Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Haziran 2011 Salı

KPSS Rehberlik Soruları ve Cevapları


SORULAR 1. BÖLÜM
1. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramıyla bağdaşmaz?
A) Rehberlik sistemli bir yardım sürecidir.
B) Rehberlik bireyin öznel dünyasına yöneliktir.
C) Rehberlik bireyin alternatifler üretmesine yardım sürecidir.
D) Rehberlik doğru olan bir görüşü bireye kabul ettirme söz konusudur. *
E) Rehberlikte bireyin kendini anlaması ve değerlendirmesi yönünde yardımcı olunur.

2.Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin amaçları içinde yer almaz?
A) Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma
B) Bireye çevresinde kendisine açık olan fırsatları görmesini sağlama
C) Bireyin vereceği kararlarında tavsiyelerde bulunma *
D) Bireyin çevresine uyum sağlamasında yardımcı olma
E) Bireyin var olan gizil güçlerini geliştirmesini sağlama


3. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre rehberliğin birincil amacı olan ve en üst basamakta yer alan ihtiyaç hangisidir?
A) Saygı
B) Ait olma
C) Kendini kabul
D) Kendini gerçekleştirme *
E) Güvenlik

4. Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Eğitimde önceliğin bireyin bilişsel gelişimine verilmesi
B) Meslek seçiminin zorlaşması
C) Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğü
D) İlerici eğitim anlayışının benimsenmesi*
E) Akıl sağlığına verilen önemin artması

5. Rehberliğin ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Öğrencileri her yönü ile tanımak gerekir
B) Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır
C) Rehberlik gönüllüğe ve işbirliğine dayanır.
D) Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
E) Rehberlik hizmetlerinden öğrencilerin yararlanması zorunludur.*

6. Öğrencilerin sağlık, kredi, burs, kayıt, yatılılık gibi ihtiyaçları hangi birim tarafından karşılanır?
A) Okul Öğrenci Klüpleri
B) Okul Aile Birliği
C) Okul Yönetimi
D) Okul Öğrenci Kişilik Hizmetleri*
E) Okul Rehberlik Servisi

7. Okul Öğrenci Kişilik hizmetleri kapsamına aşağıdaki hizmetlerden hangisi girmez?
A) Psikolojik danışma ve rehberlik
B) Öğrenci kayıt, kabul ve devamı
C) Yurt, yatılılık, kredi ve burs
D) Öğrenci ulaşımı*
E) Özel eğitim ve özel yetiştirme

8. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel özellikleri arasında yer almaz?
A) Rehberlik bir süreçtir.
B) Rehberlikte toplumun değer hükümleri çok önemlidir*
C) Rehberlik yardımı bireye dönüktür.
D) Rehberlik bireye yardım etme işidir.
E) Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

9. Okul psikoloğu, doktor, sosyal hizmetler uzmanı gibi uzmanlar hangi hizmet biriminde görev yapmaktadır?
A) Okul Öğrenci Kişilik Hizmetleri*
B) Okul Koordinatör Rehberlik Hizmetleri
C) Okul Yönetimi
D) Okul Rehberlik Servisi
E) Okul Aile Birliği


10. Bireyde kazandırılmak istenilen özelliklerden hangisi rehberliğin tanımı içerisinde yer almaz?
A) Problem çözebilme
B) Gerçekçi kararlar alabilme
C) Kapasitesini geliştirebilme
D) Güvenliğini sağlayabilme*
E) Çevresi ile dengeli ve sağlıklı uyum kurabilme

SORULAR 2. BÖLÜM
1. Aşağıdakilerden hangisi, bir rehberlik örgütünde bulunan başlıca servis birimlerinden değildir?
A)Oryantasyon
B)Yöneltme ve Yerleştirme
C) İzleme ve Değerlendirme
D) Araştırma ve Değerlendirme
E) Kendini Gerçekleştirme*

2. I- Rehberlik Hizmetlerinde öğretmenler ve yöneticilerle işbirliği içinde çalışma
II - Yönetici ve öğretmenlerle ortak ve yeterli bir rehberlik anlayışına sahip olma.
Yukarıda yer alan hizmetler rehberlik bölümünün hangi servis birimince gerçekleştirilmektedir?
A) Bireyi Tanıma
B) Psikolojik Danışma
C) Konsültasyon *
D) Yöneltme ve Yerleştirme
E) Oryantasyon

3. Okula yeni kayıt olan bir öğrenci idari katını ve ilgili müdür yardımcısını tanımamaktadır.
Bu öğrenci ile ilk ilgilenecek olan Rehberlik servis birimi hangisidir?
A) Oryantasyon*
B) Yöneltme ve Yerleştirme
C) İzleme ve Değerlendirme
D) Bilgi Toplama ve Yayma
E) Araştırma ve Değerlendirme

4. I. Sağlık durumu II. Akademik Başarısı III. Benlik Tasarımı IV. İlgi ve Yetenekleri V. Kişilik Özellikleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyi tanımada bilinmesi gereken özellikler arasında yer alır.
A) III, IV, V B) II, III, IV C)V
D) II, III, IV, V E) Hepsi*

5. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma hizmetlerinin ilkeleri arasında yer almaz?
A) Bireyleri tanımanın tek amacı ve gereği onların kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır.
B) Okullarda tanıma hizmetleri yeni gelen öğrencileri kapsar.*
C) Bilgiler objektif, geçerli ve güvenilir olmalıdır.
D) Özel ve gizli olmayan bilgilerden ilgili herkes yararlanabilir.
E) Takım halinde birlikte çalışmayı gerektirir.

6. Bireyde var olan benlik algısını belirlemede hangi servis biriminden yararlanılır?
A) Yöneltme ve Yerleştirme
B) Bilgi Toplama ve Yayma
C) Psikolojik Danışma
D) Müşavirlik
E) Bireyi Tanıma*

7. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımada kullanılan teknikler arasında yer almaz?
A) Gözlem B) Olay kaydı C) Zaman Çizelgesi*
D) Otobiyografi E) Dereceleme ölçekleri

8. Okullarda gerçekleştirilen psikolojik danışma uygulamaları hangi problem alanında yoğunlukla kullanılmaz?
A) Öğrencilerin başarısızlık ve öğrenme güçlükleri
B) Geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları
C) Kişisel ve sosyal problemler
D) Çevreye uyum ile ilgili problemler*
E) Aile ile ilgili problemler

9. Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacı ile yüz yüze görüşme yapılması hangi rehberlik hizmeti kapsamı içine girer?
A) Psikolojik Danışma*
B) Müşavirlik
C) Bireyi Tanıma
D) Bilgi Toplama ve Yayma
E) Konsültasyon

10. İnsanın doğuştan getirdiği potansiyellerinden çok sonradan kazanılanların insan yaşamı için daha önemli olduğunu savunan psikolojik danışma kuramı hangisidir? A) Psikoanalitik B) Bilişsel* C) Varoluşçu
D) Davranışcı E) Gelişimsel

11. Kendini Gerçekleştirmiş bireyin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kendi potansiyellerine güvenir
B) Kendini, başkalarını ve doğayı olduğu gibi kabul eder
C) İyi bir espri anlayışı vardır
D) Üst düzeyde bir zekaya sahiptir*
E) Başkalarını ve kendini takdir edebilir

SORULAR 3. BÖLÜM
1. Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği ile grupla psikolojik danışma arasındaki farklardan biri değildir?
A) Grup rehberliğinde bireylere kendilerine ilişkin konularda bilgi verilirken, grupla psikolojik danışmada kişinin kendini anlamasına ve kabul etmesine yardım edilir.
B) Grup rehberliği zihinsel, grupla psikolojik danışma ise duyuşsal bir süreçtir.
C) Grup rehberliği bireylerin dışında var olan olgularla grupla psikolojik danışma ise bireylerin yaşantıları, duyguları ve düşünceleri ile ilgilenir.
D) Grup rehberliğinde öğrencilerin bazıları öğrenme sürecinin dışında kalırken grupla psikolojik danışmada grup üyelerinin etkileşime bizzat katılmaları şarttır.
E). Grup rehberliği ancak uzman tarafından yürütülürken grupla psikolojik danışma tüm öğretmenler tarafından yürütülebilir. *

2. Korunmaya muhtaç çocuklara, yaşlılara ve özürlü bireylere yönelik psikolojik danışma hizmetleri hangi kurumlarda yürütülür.
A) Sosyal Yardımlaşma
B) Eğitim
C) Sağlık
D) Endüstri
E) Vakıf*

3. Okul öncesi dönemi çocuğuna yönelik kişisel rehberlik alanında gelişim dönemi özelliklerine uygun olarak aşağıdaki hizmetlerden hangisinin verilmesi uygun değildir?
A) Kendini anlaması ve keşfetmesi,
B) Güçlü ve sınırlı yönlerini kavraması,
C) Karar verme becerisi kazanması
D) Soyut düşünebilmesi*
E) Duygularını ifade edebilmesi

4. I. Yönergeleri izleme
II. Not tutma
III. Hızlı ve etkili okuma
IV.Karar verme
V. Etkin çalışma yöntemlerini kavrama
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ortaöğretim düzeyi öğrencilerinin eğitsel rehberlik alanında kazanması gereken davranışlardandır?
A)I, II, V B) II, III, V C) I, II, III
D)I, II, III, V E) Hepsi*

5. Öğrencilere meslekleri tanıması ve vücutlarında meydana gelen fizyolojik değişimleri kabullenmeleri konusunda rehberlik etkinlikleri düzenlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu etkinlikler hangi öğretim kademesinde ki öğrencilere uygulanmalıdır?
a. Okulöncesi eğitim
b. İlköğretim
c. Ortaöğretim*
d. Yükseköğretim
e. Açık öğretim

6. Uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararları hakkında İlköğretim I. Kademe öğrencilerine yönelik rehberlik etkinlikleri düzenlenmiştir. Burada rehberliğin hangi işlevi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır?
A) Önleyici*
B) Ayarlayıcı
C) Geliştirici
D) Uyum Sağlayıcı
E) Tamamlayıcı

7. Rehberlik hizmetleri ilk kez hangi alanda verilmeye başlanmıştır?
A) Eğitsel
B) Mesleki*
C) Ayarlayıcı
D) Geliştirici
E) Kişisel-Sosyal

8. Sınavlarda heyecanlandığını ve stresle başa çıkamadığı için başarısız olduğunu belirterek yardım isteyen öğrenciye hangi alanda rehberlik hizmeti verilir?
A) Tamamlayıcı
B) Eğitsel *
C) Kişisel-Sosyal
D) Mesleki
E) Geliştirici

9. İş ve İşçi Bulma Kurumuna ziyaret düzenlenerek meslekler, özellikleri ve alınma koşulları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik yapılan geziler hangi rehberlik hizmetleri alanı içine girer?
A) Geliştirici
B) Eğitsel
C) Tamamlayıcı
D) Mesleki*
E) Kişisel-Sosyal

10. Ailevi sorunları nedeniyle okula devamsızlık yapan öğrenciye yönelik yapılacak hangi rehberlik hizmeti uygun olur?
A) Uyum Sağlayıcı
B) Eğitsel
C) Kişisel-Sosyal*
D) Mesleki
E) Önleyici

11. Öğrenciyi meslek alanına yönlendirmede bireyin hangi özelliklerini bilmek gerekli değildir?
A) Fiziksel Özelliklerini
B) Özel Yetenek ve ilgilerini
C) Değer yargılarını*
D) Okul dışı yaşantılarını
E) Ailevi durumunu

12. I. Mesleğin kazanç durumu
II. Mesleğin gerektirdiği faaliyetler
III. İşverenin nitelikleri
IV. Mesleğe giriş koşulları
V. Meslekteki çalışma süresi
Yukarıdakilerden hangisi rehber öğretmenin meslek alanlarını incelerken bilinmesi gereken özelliklerdendir?
A) I, II, III
B) II, IV
C) I, II, III, IV
D) I, II, IV*
E) II, III, IV, V

13. Uygulanılan mesleki rehberlik etkinliklerinden sonra öğrencide gelişmesi beklenen mesleki gelişim görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Olumlu benlik algısı geliştirme*
B) Meslekleri keşfetme ve tanıma
C) Toplum yaşamında çalışmanın önem ve gereğinin farkına varma
D) Serbest zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları geliştirme
E) İş yaşamı ve çalışmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirme

14. Okulunda mesleki rehberlik etkinliklerini düzenlerken okul öncesi dönem öğrencilerini de kapsayan bir program hazırlayan rehber öğretmen hangi mesleki rehberlik ilkesine dikkat etmiştir?
A) Her birey tek ve benzersizdir
B) Bireye kendini anlama ve keşfetme imkanı verilmelidir
C) Bireyin kendini olduğu gibi kabul etmesi sağlanmalıdır
D) Karar verme stratejileri kazandırılmalıdır
E) Mesleki gelişim bir süreçtir*

15. Meslek seçiminin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu hangi kuramcı söylemiştir?
A) Super
B) Ginzberg*
C) Roe
D) Holland
E) Maslow
16. Roe mesleki rehberlik alanında kuramını geliştirirken kimden etkilenmiştir?
A) Parsons
B) Holland
C) Maslow*
D) Ginzberg
E) Super

17. İnsanları benzerliklerine göre altı kişilik tipine yerleştiren kuramcı hangisidir?
A) Holland*
B) Roe
C) Super
D) Ginzberg
E) Parsons

18. Bireyin meslek seçiminde psikolojik ihtiyaçların karşılamasını ölçüt aldığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Super’ın Benlik Kuramı
B) Psikoanalitik Kuram
C) Holland’ın Kişilik Kuramı
D) Roe’nin İhtiyaç Kuramı*
E) Ginzberg’in Gelişim Kuramı

SORULAR 4. BÖLÜM
1. Bireyin psikolojik ihtiyaç ve değerlerini, normal ve normal olmayan kişilik özelliklerini ölçmek isteyen öğretmenin hangi ölçme aracına uygulaması doğru olur?
A) Zeka Testi
B) Otobiyografi
C) Kişilik Testi*
D) Başarı Testi
E) Yetenek Testi

2. Öğrencileri ile ilgili bilgi toplayarak onları uygun mesleki alanlara yönlendirmek isteyen öğretmen hangi ölçme aracını kullanırsa amaca uygun bilgi edinebilir?
A) Başarı Testi
B) Problem Tarama Envanteri
C) Yetenek Testi*
D) Kişilik Testi
E) Zeka Testi

3. Bireye kendisine gösterilen mürekkep lekelerinden oluşmuş şekillerin neleri çağrıştırdığı sorularak alınan tepkilere göre kişiliği hakkında bilgi edinme amacıyla kullanılan ölçme aracı hangisidir?
A) İlgi envanteri
B) Uyum envanteri
C) Kişilik envanteri
D) Zeka testleri
E) Projektif kişilik testleri*

4. Öğrencilerinden bazılarının ders başarılarında ki düşüşü ve yüksek devamsızlıkları üzerine problem tarama envateri uygulama kararı alan öğretmenin öncelikli amacı nedir?
A) Araştırma
B) Sebebi ortaya çıkarma*
C) İhtiyaçları saptama
D) Yordama
E) Değerlendirme

5. Gözlem tekniğinin geçerlik ve güvenirliğini aşağıdaki etkenlerden hangisi düşürmez?
A) Gözlemcinin tutumları
B) Gözlenen bireyin farkında olması
C) Gözlemcinin beklentileri
D) Gözlenen ortamın doğal olması*
E) Gözlemcinin değer yargıları

6. I. Gözlem yapmadan önce bireyin hangi özelliğinin inceleneceği belirlenmeli.
II. Gruplar halinde gözlem yapılmalı
III. Kritik davranışlar gözlenmeli
IV. Gözlem öncesi bireye bilgi verilmeli
Gözlem sonuçlarının yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir olmasını isteyen öğretmen yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmelidir?
A) I, II B) I, II, III
C) Yalnız II D) I, III*
D) Hepsi

7. Öğrencilerin, birbirlerini ve kendilerini nasıl gördüklerini, gerçekçi bir şekilde değerlendirip değerlendirmediklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan öğretmen için sınıf içinde hangi tekniği uygulaması doğru olur?
A) Kimdir Bu?*
B) Sosyometri
C) Otobiyografi
D) Anekdot
E) Problem Tarama Listesi

8. Psikolojik danışma etkinliği sürecinde çözüm ve alternatiflerin üretilmesi hangi basamağın içinde yer alır?
A) Teşhis-tanı*
B) Analiz
C) Prognoz
D) Sentez
E) İzleme

9. Bazı öğrenciler, bulundukları grup içerisinde huzursuz ya da yalnız olabilirler. Böyle bir durum, öğrencinin okuldan soğumasına neden olabilir. Bu tür konumda olan öğrencilerin belirlenmesinde hangi tekniğin kullanılması uygundur?
A) Anket
B) Problem Tarama Listesi
C) Kimdir Bu?
D) Sosyodrama
E) Sosyometri*

10. Uyguladığımız ölçme aracı aynı gruba belli aralıklarla uygulandığında farklı sonuçlar veriyorsa bu ölçme aracının hangi özelliğinin düşük olduğunu gösterir?
A) Geçerlik
B) Güvenirlik*
C) Kullanışlılık
D) Uyumluluk
E) Yordayıcılık

11. Sınıf içinde uygulanılan ilgi envanteri verilen süre içinde hiçbir öğrenci tarafından tamamlanamamış ve öğrencilerin dikkatini dağıtacak kadar uzun ise ölçme aracı hangi özelliğinin yetersizliğinden dolayı kullanıma uygun değildir?
A) Güvenirlik*
B) Yordayıcılık
C) Geçerlik
D) Kullanışlılık
E) Uyumluluk

12. Uygulanılan problem tarama listesinden sonra bir öğrencide ailevi sorunların yoğunluk kazandığı belirlenmiştir. Bu sorunların çözümü için rehberlik servisi olarak aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurmalıdır?
A) Psikolojik danışma
B) Vaka incelemesi
C) Veli konferansı*
D) Sosyodrama
E) Gözlem

SORULAR 5. BÖLÜM
1. Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu üyeleri içinde yer almaz?
A) Sınıf Rehber Öğretmenleri
B) Okul-Aile Birliği Temsilcisi
C) Disiplin Kurulu Temsilcisi
D) Okul Müdürü
E) Okul Öğrenci Temsilcisi*

2. Okul rehberlik hizmetlerinden birinci dereceden sorumlu olan rehberlik görevlisi kimdir?
A) Koordinatör Rehber Öğretmen
B) Okul Müdürü*
C) Sınıf Rehber Öğretmenleri
D) İlçe Milli Eğitim Müdürü
E) Psikolog

3. Okul Rehberlik Hizmetleri sürecinde aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün görevleri arasında yer almaz?
A) Rehberlik hizmetleri okul yürütme kuruluna başkanlık etmek
B) Okuldaki rehberlik çalışmalarına doğrudan katılmak*
C) Koordinatör rehber öğretmen görevlendirmek
D) Rehberlik plan ve programlarını onaylayarak RAM’ne göndermek
E) Okulun yıllık rehberlik programının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak

4. Okul rehberlik hizmetleri bürosu ile okul yönetimi arasındaki eşgüdüm hangi görevli tarafından sağlanır?
A) Müdür Yardımcıları
B) Okul-Aile Birliği Başkanı
C) Rehber Öğretmenler
D) Koordinatör Rehber Öğretmen*
E) Disiplin Kurulu Başkanı

5. Nakil gelen öğrenci toplu dosyaları hangi rehberlik görevlisi tarafından incelenir ve değerlendirilir?
A) Sınıf Rehber Öğretmenleri*
B) Okul Müdürü
C) Rehberlik hizmetlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı
D) Koordinatör Rehber Öğretmen
E) Müdür Baş Yardımcısı

6. Öğrencilerin eğitici kol çalışmalarına etkin bir şekilde katılmalarının sağlanmasından hangi rehberlik görevlisi sorumludur?
A) Sosyal Hizmetler uzmanı
B) Ders öğretmenleri
C) Sınıf Rehber Öğretmenleri*
D) Okul Rehber Öğretmenleri
E) Koordinatör Rehber Öğretmen

7. Dersin işleyişini bozacak düzeyde sınıfta uygunsuz davranışlar gösteren öğrenci için sınıf öğretmeni öncelikle hangi birime başvurmalıdır?
A) Okul Rehberlik Servisine*
B) Okul Disiplin Kuruluna
C) Okul İdaresine
D) Velisine
E) Rehabilitasyon Merkezine

8. Öğrenciye yönelik bilgilerin toplu dosyalara işlenmesinde hangi rehberlik görevlileri birlikte çalışır?
A) Sınıf Rehber Öğretmeni-Okul Rehber Öğretmeni*
B) Okul Müdürü-Sınıf Rehber Öğretmeni
C) Koordinatör Rehber Öğretmen-Okul Rehber Öğretmeni
D) Rehberlik Servisinden Sorumlu Müdür Yardımcısı-Sınıf Rehber Öğretmeni
E) Sınıf Rehber Öğretmeni-Disiplin Kurulu Başkanı

9. Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu eğitim-öğretim süresi içinde yılda en az kaç kere toplanır?
A) Bir
B) İki*
C) Üç
D) Dört
E) Beş

10. Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehber Öğretmenin görevleri arasında yer almaz?
A) Öğrencilerin genel ve özel yetenekleri hakkında bilgi toplamak
B) Rehberlik programının uygulanışında sınıf rehber öğretmenine yardım etmek.
C) Danışmanlık yaptığı öğrencilerin uyum ve gelişimlerin takip etmek
D) Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulunu kurmak*
E) Okulun öğretim programları, mevzuat ve değişikliklerinin öğrencilere duyurulmasını sağlamak

Tüm KPSS Rehberlik Ders Notlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız 

Benzer Yazılar24 yorum:

 1. cevaplar nerde ya

  YanıtlaSil
 2. Cevaplar; şıkların sonuna yıldız konularak belirtilmiştir.

  YanıtlaSil
 3. çok tşkler yaptığınız tüm uğraşlar için :)

  YanıtlaSil
 4. çok güzel sorular da bizim hoca sınavı klasik yapacak acaba ne gibi sorular sorabilir? yardımcı olursanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 5. cevapları nereden ulaşabiliriz? acil...

  YanıtlaSil
 6. ****** yıldız yani şıkların yanındaki yıldızlar güzel cevaplar !

  YanıtlaSil
 7. son bes senenın cıkan sorular mı bunlar

  YanıtlaSil
 8. Cevaplar yanlış değil mi

  YanıtlaSil
 9. cevaplar nerde ?

  YanıtlaSil
 10. Yanlış cevaplar var bilginize

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hangi sorular yanlış söyleyebilir misiniz?

   Sil
 11. Hangi cevaplar yanlış peki söyleyebilir misiniz?

  YanıtlaSil
 12. sorular dogru arkadaslar

  YanıtlaSil
 13. Elinize sağlık. çok teşekkü ederim.

  YanıtlaSil
 14. Teşekkürler hocam :)

  YanıtlaSil
 15. bence soruların yanına cevapların konulması saçmalık kere saçmalık napalım nefsimizlemi savaşalım koy alta bi anahtar olsn bitsin

  YanıtlaSil
 16. Cok tesekur ederiz👍👍

  YanıtlaSil
 17. 3. bölüm 15. soru sıkıntılı gibi cunku gınzberg değil super olması gerek gibi geldi bana

  YanıtlaSil
 18. Süper olacak doğru ve beşinci bölümde birinci soru a olacak 9. Soru da il rehberlik yürütme kurulu senede 2 kez toplair ancak okul 3 kere

  YanıtlaSil
 19. 1. bölüm 4. sorunun cevabı yanlış değil mi?ders notlarında yanlış denilen cevap var

  YanıtlaSil
 20. Arkadaşlar acaba bunlar çıkmış sorumu yoksa normal sorumu

  YanıtlaSil