Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

5 Mayıs 2011 Perşembe

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları


Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları

HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

1. Türk Millî Eğitim Sistemi’ni düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. 625 sayılı kanun
b. 222 sayılı kanun
c. 3739 sayılı kanun
d. 1739 sayılı kanun

2. Hangisi Aday memurların yetiştirilmesinde uygulanan hizmet içi eğitim programlarından biri değildir?
a. Temel Eğitim Programı
b. Rehberlik Eğitim Programı
c. Uygulamalı Eğitim Programı
d. Hazırlayıcı Eğitim Programı

3. “Eğitim kurumları dilleri, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz” ilkesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Karma Eğitim ilkesi
b. Bilimsellik İlkesi
c. Laiklik ilkesi
d. Süreklilik ilkesi

4. “Fertler eğitim süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilerek yetiştirilirler” ilkesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisidir?
a. Genellik ve Eşitlik ilkesi
b. Laiklik ilkesi
c. Yöneltme ilkesi
d. Süreklilik ilkesi

5. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi “Örgün Eğitim Kurumu”dur?
a. İlköğretim
b. Okulöncesi
c. Lise
d. Hepsi

6. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre; üstün başarı belgesi alabilmek için, en az kaç tane başarı belgesi almak gerekir?
a. 1
b. 4
c. 3
d. 5

7. Halk Eğitim Kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yaygın eğitim kurumları
b. Özel eğitim kurumları
c. Motorlu taşıt sürücüleri kursu
d. Meslek lisesi

8. Temel Eğitimin “ilköğretim” olarak düzenlenmesi ve 6-14 yaşları arasındaki öğrencilere mecburi ve 5 yıllık ilkokullar ile 3 yıllık ortaokullardan meydana getirilmesi ile ilgili değişiklik hangi yılda yapılmıştır?
a. 1923
b. 1943
c. 1973
d. 1997

9. Talim ve Terbiye Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?
a. Bakana
b. Genel Müdüre
c. Müdürler Kuruluna
d. Daire Başkanına

10. Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarının denklik derecelerini aşağıdakilerden hangisi belirler?
a. Kültür Bakanlığı
b. Çalışma Bakanlığı
c. Millî Eğitim Bakanlığı
d. Devlet Bakanlığı

11. Aşağıdakilerden hangisi MEB’deki “Sürekli Kurullardan” değildir?
a. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
b. Müdürler Kurulu
c. Öğrenci Disiplin Kurulları
d. Millî Eğitim Şurası

12. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Mecburi İlköğretim Çağı hangi yaş aralığını kapsar?
a. 6-15 Yaş
b. 7-14 Yaş
c. 7-15 Yaş
d. 6-14 Yaş

13. Kadın memura doğum sonrası iznini kullandıktan sonra ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?
a. 2
b. 3
c. 1
d. 4

14. Erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine kaç gün izin verilir?
a. 10
b. 3
c. 15
d. 7

15. Hizmeti 7 yıl olan bir devlet memurunun kullanacağı yıllık izin süresi kaç gündür?
a. 10
b. 15
c. 20
d. 30

16. Başka bir ile atanan devlet memuru eski görevinde ayrıldıktan kaç gün içinde yeni görevine başlamak zorundadır?
a. 7
b. 20
c. 3
d. 15

17. Devlet memuru işlediği bir disiplin suçundan dolayı savunması istendiğinde kaç gün süre içinde savunmasını vermesi gerekir?
a. 3
b. 7
c. 15
d. 30

18. Taşra teşkilatında görevli bir devlet memurunu görevden uzaklaştırma yetkisine hangisi sahiptir?
a. Belediye Başkanı
b. İlçe Millî Eğitim Müdürü
c. İl Millî Eğitim müdürü
d. Vali

19. İlköğretim okulları 1. Kademe öğretmenlerinin özlük haklarını ilgilendiren kanun hangisidir?
a. 1702
b. 1739
c. 4357
d. 1327

20. Göreve mazeretsiz olarak üst üste 10 gün ve daha çok devamsızlık yapan öğretmene hangi işlem yapılır?
a. Kınama cezası verilir
b. İstifa etmiş (müstafi) sayılır
c. Aylıktan kesme cezası verilir
d. Kademe ilerleme cezası

21. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanununa göre; “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” kaç üyeden oluşur?
a. 9
b. 12
c. 5
d. 8

22. İlköğretim okullarındaki 1. Kademe sınıf öğretmenlerinin haftalık ücret karşılığı ders saati aşağıdakilerden hangisidir?
a. 15
b. 10
c. 13
d. 12

23. Ortaöğretim okullarında müdür, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı zorunlu kaç saat maaş karşılığı derse girer?
a. 4
b. 6
c. 15
d. 12

24. Anadolu liselerinin müdür ve müdür başyardımcısı haftada kaç saat ek ders ücreti alır?
a. 15
b. 20
c. 30
d. 25

25. Türkiye dahilindeki bütün ilmiye müesseselerini birleştiren kanun hangisidir?
a. 657 Devlet Memurları Kanunu
b. 430 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c. 222 İlköğretim Kanunu
d. 1739 Millî Eğitim Temel Kanunu

26. İlköğretim genel yapısını, kız ve erkek bütün Türk vatandaşlarının devletin ilköğretim kurumlarında parasız ve mecburi olduğunu amaçlayan kanun hangisidir?
a. 222
b. 1702
c. 4357
d. 657

27. Aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisi isteğe bağlı yıllık izin kullanamaz?
a. Hizmetli
b. İşçi
c. Öğretmen
d. Teknisyen

28. Ders programına göre belli üniteleri ya da konuları hangi sıraya göre ne kadar zamanda neden ve nasıl işleyebileceğini gösteren plana ne denir?
a. Ünite Planı
b. Günlük Plan
c. Gezi Gözle Planı
d. Yıllık Plan

29. Aşağıdakilerden hangisi “Meslekten Çıkarılmayı” gerektirir?
a. Okula geç gelmek
b. İffetsizliği sabit olmak
c. Amirlerine kaba davranmak
d. Okula sarhoş gelmek

30. bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konunun ana çizgilerini içine alan ve önceden öğretmence hazırlanan plana be denir?
a. Gezi Planı
b. Ünite Planı
c. Yıllık Plan
d. Günlük Plan

31. 4357 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
a. İlkokul öğretmenlerine
b. İlköğretim müfettişlerine
c. Branş öğretmenlerine
d. Hiçbirisi

32. Aşağıdakilerden hangisi Görsel-İşitsel araç kullanımının genel amaçlarından değildir?
a. Öğrenme arzusu yaratır
b. Öğretimi zenginleştirir
c. Sınıfta öğretmenin yerini alır
d. Zamandan ekonomi sağlar

33. Hangisi Türk Millî Eğitimi’nin ilkelerinden değildir?
a. Yöneltme
b. Fırsat ve İmkan Eşitliği
c. Disiplin
d. Bilimsellik

34. Hangisi Örgün Eğitim Kurumlarından değildir?
a. İlköğretim
b. Halk Eğitim
c. Ortaöğretim
d. Yükseköğretim

35. Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır?
a. Yükseköğretim
b. Okul Öncesi
c. Ortaöğretim
d. İlköğretim

36. Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları kimleri kapsar?
a. Türk Milleti’nin bütün fertlerini
b. Sadece çocukları
c. Sadece gençleri
d. Sadece yetişkinleri

37. 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu’na göre; TBMM’ye gönderilen bir dilekçeye kaç gün içinde cevap verilmelidir?
a. 10
b. 60
c. 30
d. 15

38. Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak görevi hangi yardımcı birimin görevidir?
a. İşletmeler Daire Başkanlığı
b. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
c. Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı
d. Yayımlar Dairesi Başkanlığı

39. Öğretmenin 1. Disiplin amiri kimdir?
a. İlköğretim Müfettişi
b. Millî Eğitim Müdürü
c. Okul Müdürü
d. Şube Müdürü

40. Öğrenmenin gerçekleşmesinde en önemli unsur nedir?
a. Öğrenci sayısı
b. Görsel öğelerin sunumu
c. Bireysel farklılıkların tespiti
d. Sınıf düzeni

41. Öğretimde kullanılan en eski, es sık ve en etkisiz kalan yöntem hangisidir?
a. Soru-Cevap Yöntemi
b. Problem Çözme Yöntemi
c. Gösteri Yöntemi
d. Anlatım Yöntemi

42. 1702 sayılı İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerinin Terfi ve Tecziyelerine göre; öğrencisini dövdüğü belgelenen öğretmen hangi ceza ile tecziye edilir?
a. Maaş kesilmesi
b. Kınama
c. Uyarı
d. Meslekten atma

43. Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün izin verilir?
a. 2
b. 3
c. 5
d. 7

44. İlk atama suretiyle atamalarda tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde göreve başlanmış olması gerekir?
a. 10
b. 7
c. 15
d. 30

45. Tek hekim tarafından memur göreve başlamadan kısım kısım veya bütün olarak en çok kaç güne kadar rapor alabilir?
a. 15
b. 10
c. 20
d. 30

46. Atamalarda hangisi özür grubu içerisinde yer almaz?
a. Hizmet yıllı
b. Eş durumu
c. Sağlık durumu
d. Eğitim durumu

47. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun sorumlulukları içerisinde yer almaz?
a. Sadakat
b. Davranış ve İş birliği
c. Tarafsızlık ve Devletine Bağlılık
d. Müracaat ve Şikayet

48. Disiplin soruşturması gereği görevden uzaklaştırılan (açığa alınan) memur soruşturma sonuçlanmamış ise en fazla kaç ay ile açıkta tutulabilir?
a. 6
b. 3
c. 12
d. 8

49. Bakanın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak bakan adına hangi birim yürütür?
a. Müşavir
b. Müşavir Yardımcısı
c. Müsteşar
d. Ana Hizmet Birimleri

50. MEB ana hizmet birimlerince hazırlanan programlar nereye sunulur?
a. İl Millî Eğitim Müdürlüğü
b. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
c. Hukuk Müşavirliği


Benzer Yazılar18 yorum:

 1. çok teşekkür ederiz. fakat cevap anahtarını nereden bulabiliriz...

  YanıtlaSil
 2. Emin olduğumuz soruların cevaplarını burada paylaşabiliriz. Ben başlayayım:

  1-D, 2-B, 3-A, 4-C, 5-D, 6- , 7-A, 8-D, 9-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-A, 15-C, 16- , 17- , 18- , 19-C, 20- , 21- , 22-D, 23- B, 24-D, 25-B, 26-A, 27-C, 28-D, 29-B, 30-D, 31-A, 32-C, 33-C, 34-B, 35-D, 36-A, 37-B, 38- , 39-C, 40-C, 41-D, 42- , 43-D, 44-C, 45- , 46-A, 47-D, 48- , 49-C, 50-D

  YanıtlaSil
 3. 14-B 18-D 21-A 45-C kesinlikle..

  YanıtlaSil
 4. 49c 50 d kesinlikle

  YanıtlaSil
 5. 11- A

  Madde 47 – Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır:

  a) Milli Eğitim Şurası,

  b) Müdürler Kurulu,

  c) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,

  d) Öğrenci Disiplin Kurulları,

  e) Özel İhtisas Komisyonları,

  Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

  Milli Eğitim Şurası

  YanıtlaSil
 6. 1-B/2B/3D/4C/5D/6C/7A/8-/9A/10C/11A/12-(5.13) YENİ KANUNA GÖRE/13B/14A/15C/16D/17B/18D/19C/20B/21A/22A/23B/24A/25B/26A/27C/28D/29B/30D (?)

  YanıtlaSil
 7. üçüncü soruda şıklarda hata var cevap eşitlik ve genellik ilkesi olmalı.

  YanıtlaSil
 8. SORU-38 KESİN CEVAP: YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Madde 34- Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yö-
  netici, öğretmen, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yar-
  dımcı olacak eğitim dökümanları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak
  ve bastırmak,
  b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dökümanlarının fiyat-
  larını tespit etmek, depolamak ve dağıtmak,
  c) Basılmış kitap ve dökümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıt-
  mak,
  d) Yayınevleri ve basımevleri hizmetlerini yürütmek,
  e) Okul kütüphanelerini hizmetleri yönünde desteklemek.

  YanıtlaSil
 9. Madde 34- Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
  a) Öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yö-
  netici, öğretmen, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yar-
  dımcı olacak eğitim dökümanları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak
  ve bastırmak,
  b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dökümanlarının fiyat-
  larını tespit etmek, depolamak ve dağıtmak,
  c) Basılmış kitap ve dökümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıt-
  mak,
  d) Yayınevleri ve basımevleri hizmetlerini yürütmek,
  e) Okul kütüphanelerini hizmetleri yönünde desteklemek.

  YanıtlaSil