Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

5 Kasım 2011 Cumartesi

1. Grup ve 2. Grup Kelimeleri Tablo Halinde (ELAT-İNORM Kelimeleri)


1. grup kelimeleri, 2. grup kelimeleri, ses grupları kelimeleri, ses grupları e-l-a-t-i-n-o-r-m seslerinin kelimeleri, birinci grup ve ikinci grup sesleriyle kelimeler
mi-na-re--- minare
Ne-ri-man---Neriman
ma-ta-ra---matara
E-mi-ne ----Emine
e-li-me ---- elime
mar-me-lat ---marmelat
at-lat-ma --- atlatma
ot-lat-ma ---otlatma
mo-no-ton--- monoton
ma-ro-ton---maraton
an-lat-maanlatma
e-le-man---eleman
me-le-men---melemen
Me-ne-men---Menemen
a-ta-ri--- atari
ne-re-li ---nereli


A
ta
Ata
e
la
ela
E
la
Ela
a
ra
ara
i
ri
iri
A
li
Ali
i
le
ile
e
le
ele
i
ma
ima
a
ma
ama
o
to
oto
ol
ta
olta
it
ti
itti
em
me
emme
et
me
Etme
at
ma
atma
ot
la
otla
it
me
itme
al
ma
alma
el
ma
elma
mi
ni
mini
Mi
ne
Mine
mo
la
mola
ma
la
mala
te
ma
tema
 Ra
na
Rana
li
ra
lira
li
la
lila
na
ne
nane
ni
ne
nine
ma
na
mana
Ro
ma
Roma
Em
re
Emre
te
la
tela
ta
ne
tane
E
ren
Eren
E
rol
Erol
O
nat
Onat
E
mel
Emel
o
nar
onar
E
mir
Emir
i
mam
imam
i
man
iman
İ
rem
İrem
e
lim
elim
a
rar
arar
o
tel
otel
a
lim
alim
ti
ner
tiner
ro
man
roman
ta
lim
talim
mo
tor
motor
ta
rat
tarat
Na
lan
Nalan
li
mon
limon
li
man
liman
Le
man
Leman
ta
til
tatil
ta
mam
tamam
Me
ral
Meral
Ta
ner
Taner
Ta
mer
Tamer
Ta
lat
Talat
Ni
met
Nimet
Me
tin
Metin
em
ret
emret
Al
tan
Altan
Ol
tan
Oltan
an
ten
anten
at
lat
atlat
an
lat
anlat
at
let
atlet
ot
lat
otlat
or
man
orman
om
let
omlet
tor
na
torna
met
ro
metro
man
to
manto
mer
mi
mermi
tar
la
tarla
ter
li
terli
mer
mer
mermer
min
tan
mintan
nor
mal
normal
man
tar
mantar
tar
tar
tartar
ten
ten
tenten
ton
ton
tonton
mart

mart
mont

mont
Mert

Mert
mor

mor
Nil

Nil
ton

ton
tel

tel
tam

tam
Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder