Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

1 Ağustos 2012 Çarşamba

Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına E-Kayıt Uygulaması Hakkında Bilgi


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı: B.08.0.OGM.0.04.00.00.010.06.00/

Konu: Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı
GENELGE 2012/. 23

2012-2013 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlanmn 9 uncu sımflanna yeni öğrenci kayıtlan, e-Kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Bu uygulama ile ortaöğretim kurumlarında okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması, veli ve öğrencilerin kendi ikamet bölgelerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşım sebebiyle zaman ve mali yönden oluşacak kayıplarda tasarruf sağlanması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha çok zaman ayırmalarına imkân sağlayarak eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlan gerçekleştirmek üzere öğrencilerin, velilerinin ikamet adreslerine tercihleri doğrultusunda en yakın genel liseler, meslek liseleri, çok programlı liseler veya meslekî ve teknik eğitim merkezlerine yerleştirilmesi sağlanacaktır.

Bu itibarla, sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlanmn 9 uncu sımflanna 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapılacak yeni kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, veli ve öğrenciler e-Kayıt başvurulan konusunda, Bilgi İşlem Grup Başkanlığınca hazırlanan "e-okul modülü" üzerinden bilgi giriş işlemlerini, kayıt-kabul şartlarını, program/alan/dal tanıtımlannı takip edebileceklerdir.

2- İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında "Öğrenci Yerleştirme Komisyonları" kurulacaktır.

3- Uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamında kayıt yapılacak birden fazla ortaöğretim kurumunun bulunduğu ilçelerde gerçekleştirilecektir.

4- e-Kayıttan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim şube müdürleri ve ortaöğretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantılan yapılarak, başvuru ve kayıtlarda uygulanacak esaslar açıklanacaktır.

5- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, basın yayın organlan aracılığıyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalanndaki bilgilerden de yararlanarak sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlannda uygulanan program/alan/dallar ile e-Kayıtın tanıtımım sağlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Aynca, okul tanıtım bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okullann web sayfalannda yayınlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir.

6- Öğrenci Yerleştirme Komisyonlan, okullann kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarım, ilgili okul müdürleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyuracaklardır.

7- Kontenjan belirlemesi yapılırken, sınıf mevcutlan imkânlar dâhilinde 40'ı aşmayacak şekilde planlanacaktır.

8- Okullar, komisyonca belirlenen kontenjanlarını http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden programa kaydedeceklerdir.

9- Aday kayıtlan genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 13-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday kaydı yapılırken;

a) Okul müdürlükleri, kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, adres bilgilerini e-okul sisteminden (http://e-okul.meb.gov.tr), T.C. Kimlik Numarası ve ilköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp kontrol edeceklerdir.

b) Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacaktır.

c) Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgâh adresi esas alınacaktır. Genel liseye kayıt olacak adayın ikameti, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırlan içerisinde ise kaydı yapılacaktır.

d) Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılacaktır.

e) Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacaklardır.

10- Aday başvurularının, belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda;

a) Meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim kurumu son 5 yıllık yılsonu basan puanlan ortalaması, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapılacaktır.

b) Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim kurumu son 5 yıllık yılsonu basan puanlan ortalaması ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle aday kaydı yapılacak, kontenjan fazlası olan diğer öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlannca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde dağıtılarak gerçekleştirilecektir.

c) (a) ve (b) şıklannda belirtilen hususlann uygulanmasından sonra da herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için, hem genel lise hem de meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlannda ikili öğretim yapılacaktır.

11- İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Komisyonlan, internet sayfalannda okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaşabilecekleri kişileri ve irtibat telefonlannı ilan edeceklerdir.

12- Aday kayıtlan tamamlandıktan sonra okul idareleri ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 07 Eylül 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

13- İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 07-14 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

14- "2012 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı" esaslan ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlanndan söz konusu ortaöğretim kurumlanm yatılı olarak kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtlannda e-kayıt başvurusu şartı aranmayacaktır.

15- Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca, sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklarının yeni kayıtlan, istemeleri hâlinde ikamet adreslerine bakılmaksızın görevli oldukları okullara yapılabilecektir.

16- Kontenjan açığı bulunması hâlinde, öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne-babamn çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dâhil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlannca değerlendirilecektir.

Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerimizin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri hâlinde, istedikleri genel lise veya meslek liselerine kayıt yaptırabileceklerdir.

Mazeretleri nedeniyle, 13-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Öğrenci Yerleştirme Komisyonlannca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecektir.

İlköğretimden mezun olan tüm öğrencilerin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda örgün ortaöğretime kaydedilmeleri için gerekli bilgilendirme ve rehberliğin yapılması, öğrenci ve velilerden kayıt sırasında hiçbir surette kayıt parası veya bağış adı altında para alınmaması ve gereksiz belge istenilmemesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ömer DİNÇER Bakan
Sınavsız Öğrenci Alan Genel Lise ve Meslek Liselerine Aday Kayıtları İçin Tıklayınız.

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder