Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Temmuz 2012 Perşembe

2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri


Öğretmenlerin il içi yer değiştirme kılavuzu yayınlandı. İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için en az 3 (üç) yıl süreyle çalışma şartı aranacak. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi yapılan öğretmenler, iller arasında yer değiştirmeye başvuruda bulunamayacak.

İl içi yer değiştirme kılavuzunu indirmek için tıklayınız.
2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvuru İşlemlerini yapmak için tıklayınız.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU
A. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru, atama, ayrılma ve başlama işlemleri EK-1 Takvim’de belirtilen süre içinde tamamlanacaktır.

2. 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmenlerin il içi yer değiştirme iş ve işlemlerinden, başvurulardan uygun olanların onaylanmasından ya da uygun olmayanların reddedilmesinden eğitim kurumu yöneticileri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

3. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan eğitim kurumu yöneticileri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yetkilileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4. İl içi yer değiştirme başvuru döneminde öğretmenlerimizin yaz tatilinde olduğu göz önünde bulundurularak, çalıştığı il ya da ilçe dışında bulunan ve il içi yer değiştirmelere başvuran öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğünü iletişim araçlarıyla (e-posta, telefon, faks vb.) bilgilendirmek şartıyla başvurularının onaylanmasını sağlayabileceklerdir. Eğitim kurumu müdürlükleri, yer değiştirme başvurusu yaptığını iletişim araçlarıyla bildiren öğretmenlerin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitini yaptıktan sonra uygun bulunanların başvurularını başvuru süresi içinde onaylamakla yükümlüdür.

Bu şekilde başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Elektronik Başvuru Formunun çıktısı, okul müdürlüklerince alınarak ayrılış işlemleri için görev yerine dönen öğretmenlere imzalattırılacaktır.

5. İl millî eğitim müdürlüklerinde; başvuruların onaylanması için ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama yer değiştirmelerde, yeterli sayıda yetkin personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

6. Yer değiştirme başvurularında oluşabilecek sorunlar öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce çözülecektir. İl millî eğitim müdürlükleri tereddüt ettikleri hususlarda Bakanlıkla iletişime geçecektir.

7. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi yapılan öğretmenler, iller arasında yer değiştirmeye başvuruda bulunamaz. İl içinde ataması yapılamayanlar ise iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

8. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

9. 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; dönüştürülen ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin yeni oluşturulan ilkokul ya da ortaokulda geçen hizmet süreleri ile hizmet puanları birlikte değerlendirilecektir.

B. BAŞVURULAR

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, bu yükümlülüğünü tamamlayan ya da muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar, bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıl süreyle çalışmaları şartıyla il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
2. Bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık sürenin hesabında 15 Eylül, hizmet puanlarının hesabında da yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.
3. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenlerin bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık süreyi tamamlama şartı aranmayacaktır.
4. 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
5. Üç yıllık sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildikleri süreler dikkate alınacaktır.
6. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, bu görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. Ancak, bunlardan eğitim kurumlarındaki görevine geri dönenler, eğitim kurumlarında en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamak şartıyla il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
7. Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılanlar ile bulunduğu eğitim kurumunda alan değişikliği yapılan öğretmenlerin, kapatılan okulda geçen süreleri ile alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilecektir.
8. İl içi yer değiştirme ile görev yeri değiştirilen öğretmenler, özür durumundan tekrar yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Atamalarının yapıldığı tarihten sonra özür durumu oluşanlar hariç bu durumda bulunan öğretmenler özür durumundan yer değiştirmeye takip eden yılda başvurur.
9. Elektronik Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasından öncelikle öğretmen sorumludur. Elektronik Başvuru Formu onaylatılmadan formdaki bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan öğretmenlerin, belgeye dayalı düzeltme talepleri eğitim kurumu müdürlüğünce yerine getirilerek başvuru yapmaları sağlanacaktır. Başvuruların onaylanmasından sonra bilgi düzeltmeleri yapılamayacaktır.
10. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını EK-1 Takvimde belirtilen tarihler arasında http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
11. Başvurular, eğitim kurumu müdürlüklerince en geç başvurunun yapıldığı tarihi takip eden; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince de en geç eğitim kurumu müdürlüklerinin onayını takip eden günde onaylanır. Başvuruların son günü yapılan başvurular ise aynı gün sonuçlandırılır.
12. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden onaylanması gerektiğinden başvurusunu eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden birine onaylatmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
13. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
14. Aylıksız izinli olan öğretmenler, izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve yer değiştirme şartlarını taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
15. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerinin en geç 15 Eylül tarihinde sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
16. Haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, göreve başladıkları tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçmedikçe daha önce görev yaptığı ilçe ya da eğitim kurumuna özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
17. Yer değiştirme şartlarını taşımak kaydıyla öğretmen olan eşlerin ikisi de il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Büyükşehir belediye sınırları içinde farklı ilçelere atananlar hariç, farklı ilçelere atanan öğretmen eşler ile atanamayan eş istemesi hâlinde özür durumundan yer değiştirme döneminde başvuruda bulunabileceklerdir.
18. Başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle öğretmenler yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilir. Bu şekilde başvurusu iptal edilenler aynı başvuru döneminde yeniden başvuramaz.
19. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle ve posta yoluyla yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden, Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak, geçersiz başvuruya dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
20. Öğretmenler, başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi çalıştığı il/ilçe dışında bulunanlar kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle de başvuru yapabileceklerdir.

C. TERCİHLER

1. İl içi yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler, başvurularında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla 5 (beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olanlar, ilkokul ve ortaokulları tercih edebileceklerdir.

3. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden; matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü mezunları, ortaokullar ile mesleki ve teknik liseler hariç liseleri tercih edeceklerdir.

4. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

5. Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

6. Daha önce güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

7. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler; fen liseleri, sosyal bilimleri ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALARIN OLUŞTURULMASI

1. İl içinde yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumları bazında hizmet puanı üstünlüğüyle sıralanırlar. Yazılı talep üzerine sıradan ayrılanların yerine alt sıradan devam edilir.

2. Bu sıralar, atamalardan önce il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilir.

3. Sıra oluşan eğitim kurumlarına hiçbir şekilde o dönemde atama yapılmaz.

D. ATAMALAR

1. İl içi yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları bazında yapılan sıralamaya göre hizmet puanı en fazla olandan başlanarak eğitim kurumlarının norm kadro açığı kadar yapılır.

2. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması hâlinde bilgisayar kurasına başvurulur.

3. Sıralar, Ek-1 Takvimde ilan edilen süre için geçerlidir.

E. YENİ AÇILAN EĞİTİM KURUMLARINA ATAMA

1. Yer değiştirme döneminde eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il içinden yapılacak atamalarla karşılanır.

2. Yer değiştirme dönemi dışında eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il içindeki öğretmenlere duyurulmak suretiyle il içinden yapılacak atamalarla karşılanır.

F. ALAN DEĞİŞİKLİĞİ

Alan değişikliği işlemleri için Bakanlıkça ayrıca duyuru yapılacaktır.

G. SONUÇLARIN DUYURULMASI, TEBLİĞAT, AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İLE İPTAL İSTEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yer değiştirme sonuçları, her il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacaktır.

2. Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri, EK-1 Takvimde belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.

3. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra, Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına ilgili valilikçe atanacaklardır.

4. Aylıksız izinli iken isteği doğrultusunda il içi yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden, 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlayamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

Öğretmenlerin il içi atama kılavuzu yayınlandı.
EK-1
2012 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Duyuru yapılması---- 18 Temmuz 2012
Başvuruların kabulü ve onay süreci -----19- 25 Temmuz 2012
Sıraların çalıştırılarak atamaların yapılması, sonuçların ilanı ve kararnamelerin gönderilmesi ----01-02 Ağustos 2012
Tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması---- 03 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yaz tatili içinde

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder