Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

9 Nisan 2011 Cumartesi

Öğretmenler için Rehber Bilgileri (internet)


İnternet genel bilgiye erişimi destekleyen ve elektronik posta, konferans, bildiriler gibi konularda iletişim hizmetleri sağlayan dünya çapında faaliyet gösteren uluslar arası bir haberleşme, bilgi ve iletişim ağıdır. Diğer bir ifadeyle, İnternet, bilgisayarınızın, dünya üzerindeki birbiriyle bağlantılı milyonlarca bilgisayardan herhangi birisiyle veri, ileti ve dosya alış verişi yapmanıza olanak sağlayan, bilgisayarlar sistemidir. Günümüzde birçok kurum ve kuruluş birbirleriyle iş birliği yapmak ve bilgilerini paylaşmak için çeşitli amaçlarla İnternet kullanmaktadırlar.
Hayatımızın her alanında birçok kolaylık sunan İnternet, çok hızlı yaygınlaşarak yaş, cinsiyet, meslek, gelir düzeyi gözetmeden hayatımızın vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmektedir. Oysa İnternet, amacına uygun kullanılmadığı zaman çocukların hem sağlığını tehdit etmekte, hem de sosyal açıdan tamiri mümkün olmayan tahribatlara yol açabilmektedir.
Yoğun ve kontrolsüz İnternet kullanımı çocukları, gerçek dünyadan uzaklaştırırken, daha bireysel olmaya itmekte, ailevi ilişkilerin zayıflamasına ve problem çözme becerilerinin gelişmemesine sebep olmaktadır. Özellikle cinsel içerikli siteler henüz otokontrol mekanizmaları tam gelişmemiş, psikolojik olgunluk süreçlerini henüz tamamlamamış çocuklar üzerinde olumsuz izler bırakabilmektedir.
Endişe verici bu durum karşısında çoğu anne ve baba, çocukları korumak için ya İnternet kullanımını yasaklama yoluna başvurmak ya da web filtreleme programları ile kötü içerikli sitelere girmelerini engellemek yöntemlerini tercih ediyor denilebilir. Oysa bir şeyi yasaklamak, yasaklanana karşı ilgiyi artırdığı gibi çocuğun anne-babaya olumsuz tavırlar takınmasına da neden olmaktadır. Zaten ucu bucağı belli olmayan İnternet içerisindeki bilginin, görüntünün denetlenmesi veya yasaklanması teknolojik olarak kesinlikle mümkün değildir.
Bu yüzden çocuklarımızı İnternet üzerindeki tehlikelerden korumak için yasaklayıcı tedbirler tek başına yeterli gelmeyecektir. Yapılması gereken, çocukla iyi iletişim kurup ona mantıklı, tatmin edici açıklama yaparak ve birlikte bir karara vararak çocuğumuzun İnternet’i doğru bir şekilde kullanması için gerekli bilinci vermek olacaktır. İnternet’in bilinçli ve çocuklarımızın faydasına bir şekilde kullanılması için öncelikle anne baba sonra da eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir.
Bilgi güç durumuna geçtikten sonra önem kazanarak, 21. yüzyılın insan profilini değiştirmiştir. Artık, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen ve üretebilen bireylere; bir başka deyişle bilgiyle iletişim kurabilen bireylere olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum ise eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
İnternet’in, öğrencilerin eğitiminde büyük yararları olduğu gerçektir. Özellikle ödev yaparken, yeni bir konunun araştırmasını yaparken büyük kolaylıklar getirmektedir. Günümüzde her binada elektrik, su ve telefon şebekesi ne kadar zorunlu ise İnternet bağlantısı da artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Günün her saatinde her türlü bilgi alışverişi ve iletişimi sağlayan olağanüstü bir buluştur İnternet. Günümüzün en temel özelliği hızlı değişim içinde bir yaşam sürmemizdir. Bu değişime ayak uydurmanın kaçınılmaz sonucu olarak öğretim ortamlarında bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve yaymayı sağlayacak her türlü araç kullanılmak zorundadır.
Çevreyle hızlı iletişim kurabilmenin yolu da artık buradan geçmektedir. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim programıyla bütünleştirilmesi öğrencilerin erişebilecekleri bilgi kaynaklarını değiştirmiştir. Örneğin, günlük yaşantının her anına giren ve yüz milyondan fazla insan tarafından kullanılan İnternet, iletişim ve bilgiye ulaşma aracı olarak okullarımızda da yerini almaya başlamıştır. Öğrenciler, İnterneti yaygın olarak kullanmaktadırlar. Ancak, bu kullanımlar genellikle bilinçsiz olmaktadır. O nedenle, öğretmenlerin bu konuda bilgilenmeleri, öğrencilerin doğru yönlendirilmeleri açısından önemlidir. 
Bütün bunların yanı sıra İnternet, öğretmenlerle öğrenciler arasındaki geleneksel ilişkileri de yeniden biçimlendirmektedir. Günümüzde bilgi, sınıf ortamından çıkıp, dünyaya açılmıştır. Öğretmenlerin rolü ise ana bilgi kaynağı olarak bilgiyi aktaran olmaktan, bilgiye ulaşmak için öğrenciye rehberlik etme durumuna dönüşmüştür.
İnternet, geleneksel ortamın yarattığı araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınırsız bilgi kaynağı ve bilginin paylaşılmasında yeni öğretim yöntemleri sunan İnternet, öğrenci ve öğretmenlerin çeşitli kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle birçok eğitimci, İnternet’i, öğretim programlarını zenginleştirmek amacıyla kullanmaktadır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder