Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

9 Ağustos 2011 Salı

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)


2011 yılı Ağustos döneminde 11.544 kadrolu öğretmen ataması yapılması için atama kılavuzu yayımlandı. Açıklanan kılavuzda kadro ve branş dağılımı yer almadı. Başvurular 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Atamaların yapılması ve sonuçların basın ve internet yoluyla duyurulması da 26 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. Atanan öğretmen adaylarının 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve başlayacak.


Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: Kılavuz’da yer alan ve boş bırakılan çizelgelerdeki bilgiler, il millî eğitim müdürlükleri ile hâlen yürütülmekte olan çalışmalar tamamlandıkça başvuruların ilk günü olan 18/08/2011 tarihine kadar ilgili bölümlere girilecektir. Bu nedenle, Kılavuz’un güncel durumunun adaylarca takip edilmesi gerekmektedir.

2. GENEL AÇIKLAMALAR
2.1. Bu Kılavuz, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlar, başvuru, tercihler ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemleri ile buna ilişkin eklerden oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki Kılavuz, http://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.

2.2. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi, bu Kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibarıyla sona ermiştir. Atanamayan adayların gerekli şartları taşımaları hâlinde yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
2.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanlar, bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.
2.4. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı ve bu faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi hususları dikkate alınarak “sözleşmeli öğretmen”lere, kendi alanında bulundukları il için kontenjan ayrılmış olması kaydıyla görev yaptıkları eğitim kurumunu tercih hakkı verilmiştir. Kendi kurumlarını tercih edenler, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralamada bulundukları il kontenjanına girebildikleri takdirde, kendi kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanabileceklerdir.
Böyle bir atama sonucunda, o “il”de ilan edilen eğitim kurumlarından birinin kadrosu kullanılacağından il kontenjanı düşecek, dolayısıyla da ilanda yer alan eğitim kurumlarından biri atama yapılamadan boş kalacaktır. MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 7
2.5. Hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların kadrolu öğretmenliğe atanmaları durumunda, 01 Eylül tarihinden itibaren sözleşmeleri feshedilecektir. Aynı şekilde görevine başlamadan silah altına alınmış olan sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Bunların kadrolu öğretmenliğe atanmaları halinde, sözleşmeli görevlendirmeleri atama tarihi itibarıyla iptal edilecektir.
2.6. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler, kadrolu öğretmenliğe başvurabileceklerdir.
2.7. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerden; göreve başlayıp belirli bir süre çalıştıktan sonra ayrılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 2’nci ve 3’ncü fıkrasına uygun olarak çekilenlerin altı ay geçmeden, aynı Kanun’un 94’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden kadrolu öğretmen olmak için başvuruda bulunamayacaklardır.
2.8. Memuriyetten sözleşmeli öğretmenliğe / personel statüsüne (657-4/B) geçmiş olup kadrolu öğretmenliğe atanmak için başvuruda bulunacakların, memuriyetten ayrılış tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini doldurmuş olmaları gerekmektedir.
2.9. Hâlen silâh altında bulunanlar ile atamanın yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar, başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda olup atananlar, terhis tarihini takip eden “bir ay” içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlamak durumundadırlar.
2.10. Adaylar; sağlık, askerlik, adli sicil ve emeklilik durumlarını başvuru esnasında Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edeceklerdir.
2.11. İlk atama, açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle aday öğretmen olarak atananlar, en az bir yıl çalışıp devlet memurluğunda ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırıldıktan sonra “özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteği”nde bulunabileceklerdir.
2.12. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama çeşitleriyle atananların ise sağlık özrü hariç olmak üzere diğer özür durumlarından yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, son olarak atandıkları görev yerlerinde “en az bir yıl” süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir.
2.13. Hizmet süresine dayalı olarak “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” çeşitlerine göre başvuruda bulunacaklar için ayrı; açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle başvuruda bulunacaklar için ayrı olmak üzere, iki farklı kategoride, “alan”lar bazında kontenjan ayrılmış bulunmaktadır.
Atama işlemi esnasında “alan” bazında boş kalan kontenjanlar, öncelikle aynı kategori içinde adayı bulunan diğer “alan”lara, hâlen kontenjan kalması durumunda da diğer kategorideki “alan”lara kontenjan ağırlığı oranında aktarılabilecektir. Bu amaçla, başvuruda bulunacak adaylara, kendi alanlarına ayrılan kontenjandan daha fazla sayıda eğitim kurumu tercih hakkı sunulacaktır. Ancak, atama yapılacak sayı, “alan” bazında ilan edilen kontenjanın iki katı aktarılmış hâliyle toplamda üç katını geçmeyecektir.
2.14. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen asıl devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu görevden “adaylığı kaldırıldıktan sonra” ayrılmış olanlar, hizmet süresi üstünlüğü esasına göre; İlgi (e) Yönetmelik’in 14’üncü ve 15’ inci maddelerinde belirtilen atama çeşidi (Kılavuz’un 4.2. ve 4.3.) ya da istemeleri hâlinde geçerli olan KPSSP10 sonucuna göre ilk atama (Kılavuz 4.1.) çeşidiyle başvuru yapabileceklerdir.
Bunlardan hâlen devlet memuru olarak görev yapanlardan öğretmenlik için başvuru yapacak olanlar, EK-5/a yazı ile kurumuna başvurmak suretiyle EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün görevli oldukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış olması kaydıyla ”muvafakat” almak durumundadırlar.
2.15. Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu millî sporcularımızdan; Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında “ilk üç derece”ye girenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında “en az on kez” ülkemizi temsil ederek “Millî Sporcu” belgesi almış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, elektronik ortamda alınacak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Bakanlıkça elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların son günlere bırakılmaması hususu adayların yararına olacağından özellikle, başvuru ve onay süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.
2.16. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (g) kararı gereği üniversitelerin “okul öncesi öğretmenliği ile anaokulu öğretmenliği” bölümü mezunlarının, “çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği” alanına başvuru hakları bulunmamaktadır. Öğretmen adayları Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programlarının birbirine eşdeğer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek başvurularını onaylattıkları tespit edilmiştir. Ancak, bu "karar"ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği hususu Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu belgenin geçerliliği bulunmamaktadır.
2.17. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (g) kararının Geçici 7. maddesi gereğince “zihin engelliler sınıfı öğretmeni” ihtiyacının "karar" eki Çizelge’deki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda, üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika programını başarı ile tamamlayan,
Üniversitelerin;
a) Görme engelliler sınıfı öğretmenliği, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri,
b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,
c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı,
mezunlarından üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programı”nı bitirenlerin puan üstünlüğü esas alınarak “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği”ne ataması yapılır.
Bu kapsamda olanların, zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına kaynak olanların tamamı atandıktan sonra değerlendirilmek üzere başvuruları alınacaktır.
2.18. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları, diğer şartları taşımak kaydıyla “Türk dili ve edebiyatı alanı”na başvuru yapabileceklerdir.
2.19. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Gerçeğe Aykırı Belge Verilmesi veya Beyanda Bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Gerçek Dışı Beyan ve Usulsüz İşlem” başlıklı bölümün 54’üncü maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.
2.20. Bu Kılavuz’da yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler, “ilgili”lere ayrı ayrı tebligat yapılamayacağından uygulamalara yönelik açıklamalar, Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.
3. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.3. “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,”
3.4. Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin "kararı"na göre, atanacağı alana uygun olmak,
3.5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, “Adli Sicil Kaydı” bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise “sicil kaydı inceleme komisyonu”nca atanması uygun bulunmak,
3.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre devlet memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanun’un 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini “başvuruların son günü itibarıyla” doldurmuş olmak,
3.7. Açıktan atama çeşidiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesine göre; devlet memurluğundan (iki defadan fazla olmamak üzere) kendi istekleriyle çekilmiş olmak veya çekilmiş sayılmak,
3.8. Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası çeşidiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda; atandığı tarihe göre, ilan edilen başvuru tarihlerinin son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
3.9. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programları”ndan birini başarıyla tamamlamış olmak,
3.10. “Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi” olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,
3.11. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
3.12. Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,
3.13. Öğretmenliğe “ilk defa atanacaklar” bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18.08.1972 ve daha sonra doğumlu olmak),
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında; sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda; en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında “40 yaşından gün almamış olmak şartı” aranmaz.
3.14. Adaylık dönemi içinde (sağlık durumu hariç) görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,
3.15. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 puan türüne göre, atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,
3.16. Askerlik yönünden bakaya kalmamak (Askerlik hizmetinden muaf, tecilli ya da hâlen askerde olanlar başvuru yapabileceklerdir.),
3.17. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama çeşitleriyle başvuracaklar; 31/12/1971 ve öncesi doğumlulardan Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığını Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edeceklerdir).
4. BAŞVURU ÇEŞİTLERİ
4.1. İlk Atama;
Kamu görevlerine “ilk defa” atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak şartıyla;
a. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,
b. Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
c. Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,
ç. Aday devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,
d. Kamu kurum ve kuruluşlarında 399 dâhil kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar,
bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır
“İlk atama” çeşidiyle başvuracaklar, geçerli olan KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre değerlendirileceklerdir. Birden fazla sınava katılan adayların (2010 ve 2011), “yüksek olan KPSSP10 puanları” Başvuru Formu’na otomatik olarak yansıtılmıştır. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken lisans mezunu gibi KPSS’ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. Yüksek puan olması nedeniyle “ara sınıf” öğrencisi iken girilen sınav puanı Başvuru Formu’na yansıtılmış ise Elektronik Başvuru Formu’ndaki “KPSS Puanı” başlıklı seçenek üzerinden adaylar, kendileri değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.
“İlk Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18.08.1972 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında; sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda; “en az bir yıl” fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında, “40 yaş”ından gün almamış olmak şartı aranmaz.
4.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama;
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla;
a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar,
b) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar,
c) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar,
öğretmen olarak atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.
Hâlen çalışmakta olanların kurum muvafakatinin alınmasında, EK-5/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-5/b belgesi ya da Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısındaki ilgili bölümün, görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Kurumlar arası geçişi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, başvurularını onaylatabileceklerdir.
İki ve üç yıllık “eğitim enstitüsü, eğitim yüksekokulu, eğitim ön lisans veya lisans” mezunlarının bu atama yoluyla başvuruları kabul edilecektir.
Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunlarının “açıktan atama” başvuruları kabul edilmeyecektir.
Bu atama yoluyla atanacaklar; öğretmenlikten ayrılmış oldukları alanlarda başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuranlarda, Bakanlıkça düzenlenmiş “en son atama kararnamesi”nin bir örneği istenecektir. Kararnamesi bulunmayan “okul öncesi öğretmenliği / çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için onaylı atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi geçerli olacaktır.
Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde “iki alan” yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana; uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri ise, öğrenimi itibarıyla atanabilecekleri alana atanmak için başvuruda bulunabileceklerdir.
Bu madde kapsamında; başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler; yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınacaktır.
Askerlik ve yurt dışı dâhil olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirilen süreler, atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak, İlgi (e) Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 06/05/2010 tarihinden sonra askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında; eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanların aylıksız izinli olarak geçirilen süreleri, atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.
Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karar kapsamında; ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte, kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler, hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır.
Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmiş gibi gösteren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmiş gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır.
“Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda; 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS’ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmaz.
4.3. Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama;
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlardan pedagojik formasyona sahip olma şartı aranacaktır.
Bu madde kapsamında; başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır.
Hizmet sürelerinin hesabında; askerlik dâhil olmak üzere aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.
Hâlen çalışmakta olanların kurum muvafakatinin alınmasında, EK-5/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-5/b belgesi ya da elektronik ortamda Başvuru Formu’nun çıktısındaki ilgili bölümün, görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Kurumlar arası geçişi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, başvurularını onaylatabileceklerdir.
“Kurum içi atama” çeşidiyle başvuru yapacak Bakanlığımız personelinden muvafakat alma şartı aranmayacaktır.
Açıktan İlk Atama, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18.08.1972 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.
4.4. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması;
Aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;
a) "Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunları"nda ferdi ve takım müsabakalarında "ilk üç derece"ye girenler,
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde; "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları" ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları"nda, "ilk üç derece"ye girenler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların "takım sporları"nda en az “on kez” ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar,
öğrenim ve diğer şartları karşılamaları halinde, KPSS şartı aranmaksızın “beden eğitimi öğretmenliği” için başvuruda bulunabileceklerdir.
Bu kapsamdaki başvurular, belirtilen internet adresindeki “millî sporcu ekranı”ndan alınacaktır. Başvuru onayı, öncelikle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde yetki verilmiş bulunan birimce elektronik ortamda yapılacaktır. Burada uygun bulunan ve elektronik ortamda onaylanmış olan başvurular, Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Buralara, belgeler ile birlikte şahsen ya da vekâlet verilecek kişi tarafından başvurulacaktır. Yapılacak belge kontrolünden sonra uygun görülenler, elektronik ortamda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Millî sporcuların başvurularına ilişkin işlem süreci “ilk defa atama” kapsamında başvuracak adaylarda olduğu gibi yürütülecektir.
5. ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK PROGRAMLAR
5.1. Yurt İçi Programlar
Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların, hangi alanların öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelge’yle belirlenmiştir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adayların, hangi alanın öğretmenliğine atanabilecekleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurul kararları ile yargı kararlarına dayalı olarak aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile bu alanlara kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar, birlikte değerlendirilmek üzere aynı öncelikte başvuruda bulunabileceklerdir.
Buna göre;
a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine;
- Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar,
- Yurt içindeki tüm üniversitelerin “beden eğitimi ve spor yüksekokullarından” 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup mezun olanlardan, pedagojik formasyonu bulunanlar, başvuruda bulunabileceklerdir
b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine;
- 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret)” alan öğretmenliğine, karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 öğretim yılında ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanlardan,
- İş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alanlarından mezun olanlardan,
“Teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği”ne başvuranlar, kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.
Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04/3192 sayılı mütalaasına göre;
Rehber Öğretmenliği Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra rehber öğretmen açığının giderilmemesi durumunda, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın Felsefe alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların da bu alan öğretmenliğine atanmak için başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde ataması yapılanlar, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alanla ilgili “özel alan kredisinden az olmamak üzere” hizmet içi eğitim kursundan geçirileceklerdir.
Teknoloji ve Tasarım Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra, Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, El Sanatları Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Görsel Sanatlar/Resim, Grafik ve Fotoğraf, İnşaat Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Makine Teknolojisi, Matbaa, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Plastik Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanına kaynaklık teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmak için başvuru yapabileceklerdir. Ancak, bu şekilde atananlar, hizmet içi eğitim kursundan geçirileceklerdir.
Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04/3192 sayılı mütalaasına göre; Teknoloji ve Tasarım ile Rehber Öğretmen alanına yapılan başvurular, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanlar üçüncü, pedagojik formasyonu bulunmayanlar ise dördüncü öncelikli olarak değerlendirilecektir.
Alanlara kaynak yükseköğretim programları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki “Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge” bölümü ile “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir
5.2. Yurt Dışı Programlar
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (yurt içi üniversiteleri olarak değerlendirildiğinden) mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgelerini sunmaları hâlinde birinci öncelikli, söz konusu belgeyi ibraz edememeleri hâlinde KPSSP10’dan 75 ve üzerinde puan alanlar, ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir. Ancak, denklik belgesinde, “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. PEDAGOJİK FORMASYON
Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir.
Yakın Doğu Üniversitesince verilen İngilizce öğretmenliği için “İngilizce öğretmenliği sertifikası” hariç; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan belgeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik yapılmadığı sürece kabul edilmemektedir.
Geçerli kabul edilen belgeler:
a) “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi”,
b) 21 kredilik “pedagojik formasyon belgesi” (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler kabul edilecektir.),
c) 33 kredilik “ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”,
ç) İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası” (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil),
d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları “pedagojik formasyon belgesi”,
Bunlardan “sınıf öğretmenliği sertifikası” sınıf öğretmenliği hariç, diğer tüm alan öğretmenliği başvurularında geçerlidir.
Başvuruların son günü itibarıyla pedagojik formasyon belgesi için yapılan sınavlara katılarak başarılı olup formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir.
Eğitim fakültesi mezunları ve resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde (vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan, yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir.
7. BAŞVURU, TERCİHLER VE ONAY İŞLEMLERİ
7.1. Başvurular
7.1.1. Öğretmenlik başvuruları, 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarında kabul edilecektir.
Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, başvurularını 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu’nu kullanarak yapacaklardır. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak Form’un “Başvuru Onay Büroları”nda onaylatılması gereklidir.
Adayların başvurularını onaylatmaları için, aşağıda belirtilen belgelerin, asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte, “Başvuru Onay Büroları”na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin birer örnekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp teslim alınarak “asıl”ları adaylara geri verilecektir. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.
Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adayların, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.
7.1.2. Başvuru Formu üzerinde beyan edilen bilgilerden sadece adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle Kılavuz, dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir ( Başvuru ve onay süresi dolduktan sonra adayların itirazı ya da düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.).
7.1.3. Başvuru Formu’na, adayların kimlik bilgileri ile KPSSP10 puan türü yansıtılmıştır. Adaylar, Form üzerinde; atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi ve tercihlerini seçtikten sonra, adres bilgilerini gireceklerdir.
7.1.4. “Açıktan ve kurumlar arası atama” biçimleriyle başvuracak olanlar, başvurularını 81 il millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. Adaylar, Başvuru Form’u üzerinde; atama çeşitlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı ili, tercihlerini, adres bilgilerini ve hizmet süresi bilgilerini gireceklerdir.
7.1.5. Aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem, başvuruyu kaydetmeyecektir.
7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler
Adaylar, başvuruda ve göreve başlamada istenilen belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Belgelerin birer örnekleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp teslim alınarak belgelerin asılları adaylara geri verilecektir.
7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri Elektronik Başvuru Formu’na otomatik olarak yansımayan adaylardan),
b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için “İngilizce öğretmenliği sertifikası programları”ndan birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin kurumca onaylı örneği,
c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen "yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi"
ç) Felsefe bölümü mezunlarından, 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına; sosyoloji bölümü mezunlarından, 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge, pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, “programa kayıt tarihini gösteren belge” (Mezuniyet belgesinde “kayıt tarihi” yazılı olanlardan ayrıca bu belge istenmeyecektir.),
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan “muvafakat belgesi”,
f) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan, hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
g) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Kararnamesi bulunmayan “okul öncesi öğretmenliği / çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri” için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir.),
ğ) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan, hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
h) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan, en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
ı) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği veya kurumca onaylı örneği,
i) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı,
j) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir YÖK tarafından verilmiş belge,
k) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge,
l) Pedagojik Formasyon Belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı,
ilgili adaylardan istenecektir.
"Tüm atama" çeşitlerine göre başvuru yapacakların; "sağlık, adli sicil, askerlik durumları" ile “Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama” çeşidine göre başvuru yapacakların; "Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları" Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilecektir.
Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde, bu belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir.
Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilir
7.3. Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla "ilk atama" kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanların bulundukları eğitim kurumundaki görevleri ve sözleşmeleri devam edecektir.
Sözleşmeli öğretmenlerden kadrolu öğretmenliğe atananlar, atandıkları ilde göreve başlamak zorunda olduklarından görevli oldukları eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile yapılan sözleşmeleri feshedilecektir.
7.4. Tercihler
Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecektir.
Tercih dışı seçenek olarak;
a) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.
b) “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.
seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur.
Tercihlerine atanamayan adaylardan, tercih dışı seçenek olarak (a) seçeneğini tercih edenler, boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaklardır. (b) seçeneğini tercih edenler, öğretmen kontenjanı verilen eğitim kurumları için bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.
Bilişim teknolojileri alanında; “bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü / bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
“İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği” mezunu aday öğretmenler, sadece ilköğretim okullarını tercih edebileceklerdir.
Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.
Sözleşmeli öğretmenler, görevli bulundukları “il”de kendi alanlarında kontenjan bulunması halinde bulundukları eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Söz konusu eğitim kurumları sadece, sözleşmeli öğretmenlerin tercihine sunulacak olup bunlar kendi eğitim kurumlarını 25 kurum tercihi arasından istedikleri sırada tercih edebileceklerdir. Hâlen sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına, ihtiyaç nedeniyle, il milli eğitim müdürlüğü tarafından kontenjan verilmiş ise bu eğitim kurumları, diğer adaylar tarafından da tercih edilebilecektir.
Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç), tercihlerde değişiklik yapılamayacağından tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.
7.5. Başvuru Formu’nun Doldurulması
Elektronik Başvuru Formu’nun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları;
7.5.1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresine giriniz.
7.5.2. Sayfada, Elektronik Başvuru Formu’na ulaşmanız için 4 farklı link bulunacaktır: “İlk Atama Başvuru İşlemleri”, “Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama Başvuru İşlemleri” ve “Kurumlar Arası Yeniden Atama, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Başvuru İşlemleri” ve “Millî Sporcu Başvuru İşlemleri” linklerinden size uygun olan birisini tıklayınız.
7.5.3. Karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. T.C. Kimlik Numaranızı ilgili “kutu”ya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz “alan”ı seçerek “Giriş” tuşuna tıklayınız. Resimli “Elektronik Başvuru Formu” ekranı gelecektir. İlk atama başvuru ekranında bulunan KPSSP10 puanı ise ÖSYM’den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılmıştır. Tüm başvuru ekranlarındaki kimlik bilgileri ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.
1) Başvuru ekranında; “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı gelenler ile nüfus cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarası’nı doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.
2) KKTC vatandaşları, başvuru girişi sırasında ekranda “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için; EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 419 52 51) gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar, yapılacak düzeltme işlemi sonrasında, ÖSYM’ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir.
3) İlk Atama başvuru ekranında; “Başvuruya esas puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!” uyarısı gelen adayların seçilen alana, baĢvuru hakları bulunmamaktadır.
4) İlk Atama başvuru ekranında; “Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!” uyarısı gelen adayların, KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan baĢvuru hakları bulunmamaktadır.
ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesi’ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM’ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-4 dilekçe örneği doldurularak Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.
5) Ataması yapılan adaylar, bağlı oldukları askerlik şubesinden temin edecekleri Askerlik Durum Belgesinin bir örneğini atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6) Başvuru ekranında;
a) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”,
b) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)
c) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)”
ç) Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”,
d) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”,
e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”,
f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”,
uyarıları ile karşılaşılabilir.
Bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların, başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi ve başvuru ekranının aktif hâle getirilebilmesi için, EK-4 dilekçe örneğini doldurarak bu dilekçelerini Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının EK-3’te verilen iletişim adreslerine, "e-posta" yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
7) Geçerli KPSSP10 puanının sınava girilen yılı, adaylarca başvuru ekranında tercih edilerek belirtilecektir. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu Başvuru Formu’na yansımış olan adayların, bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından, geçerli sonucun yılını dikkat ederek tercih etmeleri gerekecektir. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacak, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.
Lisans öğreniminin son sınıfında öğrenci iken sınava girenlerden, sınava girdiği dönemde mezun olamayıp daha sonraki dönemlerde mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Ancak, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak, içeriğinde “KPSS’ye katıldığı ……/…… eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüştür.” ifadesinin bulunduğu belgenin "onay bürosu"na teslim edilmesi gerekmektedir.
8) Elektronik Başvuru Formu’nda mezun olduğunuz yükseköğretim programı, “seçmiş olduğunuz alan karşılığı”nda, TTK’nin 80 sayılı karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde, mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları, listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
Adayların mezun olduğu yükseköğretim programı, atanacağı alana kaynak olduğu hâlde, listelenen programlar arasında yer almıyor ise adaylar,“diploma / mezuniyet belgesi örneği” ile birlikte “EK-4 dilekçe örneği”ni doldurarak Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının EK-3’te verilen iletişim adreslerine e-posta yoluyla göndereceklerdir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK’nin 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” listesine ilave edilecektir.
“Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” biçimleriyle başvuruda bulunacak adaylardan, Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı, seçmiş olduğunuz alana artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. Bu adayların, listeden “Diğer Program Girişi”ni seçtiklerinde açılacak olan ilgili “kutu”ya, mezun olduğu yükseköğretim programının “tam adı”nı yazmaları gerekmektedir.
Yurt dışı üniversitelerde mezun olup mezuniyetleri öğretmenliğe kaynak olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği verilenlerde, Başvuru Formu’nda mezuniyet bölümüne denklik belgesinde yer alan denklikle ilgili ifade yazılacaktır.
9) Elektronik Başvuru Formu’nda “mezun olunan yükseköğretim kurumu”ndan alınmış mezuniyet belgesinde yer alan “mezuniyet tarihi” ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için “üniversiteye kayıt tarihi”nin de girilmesi zorunludur.
10) Eğitim fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş ve lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur. Alacakları belgede, “sayı alanı” boş olan adayların, ekranda ilgili alana “0 (sıfır)” girmeleri gerekmektedir.
Pedagojik formasyon şartı aranan yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuru sayfasında, “Pedagojik formasyon belgesi var” kutusu bulunacaktır. Belgesi bulunanların, bu bölümü işaretledikten sonra, ilgili kısımlara belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri, belgesi bulunmayanların ise bu “kutu”yu boş bırakarak başvurularını kaydetmeleri gereklidir. Bu şekilde işlem yapılarak pedagojik formasyonu bulunmayan adayların atama önceliği belirlenecektir.
11) Başvurunuzu sadece “Başvuruyu Onaylatacağınız İl” alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru bürolarında onaylatabilirsiniz. Form’u farklı bir ilde onaylatmak isterseniz, Elektronik Başvuru Formu’nda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir.
12) Tebligat adres bilgilerinin (mahalle, sokak, numara, semt/ilçe, il ve posta kodu) tam olarak girilmesi zorunludur. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz.
13) Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama çeşidiyle başvuruda bulunacak adaylar, öğretmenlikte geçen süreleri ve varsa memurlukta geçen sürelerini hesaplamak için, göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini ilgili alanlara yazacaklardır.
14) Açıktan İlk Atama, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşitleriyle başvuracak olanlar, memurlukta geçen sürelerini hesaplamak için göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini ilgili alanlara yazacaklardır.
15) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da bu görevlerinden “adaylık”ları kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlardan , KPSSP10 puanıyla ilk atamaya başvuru yapacak adayların başvuru sayfasında yer alan “Hâlen bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmaktayım.” veya “Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmakta iken ayrıldım.” bilgi başlıklarının beyan edilmesi, bu seçeneği beyan edenlere açılacak olan, “Çalıştığı Kurum ya da Kuruluşun Adı”, “Görevi/Unvanı” ile “Aylık Derece ve Kademesi” bilgi başlıklarının da beyan edilmesi gerekmektedir.
16) Tercihte bulunurken, önce “İller” sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra “İlçe/Kurumlar” sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 25 (yirmi beş) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.). Diğer seçenekleri Kılavuz’un 7.4’üncü maddesindeki “Tercihler” başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz.
17) Form’daki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu tıklayarak Başvuru Formu’nu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak, Form’da girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde, ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak Form’daki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.
18) “İlk Atama, Açıktan Atama” biçimlerine göre başvuran adaylar; Elektronik Başvuru Formu’na girilen bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alamayacaktır. Bilgisayar çıktısı, başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir. Kurumlar Arası Atama yoluyla başvuranlar, isterlerse muvafakat belgesi yerine başvuru çıktısını onay bürosuna gitmeden önce alabileceklerdir.
19) Form’da fotoğrafları bulunmayan adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında Form’a yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere, disket / CD’ye aktararak başvuru bürolarına gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.
20) Elektronik Başvuru Formu’ndaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra Form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Belgeye dayalı geçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formu’nuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir.
21) Beden eğitimi alanına sınavsız olarak atanacak olan millî sporcuların başvuruları; T.C. Kimlik No ve alan seçimi yapılarak girilecek ekranda diğer öğretmen adaylarının yaptığı işlemler yanında ayrıca, “Millî Sporcuların Başvuru Bilgileri” bölümü mevcuttur. Bu bölümde yer alan “Uluslar Arası Yarışma”, “Olimpik Branş”, “Kategori”, “Müsabaka Türü”, “Derecesi” ve “Millî Oluş Sayısı” başlıklarının altındaki seçeneklerden durumlarına uygun bir seçenek tercih edilmek suretiyle tamamlanacaktır.
7.6. Başvuru Büroları
İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilk atama, açıktan / kurumlar arası yeniden atama, açıktan / kurumlar arası ilk atama ve millî sporcuların başvuruları, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise ilk atama başvuruları alınacaktır. Ayrıca, “beden eğitimi” öğretmenliği için başvuran millî sporcuların millîlik durumu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce, diğer şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir.
Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli, ihtiyacı karşılayacak sayıda yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. Bu komisyonda yer alacak personel, başvuru ve onay işlemleri için belirlenen masalarda görevlendirilecektir.
Başvuru bürosuna gelen adaylar, ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
BaĢvuru onay bürolarındaki görevlilerce çözümlenemeyen konular ile uygulamada tereddüt edilen hususlar hakkında Bakanlık ve taşra teşkilatı arasında bilgi alışverişini sağlayan “PGM İnsan Kaynakları Forumu” kullanılacaktır. Bakanlığa iletilecek soru / sorunlara verilecek cevaplar “çevirim içi” olarak izlenebilecek, bu sayede uygulamadaki birlikteliğin devamı sağlanacaktır.
7.6.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler
1. Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, büro görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formu’nun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülü’ne girilecektir. Adayın Başvuru Formu’nda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.
2. Elektronik Başvuru Formu’nda, adayın mezuniyet belgesi tarihi ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.
3. Onay Modülü’nde, adayın seçmiş olduğu “yükseköğretim programı” için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.
4. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olmuş adaylarca, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı “KPSS’ye katıldığı ……/…… eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüĢtür.” ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.
5. Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu “yükseköğretim programı”, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Bazı lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunanlar, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarından, “pedagojik formasyon derslerini aldığını ve bu derslerin kredilerini gösterir belge” alacaklardır. Bu durumda ilgili alanlara alınan bu belgenin tarih ve sayısının yazılması gerekmektedir.
BaĢvuruların son günü itibarıyla pedagojik formasyon belgesi için yapılan sınavlara katılarak başarılı olup formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik Formasyon Belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
Pedagojik Formasyon Belgesi’nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlardan, muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir.
7. Açıktan Atama, Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama, Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle öğretmenliğe başvuran adayların, öncelikte durumuna uygun atama yoluyla başvuruda bulunup bulunmadıklarının kontrol edilmesi gereklidir. Tanımlar, Kılavuz’un 10, 11, 12 ve 13’üncü sayfalarında yer alan 4’üncü maddede başlıklar hâlinde açıklanmıştır. Hatalı atama yoluyla Başvuru Formu’nu doldurmuş adayların onay işlemi yapılmayacak, yeniden giriş yapmaları sağlanacaktır.
8. Bu adayların, hizmet belgeleri dikkatle incelenerek adayın derece ve kademesi, memuriyetteki ve öğretmenlikteki hizmet süreleri, görevden ayrılış nedenine göre yasal bekleme süresini doldurup doldurmadığına dikkat edilecektir. Ancak, 2547 sayılı Kanun’a tabi olarak üniversitelerde görevli iken ayrılanlarda; 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır. Bunlara ait belgeler başvuru onayı süreci içinde elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre belirlenmiş e-posta adreslerine gönderilecektir.
9. Elektronik Başvuru Formu’nda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Form’a yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Form’a aktarılması sağlanacaktır.
10. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra, Başvuru Formu’nun “üç adet çıktı”sı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formu’nun “iki nüshası” belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
11. Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle başvuran adaylar, çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK-5/b belgeyi ya da bilgisayar çıktısını (rapor) beyan etmek zorundadır. Bu tür başvurular, kurum muvafakati verilmiş ise onaylanacaktır. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte “aday”a geri verilecektir. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.
12. Onaylanmış Başvuru Formu’nu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları, belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır.
7.6.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar
1. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
2. Lisans öğrenimlerinin ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSSP10 sonuçları geçersizdir.
3. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecektir. İlgili Dairenin değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A–5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Açıktan Atama, Açıktan İlk Atama, Kurum İçi Atama, Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle başvuru yapacakların “diploma, hizmet belgesi ve kararnamesi” taranarak en az 50 KB, en fazla 135 KB olacak şekilde Başvuru Onay Modülü’ndeki Açıktan Atama başlığı altındaki Evrak İşlemleri bölümünden, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderildikten ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra onay işlemi tamamlanmış olacaktır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanların, muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir.
7. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup “beden eğitimi öğretmenliği”ne başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.
8. Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.
9. Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların, millîlik durumlarıyla ilgili bilgi ve belgelerinin mevzuata uygunluğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde oluşturulacak başvuru onay bürosunda değerlendirilecektir. Uygun olanların başvurusu onaylandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilen il millî eğitim müdürlüğünün başvuru onay ekranına yansıyacaktır. KPSS belgesi hariç ilk atama kapsamında başvuran diğer adaylardan istenilen tüm belgeler millî sporculardan da istenecek ve bu belgeler incelendikten sonra uygun görülmesi hâlinde başvuru onaylanacaktır. Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilen millîlik bilgilerinin doğruluğu konusundaki sorumluluk, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan onay bürosuna aittir.
7.6.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
1. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan başvurular,
2. Başvuru takvimi dışındaki başvurular,
3. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış başvurular,
4. Geçersiz KPSSP10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular,
5. Atama alanı ve biçimini yanlış seçenlerin başvuruları,
7. Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları,
8. Hizmet sürelerini fazla gösterenler ile memurlukta geçen hizmet sürelerini öğretmenlikte geçmiş gibi gösterenlerin başvuruları,
geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu bağlamda; başvuru şartlarını taşımadığı hâlde, gerçeğe aykırı belge düzenleyerek gerçeğe aykırı beyanda bulunarak ya da evrakta tahrifat yaparak başvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atama yapılmış olsa bile, atamaları iptal edilerek haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8. ATAMA
8.1. İlk Atama
İlk defa atanacaklar ile açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama çeşitlerine göre başvuru hakkı bulunmasına rağmen KPSSP10 puanı ile ilk atama kapsamında başvuruda bulunmayı tercih eden adaylar, mezuniyetleri itibariyle TTK “kararları”nda atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarının atama önceliği esas alınarak “KPSSP10 puan üstünlüğü” esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirileceklerdir.
Aynı atama önceliği bulunan eğitim fakültesi dışındaki yükseköğretim programlarından mezun adaylar, “pedagojik formasyonu” ya da “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” programlarından birini;
§ Tamamlamış olmaları halinde, eğitim fakültesi mezunları ile eşit öncelikle değerlendirilecektir.
§ Tamamlamamış adaylar ise atanacağı alanın taban puanı üzerinde ve KPSSP10’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak şartıyla, yukarıda belirtilen adayların atanmalarından sonra, “kontenjan kalması halinde” değerlendirileceklerdir.
Kamu Personel Seçme Sınavı’nda almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla “eğitim bilimleri testi”ndeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda sırasıyla “genel kültür ve genel yetenek testleri”ndeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday “bilgisayar kurası” ile belirlenir.
8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama
Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama kapsamındaki başvurular, öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet sürelerine göre bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte göreve önce başlayana öncelik verilecektir. Eşitliğin devam etmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
8.3. Açıktan, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama
Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama kapsamındaki başvurular, memuriyetteki hizmet sürelerine göre bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama (8.2.) ile Açıktan, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama (8.3.) Çeşidine Göre Başvuru Yapacakların Tercihleri ve Atama Yöntemi:
1- Alanlar bazında ayrılan kontenjanlara yeterli başvurunun olmaması veya başvuran adayların tercihleri nedeniyle boş kontenjan kalması durumunda; boş kalan kontenjanlar aynı atama çeşidi içinde, başvuru yapmış potansiyel adayı bulunan diğer alanlara mevcut kontenjanların yüzdelik oranları dikkate alınarak aktarılacaktır.
Ancak, bir alana aktarılacak kontenjan, atama çeşidi içinde ayrılacak kontenjanın 3 katından fazla olamayacaktır. Aynı atama çeşidi içinde diğer alanlara kontenjan aktarımlarına rağmen atama çeşidine ayrılan boş kontenjan kalması durumunda; artan kontenjan diğer atama çeşidinde potansiyel adayı bulunan alanlara yüzdelik oranları dikkate alınarak aktarılacaktır.
2- Bu amaçla; il millî eğitim müdürlükleri, "açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" çeşidine ayrılan %7, "açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama" çeşidine ayrılan %3’lük kontenjan dilimlerinin alanlar bazında 3 katı eğitim kurumu belirleyerek sisteme yansıtacaklardır.
3- Adaylar, kendi alanı ve atama biçimine göre tercih etmek istediği eğitim kurumlarını, alan bazında sisteme yansıtılan 3 kat eğitim kurumundan 25 tercih sınırlılığı içinde seçebileceklerdir. Ancak, atama çeşidi ve alana yeterli sayıda başvurunun yapılması durumunda, atama çeşidine ve alanlara göre ayrılan kontenjanın 3 katı eğitim kurumu yansıtılması nedeniyle tercih edilen kurumların bazıları boş kalabilecektir.
8.4. Millî Sporcuların Atamaları
Bu kapsamdaki başvurular, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan Kılavuz EK-10 Tablo’da belirtilen önceliğe göre değerlendirilecektir.
Söz konusu Tablo’da belirtilen öncelikte, eşitlik olması hâlinde, "önce mezun olan"a, bunun da eşit olması hâlinde, "yaşı büyük olan"a öncelik verilecektir.
9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.
Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, EK-1 “Atama Takvimi”nde belirtilen göreve başlama tarihinde, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. Göreve ilk defa başlayacak öğretmenlerimizin, bulundukları illerde Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 06/09/2011 tarihinde başlayacak olan oryantasyon programına (uyum eğitimi) alınacaklarından, EK-1 “Atama Takvimi”nde belirtilen 05/09/2011 tarihinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle 05 Eylül tarihinden itibaren “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. “Sözleşme feshi”nin istenmesi hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
Göreve başlayacak adaylardan, bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır. ibaresi bulunanlara ait “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir.
9.1. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:
Öğretmen olarak ataması yapılanlar;
a) Başvuru esnasında istenilen belgeler,
b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
d) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,
ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, ilgili mevzuatına göre “millî sporcu
unvanını kazandığına dair belge” veya kurumca onaylı örneği,
e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı verenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır
Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”, Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.
1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca istenmeyecektir.
2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde, yasal süre içinde göreve başlamayanların atama işlemi, 657 sayılı Kanun’un 62 ve 63’üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Bu durumda olanların, atandıkları tarihten itibaren “1 (bir) yıl” dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir.
ATAMA TAKVİMİ Sıra No YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH
1 Duyuru Yapılması / Kılavuz'un Yayımlanması 09 Ağustos 2011
2 Başvuruların Kabul Edilmesi 18-24 Ağustos 2011
3 Atamaların Yapılması, Sonuçların Basın ve İnternet Yoluyla Duyurulması 26 Ağustos 2011
4 Atanan Öğretmen Adaylarının Göreve Başlamaları 05 Eylül 2011
Memurlar.Net

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder