Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

6 Aralık 2011 Salı

K Sesine Kadar Olan Hece Tablosu - 1. Sınıf İlk Okuma Yazma Öğretimi
l
t
n
r
m
k


e
el
et
en
er
em
ek

le
te
ne
re
me
ke

a
al
at
an
ar
ma
ak

la
ta
na
ra
ma
ka

i
il
it
in
ir
im
ik

li
ti
ni
ri
mi
ki

o
ol
ot
on
or
om
ok

lo
to
no
ro
mo
ko

u
ul
ut
un
ur
um
uk

lu
tu
nu
ru
mu
ku

l
t
n
r
m
k
l
lel
tel
nel
rel
mel
kel
t
let
tet
net
ret
met
ket
n
len
ten
nen
ren
men
ken
r
ler
ter
ner
rer
mer
ker
m
lem
tem
nem
rem
mem
kem
k
lek
tek
nek
rek
mek
kek


l
t
n
r
m
k

l
lil
til
nil
ril
mil
kil

t
lit
tit
nit
rit
mit
kit

n
lin
tin
nin
rin
min
kin

r
lir
tir
nir
rir
mir
kir

m
lim
tim
nim
rim
mim
kim

k
lik
tik
nik
rik
mik
kik

l
t
n
r
m
k
l
lal
tal
nal
ral
mal
kal
t
lat
tat
nat
rat
mat
kat
n
lan
tan
nan
ran
man
kan
r
lar
tar
nar
rar
mar
kar
m
lam
tam
nam
ram
mam
kam
k
lak
tak
nak
rak
mak
kak

l
t
n
r
m
k
l
lol
tol
nol
rol
mol
kol
t
lot
tot
not
rot
mot
kot
n
lon
ton
non
ron
mon
kon
r
lor
tor
nor
ror
mor
kor
m
lom
tom
nom
rom
mom
kom
k
lok
tok
nok
rok
mok
kok

l
t
n
r
m
k
l
lul
tul
nul
rul
mul
kul
t
lut
tut
nut
rut
mut
kut
n
lun
tun
nun
run
mun
kun
r
lur
tur
nur
rur
mur
kur
m
lum
tum
num
rum
mum
kum
k
luk
tuk
nuk
ruk
muk
kuk


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder