Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

1 Haziran 2011 Çarşamba

Yerel Yönetim Konu Özeti ve DeğerlendirmeYEREL YÖNETİM

Yerel Yönetimler; a. Belediyeler
                              b. Muhtarlıklar
                              c. İl Özel İdaresidir

Yerel yönetimlerin amacı; kamuya (bir ülkede yaşayan insanların tümü ) hizmet etmektir.


Yerel yönetimler; yöre halkı tarafından seçilen kişilerden oluşur. Böylece halk yönetime katılmış olur.

Yöneticilerin halk tarafından seçildiği yönetim biçimine demokrasi denir. Demokrasilerde halkında yönetimde söz hakkı vardır.

a.       BELEDİYE: İl ve ilçelerde temizlik, yol, su ve ulaşım gibi hizmetleri sağlayan yönetim birimi belediyelerdir.
  
 *     Belediyeler seçimle iş başına gelen kişilerce yönetilir. Belediye başkanı, bu yerel yönetim biriminin en yetkili kişisidir. Belediye başkanının yanında, üyeleri halk tarafından seçilen belediye meclisi yer alır.

   * Halk dilek ve şikâyetlerini meclisteki temsilcileri aracılığıyla dile getirerek yönetimde söz sahibi olur.

Belediyelerin hizmetlerinden bazıları şunlardır:

  1. Cadde ve yolların yapılması
  2. Park, bahçe, oyun alanı, tiyatro ve sinema gibi yerlerin yapılması
  3. Halkın ulaşımının sağlanması
  4. Fırın, lokanta, otel, çarşı ve Pazar gibi yerlerin temizlik ve sağlık yönünden denetlenmesi
  5. Otopark, alt ve üst geçitler yapılması
  6. Temizlik işleri
  7. Su, kanalizasyon, doğal gaz gibi hizmetlerin halk sunulması
  8. Yangınları önleyici önlemler alması
b.      MUHTARLIK: Mahalle ve köylerdeki yönetim birimi muhtarlıktır. Bu yönetim biriminin başında bulunan kişiye muhtar denir. Muhtar köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Köylerde yine seçimle iş başına gelen ihtiyar heyeti, muhtarın yanında yer alır. Köydeki ilköğretim okulunun müdürü ve köy imamı, ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.

Köylerde muhtar ve ihtiyar heyetinin yaptığı hizmetlerden bazıları şunlardır:

1.      Köye içme suyu sağlamak
2.      Köyde güvenliği sağlamak
3.      Yol, köprü, çeşme gibi ihtiyaçları ilgililere bildirerek yapımını sağlamak
4.      Evleneceklerin nikâhını kıymak
5.      Köylerdeki ortak işlerin yapımında, köylülere liderlik yapmak

c. İL ÖZEL İDARESİ: Bu yönetim birimi vali ve il genel meclisinden oluşur. İl genel meclisinin üyeleri seçimle belirlenir. İl özel idaresi illerin yerel ihtiyaçlarının karşılamak için oluşturulmuştur. İl sınırları içerisinde yürütülen eğitim, sağlık, tarım, sosyal yardım, imar gibi hizmetlere yardımcı olur.

MİNİ DEĞERLENDİRME

1.Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Demokrasi – yerleşim birimlerine – belediye başkanı – seçimle – halkın

·         Yöneticilerin halk tarafından seçildiği yönetim biçimine ………………. Denir.
·         Yerel yönetimler ……………… belirlenir.
·         Seçimler …………………… yönetime katılımını sağlar.
·         Belediyenin başında ………………….. bulunur.
2. Cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz.

( ) Oy verebilmek için +18 yaşını doldurmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

( ) Yerel yönetimlerin amacı vergi toplamaktır.

( ) Yerel yönetimler kamuya hizmet verir.

( ) Belediye başkanı bir önceki belediye başkanı tarafından belirlenir.

( ) Sadece erkekler muhtar olabilir.

MERKEZİ YÖNETİM

İllerde devleti vali temsil eder. İlçelerde ise devlet kaymakamlar tarafından temsil edilir. Vali ve kaymakamlar seçimle iş başına gelmez. Bu yöneticiler içişleri bakanlığı tarafından görevlendirilir.      

KAMUOYU NEDİR?

  *Halkın çoğunluğunun bir konu hakkında benimsediği genel düşünceye kamuoyu denir. Kamuoyu çoğunluğun görüşleri doğrultusunda oluşur. Örneğin; yaşadığımız yerde akarsuyun kirlenmesi ve içindeki canlıların yok olması yöre halkının rahatsız eder. Böyle bir durumda kamuoyu oluşturarak yetkili kişilerin harekete geçmesi sağlanır.

    *Kamuoyu kendiliğinden oluşmaz. Kamuoyunun oluşabilmesi için halkın bilinçlenmesi, duyarlı hale gelmesi gerekir.

   * Kamuoyunu etkileyen sivil toplum örgütleri ve medyadır.                  
TEST


1.      Hangisi yerel yöneticidir?

a.       muhtar
b.      kaymakam
c.       okul müdürü
d.      vali

2.      Belediye başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer ?
a.       içişleri bakanlığı
b.      valiler
c.       başbakan
d.      belediye sınırları içinde yaşayan halk

3.      Hangisi belediyelerin görevlerinden biri değildir?
a.       çocuk parkı ve bahçeler yaptırmak
b.      lokanta, sinema gibi yerleri denetlemek
c.       yol, su ve kanalizasyon çalışmaları yapmak
d.      seçmenlerin kayıtlarını tutmak

4.      Bir konuda halkta oluşan ortak görüştür. Cümlesi hangisinin tanımıdır?
a.       kamu
b.      ortak düşünce
c.       kamuoyu
d.      kamusal alan

5.      Aşağıdaki kamu görevlilerinin kaçı seçimle iş başına gelir ?

İl genel meclisi – vali – ihtiyar heyeti – belediye başkanı – milletvekili

a. 1            b. 2              c. 3              d. 4

6.      Belediye hizmetlerinin gerçekleştirmek için kullanılan para nereden sağlanır?
a.       yardımlardan
b.      belediye başkanından
c.       belediye meclisinden
d.      vergilerden

7.      Belediye başkanının görev süresi kaç yıldır ?
a.       5 yıl
b.      4 yıl
c.       6 yıl
d.      3 yıl

8.      İkametgah belgesi çıkarmak için …………….. başvurulur.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a.       kaymakama
b.      valiye
c.       okul müdürüne
d.      muhtara


Benzer Yazılar2 yorum: