yönetimin faydalarından değildir?

A) Öğrenciler için daha iyi proğramlar
B) Personelin liderlik özelliklerini geliştirir
C) Yüksek kaliteli kararlar alınmasını sağlar
D) Uzmanlığın etkisini arttırır
Cevap:D

26. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okul müdürünün en fazla zaman harcamaları gereken görev alanıdır?

A) Personel işleri                                                                           B) Okul işletmeciliği
C) Öğrenci etkinlikleri                                                                  D) Proğram geliştirme
Cevap:D

27. Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılacak toplantılarda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Toplantı kısa ve öz olmalıdır.
B) Yazılı duyuru yapılmalı
C) Gündem önceden bildirilmeli
D) Toplantı temiz ve katılanların rahat edebileceği bir ortamda yapılmalıdır
Cevap:A

28. Eğitim hakkı temel insan haklarından biridir.Bu hak aşağıdaki yasaların hangisinde öngörülmüştür?

A) Anayasada                                                                                 B) İnsan hakları evrensel bildirisinde
C) Milli eğitim temel kanununda                                                   D) Yukarıda sayılanların hepisinde
Cevap:D

29. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli eğitim sisteminin örgüt modelini yansıtmaktadır?

A) Merkezi yönetim-Diket örgüt                                                   B) Merkezi yönetim-Yatay örgüt
C) Yerinden yönetim-Dikey örgüt                                                 D) Yerinden yönetim-Yatay örgüt
Cevap:A

30. Hangi kurumda hem girdi hem çıktı aşamasında yöneltme zorunluluğu daha fazladır?

A) İlköğretim ikinci kademe                                                         B) Ortaöğretim
C) İlköğretim birinci kademe                                                        D) Yükseköğretim
Cevap:B

31. Eğitim sisteminde diğer sistemlerden en belirgin farklılığı hangi alanda olabilir?

A) Örgütlenme               B) Ast-Üst               C) Değişme                  D) Eşgüdüm
Cevap:A

32. Örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünün kapsamı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)Genel eğitim             B) Örgün eğitim        C) İlköğretim                D)Yaygın eğitim
Cevap:D

33. Aşağıdakilerden hangisiM.E.B: ‘nın ana hizmet birimlerinden değildir?

A) İlköğretim Genel Müdürlüğü
B) Hizmetiçi Eğitim Dairesi başkanlığı
C) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
D) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Cevap:B


34. Resmi evrak üzerinde bulunan hata nasıl düzeltilir?

A) Hata silinir doğrusu yazılır.
B) Hatanın üzeri okunabilecek şekilde çizilir,doğrusu yazılır ve imzalanır.
C) Hatalı sayfa komisyon huzurunda imha edilir.
D) Hatalı sayfa yırtılır yeni bir sayfa eklenir.
Cevap:B

35. En iyi örgüt ve yönetim yapısı yoktur,en iyi örgüt ve yönetim şartlara göre değişir.”anlayışı yönetimde hangi yaklaşımı ifade eder?

A) Toplam kalite yönetimi                                                                    B) Sistem yaklaşımı
C) Z teorisi                                                                                            D) Durumsallık yaklaşımı
Cevap:D

36. Örgüt içerisinde yöneticiden beklenen davranış ya da anlamları ortak hale getirmesidir.Bu cümle ile yöneticinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Eşgüdüm               B) İletişim               C) Yöneltme                  D) Etki
Cevap:D

37. Bir sistemin çalışmalarını yönlendiren ve koordine eden alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim alt sistemi                                                                        B) Alış veriş alt sistemi
C) Yönetim alt sistemi                                                                      D) Uyarlama alt sistemi
Cevap:C                                                

38. Bir eğitim işgöreninden,işyükü kapsamında yapması istenilen işlem ve eylemlerin toplamına ne denir?

A) Ödev                   B) Uğraşı                   C) İş                             D) Görev
Cevap:D

39. Okulda müdürün disiplin tutumu nasıl olmalıdır?

A) Sağlatıcı                                                                                     B) Özdenetimi yerleştirici
C) Caydırıcı                                                                                    C) Cezalandırıcı
Cevap:B

40. Toplumun değişen eğitim gereksinimlerini karşılamak için okulun yeniden örgütlenmesine ne denir?

A) Yenileşme         B) Değişme             C) Gelişme                    D) İyileştirme
Cevap:ABenzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder