Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

27 Haziran 2011 Pazartesi

6111 Sayılı Kanun ile 6245 Sayılı Harcırah Kanunu


yaz dönemi seminer çalışma konusu, İlköğretimde Seminer Dönemi Mesleki Çalışma Konuları,  
6111 SAYILI KANUN İLE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU


1.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması olan söz konusu Kanun ile;
·         Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
·         Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
·         İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
·         Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
·         İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
·         Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
·         Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
·         Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi
imkanı getirilmiştir.

 

2. Harcırahın Unsurları

6245 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. Bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olunabilir.

3. Yurt İçinde Yer Değiştirme Masrafı

6245 sayılı Kanunun 45. maddesine göre;
Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a)      Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
b)      Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
c)       Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır.
Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

4. Memuriyet Mahalleri İçinde Yol Masrafı

6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca; memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevle gönderilenlerin  (48. maddeye göre memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.
Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

5. Yurt Dışı Yer Değiştirme Masrafının Hesaplanması

6245 sayılı Kanunun 46. maddesine göre, yurt dışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a)      Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı,
b)      Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt dışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz),
c)       Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, "aynı şehirde ikamet eden" her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

6. Aile Masrafının Miktarı

6245 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak özel taşıt kiralanması suretiyle  gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

7. Harcırah Alabilmek İçin Müracaat Müddeti

6245 sayılı Kanunun 56. maddesine göre;

a)      Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları;

b)      İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan meni muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

Tarihlerden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstahak oldukları harcırah verilir.

Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

8. Geçici Görev Mahallerinde Hastalananlara Harcırahı Ödenme Şekli

 6245 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir.

Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

9. Sürekli Görev Harcırahının Hesaplanmasında Başlangıç Noktası Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, sürekli görev harcırahı;

a)      İlk defa veya yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yerden,
b)      Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yerinden,
c)       Geçici görevle ve vekâleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yerinden itibaren harcırah ödenir.

 10. 6245 sayılı Kanuna Göre Harcırah Verilenler

 6245 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca:

a)      Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
b)      Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
c)       Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
d)      Hizmetlilerden ceza en olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
e)      Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
f)       Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
g)      Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
h)      Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine;
i)        Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
j)        Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; harcırah verilir.

11. Harcırah Hesabında Esas Alınan Aylıklar
 
6245 sayılı Kanunun 7. maddesine göre;

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (kurumların 1 – 4. derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

12. 6245 sayılı Kanuna Göre “Memuriyet Mahalli”
 
6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre memuriyet mahalli; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

12. Tedavi Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışına Gidenlere Ödenen Harcırah

6245 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendine göre Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (aile fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.

13. 6245 sayılı Kanunda Tanımlanan “aile ferdi” kavramı ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Tanımlanan “aile ferdi” Kavramı Arasındaki Farklar

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre aile fertleri; memurun eşini, aile yardımına müstahak çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ifade eder.

6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde ise aile fertleri; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne babası ile erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.

14. Geçici Görevle Bulunulan Mahalde, Yatacak Yer temini İçin Ödenen Bedeller İçin Harcırah

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (d) bendinde;
“Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.
Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir, ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.

15. Uzun Süreli Geçici Görevlendirmelerde  “Geçici Görev Gündeliği”nin Verilebileceği Azami Süre ve Verilecek Gündelik Miktarları
 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 42. maddesi uyarınca geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren;
a)      a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı   şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
b)      Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. (“bir yıllık dönem”, görev yerine varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günlük süreyi ifade etmektedir.)
c)       Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında gündelik ödenir. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde görev süresi ne kadar olursa olsun, gündeliğinin kesilmesi söz konusu değildir.16. Kadrosu Genel Bütçeli İdarede Olup, Bu İdareye Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşun Hizmetlerini Görmek Üzere Geçici Olarak Görevlendirilen Personelin Harcırahının Ödendiği Kurum

6245 sayılı Harcırah Kanununun 57. maddesinin birinci fıkrasında; “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” ifadesi yer almıştır.
Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu Kanuna göre müstahak bulunduğu harcırahın da hizmetlerini gördüğü  kurumca karşılanması gerekir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı döner sermayeli kuruluşun bütçesinden ödenir.

17. Hastanın Resmi Tabip Raporuyla Birden Fazla Refakatçi Eşliğinde Başka Bir Yere Tedavi Edilmek Üzere Gönderilmesi Halinde Birden Fazla Refakatçiye Harcırah  

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20. ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27. maddeleri uyarınca, hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde refakatçilerden sadece birisi için harcırah ödenir. (Konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulunun 1999/4 Esas No, 4936/1 Karar No’lu içtihadı birleştirme kararı mevcuttur.)

18. Memur Veya Hizmetlinin Tayin Veya Nakil Yoluyla Atanmış Olduğu Mahalle Götürülmeyerek İkamet Maksadıyla başka Yerde Bırakılan Aile Fertleri İçin Ödenen Harcırah
 
6245 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca; memur veya hizmetli tarafından sağlık, ekonomik veya sair nedenlerle tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile fertleri için, yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı aşmamak şartıyla, aile fertlerinin ikamet edeceği yere kadar harcırah verilir.Bu durumda olanların daha sonra memur ve hizmetlinin bulunduğu yere gitmesi durumunda herhangi bir harcırah ödenmez. Ancak başka yerde bırakılan aile fertlerine, memur ve hizmetlinin  yeniden başka bir mahalle  atanmış olması durumunda  yeni görev mahalline kadar hesaplanacak miktarı aşmamak kaydıyla yeni memuriyet mahalline kadar harcırah ödenir.

19. Refakatçinin Gerekli Olduğuna, Sevk Eden Doktor mu, Yoksa Sevk Edilen Yerin Belirlenmesi
 
23.03.1995 tarih ve 4839/4 sayılı Sayıştay Genel Kurulu içtihadı birleştirme kararı ile, tedavi amacıyla başka bir yere gönderilen hastaya eşlik eden kimseye, hastanın gönderildiği mahalde, tedavi süresince ikamet yevmiyesi ödenebilmesi için hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda yer alan refakat şerhinin yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.
  
20. Sürekli Bir Göreve Atanan Memur Yolda Vefat Ederse Ölümün Vuku Bulduğu Mahalden Aile Fertlerinin İkamet Edecekleri Mahale Verilen Harcırah

Sürekli bir göreve atanan memurun memuriyet mahalline varmadan yolda vefat etmesi halinde; aile fertlerinin başka bir mahale gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla  6245 sayılı Kanunun 45. maddesine göre, aile fertlerinden birisi memur veya hizmetli gibi değerlendirilerek hesaplanacak miktarda harcırah ödenir.

21. Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlere Ödenecek Gündeliklerin Hesaplanması

6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.


22. Emekli olanlara Verilen Harcırah Ve Aranan Şartlar
 
4969 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra ceza en olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın beş yüz milyon lira tutarında tazminat ödenir.” hükmü yer almıştır. Buna göre, emekli olanlara harcırah ödenmez ancak 500 (beş yüz) YTL tutarında tazminat ödenir.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder