Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

20 Mayıs 2011 Cuma

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı


Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 2011 yılında 6114 sayılı Kanunla yapılan ve tüm lise ve dengi okul mezunlarının PMYO'lara başvurmasına imkan veren düzenleme, yönetmeliğe de eklenmiştir. İkinci bölümde ise PMYO'lara girişte yapılan sınav aşamaları ikiden dörde çıkarılmıştır. En önemlisi de "Mesleki psikolojik değerlendirme"nin de ayrıca yapılmasına karar verilmesidir.


TÜM LİSE MEZUNLARI PMYO'LARA BAŞVURABİLİR
17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemede “genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları” ibaresi “lise ve dengi okulları bitirenler” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik tüm lise ve dengi okul mezunlarına PMYO'lara başvuru hakkı vermiştir. Kanunla yapılan değişiklik yönetmeliğe eklenmiştir.
MESLEKİ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME
Daha önce sadece "Aday değerlendirme ve seçme" ve "Yazılı," olmak üzere iki aşamada sınav yapılıyordu. Şimdi ise sınav aşama sayısı dörde çıkarılmıştır. Bu aşamalar şu şekildedir:
a) Fiziksel yeterlilik sınavı,
b) Mesleki psikolojik değerlendirme,
c) Mülakat sınavı,
ç) Yazılı sınav,
SIRAYLA PMYO'YA GİRİŞ AŞAMALARI
1- Önce sağlık kontrolü
Adaylar Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına girmeden önce kurulan bir veya daha fazla ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen iki doktor ve bir rütbeli emniyet mensubundan oluşur. Kıdemli doktor komisyon başkanlığını yapar. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verir. "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen adaylar elenirler, diğer sınav aşamalarına geçemezler.”
2- Fiziksel yeterlik sınavı
Fiziksel yeterlilik sınavı, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir. Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki rütbeli personel ve bir tane Polis Akademisi Başkanlığında görevli beden eğitimi öğretim görevlisinden oluşur. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığında görevli beden eğitimi öğretim görevlisi yeterli olmaması halinde Başkanlık kararıyla üniversitelerden veya liselerden beden eğitimi ve fiziksel gelişim konusunda uzman görevlendirilebilir. Fiziksel yeterlilik sınavında adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlilik puanları, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonunun ortak kararı ile belirlenir. Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetleri 40 puan üzerinden Değerlendirme Formu’na işlenerek yapılır. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda, 20 puanın altında alan adaylar elenirler. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu elenen adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verir ve elenen adaylar sonraki sınav aşamalarına geçemezler. Fiziksel yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır. Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu oluşturulabilir. Fiziksel yeterlilik sınavına ilişkin diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
3- Mesleki psikolojik değerlendirme sınavı
Mesleki psikolojik değerlendirme, mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu tarafından yerine getirilir. Sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu, Başkanın onayı ile amir sınıfından emniyet mensubunun başkanlığında psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşur. Mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu adaylardan polislik mesleği için psikolojik yeterliliğe sahip olmayan adayları eler. Mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu adaylardaki psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirme yapar. Değerlendirme her bir kriter için 100 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her kategoriden en az 70 puan alması gerekmektedir. Bu puanlama, gerekçesiyle birlikte değerlendirme karar formuna işlenir. Puanlama Komisyonun oy birliği ile psikolojik test, Başkanlık tarafından hazırlanan sorular ve adayla yapılan birebir görüşme birlikte değerlendirilerek yapılır. Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu oluşturulabilir. Adaylar, Komisyon önüne çıkmadan önce Başkanlık tarafından psikolojik yeterlilik testine tabi tutulabilirler. Psikolojik test Başkanlık tarafından belirlenen talimata uygun yapılır. Psikolojik test sonucu tek başına eleme nedeni değildir ve tavsiye niteliğindedir. Yapılan değerlendirme ve puanlamalar sonucu Komisyon, adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verir. Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilen aday Mülakat aşamasına geçemez ve elenir. Psikolojik yeterlilik testinin yapılma ile mesleki psikolojik değerlendirme komisyonunun çalışma şartları ve durumlarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
4- Mülakat sınavı
Mülakat sınavı, Mülakat sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir. Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan Mülakat sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü ve bir öğretim görevlisinden oluşur. Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla mülakat sınavı komisyonu oluşturulabilir. Mülakat sınavında adayların anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme, kendini ifade edebilme kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek sözlü veya yazılı sorulara göre ölçülür. Adayların mülakat sınavı puanları, mülakat sınavı komisyonunun ortak kararıyla yukarıda belirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 100’dür. Adayın başarılı olabilmesi için her kategoriden 70 puan ve üzerinde alması gerekir. Bir kategoride 70 puan altında alan adaylar başarısız olurlar. Mülakat sınavı komisyonu başarılı olan adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR", başarısız adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir. Mülakat komisyonu, mülakat sınavı puanlarını Başkanlıkça hazırlanan sorulara göre verir. Adaylara Başkanlık tarafından belirlenen sorular haricinde sorular sorulmaz ve değerlendirmeye alınmaz. Mülakat sınavına ilişkin diğer düzenlemeler Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarından önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.”
5- Yazılı sınav
Yazılı sınav bir protokolle ÖSYM Başkanlığına yaptırılır. ÖSYM Başkanlığının yapamaması hâlinde Başkanlık tarafından yapılır. Yazılı sınav, genel yetenek ve genel kültür bölümlerinden oluşan beş seçenekli test usulüyle yapılır. Genel yetenek bölümünün test içindeki ağırlığı %60, genel kültür bölümünün ağırlığı ise %40’tır.
Memurlar.Net


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder