Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

30 Aralık 2011 Cuma

Ayrıntılarıyla AÖF Kredili Sistem,Harf Notu Hesaplama


Ayrıntılarıyla AÖF Kredili Sistem

Açıköğretim Kredili Sistem Hayatımıza Ne Katacak :

* AÖF Sisteminde kredili sistem uygulamaya sokulacak. Her eğitim dönemi güz ve bahar şeklinde iki dönem olacak ve her dönemin kredi toplamı 30 olacaktır. Önlisans bölümlerinden mezun olmak için 120, lisans bölümlerinden mezun olmak için 240 krediyi tamamlamak gerekecektir.

* Kredili sistemle birlikte her sınıfta branş dersleri haricinde seçmeli dersler olacak böylece, ilgimizi çeken dersleride alarak kendimizi dahada geliştirebileceğiz.

  * Dersler Güz ve Bahar şeklinde iki dönem halinde verilecek,

* Bologna Süreci Açıköğretime adapte edilecek ve uygulanacaktır. Yani yurtdışındaki açıköğretim sistemi, Aöf sistemine entegre edilecek.

* 2011 yılında ilk deneme İlahiyat Fakültesinde uygulanan kredili sistem 2012-2013 eğitim döneminde tüm veya üniversitenin belirlediği diğer aöf bölümlerinde de uygulamaya sokulacak.

* Açıköğretimde öğrencilere verilmiş olan tüm ders kitapları yenilenecek ve e-kitap hayata geçirilecek. Sadece isteyen öğrencilere kitap dağıtılacak. ( Böylece kapağını bile açmadığımız kitapları artık alıp eve getirerek yapılan sirafında önüne geçmiş olacaklar. )

* Zor olarak kabul ettiğimiz derslerde anlaşılacak olan Vakıf Üniversitelerinin kampüslerinde yüzyüze eğitim verilecek.

* Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

* Her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı yapılır.

* Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

* Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

* Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu – Katsayı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 00

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır;
FF alan o dersi başaramamış sayılır.
CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır.

* MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

* Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

* Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC ninaltında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

* Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

* Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

* Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Not Aralığı – Harf Notu

84 – 100 AA 4,00
77 – 83 AB 3,70
71 – 76 BA 3,30
66 – 70 BB 3,00
61 – 65 BC 2,70
56 – 60 CB 2,30
50 – 55 CC 2,00
46 – 49 CD 1,70
40 – 45 DC 1,30
33 – 39 DD 1,00
0 – 32 FF 0,00

b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

* Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

* Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.

* İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

* Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

* Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.

Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.

AÖF Dönemlik Kredili Sistem Bütünleme Sınavı Esasları

AÖF Ara Sınav Sonuçları Açıklandı 2012-2013


Benzer Yazılar22 yorum:

 1. Kredili sistemde bütünleme varmı yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 2. Kredili sistemde bütünleme sinavi varmi

  YanıtlaSil
 3. bütünleme yoktur yeni kredili sistemde

  YanıtlaSil
 4. Genel not ortalaması iki dönemin sonundamı hesaplanıyo? Diyelimki güz dönemi not ortalamam 4.0 ama bahar dönemi düşükse nasıl olacak? Genel not ortalamam 2.0 mı olacak? Cevap yazarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 5. bütünleme olacak inşallah ...

  YanıtlaSil
 6. bütünleme var mı

  YanıtlaSil
 7. Bugun ıtıbarı ıle (06.07.2012) AÖF den msj gelmıstır...8-9 Eylulde acık ogretım de butunleme sınavı yapılacaktır...

  YanıtlaSil
 8. Guz donemi sinavlarina girmedm butunlemeye girersem gecer not olaarak ne almaliyim

  YanıtlaSil
 9. * Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır* yönetmelik böle dediğine göre bütünleme var arkadaşlar

  YanıtlaSil
 10. Direkt mevzuya girmek istiyorum :))
  2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunu olarak aöf işletmeye kaydımı yaptırdım. 4 dersi veremedim :) sonrasında 3. sınıfa aktarıldım. Şuan 3. sınıftayım. 3. sınıfın derslerin ve veremediğim 4 dersim var, toplamda 8 tane.
  Kredili sisteme geçildiğinde, 4. sınıf mı olacağım, yoksa şuan ki derslerimin en az 6 tanesini vermem mi gerekiyor?

  YanıtlaSil
 11. matemetikten kalıyrm ders ortalamam çok ii diğer derslerden mezun olamıyorum kredili sitem hakkında hiçbir bilgim yok diğer derler geçmemde etkisi olurmu?

  YanıtlaSil
 12. arkadaşlar benim 2. sınıftan istatistik dersim vardı bütünlemede bu dersi geçtim ama 3. sınıftan almancayı bıraktım yeni sisteme göre 4. sınıfa geçebiliyo muyum? geçebiliyosam durum nasıl olacak

  YanıtlaSil
 13. slm arkadaslar ben saglık kurumları ısletmecılıgı 1 sınıf .genel matematık dersınden kaldım buyuk ıhtımalle.2 ye gecebılırmıyım gecersem en fazla 8 ders alabılıyomusuz mat ıle 9 ders olacak kredılı sıstemde matematık ne olacak bılgı verırsenız cooookkk ıyı olacak:)

  YanıtlaSil
 14. ARKADAŞLAR AÖF 1 SINIF ÖĞENCİSİYİM 7 DERSTEN 2 TANESİNİ VEREMEDİK, İLLAKİ BUNU VERECEKMİYİZ MEZUN OLANA KADAR.ESKİ SİSTEMDE 2 TANE DERSTEN KALAN ÜST SINIFA GEÇEBİLİYORDU, YENİ SİSTEMDEDE ÖYLEYDİ AMA MEZUN OLANA KADAR İLLAKİ VERECEK DİYE BİR DURUM YOKTU YARDIMCI OLURMUSUNUZ....LÜTFEN.

  YanıtlaSil
 15. direkt mevzuya giren arkadaşım yok yok sen bütün derslerden kal kredili sisteme geçti diye seni 4.sınıfa değil mezun bile edecekler :) saçmalama kardeşim odersleri vermeden nasıl sınıf atlatsınlar sana

  YanıtlaSil
 16. aof 1 sınıf öğrencisi:
  kredili sistemde genel not ortalamanı iki yada üstü yaparsan ve o kaldığın derslerin sınavlarındanda ortalama 35 alırsan DD olacaktır geçmiş sayılırsın ama ikinin altında olursa ortamalan ozaman CD ve DD olan tüm dersleri yenden almak zorunda olacaksın.
  özetle yıl sonu ortalamanı ikinin üstünde tutmaya bak ve zor dediğin derslerin sınavlarındanda en az 35 30 almaya bak;)

  YanıtlaSil
 17. slam benim birinci siniftan matematik,iktisada giris,davranis bilimleri ve muhasebe derslerim var ikinci siniftan ise ataturk i.i. ,istatistik,anayasa hukuku derslerim var benim not ortalamam nasil hesaplanacak ayrica birinci siniftaki derslerden nasil muaf olurum yardimci olursaniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 18. 2012*2013 de bütünleme fınavı varmı

  YanıtlaSil
 19. Gardasim sen okuma hic ya okuyanları da üzme istersen.olay basit AA aliyorsun okul bitiyor bak ne kadar basit.

  YanıtlaSil
 20. 8 dersim var ve vizeleri olduk bitti finaller başlıcak ama finaller başalamadan vizelerin ortalmasını öğrenmek istiyorum hesaplamak istiyorum nasıl yapıcam lütfen yardımcı olun 2. yı geçebiliyormuyum onu bakmam gerek bursumun kesilmesini istemiyorum öğrenmem gerek yardı edin

  YanıtlaSil
 21. Iki dersin not ortalaması 33 ff diyo
  Genel not ortalaması 2.22
  Yani 33 geçerdi yardım lutfen

  YanıtlaSil