Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

20 Haziran 2011 Pazartesi

KPSS'de Çıkmış ÖYT Soruları ve Cevapları


KPSS, ÖYT, öğretim teknikleri, öğretim yöntemleri, çıkmış sorular ve cevapları , konu anlatımı, ders notları, ÖYT soruları ve cevapları, çözümlü sorular, soru çözümleri

Aşağıdaki öğrenme – öğretme yaklaşımlarından hangisi karşısında belirtilen becerinin kazandırılması için etkili bir yöntem değildir?

Öğretme Öğrenme Yaklaşımı
Beceri
A.   
Örnek olay incelemeye dayalı öğretim
Problem çözme
B.    
Sunuş yoluyla öğretim
İşbirlikli öğrenme
C.    
Bilimsel araştırma yoluyla öğrenme
Eleştirel düşünme
D.   
Buluş yoluyla öğretim
Yansıtıcı düşünme
E.    
Proje tabanlı öğretim
Bilimsel yöntem süreç becerileri

Kpss 2006 Cevap: b

Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisi karşısında belirtilen hedef alanının kazandırılması için etkili bir yöntem değildir?

Öğretme Öğrenme Yaklaşımı
Hedef alanı
A.   
Örnek olay
Kavrama
B.    
Problem çözme
Analiz
C.    
Proje tabanlı öğrenme
Sentez
D.   
Deney
Uygulama
E.    
Drama
Bilme
Cevap: e

Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinin öğrencilere psikomotor (devinimsel) hedef alanlarını kazandırmadaki etkisi bulunmaz?
 1. Gösterip yaptırma
 2. Benzetim (simülasyon)
 3. Mikro öğretim
 4. Örnek olay
 5. Deney
Cevap: d


Ø  Tüm bilgilerin okulda öğretilebileceği temeline dayanma
Ø  Gerekli zaman ve uygun öğretim hizmeti verildiğinde her öğrenci öğrenebilir temel sayıtlısıdır.
Ø  Öğrenme derecesini öğrenme için harcanan zamanın, öğrenme için gerekli süreye oranı ile açıklamaktadır.
Ø  Tam öğrenme modeline kaynak olan bir yaklaşımdır.
Yukarıda özellikleri verilen öğrenme yaklaşımı ve kuramcısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 1. Temel öğretim modeli – Glasser
 2. Okulda öğrenme modeli – Piaget
 3. Temel öğrenme modeli – Skinner
 4. Yapılandırmacı öğrenme modeli – Vygotsky
 5. Okulda öğrenme modeli – Carroll

Cevap: e

Aşağıdakilerden hangisinde eğitim durumlarının (öğretme – öğrenme süreci) değişkenleri tam ve doğru verilmiştir?
 1. Öğrenci – öğretmen – veli
 2. Öğrenci – öğretmen – öğretim materyali
 3. Öğrenci – öğretmen – çevre
 4. Öğrenci – öğretmen – okul yönetimi
 5. Öğrenci – öğretmen – öğretim programı

Cevap: e

Aşağıda verilen öğretme – öğrenme yaklaşımı / kurucusu eşleştirmesi doğru olarak verilmiştir?
 1. Yapılandırmacı öğrenme – Piaget
 2. Buluş yoluyla öğrenme – Asubel
 3. Sunuş yoluyla öğrenme – Brunner
 4. Tam öğrenme – Glasser
 5. Programlı öğretim – Bloom

Cevap: a

Bir öğretmen dersin öğrenci kazanımlarına ulaşmak için belirlemiş olduğu yaklaşım düzenlenmesinde, kullanacağı yöntem – teknik, zaman – süre ve araç – gereçleri düzenlemektedir.
Öğretmenin yaptığı bu çalışma aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
 1. Öğretim programı
 2. Ders planı
 3. Öğretim stratejisi
 4. Program geliştirme
 5. Program tasarımı

Cevap: c

Bilginin anlamlı bir biçimde yapılandırılması için tümdengelim yöntemi kullanılabilir. Öğrencilerin bütünden parçaya doğru yoğunlaşmasının anlamlı öğrenmesinin gerçekleşmesine yardımcı olacağı savunulmaktadır.
Bu düşüncenin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Öğretim durumlarını ön öğrenmelere göre hazırlamak
 2. Öğrenmenin temel kavramlar etrafında gerçekleşmesini sağlamak
 3. Eğitim programlarını öğrencilerin beklentilerine göre değiştirmek
 4. Araştırma etkinliklerinin gücünü arttırmak
 5. Bilgi kaynaklarını sorgulamayı sağlamak

KPSS 2006 Cevap: b

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bilgiler düzenlidir ve çoğunlukla öğretmenin etkin olduğu bir süreç izlenir.
Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, dersini monotonluktan uzak tutmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?
 1. Öğrencilerin sorular sormalarına fırsatlar vermek
 2. Konuyu bütün olarak, bölmeden anlatmak
 3. Farklı öğretim teknikleri kullanmak
 4. Öğretim materyali ve araç gereçlerden yararlanmak
 5. Ders sonunda konuyu kısaca özetlemek

KPSS 2005 Cevap: b

Buluş yoluyla öğretim yaklaşımında, öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Öğrencilere bulamayacakları bilgileri bulmalarına yardımcı olma
 2. Anlaşılması zor olan konuları anlaşılır hale getirici önlemler alma
 3. Öğrencileri grup halinde çalışmaya ve öğrenmeye özendirme
 4. Öğrencilere deney, gözlem vb.nin nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olma
 5. Öğrencilere deneyimler kazandırarak, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama

KPSS 2003 Cevap: e

Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak göz önünde bulundurur?
 1. İçeriği düzenli ve anlamlı biçimde sunmaya çalışma
 2. İlke ve genellemeleri dolaylı olarak tanıtmaya çalışma
 3. İçeriğin aktarılmasına ayrılan süreyi ekonomik kullanma
 4. Sınıfta seviye grupları oluşturma
 5. Konuyla ilgili öğrenmeleri bir problem üzerinde örneklendirme

KPSS 2003 Cevap: a

Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konula ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerini, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerle yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımına ne denir?
 1. Sunuş yoluyla öğretim
 2. Buluş yoluyla öğretim
 3. Tam öğrenme yoluyla öğretim
 4. Bireysel öğretim
 5. Programlı öğretim

KPSS 2003 Cevap: b

Bazı öğrenme – öğretme yaklaşımlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir
             I.      Ortak bir amaç doğrultusunda, öğrencilerin küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarının sağlandığı öğretme – öğrenme yaklaşımıdır
          II.      Bilginin, ilke ve genellemelerin etkin bir öğretme – öğrenme süreci için belli bir düzen ve aşamalık içerisinde aktarılmasını öneren yaklaşım
       III.      Öğrencilerin kendisinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını sağlayacak öğretme –öğrenme ortamının düzenlenmesi gerekliliğini savunan yaklaşım
Bu yaklaşımların isimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
 1. İşbirlikli öğrenme – buluş yoluyla öğrenme – sunuş yoluyla öğrenme
 2. İşbirlikli öğrenme – sunuş yoluyla öğrenme – buluş yoluyla öğrenme
 3. Buluş yoluyla öğrenme – sunuş yoluyla öğrenme – işbirlikli öğrenme
 4. Buluş yoluyla öğrenme – işbirlikli öğrenme –– sunuş yoluyla öğrenme
 5. Sunuş yoluyla öğrenme – buluş yoluyla öğrenme – işbirlikli öğrenme

KPSS 2005 Cevap: b

Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde öz değerlendirme ve grubun kendi kendini değerlendirmesi yoluyla süreç hakkında bilgi toplama eğilimi, diğerlerine göre daha az tercih edilir?
 1. Yansıtıcı öğrenme
 2. Probleme dayalı öğrenme
 3. Sunuş yoluyla öğrenme
 4. İşbirlikli öğrenme
 5. Proje tabanlı öğrenme

KPSS 2005 Cevap: c

Öğretme – öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir.

Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Tam öğrenme
 2. Buluş yoluyla öğrenme
 3. Öğretimde proje yöntemi
 4. Bireyselleştirilmiş öğretim
 5. Sunuş yoluyla öğrenme

KPSS 2002 Cevap: b

Matematik dersinde sınıfta şöyle bir etkileşim gözleniyor.
Öğretmen: tahtaya kim paralelkenar çizmek ister?
Ali: (çizer) öğretmenim çizdim
Öğretmen: bu paralel kenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? (bir süre bekler) Hülya sen çevirebilir misin?
Hülya: Sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız.


Öğretmen: kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? (bir süre bekler) evet Çiğdem sen tahtada gösterebilir misin? Çiğdem aşağıdaki işlemi yapar.


Öğretmen bu dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın (bir süre bekler) evet Suat sen cevaplayabilir misin?
Suat: taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız.
Öğretmen: peki bu dikdörtgenin alanı aynı zamanda hangi şeklin alanı olur? (bir süre bekler) Deniz sen söyler misin?
Deniz: paralel kenarın, demek ki paralel kenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliğini çarparak bulabiliriz.
Öğretmen: evet arkadaşlar paralel kenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Yukarıdaki ders uygulaması içerisinde öğretmen en çok hangi yöntem veya yaklaşıma yer vermiştir?
 1. Örnek verme
 2. Sınıf tartışması
 3. Buluş yoluyla öğrenme
 4. Problem çözme
 5. Sunuş yoluyla öğrenme

KPSS 2001 Cevap: c

Bu öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
 1. Kavramlar arasında ilişki kurma
 2. Öğrenci katılımını sağlama
 3. Öğrenciye düşünme süresi verme
 4. Varılacak noktayı söyleme
 5. Öğrenciyi sorularla yönlendirme

KPSS 2001 Cevap: d

Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda öğretimin etkisi en aza iner?
 1. Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlanması istenebilir
 2. Öğrencilerin tahtaya gelme yerine oturdukları yerden konuşmaları istenebilir
 3. Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir
 4. Her öğrencinin kâğıttan paralel kenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir
 5. Paralel kenarın alanının nasıl bulunacağı önceden öğrencilere söylenebilir

KPSS 2001 Cevap: e

Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?
 1. Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma
 2. Sadece düz anlatım tekniği kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama
 3. Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme
 4. Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme
 5. Sunuşunu, önemli kısımları toparlayarak bitirme

KPSS 2001 Cevap: b

Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır?
 1. Konuyu değişik örneklerle açıklamak
 2. Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak
 3. Öğrencileri düşünme süreçlerinden yararlandırmaya özendirmek
 4. Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek
 5. Öğrencilerden, öğrenilenleri gerekçeleri ile açıklamalarını istemek

KPSS 2001 Cevap: d

Kavram haritalarından en çok aşağıdaki kuramlardan hangisine bağlı olarak yürütülen öğrenme yaklaşımında kullanılır?
 1. Buluş yoluyla öğrenme
 2. Tam öğrenme
 3. Yapılandırmacılık
 4. Anlamlı öğrenme
 5. Çoklu zekâ kuramı

KPSS 2004 Cevap: dBenzer Yazılar18 yorum:

 1. çok beğendim

  YanıtlaSil
 2. hepsi finalde çıktı çok tşk eder şükranlarımı sunarım ( ama biz finalden sonra farkettik bu soruları ) :))

  YanıtlaSil
 3. başka yok mu soru

  YanıtlaSil
 4. Allah razı olsun teşekkürler :)

  YanıtlaSil
 5. çok iyi başka sorular da eklerseniz sevinirim :)

  YanıtlaSil
 6. hepsi finalde çıktı da bazı çan düşkünü nankörler sadece kendilerine müslüman oldukları notu kendi hakkımızla aldık ordan burdan değil.....

  YanıtlaSil
 7. çok teşekkürler .

  YanıtlaSil
 8. çok kaliteli sorular

  YanıtlaSil
 9. Ya gerçekten bunlar çıkmış sorular mi aşırı kolay neden hep zor zor dediler su kpss ye

  YanıtlaSil
 10. Neden bu kadar basit
  ..kpss zor değil mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Konu çalışıp peşinden çözünce zor gelmez ancak bütün dersler bitikten sonra konular karıştığı için zor gelir

   Sil
 11. Çok beğendim bu siteyiii

  YanıtlaSil
 12. Final günü ... Hadi insAllah

  YanıtlaSil
 13. Sorular harikaydı insAllah bu yılda sorular bu şekilde gelir.

  YanıtlaSil