Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

26 Haziran 2011 Pazar

Eğitime Erişim ve Devamın İzlenmesi


yaz dönemi seminer çalışma konusu, İlköğretimde Seminer Dönemi Mesleki Çalışma Konuları,  
 EĞİTİME ERİŞİM VE DEVAMIN İZLENMESİ

Türkiye insan hakları sözleşmesi ve Avrupa birliğine giriş sürecinde uluslar arası düzeyde eşitlik konusuna ağırlık vererek çeşitli alanlarda ıslahatlar yapmaya başlamıştır.Bu yeniliklerin bir adımı da eğitimde fırsat eşitliği,herkese her yaşa eğitim gibi çalışmalar ve bu alanda Türkiye genelinde kampanyalara imza atmak olmuştur.

Ülkemizde  eğitim konuları devletin önem verdiği konular arasında ilk sırada yer almıştır. Zorunlu eğitim çağındaki çocukların temel eğitim hakkı Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar hazırlanan tüm anayasalarda teminat altına alınmıştır. Bunun yanı sıra uluslararası topluluk tarafından benimsenen ilköğretimle ilgili küresel ilke ve hedefler de benimsenmiş ve bunlar ulusal kararlarla garanti altına alınmıştır. Bu kapsamda ilköğretimin zorunlu ve ücretsiz olması, eğitimin fırsat eşitliği temeline dayalı olarak yürütülmesi, hem Anayasada (1961 ve 1982 Anayasaları) hem de Millî Eğitim Temel Kanunu (1973) ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda (1961) yer almaktadır.

Ülkemizin beş yıllık kalkınma planları incelendiğinde 1970’lerde başlayan ilköğretimin tüm çocuklara yaygınlaştırılması hedefinin her plan döneminde gündemin ilk sırasında yer almasına rağmen bu hedefin bir türlü gerçekleştirilemediği görülmektedir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için hedeflenen okullaşma oranı %95,6, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için ise %100’dür (Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013).
2000 yılında Dünya Eğitim Forumu’nda da 2005 yılına kadar ilk ve orta öğretimde cinsiyet farklılıklarının ortadan kaldırılması ve 2015 yılına kadar tüm eğitim kademelerinde özellikle kız çocuklarının aleyhine işleyen cinsiyet eşitsizliğinin aşılarak eşitliğin başarılması ve tüm çocukların ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitime erişimleri hedeflenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitime erişimde cinsiyet eşitliğini sağlamak için 2002 yılında Haydi kızlar Okula Kız çocuklarının eğitime erişimi projesini başlatmıştır. Bu proje yalnızca kız çocukları için eğitim fırsatlarının artırılmasını değil, aynı zamanda kız çocuklarını okula devam etmekten ve okulda başarı göstermekten alıkoyan tüm engellerin sistematik biçimde ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Haydi Kızlar Okula, Kız Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası, zorunlu eğitim çağında olup eğitim hakkından yoksun kalan çocuklar arasında kız çocuklar üzerine odaklanılarak tüm çocuklar için kaliteli eğitime erişimi sağlamak anlamına gelmektedir. Kampanya üç aşamada gerçekleşmektedir;

1. Kampanyanın Tasarımı 2002-2003

Bu aşamada sorunun tanımlanması ve büyüklüğünün saptanması için “Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi “ araştırması yapılmıştır. Kampanyanın hazırlık aşaması olan bu evrede bakanlıktaki ve illerdeki örgütlenme modeli geliştirilmiş ve Kampanya da kullanılmak üzere materyal hazırlanmıştır.

2. Kampanyanın Uygulanması 2003-2006

Proje 17 Haziran 2003 tarihinde Van ilinde başlatılmıştır. İlk yılında kız çocukların okullulaşma oranlarının en düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 10 ilde yoğunlaşmıştır (Harita1.). Bu aşamanın ilk bir yılında il/ilçe ve okul yöneticilerinin kapasitelerini geliştirme ve kampanya örgütlenmesini sağlama çalışmaları gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalar ve illerin sahiplenmesiyle kampanya toplumsal bir seferberliğe dönüşmüştür.

2005 YILINDA KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMASINA DESTEK KAMPANYASI KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIN BAŞLATILDIĞI İLLER
AFYON, ANTALYA, BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALAE, ÇORUM, DENİZLİ, ESKİŞEHİR, HATAY, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA, MALATYA, MUĞLA, ORDU, SAKARYA, SAMSUN, SİVAS, TEKİRDAĞ, TRABZON.

Şekil 2. Haydi Kızlar Okula Kampanyası Uygulama Süreci Döngüsü
Örgütlenme ve kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında gerek merkezi gerekse yerel düzeyde aktörlerin iş tanımları, kampanya süreçleri ve ikna çalışmaları hakkında kapasite geliştirme çalışmaları,muhtar kayıtları, ev halkı tespit fişleri, aşı kartları, alan taramaları vb. yoluyla tespit ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İllerin Merkez yürütme kuruluna gönderdikleri raporlar aracılığıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatının özveri ve titizlikle yürüttüğü kampanya eğitime erişim göstergelerinde ve eğitime erişim cinsiyetler arası farkın azaltılmasında önemli gelişmeler sağlamıştır. Ancak Grafik 3’de de görülebileceği gibi kampanya 2007 yılında duraklamaya girmiştir. Artık geride okula kazandırılması gereken zorlu bir grup kalmıştır. Bu durum bu grubun okullulaşması için özel politika ve stratejiler geliştirilme gerekliliğini ortaya koymuştur.
3. Kampanyada rol değişikliği ve sürdürülebilirlik veya kurumsallaşma süreci 2007-2008

İlköğretim Genel Müdürlüğü 2003 yılından itibaren sürdürülen ‘kampanya’ çalışmalarını kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yeni yaklaşımlar benimsemiştir.
a) Mevcut veri tabanlarının kullanılması ve güçlü bir izleme sistemi

Mevcut Veri Tabanlarının Kullanılması: Okullaşma oranının %100 olmaması bir yana, bu eksikliğin özellikle, kız çocuklar aleyhine ve hem kız çocuklar için hem de erkek çocuklar için kırsal bölgeler ve görece yoksul yerlerde daha belirgin olduğu görülmektedir. Gerek okullaşma oranı, gerek okula zamanında kaydolmama ve gerekse erkek ve kız çocuklar arasında görülen cinsiyete dayalı farklılaşmalar ülkemizde bölgelere göre değiştiği gibi, bölge içinde illere göre de değişmekte, hatta il içinde ilçelere göre de değişim gösterebilmektedir. Bu durum merkezi politikalar yerine yerel politikaların sorunun çözümünde daha etkili olacağının bir göstergesidir. Merkezden yürütülen erişim stratejileri zamansal iyileştirmeler sağlasa da erişim ve devamın sağlanmasında yeni strateji ve politikalara ihtiyaç duyulmuş ve İlköğretim Genel Müdürlüğü eğitime erişim ve devamın izlenmesi ve sağlanmasında yeni yaklaşımlar belirlenmiştir. Bu amaçla e-okul veri tabanına eklenen bir modül ile okula hiç kaydolmamış ve devamsız öğrencilerin okul bazında izlemesi yapılmakta, yaş, cinsiyet ve nedenlere ( Grafik 5) bağlı olarak sorunlar tespit edilmekte ve çözümlenmesi için yeni merkezi ve yerel çözümler stratejiler geliştirilmektedir. Bu kapsamda zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kayıtsız ve kayıtlı olduğu halde devamsız çocukların tespit edilmesi, ikna çalışmaları, kaydolmama/ devamsızlık nedenlerine bağlı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Eğitime kayıtsızlığın nedenleri 5 başlık altında 26 nedene göre sorgulanmaktadır. Eğitime kayıtsızlığın başlıca nedenleri;
1. Nüfus ve Adres Kaydıyla İlgili Sorunlar;
• Adresten taşındı yeni adresi biliniyor,
• Adresten taşındı yeni adresi bilinmiyor,
• Adres bileşenleri yanlış,
• Nüfus yaşı ile fiziki yaşının farklılığı,
• Nüfus cüzdanının bulunmaması ya da geç çıkartılması,
• Birden fazla nüfus kaydı olması,
• Vefat ettiği halde nüfus kaydının düşmemesi,
• Yurtdışına çıktığı halde adres kaydının düzeltilmemesi,
• Vatandaşlıktan çıktığı halde nüfus kaydının düzeltilmemesi,
2. Çalıştırılan Çocuklar;
• Ev hizmetlerinde çalıştırılan çocuklar,
• Gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalıştırılan çocuklar,
• Sanayi ve hizmet sektöründe çalıştırılan çocuklar,
• Sokakta çalıştırılan çocuklar,
3. Engellilik Hali;
• İşitme engelli,
• Görme engelli ve/veya görme bozukluğu,
• Ortopedik engelli,
• Özel özel eğitim merkezine gittiği için İlköğretime kayıtsız,
• Zihinsel engelli,
4. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Boyut;
• Aile çocuğun yaşı küçük diye kayıt yaptırmıyor,
• Ailevi nedenler,
• Ekonomik yetersizliği nedeniyle giderlerin karşılanamaması,
• Geleneksel nedenler,
• Göçerler,
• Yerleşim biriminde ilköğretim okulunun bulunmaması
5. Diğer
• Mezun,
• Veli isteğiyle erteleme (15. Madde).

Merkezi düzeyde e-okul veri tabanı ile il, ilçe ve okul düzeyinde net okullulaşma oranları izlenerek ve veriler değerlendirilerek il eğitim durum raporları hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar kampanya ana hedefi olan çağ nüfusunun yüzde 100 okullulaştırılması için etkin stratejiler geliştirilmesine yöneliktir.
a) Okul Tabanlı Çalışma (Okulların Çözüm Üreten Merkezler Haline Getirilmesi): Haydi Kızlar Okula Kampanyası’nın başarılı olmasının nedenleri arasında kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler başta olmak üzere bütün birimlerin büyük katkıları ve çalışmalara aktif katılımda bulunmuş olmasıdır. Ayrıca; il ve ilçelerimizde sivil toplum örgütleri ile birlikte başarılı sonuçlara ulaşılmıştır.

Bütün bu çalışmaların yanında illerimiz web tabanlı izleme sistemleri kurmuş ve okula kazandırılan çocukların devam durumlarının izlenmesi için “izleme formları” geliştirilmiştir. Bazı illerimizde de okula kazandırılan çocukların yarıyıl tatillerinde kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile tatil zamanlarını değerlendirmeleri için programlar hazırlanmıştır. Bu ve benzeri deneyimler ve çocukların okula kazandırılmasında yerel strateji geliştirilip uygulama gerekliliği nedeniyle kampanyada dört düzeyden oluşan örgütlenme modeli geliştirilmiştir.
1. Düzey; okul düzeyi,
2. Düzey; ilçe düzeyi,
3. Düzey; il düzeyi,
4. Düzey; merkezi/Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Bu örgütlenme modeline uygun rol ve görev dağılımları öngörülmüştür.
Okul Düzeyi:

1. Okula kaydı olmayanlar ve devamsız konumdaki çocukların okula kazandırılması amacıyla okulda ikna ekiplerinin kurulması. Bu ekiplerde okul müdürü, öğretmen, muhtar veya ihtiyar heyeti, sağlık ocağı personeli, imam, okul aile birliği başkanının yer alması.
2. Okula kaydı olmadığı tespit edilmiş çocuklar ile okula kayıtlı olup devamsız konumdaki öğrencilerin ev ziyaretlerinin yapılması
3. Okula niçin kayıt yaptırmadıkları ve devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi
4. Okula kayıt ve devam için okul bazlı bir eylem planının geliştirilmesi
5. İkna çalışmalarının yürütülmesi

      6. Okula kaydın yapılması ve devamın sağlanması
7. Yetiştirici sınıflara yönelik çalışmaları planlama ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi
8. Okula kaydı olmayan ve devamsız konumda bulunan çocukları e-Okul veri tabanı üzerinden izleme çalışmalarının yürütülmesi


İlçe Düzeyi:

1. İlçenin ilköğretim net okullulaşma oranının bulunması ve bu duruma bağlı olarak çözümlerin geliştirilmesi
2. Zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime devamsız konumdaki öğrencilerin ilçe ölçeğinde tespit edilmesi ve ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması
3. Tespitlerin yaş grupları, cinsiyet ve nedenlerine göre ön analizinin yapılması
4. Sorunun çözümüne yönelik ilçe ölçeğinde eylem planı hazırlanması
5. Yerel kaynakların harekete geçirilmesi
6. Okul müdürlerine yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi
7. İlköğretim müfettişlerinin okullar düzeyinde izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütmesi

İl Düzeyi:

1. İlin ilköğretim net okullulaşma oranının bulunması ve bu duruma bağlı olarak çözümlerin geliştirilmesi
2. Zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime katılmamış çocukların ve okula kayıtlı olup devamsız konumdaki öğrencilerin il ölçeğinde tespit edilmesi ve ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması
3. Tespitlerin yaş grupları, cinsiyet ve nedenlerine göre ön bir analizinin yapılması
4. Sorunun çözümüne yönelik il ölçeğinde eylem planı hazırlanması
5. Yerel kaynakların harekete geçirilmesi
6. İlçe Milli Eğitim Müdürlerine yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi
7. İlköğretim müfettişlerinin okullar düzeyinde izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütmesi

Bakanlık Düzeyi:

1. Zorunlu eğitim çağında olup okula hiç kaydı olmayanların Adres Kayıt Sistemi ile e-Okul veri tabanlarının karşılaştırılarak adres, yaş ve cinsiyete göre ayrıştırılmış olarak tespit edilmesinin sağlaması,
2. Mevcut verilere göre il ve ilçe düzeyinde net okullulaşma oranlarını belirlemek ve il ve ilçelerin durumlarını ortaya koymak
3. Analizlere ve il, ilçe çalışmalarına göre il ve ilçelerin eğitim karnelerinin hazırlanmasını sağlamak
4. Net okullulaşma bakımından en sorunlu illerin harekete geçmesine yönelik kapasite geliştirme ve çözüm üretme toplantılarını organize etmek

      5. Okula kazandırılan ve devamı sağlanan çocukların durumlarını izlemek ve raporlamak
6. En sorunlu illerin ziyaret edilerek harekete geçirilmesine destek vermek
7. İlgili kamu kuruluşların harekete geçirilmesini sağlamak


Sorun Odaklı Strateji ve İyileştirmeler

1. İlköğretime Zamanında Kaydolmama Sorununun En Fazla Yaşandığı Bölge ve İllerde Nedenlerin Belirlenerek Zamanında Kaydolmayı Sağlamaya Yönelik Strateji Geliştirilmesi Araştırması: İzleme çalışmaları kapsamında ilk fark edilen sorun zamanında kaydolmama (geç kayıt) sorunudur ( Grafik 5).

       Türkiye genelinde görülen bu sorunun nedenlerinin belirlenmesi ve merkezi strateji geliştirilmesi için zamanında kaydolmama sorunun en çok yaşandığı 10 ilde (Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Osmaniye Şanlıurfa) “İlköğretime Zamanında Kaydolmama Sorununun En Fazla Yaşandığı Bölge ve İllerde Nedenlerin Belirlenerek Zamanında Kaydolmayı Sağlamaya Yönelik Strateji Geliştirilmesi” araştırması yapılmıştır. Söz konusu araştırma bulgularından hareketle strateji geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

2. Yetiştirici Sınıflar Öğretim Programı: Eğitime erişimin sağlanması için yürütülen Merkezi Politika ve stratejilerin biri de Yetiştirici sınıf öğretim programıdır Grafik 5’de de görüldüğü gibi 10-14 yaş gruptaki çocukların eğitime erişimine yönelik özel bir çalışma yapma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Haydi Kızlar Okula kampanyasının ara değerlendirme sonuçları ve uygulayıcı görüşleri okula kazandırılan 10-14 yaş grubundaki çocukların okula devam ve uyum sorunları yaşadıklarını göstermiştir. Mevcut düzenlemeler ve yapılan çalışmaların da bu grubun okula kazandırılmasında yeterince etkili olmadığı uygulayıcılar tarafından sık sık dile getirilmiştir. Çocukların okula erişiminin sağlanması ve farklı yaş gruplarındaki çocukların yaşıtlarıyla birlikte okula devam ve uyumlarının sağlanması amacıyla geliştirilen Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (Telafi Eğitimi) 81 ilde uygulanmaktadır. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı, zorunlu eğitim çağı kapsamında olup, çeşitli sebeplerle öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış, okula hiç kayıt olmamış ya da sürekli devamsız olan 10-14 yaş grubundaki çocukların eğitimlerine akranları ile birlikte devam edebilecekleri yeterlilikleri kazandırarak, ilköğretime devamlarının sağlanmasını düzenleyen uygulamanın genel adıdır. YSÖP kapsamda programın başladığı günden bu güne yaklaşık 28 bin çocuğun okula kaydı ve devamı sağlanmıştır.

3. Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli: İlköğretime erişim kadar önemli olan bir diğer eğitim göstergesi de ilköğretimden diplomalı mezun olanların oranıdır. Ülkemizde ilköğretim 8 yıla çıkarılmış olmakla birlikte, kayıtlı öğrencilerin devamlarının sağlanmasında sıkıntılar ve eğitim sisteminden kopuşlar gözlemlenmektedir. İzleme çalışmaları sonucunda fark edilen bir diğer önemli erişim sorunu da ilköğretime kayıtlı olup devamsız durumdaki öğrencilerdir. Grafik 6’da görüldüğü gibi ilköğretime kayıtlı olup devamsız öğrencilerin yaşlarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bir diğer nokta ise, yaş büyüdükçe kız ve erkeklerin okula devamında kızlar aleyhine farkın artmasıdır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder